2022 3 23   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 130/13


Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka

(skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) 64 straipsnio 9 dalį)

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 130/11)

Sprendimas, kuriuo iš dalies suteikiamas leidimas

Nuoroda į sprendimą (2)

Sprendimo data

Cheminės medžiagos pavadinimas

Leidimo turėtojas

Leidimo numeris

Autorizuotas naudojimas

Peržiūros laikotarpio pabaigos data

Sprendimo priežastys

C(2022) 1511

2022 m. kovo 16 d.

Pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris (toliau – CTPht)

EB Nr. 266-028-2, CAS Nr.: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Danija

REACH/22/11/0

CTPht naudojimas gaminant mišinius, skirtus naudoti tik pramonėje, kuriems netaikomas Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas autorizacijos reikalavimas

2032 m. spalio 4 d.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo, ir nėra tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų.

Antraceno alyva (toliau – AO)

EB Nr. 292-602-7, CAS Nr.: 90640-80-5

REACH/22/11/1

AO naudojimas gaminant mišinius, skirtus naudoti tik pramonėje, kuriems netaikomas Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas autorizacijos reikalavimas


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  Sprendimas skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje adresu Leidimas (europa.eu).