2005 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas Regione autonoma della Sardegna prieš Komisiją

(Byla T-200/04)

„Valstybės pagalba – Italijos valdžios institucijų priemonės, kuriomis siekiama kompensuoti smulkiųjų raguočių piktybinės katarinės karštinės (mėlynojo liežuvio ligos) padarytą žalą – Gairės dėl valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje“

1.                     Valstybių suteikta pagalba – Draudimas – Nukrypti leidžiančios nuostatos – Žalą žemės ūkio gamybai kompensuoti skirta pagalba – Pagalba perdirbimo įmonėms ar veiklai, skirta kompensuoti dėl gyvūnų ligos atsiradusią žalą – Pagalba sūrį gaminantiems kooperatyvams – Netaikymas (Komisijos pranešimo 2000/C 28/02, 11 punktas) (žr. 46–49 punktus)

2.                     Valstybių suteikta pagalba – Komisijos tyrimas – Suinteresuotųjų asmenų pastabų nebuvimas – Poveikio Komisijos sprendimo galiojimui nebuvimas – Pareiga savo iniciatyva ištirti tiesiogiai nenurodytus įrodymus – Nebuvimas (EB 88 straipsnio 2 dalis) (žr. 50–58, 70 punktus)

3.                     Valstybių suteikta pagalba – Komisijos tyrimas – Visos pagalbos schemos tyrimas – Leistinumas – Komisijos sprendimas pasinaudojant plačia diskrecija uždrausti pagalbos schemą, o ne patvirtinti su sąlyga, kad nacionalinės valdžios institucijos kiekvienu atskiru taikymo atveju imsis galimų kontrolės priemonių – Neteisėtas Komisijos įsikišimas į nacionalinės teisės aptariamos pagalbos schemos taikymui numatytus kontrolės mechanizmus – Nebuvimas (žr. 59–61 punktus)

4.                     Valstybių suteikta pagalba – Komisijos sprendimas, pripažįstantis suteiktą pagalbą nesuderinamą su bendrąja rinka – Pareiga motyvuoti – Būtinos nuorodos (EB 253 straipsnis) (žr. 63–64 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimą K (2004) 471 (galutinis) dėl pagalbos perdirbimo ir prekybos kooperatyvams skyrimo schemos, kurią Italija ketina įgyvendinti, siekdama kompensuoti smulkiųjų raguočių piktybinės katarinės karštinės (mėlynojo liežuvio ligos) padarytą žalą (2000 m. lapkričio 17 d. Sardinijos regiono įstatymo Nr. 22 5 straipsnis)

 Rezoliucinė dalis

1.      Atmesti ieškinį.

2.      Ieškovas padengia bylinėjimosi išlaidas.