2023 7 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/20


Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/1235 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto patvirtinto spiritinių gėrimų sektoriaus produkto su geografine nuoroda specifikacijos standartinio pakeitimo paskelbimas

(2023/C 249/09)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/1235 (1) 8 straipsnio 5 dalį.

„Pacharán navarro“

ES Nr.: PGI-ES-01878-AM01

Išsiųsta 2023 m. sausio 30 d.

1.   Pakeitimas

1.1.   Paaiškinimas, kodėl pakeitimas (-ai) atitinka Reglamento (ES) 2019/787 31 straipsnyje pateiktą standartinio pakeitimo apibrėžtį

Tai yra standartiniai pakeitimai, nes jie neatitinka jokių 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008, 31 straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių.

1.2.   Pakeitimo aprašymas ir priežastys

1.   SUGERTIES GEBOS RIBŲ PAKEITIMAS

Aprašymas

Iš dalies pakeistas C skirsnio „Spiritinio gėrimo aprašymas“ c2 poskirsnis „Kokybės parametrai“. Šiame skirsnyje iš dalies keičiamos sugerties gebos ribos, naudotos spiritinio gėrimo spalvai įvertinti.

Priežasčių, dėl kurių reikalingas pakeitimas, santrauka

Siūlomos vertės geriau atspindi vertinamą savybę, todėl pagerinama saugomo pacharán kokybė ir jis išsiskiria iš kitų šios rūšies gėrimų, kuriems netaikomas nė vienas iš šių reikalavimų:

intensyvesnė spalva yra aukštesnės kokybės produkto sinonimas, taigi didžiausios sugerties gebos vertės, nustatytos saugomo pacharán spalvą apibrėžiantiems bangų ilgiams, ribojo produkto kokybę, todėl buvo išbrauktos;

kaip nurodyta produkto aprašyme, Pacharán Navarro yra „labai ryškios ir intensyvios granatų arba vyšnių raudonumo spalvos su violetiniais ir (arba) violetinių tonų atspalviais“, todėl mažiausia sugerties gebos vertė esant 520 nm bangos ilgiui (raudona spalva) padidinta nuo 0,40 iki 0,50;

siekiant užtikrinti produkto kokybę, oksidacijos patikrai buvo suteikta pridėtinė vertė: atspalvis (T), išreikštas sugerties gebos 420 ir 520 santykio 1,8 riba.

Šis pakeitimas yra susijęs su bendruoju dokumentu.

2.   NUORODŲ Į TEISĖS AKTUS ATNAUJINIMAS

Aprašymas

Produkto specifikacijos peržiūra įsigaliojus Reglamentui (ES) 2019/787

Priežasčių, dėl kurių reikalingas pakeitimas, santrauka

Produkto specifikacija buvo peržiūrėta, kad atitiktų šiuo metu galiojančius teisės aktus: terminas „techninė byla“ pakeistas terminu „produkto specifikacija“, o nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, kuris buvo panaikintas, pakeistos nuorodomis į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787.

A skirsnyje „Pavadinimas ir kategorija“, spiritinio gėrimo kategorija pakeista į „32“ – šiuo metu galiojančio Reglamento (ES) 2019/787 I priede nurodyta kategorija.

Tai nereiškia, kad keičiamas šios kategorijos arba saugomo produkto teisinis pavadinimas ar apibrėžtis. Keičiamas tik kategorijos numeris ir nuoroda į taikomą reglamentą.

Ši dalis taip pat padalyta į dvi atskiras antraštes – a) pavadinimas ir b) kategorija – pagal Reglamento (ES) 2019/787 22 straipsnyje nustatytą struktūrą.

F skirsnyje „Teisės aktai“ dabar daroma nuoroda į šiuo metu galiojantį reglamentą, t. y. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/787.

Šis pakeitimas yra susijęs su bendruoju dokumentu.

2.   Bendrasis dokumentas

2.1.   Pavadinimas (-ai)

„Pacharán navarro“

2.2.   Spiritinio gėrimo kategorija ar kategorijos

32.

