2023 5 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 156/35


Produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo patvirtinimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2023/C 156/07)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pateikti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį (1) per tris mėnesius nuo šio paskelbimo dienos.

PRODUKTO SU SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA ARBA SAUGOMA GEOGRAFINE NUORODA SPECIFIKACIJOS REIKŠMINGO PAKEITIMO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

Pakeitimo patvirtinimo paraiška pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą

„Vorarlberger Alpkäse“

ES Nr. PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

SKVN (X) SGN ( )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

Vorarlberger Alpwirtschaftsverein, Montfortstr. 9, 6900 Bregenz, Austria (Austrija)

Tel. +43 (5574) 400-350

Faks. +43 (5574) 400-600

E. paštas: fritz.metzler@lk-vbg.at

Pirminis asociacijos adresas pasikeitė ir dabar yra atitinkamai pataisytas. Pareiškėjas atstovauja SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto gamintojų interesams, todėl turi teisėtą interesą prašyti specifikacijos pakeitimų.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Austrija

3.   Keičiama (-os) produkto specifikacijos dalis (-ys)

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita (atsakingos institucijos duomenų, pirminės pareiškėjų grupės pavadinimo, tikrinimo įstaigos pakeitimai, nacionaliniai reikalavimai, redakcinio pobūdžio pataisos)

4.   Pakeitimo (-ų) rūšis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Produkto su registruota SKVN arba SGN, kurio bendrasis (arba lygiavertis) dokumentas nepaskelbtas, specifikacijos pakeitimas, kuris nėra laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą sprendžiant praktinius saugomos nuorodos aspektus nuo tada, kai ji buvo sukurta, būtini produkto specifikacijos pakeitimai, kuriuos reikia padaryti siekiant pateikti išsamesnį visų svarbių gamybos ir rinkodaros sąlygų aprašymą, įskaitant įvairius gamybos etapus, ir užtikrinti SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto kokybę.

Ankstesnė produkto specifikacija, kurią sudaro keli atskiri dokumentai ir priedai, buvo sujungta į vieną dokumentą, peržiūrėta ir atnaujinta, siekiant pateikti aiškesnį reikalavimų, ypač susijusių su gamybos būdu ir kilmės įrodymu, aprašymą, taip padedant išsaugoti SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto kokybę.

Konkrečiau, pakeitimai yra šie:

1.   Produkto aprašymas

Produkto specifikacijos 5 punkto b papunkčio (Aprašymas) tekstas buvo įtrauktas į 4.2 punktą (Aprašymas). Šis punktas savo ruožtu suskirstytas į 4.2.1 (Bendroji informacija) ir 4.2.2 (Savybės) punktus. Pirminis tekstas buvo patikslintas ir susistemintas. Riebalų kiekis sausojoje medžiagoje buvo išbrauktas. Atskirų sūrių galvų svoris padidintas iki 40 kg (vietoj 35 kg) ir patikslinta, kad minimalus brandinimo laikotarpis yra 3 mėnesiai (vietoj 3–6 mėnesių).

Produkto specifikacijos 5b punktas:

„Kietasis sūris, pagamintas iš natūralaus žalio pieno (termiškai neapdoroto, nesterilizuoto centrifuguojant, nepasterizuoto, be konservantų ar stabilizatorių, be cheminių priedų, be genetiškai modifikuoto šliužo fermento), gauto iš galvijų, kurie ganomi kalnuose arba Alpių ganyklose, su sudžiūvusia, granuliuota, rusvai geltona arba ruda pluta. Šis sūris yra kietas arba tąsus, dramblio kaulo spalvos, jame paprastai yra apvalių, žirnio dydžio skylučių. Riebalų kiekis sausojoje medžiagoje – daugiau kaip 45 proc. Sūrio galvos sveria iki 35 kg. Sūrio skonis švelnus ir aromatingas, o jam bręstant tampa aštrus.

Minimalus brandinimo laikotarpis – 3–6 mėn., o savybės gali skirtis (gali nebūti įtrūkimų,akutės gali būti mažesnės)“.

pakeistas taip:

4.2.   Aprašymas

4.2.1   Bendroji informacija

SKVN „Voralberger Alpkäse“ žymimas produktas – kietasis sūris, gaminamas nustatytoje vietovėje kalnuose ir Alpių ganyklose iš neapdoroto žalio Alpių karvių, kurios nešeriamos silosu, pieno, tinkamo kietajam sūriui gaminti. Atskiros sūrio galvos sveria ne daugiau kaip 40 kg ir brandinamos ne trumpiau kaip 3 mėn.

