2022 3 4   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 104/1


KOMISIJOS KOMUNIKATAS

Išorės sienų valdymo gairės, kuriomis siekiama supaprastinti ES ir Ukrainos sienos kirtimą

(2022/C 104 I/01)

2022 m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą Europos Vadovų Taryba savo tos pačios dienos išvadose kuo griežčiausiai pasmerkė neišprovokuotą ir nemotyvuotą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir pabrėžė, kad šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė ir JT Chartijos principai, taip pat kenkiama saugumui bei stabilumui Europoje ir visame pasaulyje.

Karas prie Europos Sąjungos išorės sienų daro jai tiesioginį poveikį, visų pirma dėl didėjančio migracijos spaudimo, susijusio su daugybe tūkstančių asmenų, ieškančių apsaugos ES valstybėse narėse. Per kelias dienas, iki kovo mėn. pradžios, į Europos Sąjungą per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją ir Rumuniją atvyko daugiau kaip 650 000 perkeltųjų asmenų. Manoma, kad šie skaičiai didės net dar daugiau. Laukimo laikas prie sienos perėjimo punktų nuolat ilgėja, pranešama apie eiles ir spūstis, visų pirma Ukrainos sienos pusėje.

Europos Sąjungą pasiekė masinis ukrainiečių ir kitų trečiųjų šalių piliečių, gyvenusių Ukrainoje konflikto metu, antplūdis. Atsižvelgdama į tai, Europos Vadovų Taryba paragino (1) visais lygmenimis tęsti darbą, susijusį su pasirengimu ir parengtimi, ir paprašė Komisijos visų pirma pasiūlyti nenumatytų atvejų priemones. 2022 m. vasario 27 d. neeiliniame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje taip pat palankiai įvertintas Komisijos ketinimas pateikti rekomendacijų dėl saugumo patikrinimų vykdymo (2).

Šios gairės skirtos padėti valstybėms narėms, turinčioms sieną su Ukraina, dabartinėje situacijoje prie ES išorės sienų, kuri susiklostė dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Gairėse daugiausia dėmesio skiriama valstybėms narėms skirtoms priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų asmenų, bėgančių iš Ukrainos, sienos su Lenkija, Slovakija, Vengrija ir Rumunija, kirtimo valdymą ir išvengti spūsčių pasienyje ir netoli sienų, kartu išlaikant aukštą visos Šengeno erdvės saugumo lygį.

Visų pirma gairėse išsamiai apžvelgiamos su sienų kontrole susijusios supaprastinimo priemonės, kurios yra taikomos pagal Šengeno taisykles (3), vis dar užtikrinant reikiamą patikrinimų kertant sieną lygį. Komisija rekomenduoja pasinaudoti šiuo lankstumu pagal šias gaires.

Šios priemonės apima:

tam tikrų kategorijų asmenų, įskaitant pažeidžiamus asmenis, pvz., vaikus, ir kitų kategorijų asmenų, kaip antai transporto darbuotojų, kurie atsidūrė Ukrainoje teikdami savo paslaugas, kontrolės kertant sieną supaprastinimą;

galimybę organizuoti sienų kontrolę ne sienos perėjimo punktuose;

specialią gelbėjimo tarnybų, policijos, ugniagesių komandų ir sienos apsaugos pareigūnų, taip pat jūrininkų, nepaisant jų pilietybės, sienų kirtimo tvarką;

skubios paramos juostų įrengimą siekiant užtikrinti organizacijų, kurios teikia humanitarinę pagalbą Ukrainos teritorijoje esantiems žmonėms, patekimą ir grįžimą;

be Šengeno taisyklių taikymo srities, muitų panaikinimą ir priemones, kuriomis siekiama palengvinti gyvūnų augintinių, keliaujančių su savininkais iš Ukrainos, įvežimą.

Galiausiai šiose gairėse atitinkamoms valstybėms narėms primygtinai rekomenduojama visiems veiksmams prie sienų, kuriuos vykdo sienos apsaugos pareigūnai, naudotis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) parama. Dėl to FRONTEX turėtų teikti pirmenybę visiems atitinkamų valstybių narių prašymams dėl EUROSUR gretinimo paslaugų, visų pirma dėl reguliarios stebėsenos, teikiant specialiai pritaikytas vaizdo duomenų paslaugas, įskaitant palydovinius vaizdus, apimant gretimas Ukrainos pasienio zonas, kad būtų galima įvertinti padėtį, ir dėl specialiai pritaikytų daugiafunkcių stebėjimo iš oro paslaugų teikimo. Komisija taip pat primygtinai ragina valstybes nares, kurios turi bendrą sieną su Ukraina, prašyti Europolo paramos.

Pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento (4) 40 straipsnį, siekiant padėti valstybėms narėms, susiduriančioms su neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, gali būti suteiktas techninis ir operacinis pastiprinimas, kurį užtikrintų migracijos valdymo rėmimo grupės (FRONTEX, ES prieglobsčio agentūra, Europolas ir kitos atitinkamos agentūros). Komisija šį procesą koordinuoja kartu su atitinkamomis agentūromis ir valstybėmis narėmis.

Atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą (5), valstybės narės, palaikydamos ryšį su Komisija, turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija, kad būtų supaprastintas laikinosios apsaugos įgyvendinimas. Tai turėtų būti daroma solidarumo platformoje, kurioje valstybės narės keistųsi informacija apie savo priėmimo pajėgumus ir asmenų, kurie jų teritorijose naudojasi laikinąja apsauga, skaičių. Tokia solidarumo platforma užtikrintų šių priemonių, susijusių su ES agentūromis ir kitomis Sąjungos priemonėmis, kuriomis gali naudotis valstybės narės, koordinavimą.

Siekdama toliau padėti valstybėms narėms spręsti iškilusias problemas prie išorės sienos su Ukraina, Komisija surengs ekspertų lygio susitikimus, kad aptartų šių gairių įgyvendinimą, taip pat atsižvelgdama į galimas būsimas FRONTEX gaires.

1.   Spūsčių prie sienos perėjimo punktų mažinimas

Teisinis pagrindas: Šengeno sienų kodekso 9 straipsnis.

Siekdamos užtikrinti sklandesnį eismą pasienyje, valstybės narės turėtų naudotis FRONTEX ir Europolo parama. FRONTEX gali siųsti nuolatinį korpusą, kad padėtų nustatyti asmenų, norinčių kirsti sieną, tapatybę, taip pat tikrinti pilietybės ir kelionės dokumentus (įskaitant COVID skiepijimo pažymėjimus), ir visų pirma padėtų naudoti sistemos EURODAC įrangą, atlikti SIS sutikrinimus ir skirtų darbuotojų, padedančių registruoti tuos trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikoma ši prievolė (6), ir imti jų pirštų atspaudus. Europolas visų pirma gali siųsti pakviestuosius pareigūnus, kurie padėtų valstybėms narėms atlikti antros linijos patikrinimus pasienyje.

Kad palengvintų sienos kirtimą, valstybės narės gali pasinaudoti Šengeno sienų kodekso (9 straipsnio) nuostatomis, kuriose nustatyta, kad išimtinėmis ir nenumatytomis aplinkybėmis patikrinimai kertant išorės sieną gali būti sušvelninti.

Tokiomis išimtinėmis ir nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai dėl nenumatytų įvykių eismas tampa toks intensyvus, jog laukimo prie sienos perėjimo punkto laikas pernelyg pailgėja, ir išnaudojami visi personalo, priemonių ir organizaciniai ištekliai. Dabartinė padėtis Ukrainoje, kurią sukėlė Rusijos agresija ir dėl kurios prasidėjo intensyvus iš karo zonos bėgančių ar grįžtančių asmenų judėjimas, pateisina laikiną sienų kontrolės prie Ukrainos ir ES sienos sušvelninimą.

Sienos apsaugos pareigūnai gali taikyti sušvelninimą visų arba tam tikrų keliautojų grupių atžvilgiu. Kai priimamas sprendimas taikyti tikslinį sušvelninimą, sprendžiant, ką tikrinti ar netikrinti, turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

ES valstybės narės pilietybę;

jau egzistuojantį gyventojo statusą ES valstybėje narėje;

keliautojo pilietybę (visų pirma tai, ar trečiosios šalies piliečiams taikomas reikalavimas turėti vizą ar ne);

Ukrainos pilietybės neturinčių trečiųjų šalių piliečių gyventojo statusą Ukrainoje;

keliautojų pažeidžiamumą ir amžių, ypač atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus;

visą turimą informaciją apie grėsmes saugumui, pavyzdžiui, terorizmą ar organizuotą nusikalstamumą, apie galimas grėsmes visuomenės saugumui ir apie neteisėtos imigracijos riziką;

biometrinio paso buvimą;

ar apskritai yra galiojantis kelionės dokumentas (arba jo nėra);

pagrindinio darbuotojo, pvz., transporto darbuotojų (įskaitant jūrininkus), neatsižvelgiant į jų pilietybę, turinčių galiojančius jų profesiją įrodančius dokumentus, statusą.

Bet kuriuo atveju vykdant sienų kontrolės procedūras reikėtų atkreipti dėmesį į šeimos vienovės principo laikymąsi ir užtikrinti, kad vaikai niekada nebūtų atskirti nuo tėvų ar juos lydinčių šeimos narių ar globėjų.

Jei kyla abejonių dėl asmens tapatybės ir (arba) dėl galimos grėsmės, kaip nurodyta pirmiau, sienos apsaugos pareigūnas turėtų ne pasinaudoti sušvelninimo galimybe, o atlikti įprastą patikrinimą kertant sieną pagal Šengeno sienų kodekso 8 straipsnį.

Atsižvelgiant į išskirtinę padėtį prie Sąjungos išorės sienos su Ukraina, susidariusią dėl Rusijos karinės agresijos, ir į galimas saugumo problemas pasienyje dėl iš Ukrainos į Sąjungą atvykstančių ukrainiečių ir kitų trečiųjų šalių piliečių masinio antplūdžio, dėl kurio prie sienos susidaro ilgos eilės ir minios žmonių, valstybės narės galėtų alternatyviai arba kartu, t. y. tų kategorijų asmenų, kurių patikrinimai kertant sieną nėra sušvelninti, atžvilgiu, svarstyti galimybę patikrinimus kertant sieną atlikti ne sienos perėjimo punktuose, o kitoje saugioje vietoje ne prie sienos. Patikrinimai galėtų būti atliekami keliautojų vežimo į tą saugią vietą metu arba po jo.

Tai leistų užkirsti kelią bet kokiai grėsmei valstybių narių vidaus saugumui ir viešajai tvarkai, užtikrinant, kad, nepaisant kritinės padėties pasienyje, būtų atliekami visų pirma saugumo patikrinimai ir tapatybės sutikrinimai Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) ir kitose atitinkamose duomenų bazėse, taip pat sveikatos tikrinimai, kartu išvengiant saugumo problemų, kurias gali lemti didelės minios prie sienos. Valstybės narės gali prašyti FRONTEX pagalbos nustatant asmenų tapatybę, taip pat tikrinant pilietybės ir kelionės dokumentus, visų pirma padedant naudoti sistemos EURODAC įrangą ir skiriant darbuotojus, padedančius registruoti tuos trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikoma ši prievolė, ir imant jų pirštų atspaudus.

2.   Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygų atitikties

Teisinis pagrindas: Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 5 dalies c punktas.

Valstybė narė gali leisti trečiųjų šalių piliečiams, kurie neatitinka vienos ar daugiau Šengeno sienų kodekso 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų (trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos), atvykti į savo teritoriją dėl humanitarinių motyvų, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų. Ši plati nukrypti leidžianti nuostata gali būti taikoma dabartinės krizės metu, kad atvykti galėtų visi nuo konflikto Ukrainoje bėgantys asmenys.

Valstybės narės turėtų sustabdyti draudimų atvykti ir (arba) SIS perspėjimų dėl draudimo atvykti ir būti ES dėl migracijos priežasčių taikymą (Direktyvos 2008/115/EB 11 straipsnis). Tačiau turi būti deramai atsižvelgiama į draudimus atvykti, nustatytus dėl saugumo priežasčių.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad trečiųjų šalių ne Ukrainos piliečiai, išskyrus tuos, kuriems taikoma Laikinosios apsaugos direktyva (7), arba kurie turi teisę po atvykimo būti Sąjungoje dėl kitų priežasčių, tranzitu vyktų į savo kilmės šalis arba įprastinės gyvenamosios vietos šalis. Kad būtų išvengta neteisėto buvimo atvejų, valstybės narės raginamos prireikus teikti paramą jų repatriacijai arba įteisinimui, jei tinkama. Padėti vykdyti šią remiamą repatriaciją gali būti siunčiamas FRONTEX nuolatinis korpusas.

Jei įmanoma, atvykusiems asmenims valstybės narės turėtų pateikti lengvai suprantamus lankstinukus kalbomis, kuriomis šie trečiųjų šalių piliečiai dažniausiai kalba arba kurias supranta, kuriuose būtų nurodyta, kur gauti paramą, ir paaiškinamos pagrindinės procedūros, kurių reikia laikytis.

Jei trečiųjų šalių piliečiai, įskaitant vaikus, dokumentų neturi arba jų nepakanka, valstybės narės raginamos išduoti atvykimo deklaraciją ir (arba) (laikinuosius) kelionės dokumentus, išvardytus

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/travel-documents-issued-member-states-part-ii_en.

Tai ypač svarbu siekiant užtikrinti, kad tebebūtų įmanomas šių trečiųjų šalių piliečių tolesnis keliavimas ir būsimas grįžimas.