Dygiųjų slyvų aromatizuotas spiritinis gėrimas arba pacharán

2.3.   Paraišką teikianti (-čios) šalis (-ys)

Ispanija

2.4.   Paraiškos kalba

Ispanų

2.5.   Spiritinio gėrimo apibūdinimas

Fizinės, cheminės ir juslinės savybės, taip pat specifinės produkto savybės, palyginti su kitais tos pačios kategorijos spiritiniais gėrimais

„Pacharán navarro“ yra raudonos spalvos spiritinis gėrimas, pasižymintis stipriu dygiųjų slyvų skoniu, pagamintas dygiąsias slyvas (Prunus spinosa L.) mirkant žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje su cukrumi ir grynu anyžių eteriniu aliejumi, kurio galutinė alkoholio koncentracija yra 25–30 tūrio proc.

Fizikinės ir cheminės savybės

Alkoholio koncentracija: 25–30 tūrio proc.

Bendras cukraus kiekis: 80–250 g/l, išreikštas sacharozės kiekiu.

Su kokybe susijusios savybės

Spalva: pacharán yra labai ryškios ir intensyvios granatų arba vyšnių raudonumo spalvos su violetiniais ir (arba) violetinių tonų atspalviais. Spalva vertinama nustatant sugerties gebą esant trims bangų ilgiams pagal šias minimalias vertes:

mažiausia sugerties geba esant 420 nm bangos ilgiui:

0,50;

mažiausia sugerties geba esant 520 nm bangos ilgiui:

0,50;

mažiausia sugerties geba esant 620 nm bangos ilgiui:

0,05.

Oksidacija: apibrėžiama kaip atspalvio matas (T), išreikštas sugerties gebos rodiklis esant 420–520 nm bangos ilgiui:

 

Tonas: neviršija 1,80

Išvaizda: gėrimas turi švytėti – tai rodo, kad jis yra jaunas ir skaidrus. Tai matuojama drumstumu.

Drumstumas: neviršija 10 nefelometrinių drumstumo vienetų (NTU).

2.6.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Geografinė vietovė, kurioje gaminamas GN „Pacharán navarro“ žymimas spiritinis gėrimas pacharán yra Navaros autonominės srities teritorija.

2.7.   NUTS vietovė

1.

ES2 – šiaurės rytai

2.

ES220 – Navara

3.

ES22 – Navara

2.8.   Spiritinio gėrimo gamybos būdas

Spiritinis gėrimas pacharán, kuris yra žymimas šia geografine nuoroda, turi būti gaminamas mirkant dygiųjų slyvų uogas žemės ūkio kilmės alkoholyje, prieš mirkymą arba po jo pridedant gryno anyžių eterinio aliejaus ir cukraus.

Mirkymo trukmė svyruoja nuo vieno mėnesio (mažiausiai) iki aštuonių mėnesių (daugiausiai).

Norint pagaminti 1 litrą galutinio spiritinio gėrimo „Pacharán Navarro“ produkto, reikia 125–300 g dygiųjų slyvų (Prunus spinosa L.) uogų.

Naudojamas tik iš anyžinės ožiažolės Pimpinella anisum L. (anyžiaus arba anyžių sėklų, gamybos vietovėje žinomų bendriniais pavadinimais anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente arba hierba dulce) ir (arba) tikrojo žvaigždanyžio Illicum verum L. (žvaigždinio anyžiaus, gamybos vietovėje žinomo bendriniais pavadinimais anís estrellado, badián arba badiana) išskiriamas grynas eterinis aliejus.

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, naudojamo šiam produktui gaminti, alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti ne mažesnė kaip 96 tūrio proc. ir atitikti kitus šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Įpylus geriamojo vandens ir mirkant, alkoholio koncentracija tampa 26–60 tūrio proc.

Pasibaigus mirkymo procesui, skystis dekantuojamas, o po to filtruojamas ir tik po to gamyba tęsiama.

Gamybos proceso metu alkoholio koncentracija sumažinama iki galutiniame produkte pageidaujamos koncentracijos, kuri turi būti 25–30 tūrio proc.

Draudžiama praktika:

neleidžiama naudoti kitų nei pirmiau išvardytų priedų ar sudedamųjų dalių.