4.2.2   Savybės

Sūrio pluta yra sudžiūvusi, rusvai geltonos arba rudos spalvos, granuliuota, o sūrio tekstūra – tvirta arba glotni. Ji yra dramblio kaulo spalvos. Sūrį pjaustant matyti tolygiai, bet negausiai pasiskirsčiusios maždaug žirnio dydžio matinės arba blizgančios apvalios akutės. Paprastai akutės būna apvalios ir žirnio dydžio. Sūrio skonis švelnus, o jam bręstant tampa aštrus.

Priklausomai nuo sūrio subrendimo laipsnio, aprašytos jo savybės gali būti daugiau ar mažiau išreikštos, nedarant poveikio bendram SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto įvaizdžiui ir jo nekeičiant.

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris gali būti parduodamas įvairaus dydžio porcijomis.

Pagrindimas

Žodžiai „riebalų kiekis sausojoje medžiagoje – daugiau kaip 45 proc.“ buvo išbraukti vietoj jų nieko neįrašant, nes, atsižvelgiant į galiojančius teisinius reikalavimus, jie nereikalingi. Išlaikant dalį šiuo metu specifikacijoje esančių teiginių ir įterpiant naujų tekstas patikslinamas, išsamumo tikslais siekiant paaiškinti ir geriau išdėstyti gaminio aprašymą: taip kontrolės įstaigai teikiami tikslesni ir patikimesni produkto parametrai jo kokybei užtikrinti. Be to, tiksliau apibrėžtas ir minimalus brandinimo terminas, todėl jis tapo aiškesnis.

Rinkoje ir pardavimo srityje vyrauja ilgesnio sūrių brandinimo tendencija, todėl reikia nustatyti didesnes leidžiamo nukrypimo ribas formos aukščio ir atskirų sūrio galvų svorio atžvilgiu. Todėl svoris buvo padidintas iki 40 kg. Šis pokytis nedaro neigiamo poveikio SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio kokybei.

2.   Kilmės įrodymas

Ankstesnės pastabos, susijusios su produkto istorija pagal pirminės produkto specifikacijos 5 punkto d papunktį (kilmės įrodymas), kurios turėjo būti pateiktos šiame punkte aptariamos nuorodos pripažinimo metu, dabar buvo perkeltos į 4.6 punktą (Ryšys su geografine vietove). Vietoj jų į pakeistos specifikacijos 4.4 punktą (Kilmės įrodymas) buvo įtrauktos konkrečiam sektoriui skirtos nuostatos dėl atsekamumo užtikrinimo:

„Paraišką pateikusi asociacija tvarko gamintojų registrą, kuriame nurodomas kiekvienas geografinėje vietovėje esantis Sennalpe (Alpių namelis), kuriame gaminamas SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris, kartu nurodant kalno pavadinimą ir kontaktinį adresą. Sennalpe turi pateikti konkretų prašymą paraišką pateikusiai asociacijai, kad būtų įtrauktas į šį registrą.

Nustatytoje vietovėje yra leidžiamas tolesnis naudojamo pieno vežimas iš vienos patvirtintos Alpių sūrinės į kitą. Siekiant užtikrinti atsekamumą, vežamas pieno kiekis turi būti įrašytas važtaraštyje.

Siekdama užtikrinti SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio atsekamumą už tiekimo grandinės ribų, paraišką pateikusi asociacija, gavusi prašymą, išduoda kazeino ženklą. Jame yra serijos numeris.

Ant naudotino kazeino ženklo yra šis tekstas:

„G.U.-VBG

ALPKAESE

XXXXXX“

Ant kiekvienos pagamintos sūrio galvos Sennalpe prieš slegiant sūrį turi uždėti kazeino ženklą su serijos numeriu ir įrašyti numerį į kasdienę gamybos ataskaitą. Kasdienėje gamybos ataskaitoje taip pat nurodoma pagaminimo data, perdirbto pieno kiekis, kaitinimo temperatūra ir tą dieną pagamintų sūrių skaičius. Pagal gamybos įrašus ir (arba) partiją galima atsekti, ar buvo laikomasi brandinimo laikotarpio. Sūris taip pat gali būti brandinamas ir laikomas regioniniuose brandinimo rūsiuose, esančiuose nurodytoje vietovėje mažesniame aukštyje.

Parduodamas SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimą sūrį, Sennalpe turi saugoti įrašus (pvz., važtaraščius ir (arba) informaciją apie partijas), kad būtų galima užtikrinti atsekamumą.“

Pagrindimas

Kadangi specifikacijoje iki šiol nebuvo jokių kilmės įrodymo taisyklių, manoma, kad tikslinga informaciją apie produkto atsekamumą įtraukti į produkto specifikacijos 4.4 punktą (Kilmės įrodymas). Dabar jame yra nuostatos, užtikrinančios atsekamumą. Be to, dalis teksto taip pat buvo perkelta iš pirminio 5 punkto h papunkčio (Ženklinimas) į 4.4 punktą. Ateityje nustatytoje vietovėje bus leidžiamas tolesnis naudojamo pieno vežimas iš vienos patvirtintos Alpių sūrinės į kitą, nes, atsižvelgiant į dabartinę technologijų būklę, tai nebeturi įtakos kokybei ir užtikrina SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto gamybą. Tai tapo būtina dėl to, kad dėl didžiulio darbo intensyvumo ir su tuo susijusio netikrumo dėl galimybių išlaikyti Alpių sūrio gamybą mūsų kalnuose, vis sunkiau rasti darbuotojų. Vežamo pieno kiekis turi būti patvirtintas dokumentais.

