2023 7 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 243/9


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.11033 – ADOBE / FIGMA)

(Tekstas svarbus EEE)

(2023/C 243/06)

1.   

2023 m. birželio 30 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Adobe Inc.“ (toliau – „Adobe“, Jungtinės Amerikos Valstijos).

„Figma, Inc.“ (toliau – „Figma“, Jungtinės Amerikos Valstijos),

Įmonė „Adobe“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Figma“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

Pagal Susijungimų reglamento 22 straipsnio 3 dalį klausimą dėl koncentracijos Europos Komisijai perdavė Austrija. Vėliau prie šio prašymo prisijungė Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Kipras, Islandija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija Prancūzija, Suomija, Švedija ir Vokietija.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Adobe“: pasaulinė programinės įrangos bendrovė, be kita ko, siūlanti kūrybinę dizaino programinę įrangą ir interaktyvią produktų projektavimo priemonę, t. y. Adobe XD;

„Figma“: internetinės bendradarbiavimo priemonės, skirtos interaktyviam gaminių projektavimui, „Figma Design“, taip pat baltos lentos „FigJam“, teikėjas.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11033 – ADOBE / FIGMA

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

 

European Commission

 

Directorate-General for Competition

 

Merger Registry

 

1049 Bruxelles/Brussel

 

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).