Byla T‑227/01

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava

ir

Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Prašymas leisti įstoti į bylą – Asociacija – Suinteresuotumas bylos baigtimi“

2006 m. sausio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) pirmininko nutartis

         II‑0000

Nutarties santrauka

1.     Procesas – Įstojimas į bylą – Priimtinumo sąlygos

(Teisingumo teismo statuto 40 straipsnio antroji pastraipa ir 53 straipsnio pirmoji pastraipa)

2.     Procesas – Įstojimas į bylą – Suinteresuotieji asmenys

(Teisingumo teismo statuto 40 straipsnio antroji pastraipa)

1.     Remiantis Teisingumo Teismo statuto, kuris taikomas Pirmosios instancijos teismo procesui pagal šio statuto 53 straipsnio pirmąją pastraipą, 40 straipsnio antrąja pastraipa, įstojimo į bylą teisę turi bet koks asmuo, suinteresuotas bylos baigtimi, išskyrus bylas tarp valstybių narių, Bendrijos institucijų arba valstybių narių ir Bendrijos institucijų.

Suinteresuotumo bylos baigtimi sąvoka Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio prasme turi būti suprantama kaip tiesioginis ir realus suinteresuotumas, kad būtų patenkinti reikalavimai, kuriuos paremiant pateiktas prašymas leisti įstoti į bylą, o ne kaip suinteresuotumas iškeltų ieškinio pagrindų ar argumentų atžvilgiu. Iš tiesų bylos „baigtį“ reikėtų suprasti kaip galutinį sprendimą, dėl kurio buvo kreiptasi į teismą ir kuris nurodomas bylos sprendimo rezoliucinėje dalyje. Ypač reikia patikrinti, ar ginčijamas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su įstojančiu į bylą asmeniu ir ar jo suinteresuotumas bylos baigtimi yra tikras. Be to, reikia atskirti prašančius leisti įstoti į bylą asmenis, galinčius pagrįsti su konkrečiu aktu, kurį prašoma panaikinti, susijusį tiesioginį suinteresuotumą, ir asmenis, kurie gali pagrįsti tik netiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiremdami jų ir bylos šalių situacijų panašumu.

(žr. 4, 15 punktus)

2.     Atstovaujančioms asociacijoms, siekiančioms apsaugoti savo narius bylose, kuriose nagrinėjami jiems įtaką galintys daryti esminiai klausimai, gali būti leidžiama įstoti į bylą.

(žr. 6 punktą)
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji išplėstinė kolegija) PIRMININKO NUTARTIS

2006 m. sausio 10 d.(*)

„Prašymas leisti įstoti į bylą – Asociacija – Suinteresuotumas bylos baigtimi“

Byloje T‑227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

atstovaujamos iš pradžių R. Falcón Tella, vėliau advokatų M. Morales Isasi ir I. Sáenz‑Cortabarría Fernandez,

ieškovės,

palaikomos

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), įsteigtos Bilbao (Ispanija) ir atstovaujamos advokato M. Araujo Boyd,

įstojusios į bylą šalies,

prieš

Europos Bendrijų Komisiją, atstovaujamą J. Buendía Sierra, nurodžiusią adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

atsakovę,

dėl prašymo panaikinti 2001 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimą 2002/820/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Ispanija suteikė Alavos provincijos įmonėms kaip 45 % investicijų sumos mokesčių kreditą (neoficialus vertimas) (OL L 296, 2002, p. 1),

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji išplėstinė kolegija) PIRMININKAS

priima šią

Nutartį

 Procedūra

1       2001 m. rugsėjo 25 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu dokumentu, EB 230 straipsnio ketvirtosios pastraipos pagrindu ieškovės pareiškė ieškinį dėl 2001 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimo 2002/820/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Ispanija suteikė Alavos provincijos įmonėms kaip 45 % investicijų sumos mokesčių kreditą (neoficialus vertimas) (OL L 296, 2002, p. 1), panaikinimo.

2       2002 m. sausio 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu dokumentu Círculo de Empresarios Vascos, CámaraOficial de Comercio e Industria de Álava bei Territorios Históricos de Vizcayair de Guipúzcoa paprašė leisti įstoti į bylą ieškovių reikalavimams palaikyti.

3       2002 m. sausio 10 d. pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 116 straipsnio 1 dalį bylos šalims buvo pranešta apie šį prašymą leisti įstoti į bylą. Skirtingai nei ieškovės, Komisija paprašė atmesti pirmiau nurodytų Círculo de Empresarios Vascos ir Territorios Históricos prašymą įstoti į bylą. Kita vertus, dėl Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava prašymo leisti įstoti į bylą prieštarauta nebuvo.