3.   Geografinė vietovė

Produkto specifikacijos 5c punktas:

„Austrijos Forarlbergo provincijos kalnų ir Alpių ganyklų vietovės. Oficialiai pripažinti Alpių ūkiai yra 1 000–1 800 m aukštyje virš jūros lygio ir veikia tik vasaros mėnesiais, kai gyvuliai sezoniškai perginami į kalnus“.

ir papildomai pateiktas Austrijos žemėlapis

iš dalies keičiami taip:

4.3.   Geografinė vietovė

„SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris gaminamas Forarlbergo provincijoje 1 000–1 800 m aukštyje virš jūros lygio. Oficialiai pripažinti Alpių ūkiai veikia tik vasaros mėnesiais, kai gyvuliai sezoniškai perginami į kalnus“.

Nustatytos geografinės vietovės aukščio žemėlapis:

Pagrindimas

Tekstas sutrumpintas. Specifikacijos reikalavimas, susijęs su oficialiai pripažintais Alpių ūkiais, nustatytas 4.5 punkte (Gamybos būdas) (konkrečiai 4.5.1 punkte (Žaliava – pienas)). Taip pat pridėtas naujas nustatytos geografinės vietovės žemėlapis. Žemėlapyje taip pat pateikiama informacija apie aukštį virš jūros lygio. Tai nekeičia geografinės vietovės ribų.

4.   Gamybos būdas

Pirminis produkto specifikacijos 5 punkto e papunkčio (Gamybos būdas) tekstas suformuluotas tiksliau ir suskirstytas į 4.5.1 (Žaliava – pienas), 4.5.2 (Gamyba) ir 4.5.3 (Praktinė patirtis. Gamybos žinios) punktus.

Produkto specifikacijos 5e punktas:

„Kietajam sūriui gaminti naudojamas iš Alpėse ganomų oficialiai kontroliuojamų karvių, kurios nešeriamos silosu, bandų, gaunamo tinkamo žalio pieno, kuris nėra termiškai apdorotas, pasterizuotas ar sterilizuotas centrifuguojant, yra perdirbamas vietoje, jo netransportuojant ir nelaikant tarpiniame sandėlyje. Vakare gautas pienas iš karto perpilamas į mažesnes talpas (medinius pieno puodus arba kubilus), kad nusistovėtų grietinėlė. Kitą dieną grietinėlė (Alpių sviestas) nugriebiama rankiniu būdu, kad būtų pasiektas norimas produkto riebumas. Po to šis brandintas ir nugriebtas pienas sumaišomas su ryte gautu nenugriebtu pienu, pieno rūgšties bakterijų kultūromis ir Alpių sūrio šliužo fermentais Alpių (vario) katiluose. Varškė išimama rankiniu būdu, naudojant sūrio marlę ir nenaudojant įrangos. Varškė kaitinama iki 51,5–52,5 °C, slegiama ir reguliariai apdorojama sūrymu, kad susidarytų gera pluta. Sūris gaminamas tik vasarą ganant galvijus (kurių vienintelis pašaras yra tai, ką jie suėda ganydamiesi Alpių ganyklose). Dėl trumpo ganymo kalnuose laikotarpio (3–4 mėnesiai) šio produkto galima įsigyti tik sezoniškai ir ribotais kiekiais.

Draudžiama bet kokia forma pridėti pieno iš slėnių ūkių.

Nustatytos nacionalinės gyvulių auginimo ir sveikatos bei ūkio ir darbuotojų higienos taisyklės. Kokybė užtikrinama atliekant patikrinimus ir vykdant darbuotojų mokymus bei švietimą higienos klausimais“.

iš dalies keičiama taip:

4.5.1.   Žaliava (pienas)

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris gaminamas tik iš žalio Alpių karvių pieno, gauto vasarą jas ganant Alpėse. Išskyrus išskirtinius atvejus (pvz., ligos, snygio ar rujos), vasaros mėnesiais karvės turi būti ganomos kasdien. Galvijų negalima varyti į ganyklas, esančias už Sennalpe teritorijos ribų. Leidžiama naudoti tik karvių pieną iš oficialiai pripažintų ūkių, esančių nustatytoje geografinėje vietovėje kalnuose arba Alpių ganyklose. SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamybai negalima naudoti termiškai apdoroto ar pasterizuoto pieno arba pieno, sterilizuoto centrifuguojant. Draudžiama bet kokia forma pridėti pieno iš slėnių ūkių. Pienas, iš kurio gaminamas SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris, pasižymi tuo, kad yra gaunamas karves ganant nustatytos geografinės vietovės ganyklose, kuriose auga puikios kokybės žolės ir žolynai. Karvės ėda žolę ir žolynus šviežius kaip žalią pašarą arba džiovintus kaip šieną. Šerti fermentuotais pašarais ar silosu griežtai draudžiama.

