2006 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Komisija prieš Suomiją

(Byla C‑107/05)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 2003/87/EB – Neperkėlimas per nustatytą terminą“

Valstybės narės – Įsipareigojimai – Direktyvų įgyvendinimas –Neginčijamas įsipareigojimų neįvykdymas (EB 226 straipsnis) (žr. 5 punktą)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas ─ 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32), neperkėlimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų Åland provincijos atžvilgiu, Suomijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Suomijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.