 Dėl teisės

4       Remiantis Teisingumo Teismo statuto, kuris taikomas Pirmosios instancijos teismo procesui pagal šio statuto 53 straipsnio pirmąją pastraipą, 40 straipsnio antrąja pastraipa, įstojimo į bylą teisę turi bet koks asmuo, suinteresuotas bylos baigtimi, išskyrus bylas tarp valstybių narių, Bendrijos institucijų arba valstybių narių ir Bendrijos institucijų.

5       Círculo de Empresarios Vascos nurodo, kad ji yra įmonių asociacija, ginanti Baskijos ekonominius ir pramonės interesus, kurie būtų reikšmingai paveikti, jei Pirmosios instancijos teismas patvirtintų ginčijamu sprendimu numatytą pagalbos grąžinimą. Ji taip pat pažymi dalyvavusi formalioje tyrimo procedūroje, Komisijos pradėtoje EB 88 straipsnio 2 dalies pagrindu.

6       Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, atstovaujančioms asociacijoms, siekiančioms apsaugoti savo narius bylose, kuriose nagrinėjami jiems įtaką galintys daryti esminiai klausimai, gali būti leidžiama įstoti į bylą (1997 m. birželio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties National Power ir PowerGen, C‑151/97 P(I) ir C‑157/97 P(I), Rink. p. I‑3491, 66 punktas bei 2001 m. gegužės 28 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutarties Italijos paštas prieš Komisiją, T‑53/01 R, Rink. p. II‑1479, 51 punktas).

7       Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad prie prašymo leisti įstoti į bylą yra pridėtas notaro patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma, jog orderis Círculo de Empresarios Vascos advokatui buvo išduotas tinkamai ir tai padaryti teisę turinčio atstovo. Šiame dokumente patikslinama, kad asociacijos veiklą reglamentuoja 1982 m. sausio 20 d. jos steigiamajame susirinkime priimti ir tų pačių metų vasario 8 d. dokumentu notaro patvirtinti įstatai.

8       Nors minėtas dokumentas patvirtina, kad Círculo de Empresarios Vascos iš tiesų yra tinkamai įregistruota asociacija, kuriai suteiktos juridinio asmens teisės, vis dėlto konstatuotina, kad ji nepateikė savo įstatų.

9       Todėl Pirmosios instancijos teismas negali patikrinti tikslios prašymą leisti įstoti į bylą pateikusio asmens sudėties, jo reprezentatyvumo ir ar iš tiesų jo tikslas yra rūpintis savo narių interesų apsauga.

10     Be to, vien nurodymo apie spontanišką dalyvavimą Komisijos pradėtoje formalioje tyrimo procedūroje nepakanka nustatyti Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnyje reikalaujamą suinteresuotumą, kaip jis aiškinamas 6 punkte nurodytoje teismo praktikoje.

11     Galiausia, nors iš jos pavadinimo aišku, kad asociacija yra fizinių asmenų susivienijimas, prašymą leisti įstoti į bylą pateikusi asociacija neįrodė, kad tam tikri jos nariai iš tiesų pasinaudojo ginčijama pagalba. Ši išvada paneigia prašančios leisti įstoti į bylą asociacijos narių galimybę turėti konkretų, tiesioginį ir tikrą suinteresuotumą konkrečiu aktu, kurį prašoma panaikinti (šiuo klausimu žr. minėtos nutarties National Power ir PowerGen 53 punktą ir 2004 m. gegužės 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties Akzo Nobel Chemicals ir Akcros Chemicals prieš Komisiją, T‑253/03, dar nepaskelbtos Rinkinyje, 23 punktą). Be to, Círculo de Empresarios Vascos nariais tariamai esančių ir sutartiniais ryšiais su pagalba pasinaudojusiomis ginčijamame sprendime nurodytomis įmonėmis susijusių ūkio subjektų, apie įpareigojimo grąžinti pagalbą galimas pasekmes kuriems nurodo prašymą leisti įstoti į bylą pateikęs asmuo, suinteresuotumas yra kartu netiesioginis ir netikras.

12     Todėl Círculo de Empresarios Vascos prašymą leisti įstoti į bylą reikia atmesti.

13     Dėl Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pažymėtina, kad ji yra viešosios teisės subjektas, kuriam 1993 m. kovo 22 d. Įstatymo 3/1993 dėl prekybos, pramonės ir laivybos rūmų (Ley 3/1993 básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, BOE) 1 straipsniu paskiriama prekybos ir pramonės interesų Territorio Histórico de Álava regione gynyba. Neginčijama, kad šiuos interesus galėtų paveikti ginčijamame sprendime nurodoma mokestinė lengvata. Todėl reikia patenkinti jos prašymą leisti įstoti į bylą.