Leidžiama kaip kompensacinį ir papildomą pašarą naudoti smulkintus grūdus iš kitų vietovių, bet ne daugiau kaip 20 proc. sausosios medžiagos per metus.

Smulkinti grūdai gali būti perkami iš kitų vietovių, nes ši geografinė vietovė – tipiškas kalnų regionas, kuriam būdingos pievos ir plonas humuso sluoksnis – nėra tinkama pašariniams augalams auginti. Tai reiškia, kad šioje vietovėje beveik neauginamos grūdinės kultūros ar panašūs augalai, todėl juos tenka pirkti iš kitų vietovių.

Todėl geografinės vietovės pašarai turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. visos sausosios medžiagos, kuria per metus šeriamos melžiamos karvės. Racioną leidžiama papildyti smulkintais grūdais iš kitų vietovių, bet jie turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. atitinkamo raciono sausosios medžiagos.

4.5.2.   Gamyba

Galima naudoti tik termiškai neapdorotą, nepasterizuotą žalią pieną, gautą karvių nešeriant silosu, kuris nebuvo sterilizuotas centrifuguojant. Neleidžiama pridėti konservantų, stabilizatorių, chemiškai pagamintų priedų ir genetiškai modifikuotų šliužo fermentų.

Žalias pienas pirmiausia iš dalies nugriebiamas ir kurį laiką brandinamas naudojant išrūgų ir (arba) pieno rūgšties bakterijų kultūrą. Tradicinės pieno rūgšties bakterijos, iš pradžių išskirtos iš laukinių kultūrų ir padaugintos, dabar sudaro ūkyje naudojamų kultūrų kamieninės kultūros pagrindą. Šis brandintas ir nugriebtas pienas sumaišomas su ryte gautu žaliu pienu, pieno rūgšties bakterijų kultūromis ir Alpių sūrio šliužo fermentais Alpių (vario) katiluose. Varškė išimama naudojant sūrio marlę arba supilant varškės ir išrūgų mišinį į sūrio formas. Tuomet sutirštėjęs (koaguliuotas) pienas varškės pjaustykle supjaustomas norimo dydžio gabalais. Tada prasideda kitas sūrio gamybos etapas: varškė toliau formuojasi ir įvyksta sinerezė (išrūgos atsiskiria nuo varškės). Varškė kaitinama iki 51–54 °C, tada supilama į formas ir slegiama.

Didžiausias sūrių svoris yra 40 kg, priklausomai nuo sūrio galvos dydžio. Po to sūriai dedami į sūrymo vonią, kurioje yra apie 20 Bé° druskos, kad sūris sugertų druską, susiformuotų jo pluta ir struktūra. Dėl to sūris iš išorės pasidaro sandarus, o viduje visapusiškai ir tolygiai bręsta. Taip gaunama vienalytė, kompaktiška SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio konsistencija. Tada, atsižvelgiant į plutos pobūdį ir pieno perdirbėjo patirtį, sūriai mažiausiai 3 mėnesius brandinami, esant 10–17 °C temperatūrai ir didesniam nei 80 proc. drėgnumui. Brandinimo metu sūriai reguliariai iki trijų kartų per savaitę apdorojami (suvilgant šepečiu arba įtrinant) sūriu vandeniu (druskos kiekis – iki 20 Bé°), kad susidarytų tipiška pluta ir susiformuotų skonis. Pasibaigus minimaliam brandinimo laikotarpiui, SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris yra paruoštas vartoti.

