2022 3 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 130/16


Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka

(Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) 64 straipsnio 9 dalį)

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 130/14)

Sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas

Nuoroda į sprendimą (2)

Sprendimo data

Cheminės medžiagos pavadinimas

Leidimo turėtojas

Leidimo numeris

Autorizuotas naudojimas

Peržiūros laikotarpio pabaigos data

Sprendimo priežastys

C(2022) 1504

2022 m. kovo 16 d.

4-nonilfenolis, šakotasis ir linijinis, etoksilintas (4-NPnEO)

EC Nr. -, CAS Nr.-

„Chemetall GmbH“, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurtas, Vokietija

REACH/22/19/0

Gaminant kietiklio komponentą, kurio sudėtyje yra 4-NPnEO, naudojamą dviejų komponentų polisulfidiniuose sandarikliuose, skirtuose orlaivių ir erdvėlaivių pramonei.

2025 m. sausio 4 d.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo, ir nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų.

REACH/22/19/1

Orlaivių ir erdvėlaivių sektoriuje ir susijusiose tiekimo grandinėse atliekamas bazinių polisulfidinio sandariklio komponentų maišymas su kietikliu, kurio sudėtyje yra 4-NPnEO, gaunant mišinius, kurių sudėtyje 4-NPnEO yra mažiau kaip 0,1 % (masės dalimi), kurie skirti naudoti orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje ir kuriems netaikomas autorizacijos reikalavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 56 straipsnio 6 dalies a punktą.


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  Sprendimas skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje adresu Leidimas (europa.eu).