Kai kurie Ukrainos piliečiai gali norėti keliauti į kitas kelionės tikslo šalis ES, dažniausiai susijungti su šeima ar draugais. Šiems galimiems keleiviams, kurie prisistato su nebegaliojančiais pasais arba tik tapatybės kortelėmis arba vaikų gimimo liudijimais, pagal galiojančias taisykles neleidžiama keliauti tarp valstybių narių. Nors sprendimą įleisti tokius asmenis į orlaivį, ar ne, priima vežėjai, valstybės narės raginamos šiuo atžvilgiu remti vežėjus. Visų pirma, kalbant apie susijungimą su valstybėmis narėmis, kuriose vidaus sienų kontrolė dar nepanaikinta, ar iš jų, šios valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę suteikti vežėjui garantijas, kad jam nebus skirta bauda už keleivių, kurie neturi tinkamų dokumentų dėl Ukrainoje vykstančio konflikto, vežimą. Valstybės narės raginamos būti lanksčioms sudarant palankesnes sąlygas tokiais atvejais ir atleisti vežėjus nuo tokių baudų mokėjimo.

3.   Išorės sienų kirtimas už oficialių sienos perėjimo punktų ribų esant nenumatytai nepaprastajai padėčiai

Teisinis pagrindas:

Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 2 dalies b punktas;

Šengeno sienų kodekso 9 straipsnis.

Esant nenumatytai nepaprastajai padėčiai valstybės narės gali leisti asmenims arba asmenų grupėms kirsti išorės sienas už sienos perėjimo punktų, apie kuriuos oficialiai pranešta, ribų, taip pat ne nustatytomis darbo valandomis. Siūloma, kad valstybės narės įsteigtų laikinuosius sienos perėjimo punktus, kurie galėtų veikti nepaprastosios padėties laikotarpiu. Tokių laikinųjų sienos perėjimo punktų naudojimas gali būti derinamas su Šengeno sienų kodekso 9 straipsnyje (patikrinimų kertant sieną sušvelninimas) numatytu lankstumu. Laikinųjų sienos perėjimo punktų įsteigimas galėtų būti naudingas dabartinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kai keliai į sienos perėjimo punktus yra blokuojami dėl apleistų automobilių.

4.   Gelbėjimo tarnybų darbo palengvinimas

Teisinis pagrindas: Šengeno sienų kodekso VII priedo 7 punktas.

Valstybės narės pagal nacionalinę teisę gali numatyti gelbėjimo tarnybų, policijos, ugniagesių komandų, veikiančių esant nepaprastajai padėčiai, taip pat sienos apsaugos pareigūnų, kurie kerta sieną vykdydami savo profesines užduotis, atvykimo ir išvykimo tvarką.

Su Ukraina ad hoc pagrindu turėtų būti vykdomas dvišalis bendradarbiavimas, siekiant:

nuvilkti apleistus automobilius, kurie blokuoja patekimą į sienos perėjimo punktus, ir (arba)

teikti medicinos pagalbą, maistą, vandenį ar kitokią paramą žmonėms, laukiantiems kirsti sieną.

5.   Skubios paramos juostų įrengimas

Siekdamos užtikrinti greitą ir saugų humanitarinių konvojų ir skubios pagalbos, teikiamos pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, taip pat humanitarinės pagalbos Ukrainos teritorijoje esantiems žmonėms teikėjų patekimą ir grįžimą, valstybės narės tuo tikslu sienos perėjimo punktuose turėtų įrengti specialias juostas, pažymėtas „Skubios paramos juosta“.

Pirmenybė turėtų būti teikiama tam, kad eismo srautas šiomis eismo juostomis bet kuriuo metu išliktų sklandus. Valstybės narės taip pat gali įrengti tokias juostas už jau veikiančių sienos perėjimo punktų ribų ar šalia jų, užtikrindamos greitą paramos pristatymą ir humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą.

Jei sienos perėjimo punkto infrastruktūra leidžia ir valstybės narės gali nusiųsti pakankamą skaičių muitinės pareigūnų, raginama panašias juostas įrengti sunkvežimiams, kad būtų užtikrintas tiek nenutrūkstamas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tiek transporto darbuotojų grįžimas iš Ukrainos.