4.5.3.   Praktinė patirtis. Gamybos žinios

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio kokybę visų pirma lemia vietos sūrio gamintojų patirtis sūrių gamybos ir brandinimo srityje. Sūrių gamybos menas grindžiamas pieno perdirbėjų, skirtingais būdais dalyvaujančių gamyboje, priklausomai nuo jų individualaus vaidmens gamybos procese, žiniomis ir įgūdžiais, kuriuos pasitelkus pasiekiama SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimam produktui būdinga kokybė. Procesas pradedamas nuo pieno rūgšties bakterijų kultūrų naudojimo. Pavyzdžiui, pieno rūgšties bakterijų kultūros sudėtį, temperatūrą, ramybės laikotarpio trukmę, pridedamą kiekį ir santykį bei laikymo sąlygas pieno perdirbėjas nustato remdamasis savo patirtimi. Vienas pieno perdirbėjų patirties ypatumų – specifinis žalio pieno laikymas ir brandinimas tokiu būdu, kad susidarytų pieno rūgšties bakterijos, kurios labai pagerina sūrio savybes, t. y. galiojimo laiką, kvapą ir skonį. Veršelių šliužo fermento naudojimas, sutirštėjusio (koaguliuoto) pieno pjaustymo laikas ir būdas bei varškės gabaliukų dydis, sūrio formavimasis bei varškės ir išrūgų mišinio kaitinimas susiję su specifine sūrių gamintojų patirtimi ir yra ypač svarbūs SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio kokybei užtikrinti.

Sūrio gamintojas turi labai atidžiai stebėti kiekvieną sūrio gamybos etapą ir nustatyti tinkamą kiekvieno perdirbimo etapo laiką. Pavyzdžiui, vienas iš SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamybos etapų – kruopštus varškės ir išrūgų mišinio kaitinimas 51–54 °C temperatūroje po to, kai supjaustomas koaguliuotas pienas – yra svarbi sąlyga, kad sūris ilgai išsilaikytų. Pieną taip pat reikia apdoroti kuo atsargiau, kad būtų išsaugota didžioji dalis jo aromatinių ir mikrobiologinių savybių bei sudedamųjų dalių, taigi kartu ir jo išskirtinė kokybė. Be to, dėl natūraliai besikeičiančių šėrimo sąlygų Alpių ganyklose pienas nepasižymi jokiomis standartinėmis savybėmis, veikiau jo kokybinių savybių ( pvz., baltymų kiekis ar kita pieno sudėtis) įvairove. Didelė patirtis leidžia SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamintojams puikiai kompensuoti šiuos natūralius svyravimus. Kruopštus darbas visuose šiuose proceso etapuose yra labai svarbus likusiam brandinimo procesui, taigi ir galutinio produkto kokybei. Brandinimo metu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kruopščiai sūrio priežiūrai. Dėl savo patirties sūrio gamintojai instinktyviai žino, kada sūrį reikia apversti, suvilgyti šepečiu ar įtrinti sūrymu, todėl gamintojai turi didelės įtakos sūrio kokybei.

Reguliariais piemenų ir sūrių gamintojų susitikimais, kurių metu jie dalijasi įgytomis žiniomis, skatinamas nuolatinis mokymosi procesas, padedantis išlaikyti SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio kokybę ir gamybos tradiciją.

Pagrindimas

Gamybos proceso pakeitimai buvo padaryti siekiant užtikrinti neabejotiną SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto kokybę, kuri visų pirma pagrįsta gamintojų žiniomis apie tradicinį gamybos būdą. Kartu su šiuo metu iš dalies pakeista formuluote, jau buvusia pirminėje specifikacijoje, šis tradicinis gamybos būdas yra aprašytas išsamiau, visų pirma tiksliau apibrėžiant perdirbimo būdą.

Konkretūs pakeitimai susiję su toliau nurodytais aspektais.

Žaliava – pienas

Gyvulių sveikatai palaikyti ne visada pakanka tikto pašaro, kurį jie gauna ganydamiesi, nes dėl vis dažniau pasitaikančių ekstremalių meteorologinių reiškinių (sausrų, ilgų liūčių ir pan.) ir su tuo susijusių klimato pokyčių melžiamos karvės Alpių vietovėse patiria medžiagų apykaitos sutrikimus, taip pat mažėja galimybės gauti ganyklinio pašaro. Be to, skirtingų veislių karvės, laikomos Alpių ganyklose, pasižymi skirtingais energijos poreikiais, todėl jų gerovei užtikrinti reikia papildomų pašarų.

Todėl, siekiant užtikrinti subalansuotą gyvūnų gerovei būtinų maistinių medžiagų tiekimą nepriklausomai nuo išskirtinių klimato sąlygų, pavyzdžiui, sausrų, buvo sudaryta galimybė pirkti smulkintus grūdus ir naudoti juos kaip kompensuojamąjį ir papildomą pašarą, leidžiant, kad jis sudarytų iki 20 proc. sausosios medžiagos per metus.

Pirmiau nurodyta nukrypti leidžianti nuostata dėl papildomų pašarų neturi įtakos aukštai ir nekintančiai pieno kokybei, nes didžioji dalis stambiųjų pašarų turi būti gauta iš nustatytos vietovės.

