2022 12 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 461/7


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2022/C 461/02)

Sprendimo priėmimo data

2022 10 27

Pagalbos numeris

SA.103312

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Bund: Richtlinie zur Förderung der Einstellung der Fangtätigkeit im Fischereisektor im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve (BAR)

Teisinis pagrindas

Richtlinie zur Förderung des Fischereisektors im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve – vorübergehende Stilllegung von Fischereifahrzeugen

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Žuvininkystės ir akvakultūros sektorius

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 12 000 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

100,0  %

Trukmė

2022 9 21 – 2022 12 31

Ekonomikos sektorius

Jūrinė žvejyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern;

Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Calenberger Str. 2, 30169 Hannover

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 10 28

Pagalbos numeris

SA.103992

Valstybė narė

Prancūzija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Modification des régimes d’aides: SA.37502 (2013/N), SA.39618 (2014/N), SA.39677 (2014/N), SA.41595 (2015/N), SA.41735 (2015/N), SA.43200 (2015/N), SA.44092 (2016/N), SA.45103 (2016/N), SA.45273 (2016/N), SA.49407 (2017/N), SA.50627 (2018/N), SA.51768 (2018/N), SA.53500 (2019/N), SA.55052 (2019/N), SA.56365 (2020/N), SA.63533 (2021/N). – Prolongation des régimes au 31 décembre 2023, augmentation de budget du régime SA. 45273

Teisinis pagrindas

Titres du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux interventions économiques des collectivités territoriales Articles L.123-1, L.156.4 et D.156-7 à D.156-11 du Code forestier Décret no 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement forestier Décret no 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Décret no 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d’aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l’économie Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées par le Fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière d’investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Žemės ūkis; miškininkystė; kaimo vietovės

Pagalbos forma

 

Biudžetas

 

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

2016 8 12 – 2023 12 31

Ekonomikos sektorius

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

3, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 10 25

Pagalbos numeris

SA.104023

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Regionas

NORTHERN IRELAND

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Northern Ireland Agri-Food Investment Scheme (AFIS)

Teisinis pagrindas

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 (www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 (www.legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents), The Northern Ireland Act 1998 Article 24 (www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/section/24)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Investicijos į perdirbimą ir prekybą

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 0 GBP

Pagalbos intensyvumas

20,0  %

Trukmė

2023.1.1 – 2025 12 31

Ekonomikos sektorius

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Invest NI

1 Bedford Street, Belfast BT2 7ES

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm