Keywords
Summary

Keywords

1. Teisės aktų derinimas – Atsakomybė už gaminius su trūkumais – Direktyva 85/374

(Tarybos direktyvos 85/374 1 ir 3 straipsniai)

2. Teisės aktų derinimas – Atsakomybė už gaminius su trūkumais – Direktyva 85/374

(Tarybos direktyvos 85/374 13 straipsnis)

3. Prejudiciniai klausimai – Aiškinimas – Aiškinamųjų sprendimų galiojimas laiko atžvilgiu

(EB 234 straipsnis)

Summary

1. Direktyva 85/374 dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia nacionalinę taisyklę, pagal kurią atsakomybė be kaltės, kurią direktyva nustato ir priskiria gamintojui, nustatoma tiekėjui kitais nei direktyvos 3 straipsnio 3 dalies baigtiniame sąraše išvardytais atvejais.

Iš esmės, kadangi šia direktyva siekiama visiškai suderinti ja reglamentuojamus dalykus, jos 1 ir 3 straipsniuose nurodytų atsakingų asmenų sąrašas turi būti laikomas baigtiniu. Todėl, kadangi direktyvos 3 straipsnio 3 dalis numato tiekėjo atsakomybę tik tokiu atveju, jei neįmanoma nustatyti gamintojo, nacionalinės teisės aktai, numatantys, kad tiekėjas tiesiogiai atsako nukentėjusiesiems už gaminio trūkumus, išplečia šį atsakingų asmenų sąrašą.

(žr. 33–34, 37, 45 punktus ir rezoliucinę dalį)

2. Direktyva 85/374 dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo turi būti aiškinama taip, kad ji nedraudžia nacionalinės taisyklės, pagal kurią tiekėjas privalo be apribojimų atsakyti už gaminio su trūkumais dėl gamintojo kaltės padarytą žalą, nes pagal šios direktyvos 13 straipsnį direktyva įtvirtinta sistema nepašalina kitų sutartinės ar deliktinės atsakomybės sistemų taikymo tiek, kiek jos grindžiamos skirtingais pagrindais, pavyzdžiui, paslėptų trūkumų garantija arba klaida.

(žr. 47–48 punktus ir rezoliucinę dalį)

3. Tik išimtiniais atvejais Teisingumo Teismas gali, taikydamas bendrąjį teisinio saugumo principą, kuris yra Bendrijos teisės sistemos dalis, apriboti suinteresuotųjų asmenų galimybę pasinaudoti jo išaiškinta norma, ginčijant sąžiningai nustatytus teisinius santykius. Kad būtų nuspręsta dėl tokio apribojimo, turi būti patenkinti du esminiai kriterijai, t. y. suinteresuotųjų asmenų sąžiningumas ir rimtų pasekmių rizika.

4. Jei, priešingai nei nustatyta Direktyvoje 85/374 dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo, nacionalinės teisės aktai numato, kad gamintojo atsakomybė be kaltės nustatoma tiekėjui, tai, kad ta pati teisinė sistema numato ieškinio dėl atgręžtinio reikalavimo mechanizmą, leidžiantį, kad tiekėjui, kuris atlygino nukentėjusiesiems žalą, atsiradusią dėl gaminio su trūkumais, pereitų nukentėjusiojo reikalavimo teisės gamintojo atžvilgiu, neleidžia pažeisti teisinio saugumo. Šiomis sąlygomis Bendrijos teismas negali patenkinti prašymo apriboti savo prejudicinio sprendimo dėl šios direktyvos išaiškinimo veikimą laike.

(žr. 51–53 punktus)