Produkto specifikacijos 5 punkto c papunkčio reikalavimas dėl oficialiai pripažintų Alpių ūkių, esančių 1 000–1 800 m aukštyje, buvo perkeltas į 4.5.1 punktą (Žaliava – pienas) ir apibrėžtas išsamiau. Pienas gali būti gaunamas tik iš karvių ūkiuose, esančiuose kalnuose arba Alpių ganyklose, kuriems kompetentinga institucija (Austrijos maisto saugos agentūra) suteikė patvirtinimo numerį. Tai pagrindžiama specialiais higienos reikalavimais, nustatytais Reglamente (EB) Nr. 853/2004 (Gyvūnų pašarų higienos reglamentas), kurių privalo laikytis sūrį gaminantys ūkiai. Patvirtinti ūkiai yra išvardyti sąraše, su kuriuo galima susipažinti reglamente.

Ateityje nustatytoje vietovėje bus leidžiamas tolesnis naudojamo pieno vežimas iš vienos patvirtintos Alpių sūrinės į kitą, nes, atsižvelgiant į dabartinę technologijų būklę, tai nebeturi įtakos kokybei. Vežamo pieno kiekį abi Alpių sūrinės turi įrašyti važtaraštyje.

Gamyba

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamyba aprašyta išsamiai – nuo žalio pieno perdirbimo iki brandinimo etapo laikymo metu, nurodant techninius parametrus, kurių reikia laikytis siekiant užtikrinti kokybę.

Dabar varškę galima kaitinti iki 51–54 °C temperatūros (o ne iki 51,5–52,5 °C, kaip anksčiau). Leidžiamas platesnis kaitinimo temperatūrų diapazonas, nes rankinio kaitinimo atveju neįmanoma nustatyti tikslios temperatūros, o tai reiškia, kad reikia nustatyti didesnes leidžiamo nukrypimo ribas. Naujos kaitinimo temperatūros leidžiamo nukrypimo ribos neturi neigiamos įtakos produkto kokybei. Konservantai, stabilizatoriai ir cheminiu būdu pagaminti priedai vis dar draudžiami. Tai patikslinta pateikus aiškesnę formuluotę.

Kalbant apie paties ūkio išrūgas arba pieno rūgšties kultūras, buvo paaiškinta, kad pirminė motininė kultūra šiuo metu gaminama centralizuotai ir vėliau naudojama vidinėms reikmėms kaip ūkio kultūra SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamybai. Pieno perdirbėjų patirtis šiuo atžvilgiu vaidina itin svarbų vaidmenį.

Druskos kiekis buvo patikslintas ir pritaikytas prie praktiškai patikrinamų kriterijų, naudojant Baumé (Bé) skalę. Nurodytas druskos kiekis iki 20 °Bé. Dar labiau patikslintas SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimam sūriui būdingos plutos formavimasis ir su ja susijusi sūrio kokybė, taip pat paminėtas sūrio gamintojo vykdomas gamybos valdymas ir brandinimo aplinkos sąlygos.

Praktinė patirtis. Gamybos žinios

Kadangi esamoje specifikacijoje nėra jokių esminių teiginių apie tradicines gamintojų žinias, specifikacija šiuo aspektu patikslinama ir aprašoma darbuotojų kvalifikacija. Taip pat aprašoma vykdoma veikla, kuria siekiama perduoti tradicijas, kad būtų užtikrinta kokybė, dėl kurios būtų galima veiksmingai sustabdyti kompetencijos praradimą ar susilpnėjimą ir išlaikyti tradicines žinias apie produktą.

5.   Ryšys su geografine vietove

Informacija, anksčiau įtraukta į 5 punkto d papunktį (Kilmės įrodymas) buvo perkelta į 4.6 punktą (Ryšys su geografine vietove).

Informacija, anksčiau buvusi 5 punkto f papunktyje (Ryšys), buvo įtraukta į 4.6 punktą (Ryšys su geografine vietove). Išsamiai aprašytas geografinės vietovės klimato ir žmogiškųjų veiksnių poveikis, taip pat plačiai apibūdinta specifinė regiono gamintojų patirtis, kuri anksčiau specifikacijoje buvo tik paminėta, pavyzdžiui, tradicinės žinios apie specialius laikymo būdus ir aukšto lygio praktinė patirtis, susijusi su gamybos metodais ir brandinimo valdymu, kuris yra labai svarbus sūrio juslinėms savybėms išryškinti.

Pagrindimas

Specifikacija buvo pritaikyta prie Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 reikalavimų – istorinės pastabos, pavyzdžiui, dokumentiniai įrodymai ir senosios tradicijos, susijusios su SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimu sūriu, kurios iš pradžių buvo aprašytos skyriuje „Kilmės įrodymas“, perkeltos į 4.6 punktą (Ryšys su geografine vietove).

6.   Ženklinimas

Pirminis produkto specifikacijos 5 punkto h papunkčio (Ženklinimas) tekstas perkeltas į 4.4 punktą (Kilmės įrodymas) ir pritaikytas prie dabartinių dokumentų reikalavimų.

