2006 m. kovo 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas Komisija prieš Ispaniją

(Byla C‑332/04)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 85/337/EEB, iš dalies pakeista Direktyva 97/11/EB – Projektų poveikio aplinkai vertinimas – Sąveika tarp faktorių, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti – Pareiga paskelbti pranešimą apie poveikį – Vertinimas, taikomas tik urbanizavimo projektams, vykdomiems už miesto ribų – Poilsio centro Paternoje statybos projektas“

1.                     Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 85/337 (Tarybos direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 3 straipsnis) (žr. 33–37 punktus)

2.                     Institucijų aktai – Direktyvos – Valstybių narių atliekamas įgyvendinimas – Administracinės praktikos nepakankamumas (EB 249 straipsnio trečioji pastraipa) (žr. 38 punktą)

3.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo vertinimas – Padėtis, į kurią būtina atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (EB 226 straipsnis) (žr. 40 punktą)

4.                     Bendrijos teisė – Aiškinimas – Tekstai keliomis kalbomis (žr. 52 punktą)

5.                     Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 85/337 (Tarybos direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 9 straipsnio 1 dalis) (žr. 45–46, 48–59 punktus)

6.                     Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 97/11 (Tarybos direktyvos 97/11 3 straipsnio 1 dalis) (žr. 65–66 punktus)

7.                     Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 85/337 (Tarybos direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 2 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 2 dalis) (žr. 77 punktą)

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Nevisiškas ir (arba) neteisingas 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40), iš dalies pakeistos 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB (OL L 73, p. 5), 3 straipsnio, 9 straipsnio 1 dalies ir II priedo 10 punkto b papunkčio perkėlimas į nacionalinę teisę – Direktyvos 97/11/EB 3 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio nuostatų netaikymas – Poilsio centro Paternoje (Valencija) statybos projekto nepateikimas vertinti.

Rezoliucinė dalis

 

Nevisiškai perkeldama 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, 3 straipsnį, neperkeldama Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 9 straipsnio 1 dalies, nesilaikydama Direktyvos 97/11/EB 3 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio nuostatų, neteisingai perkeldama Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, II priedo 10 punkto b papunktį kartu su 2 straipsnio 1 dalimi ir 4 straipsnio 2 dalimi ir nepateikdama poilsio centro Paternoje statybos projekto įvertinti poveikį aplinkai ir dėl to netaikydama Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 97/11, 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio, 4 straipsnio 2 dalies, 8 ir 9 straipsnių, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šias direktyvas.

 

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.