2023 3 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 89/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.11020 – KKR / APRIL)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2023/C 89/09)

1.   

2023 m. vasario 28 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„KKR & Co. Inc“ (toliau – KKR, JAV),

„April S.A.S.“ (toliau – „April“, Prancūzija).

Įmonė KKR įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „April“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

KKR – pasaulinė investicinė įmonė, siūlanti turto valdymo, kapitalo rinkų ir draudimo sprendimus. Įmonei KKR priklauso „+Simple“ – 2015 m. įkurta Prancūzijos skaitmeninė draudimo tarpininkavimo platforma, skirta įmonėms Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir neseniai – Austrijoje;

įmonė „April“ yra draudimo brokerio paslaugas teikianti įmonė, kurios pagrindinė būstinė yra Lione (Prancūzija). Ji daugiausia teikia asmens sveikatos, apsaugos, turto, nelaimingų atsitikimų, būsto paskolų ir tarptautinį sveikatos draudimą.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11020 – KKR / APRIL

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIJA


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.