Pavyzdžiui, pirminėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai (ant produkto nurodyti pagaminimo datą bei kalno ir (arba) Alpių ganyklos pavadinimą) tapo nebereikalingi dėl dokumentų, kuriuos dabar reikia pateikti kilmės įrodymo tikslais. Patikslintas naudotinas kazeino ženklas. Nebereikia šiuo ženklu ženklinti sūrio porcijų pakuočių, nes porcijų atveju yra užtikrinamas partijos atsekamumas.

Pirminės produkto specifikacijos 5 punkto h papunktyje (Ženklinimas) nustatytos taisyklės dėl privačių etikečių perkeltos į 4.8 punktą (Ženklinimas).

„Leidžiama naudoti privačias etiketes. Tačiau privati etiketė neturi klaidinti vartotojo ar kenkti SKVN reputacijai“.

Pagrindimas

Patikslinti ir išplėsti privačių prekių ženklų valdymo reikalavimai. Naudoti privačias etiketes ir toliau bus leidžiama.

7.   Redakciniai pakeitimai

7.1.   Atnaujintas valstybės narės kompetentingos institucijos pavadinimas ir duomenys.

7.2.   Ištaisytas pareiškėjų grupės adresas.

Pagrindimas

Nuo to laiko, kai kilmės vietos nuoroda tapo saugoma, pareiškėjų grupės adresas pasikeitė, todėl jis atnaujintas kartu su pakeistais kompetentingos institucijos duomenimis.

7.3.   Tikrinimo įstaiga

Skyrius, kuriame pateikiami tikrinimo įstaigos kontaktiniai duomenys, buvo iš dalies pakeistas, nes ta įstaiga dabar yra privati bendrovė, t. y. Lacon GmbH.

7.4.   Produkto specifikacijos išdėstymo ir (arba) pateikimo pakeitimai

Pernumeruoti ir pakeisti kai kurie pavadinimai, kad informacija būtų aiškesnė ir tikslesnė.

7.5.   Nacionaliniai reikalavimai

Antraštė „Nacionaliniai reikalavimai“ buvo išbraukta ir vietoj jos nieko neįrašyta, nes, atsižvelgiant į reguliavimo reikalavimus, tai nereikalinga.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Vorarlberger Alpkäse“

ES Nr. PDO-AT-1413-AM01 – 5.4.2022

SKVN (X) SGN ( )

1.   (SKVN arba SGN) Pavadinimas (-ai)

„Vorarlberger Alpkäse“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Austrija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1   Produkto rūšis (nurodyta XI priede)

1.3 klasė. Sūriai

3.2   Produkto, kuriam taikomas 1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas

SKVN „Voralberger Alpkäse“ žymimas produktas – kietasis sūris, gaminamas nustatytoje vietovėje kalnuose ir Alpių ganyklose iš neapdoroto žalio Alpių karvių, kurios nešeriamos silosu, pieno, tinkamo kietajam sūriui gaminti. Atskiros sūrio galvos sveria ne daugiau kaip 40 kg ir brandinamos ne trumpiau kaip 3 mėn.

Sūrio pluta yra sudžiūvusi, rusvai geltonos arba rudos spalvos, granuliuota, o sūrio tekstūra – tvirta arba glotni. Ji yra dramblio kaulo spalvos. Sūrį pjaustant matyti tolygiai, bet negausiai pasiskirsčiusios maždaug žirnio dydžio matinės arba blizgančios apvalios akutės. Paprastai akutės būna apvalios ir žirnio dydžio. Sūrio skonis švelnus, o jam bręstant tampa aštrus.

Priklausomai nuo sūrio subrendimo laipsnio, aprašytos jo savybės gali būti daugiau ar mažiau išreikštos, nedarant poveikio bendram SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto įvaizdžiui ir jo nekeičiant.

3.3   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavinės medžiagos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamybai gali būti naudojamas tik karvių pienas, gautas iš oficialiai pripažintų ūkių kalnuose arba Alpių ganyklose, kuriose yra tvarkomos pievos. Siloso gamyba ir šėrimas silosu draudžiami.

Kaip papildomą pašarą leidžiama naudoti smulkintus grūdus, bet jų dalis turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. sausosios medžiagos per metus. Smulkinti grūdai taip pat gali būti perkami iš kitų vietovių, nes ši geografinė vietovė – tipiškas kalnų regionas – nėra tinkama žemės ūkio augalams auginti. Tai reiškia, kad šioje vietovėje beveik neauginamos grūdinės kultūros ar panašūs augalai, todėl juos tenka pirkti iš kitų vietovių.

Todėl geografinės vietovės pašarai turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. visos sausosios medžiagos, kuria per metus šeriamos melžiamos karvės. Racioną leidžiama papildyti smulkintais grūdais iš kitų vietovių, bet jie turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. atitinkamo raciono sausosios medžiagos.