14     2001 m. lapkričio 24 d. paskelbus pranešimą, numatytą Procedūros reglamento 24 straipsnio 6 dalyje, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pateikė prašymą leisti įstoti į bylą per šio reglamento 115 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

15     Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa prašymo leisti įstoti į bylą atveju primintina, kad suinteresuotumo bylos baigtimi sąvoka Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio prasme turi būti suprantama kaip tiesioginis ir realus suinteresuotumas, kad būtų patenkinti reikalavimai, kuriuos paremiant pateiktas prašymas leisti įstoti į bylą, o ne kaip suinteresuotumas iškeltų ieškinio pagrindų ar argumentų atžvilgiu (1964 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo nutartis Lemmerz-Werke prieš Aukščiausiąją valdžios instituciją, 111/63, Rink. 1965, p. 883, 884; 1978 m. balandžio 12 d. Nutarties Amylum ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją, 116/77, 124/77 ir 143/77, Rink. p. 893, 7 ir 9 punktai bei minėtos nutarties National Power ir PowerGen 5 3 punktas). Iš tiesų, bylos „baigtį“ reikėtų suprasti kaip galutinį sprendimą, dėl kurio buvo kreiptasi į teismą ir kuris nurodomas bylos sprendimo rezoliucinėje dalyje. Ypač reikia patikrinti, ar ginčijamas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su įstojančiu į bylą asmeniu ir ar jo suinteresuotumas bylos baigtimi yra tikras. Be to, reikia atskirti prašančius leisti įstoti į bylą asmenis, galinčius pagrįsti su konkrečiu aktu, kurį prašoma panaikinti, susijusį tiesioginį suinteresuotumą, ir asmenis, kurie gali pagrįsti tik netiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiremdami jų ir bylos šalių situacijų panašumu (2003 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties Ramondín ir Ramondín Cápsulas prieš Komisiją, C‑186/02 P, Rink. p. I‑2415, 14 punktas; 2003 m. vasario 25 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties BASF prieš Komisiją, T‑15/02, Rink. p. II‑213, 26 ir 27 punktai).

16     Šioje byloje Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa savo prašymą leisti įstoti į bylą grindžia, pirma, aplinkybe, kad jos pačios nustatė mokesčių režimus, panašius į Normas Forales, kurios ginčijamu sprendimu buvo pripažintos nesuderinamomis su bendrąja rinka, ir, antra, aplinkybe, kad jos taip pat pareiškė ieškinius dėl šių režimų atžvilgiu Komisijos priimtų panašių sprendimų panaikinimo.

17     Taigi jos nurodo tik netiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi pasiremdamos jų ir šios bylos šalių situacijų panašumu (šiuo klausimu žr. minėtos nutarties Ramondín ir Ramondín Cápsulas prieš Komisiją 16 punktą). Iš tiesų buvimas ieškove tuo pat metu kaip ir ši byla vykstančiuose teismų procesuose nereiškia, kad egzistuoja suinteresuotumas bylos baigtimi Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio prasme.

18     Iš to, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, kad reikia atmesti Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa prašymą leisti įstoti į bylą.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

19     Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį išlaidų klausimas sprendžiamas galutiniame sprendime arba nutartyje, kuria užbaigiamas procesas. Círculo de Empresarios Vascos ir Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa atžvilgiu ši nutartis yra galutinė. Todėl reikia išspręsti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su jų prašymu leisti įstoti į bylą.

20     Pagal to paties Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi šioje byloje prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikti, Círculo de Empresarios Vascos bei Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės ir atsakovė taip pat padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiais įstojimais į bylą.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji išplėstinė kolegija) PIRMININKAS

nutaria:

1.      Leisti Cámara Oficial de Comercio e Industria deÁlava įstoti į bylą T‑227/01 ieškovių reikalavimams palaikyti.

2.      Įteikti visų procesinių dokumentų kopijas Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava paskiriant tai atlikti kancleriui.

3.      Nustatyti Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava terminą ieškinio pagrindams, kuriais grindžiami jos reikalavimai, pateikti raštu.

4.      Atmesti Círculo de Empresarios Vascos bei Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa prašymą leisti įstoti į bylą.

5.      Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava įstojimu į bylą, nagrinėjimą.

6.      Círculo de Empresarios Vascos bei Territorios Históricos de Vizcaya ir de Guipúzcoa padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su jų prašymu leisti įstoti į bylą. Ieškovės ir atsakovė taip pat padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiais prašymais leisti įstoti į bylą.

Paskelbta 2006 m. sausio 10 d. Liuksemburge.

Kancleris

 

       Pirmininkas

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Proceso kalba: ispanų.