Neleidžiama pakartotinai naudoti dygiųjų slyvų uogų partijos mirkyti antrą kartą.

2.9.   Specialios ženklinimo etiketėmis taisyklės

2.9.1.   Pakavimas

Siekiant išsaugoti produkto kokybę:

Produktas turi būti išpilstomas į butelius tose pačiose patalpose, kuriose jis yra pagamintas.

Pakuotė turi būti stikliniai arba keraminiai buteliai, išskyrus mažesnės nei 100 ml talpos tarą, kuriai gali būti naudojamos kitos ES patvirtintos maistui skirtos medžiagos.

Didžiausia vieno butelio talpa – 3 litrai.

Buteliuose, kuriuose spiritinis gėrimas „Pacharán Navarro“ tiekiamas rinkai, negali būti dygiųjų slyvų ar kitų vaisių.

2.9.2.   Ženklinimas

Buteliai turi būti ženklinami etiketėmis, kuriose nurodoma:

geografinė nuoroda „Pacharán Navarro“;

gamintojo prekybinis pavadinimas ir (arba) registracijos numeris.

Ant kiekvieno galutiniam vartotojui skirto pardavimo vieneto (t. y. ant kiekvieno butelio) turi būti pateikiamas atitikties ženklas „Pacharán Navarro“, kurį sudaro GN logotipas, įskaitant žodžius Indicación Geográfica Pacharán Navarro ir kontroliuojančiosios įstaigos suteiktas serijos numeris, kuris turi būti tvirtinamas ženklinant etiketėmis.

2.10.   Spiritinio gėrimo ir jo kilmės geografinės vietovės ryšio apibūdinimas, įskaitant, jei reikia, konkrečius šį ryšį pagrindžiančius produkto apibūdinimo ar jo gamybos metodo elementus

Produktą su geografine vietove sieja:

 

tai, kad pavadinimas pacharán, kurio dvi galimos etimologinės kilmės šaknys yra baskų kalba, t. y. gimtąja nustatytos geografinės vietovės kalba, yra taip gerai žinomas ir dėl vietos produkto reputacijos tapo bendriniu šios rūšies spiritinio gėrimo pavadinimu iš pradžių Ispanijoje, o dabar ir Europoje;

sena šio spiritinio gėrimo gamybos ir vartojimo tradicija Navaroje, kuri literatūros šaltiniuose minima nuo viduramžių iki šių dienų.

Dėl šios tradicijos XIX a. pirmoje pusėje pradėta pramoninė spiritinio gėrimo pacharán gamyba. Trys šiuo metu tebeveikiančios įmonės atsirado tais laikais, o dar dvi buvo įsteigtos to paties amžiaus antroje pusėje.

Dėl šio produkto tradicijų ir reputacijos Navaros vyriausybės Žemės ūkio ir gamtinės aplinkos departamentas 1987 m. birželio 22 d. regioniniu įsakymu jam suteikė „Navaros kokybės ženklą“. Nuo tada jis ir toliau pripažįstamas pagal įvairias nacionalines ir ES kokybės sistemas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89; Reglamentas (EB) Nr. 110/2008).

Apie spiritinio gėrimo pacharán reputaciją ir vietos tradicijas Navaroje liudija daugybė leidinių, įskaitant knygas, restoranų vadovus, kelionių vadovus ir kt.

Dygiųjų slyvų uogos, suteikiančios spiritiniam gėrimui pacharán jo juslines savybes, auga ant vyšnių ir slyvų vaismedžiams giminingų laukinių dygiųjų slyvų (mokslinis pavadinimas Prunus spinosa L.) krūmų. Dygiosios slyvos aptinkamos visoje Europoje, tačiau Navaros kalnuose jos yra labai paplitusios.

Dėl stiprių spiritinio gėrimo pacharán vietos gamybos tradicijų 1987 m. buvo pradėti auginti dygiųjų slyvų krūmai, ir Navara yra vienintelė vieta Europoje, kur šis krūmas auga tiek laukinėje gamtoje, tiek yra kultivuojamas.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://cutt.ly/Ssm5peS


(1)  OL L 270, 2021 7 29, p. 1.