3.4   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Žaliava turi būti gaunama, perdirbama ir brandinama nustatytoje teritorijoje.

3.5   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Sūriai turi būti pažymėti kazeino ženklu su serijos numeriu. Paraišką pateikusi asociacija yra atsakinga už serijos numerio administravimą ir suteikimą.

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas sūris gaminamas Forarlbergo provincijoje 1 000–1 800 m aukštyje virš jūros lygio. Oficialiai pripažinti Alpių ūkiai veikia tik vasaros mėnesiais, kai gyvuliai sezoniškai perginami į kalnus.

5.   Ryšys su geografine vietove

Būdingos SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio savybės priklauso nuo gamyboje naudojamo pieno, jo sudedamųjų dalių, skonio ir konsistencijos, kuriuos lemia Alpių augalija Forarlberge, taip pat nuo klimato ir žmogiškųjų (tradicinės amatininkų gamybos) gamybos proceso veiksnių. Nedideli Alpių ūkiai iki šių dienų išlaikė namudinę gamybą ir rūpestingai tvarko ir (arba) brandina sūrius. Dėl to SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimi sūriai išsiskiria ypatinga kokybe ir ilgu galiojimo laiku.

SKVN „Vorarlberg Alpkäse“ žymimo sūrio gamybai naudojamas pienas pasižymi ypatingomis skonio ypatybėmis dėl gamybos vietovės kalnų augmenijos ir gyvulių šėrimo daugiausia žaliaisiais pašarais, kurie kartu su tradiciniu amatininkų gamybos būdu suteikia sūriui būdingų savybių. Sūrio gamyba labai prisidedama prie Forarlbergo kalnų ūkininkavimo išsaugojimo, tai yra būtina Forarlbergo kalnų kultūrinio kraštovaizdžio ekologinei įvairovei ir stabilumui išlaikyti.

Forarlberge žemės ūkis yra orientuotas tik į pievų tvarkymą. Alpių ūkiuose griežtai draudžiama karves šerti silosu (draudžiami fermentuoti pašarai). Tik uždraudus naudoti silosą galima pagaminti aukštos kokybės SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimą sūrį.

SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimas produktas nustatytoje teritorijoje gaminamas ir vartojamas jau daugelį šimtų metų. Visą tą laiką dabartinėje Forarlbergo provincijoje buvo gaminamas sūris. Iš pradžių, ir keletą šimtmečių, sūris buvo gaminamas visų pirma savo vartojimui ir regioninei prekybai. Alpių sūrio gamyba labai prisidedama prie Forarlbergo kalnų ūkininkavimo išsaugojimo ir tai yra būtina Forarlbergo kalnų kultūrinio kraštovaizdžio ekologinei įvairovei bei stabilumui išlaikyti. Vykstant sezoniniam gyvulių perginimui tarp slėnių ūkių, Alpių ganyklų ir kalnų, žalio pieno perdirbimas kalnuose yra svarbus ekonominis Forarlbergo žemės ūkio ir pieno ūkių išlaikymo komponentas.

Dokumentai liudija, kad tradiciniai šio regiono sūrio gamybos būdai buvo naudojami jau per Trisdešimties metų karą. Šis procesas yra šiandieninio SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo sūrio gamybos pagrindas. XVIII a. didžioji dalis Alpių pieno, gauto vasaros mėnesiais, kai gyvuliai sezoniškai perginami į kalnus, jau buvo perdirbama į Alpių sūrį. Nuo to laiko vartojamas pavadinimas „Vorarlberger Alpkäse“.

Regiono sąlygos, tokios kaip aukštis virš jūros lygio, klimatas, augalija ir gyvūnija bei smulkių ūkių struktūra, XVIII a. viduryje sudarė sąlygas riebaus sūrio gamybos vystymuisi taikant specifinius sūrio gamybos metodus. Tai lėmė ilgesnį sūrio galiojimo laiką ir didesnę pridėtinę vertę.

Nustatytoje teritorijoje sukauptos sūrio gamybos techninės žinios ir įgūdžiai (gyvulių šėrimas, pieno perdirbimas, gamybos metodas ir brandinimas) buvo perduodami iš kartos į kartą. Šios žinios ir įgūdžiai buvo toliau tobulinami ir iki šiol yra SKVN „Vorarlberger Alpkäse“ žymimo produkto gamybos pagrindas.

Nuoroda į paskelbtą produkto specifikaciją

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/vorarlbergeralpkaese/

arba tiesiogiai Austrijos patentų biuro svetainėje (www.patentamt.at), laikantis šios struktūros: „Prekių ženklai / Geografinės nuorodos / Austrijos geografinių nuorodų sąrašas“. Specifikacija pateikiama spustelėjus kokybės nuorodos pavadinimą.


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.