6.   Gairės pasienyje veikiančioms kompetentingoms institucijoms dėl perkeltųjų asmenų iš Ukrainos įvežtų asmeninių ir vertingų daiktų

Perkeltųjų asmenų iš Ukrainos asmeniniam turtui gali būti taikomi 2009 m. lapkričio 16 d. Reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 4–11 straipsniai. Pagal šio reglamento 11 straipsnį kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo tam tikrų atleidimo nuo muitų apribojimo sąlygų, kai dėl išskirtinių politinių aplinkybių asmuo turi perkelti savo įprastinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos muitų teritoriją. Todėl perkeltieji asmenys iš Ukrainos gali įvežti asmeninius daiktus į Sąjungą netaikant jokių muitų. Muitinės deklaracijos taip pat galėtų būti supaprastintos formos, įskaitant žodinę deklaraciją.

Panašiai perkeltųjų asmenų iš Ukrainos asmeniniam turtui gali būti taikomi 2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 2009/132/EB dėl Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio b ir c punktų taikymo, neapmokestinant galutinio tam tikrų prekių importo pridėtinės vertės mokesčiu, 4–11 straipsniai. Pagal šios direktyvos 11 straipsnį kompetentingos institucijos gali nukrypti nuo tam tikrų atleidimo nuo PVM apribojimo sąlygų, kai dėl išskirtinių politinių aplinkybių asmuo turi perkelti savo įprastinę gyvenamąją vietą iš trečiosios šalies į Bendrijos valstybę narę. Todėl perkeltieji asmenys iš Ukrainos gali įvežti asmeninius daiktus į Sąjungą netaikant importo PVM.

Siekiant palengvinti gyvūnų augintinių, keliaujančių su savininkais iš Ukrainos, įvežimą, gali būti taikomas Reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais 32 straipsnis. Siekdamos palengvinti šį procesą ir nukrypdamos nuo gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais sąlygų, valstybės narės išimtiniais atvejais gali leisti nekomerciniais tikslais į savo teritoriją įvežti minėtų sąlygų neatitinkančius gyvūnus augintinius laikantis specialių leidimų tvarkos. Visų valstybių narių kompetentingos veterinarijos institucijos jau buvo informuotos apie šią galimybę ir pradėjo taikyti tokią tvarką pasienyje.

Kalbant apie grynuosius pinigus (valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones arba prekes, naudojamas kaip vertės neprarandantis turtas, pvz., auksą), Reglamento (ES) 2018/1672 nuostatos dėl grynųjų pinigų kontrolės turėtų būti, kiek įmanoma, konkrečiomis aplinkybėmis taikomos. Tai būtų galima padaryti deklaruojant įvežamus ne mažesnės kaip 10 000 EUR vertės grynuosius pinigus, pateikiant neišsamią grynųjų pinigų deklaraciją arba tiesiog pateikiant savideklaraciją, kurioje pateikiama ši informacija:

grynųjų pinigų vežėjas, jo kontaktiniai duomenys, ir

grynųjų pinigų suma.

Vis dėlto kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti tinkamą rizikos analizę ir tolesnius veiksmus.

Valdžios institucijos turėtų būti budrios dėl rizikos, kad sukčiautojai gali pasinaudoti krize, kad neteisėtai importuotų pavojinguosius krovinius (ginklus, sprogmenis ir t. t.).

Atvykimo į Sąjungą punkte už išorės sienų kontrolę atsakingi pareigūnai turėtų pasiteirauti ir patikrinti, ar asmuo turi šaunamąjį ginklą.

Jei asmuo prašo su savimi į Sąjungos teritoriją įsivežti teisėtą civilinį šaunamąjį ginklą, taikomos ES taisyklės dėl civilinių šaunamųjų ginklų importo, visų pirma būtinas importo leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 258/2012 dėl civilinių šaunamųjų ginklų importo ir (arba) eksporto kartu su Direktyva (ES) 2021/555 dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (kodifikuota redakcija).

Rekomenduojama, kad už išorės sienų kontrolę atsakingi pareigūnai, jei įmanoma, dirbtų su savo kolegomis iš sienos perėjimo punkto Ukrainos pusės, kad šaunamąjį ginklą gabenantys asmenys, neatitinkantys ES importo reikalavimų, galėtų saugiai sunaikinti tokį šaunamąjį ginklą prieš kirsdami sieną.


(1)  https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2022/02/24/european-council-conclusions-24-february-2022/

(2)  https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/jha/2022/02/27/

(3)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

(4)  2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL L 295, 2019 11 14, p. 1).

(5)  Direktyva 2001/55/EB.

(6)  Tarptautinės apsaugos prašytojai ir trečiųjų šalių piliečiai, sulaikyti dėl neteisėto išorės sienų kirtimo.

(7)  Kaip nustatyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/382 2022 m. kovo 4 d. kuriuo pagal Direktyvos 2001/55/EB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas, ir pradedama taikyti laikinoji apsauga (OL L 71, 2022 3 4, p. 1).