Briuselis, 2022 08 18

COM(2022) 402 final

2022/0243(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu dėl geografinių nuorodų apsaugos įsteigtame Geografinių nuorodų jungtiniame komitete


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas teikiamas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos, dėl numatomo Jungtinio geografinių nuorodų komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos (toliau – Susitarimas) siekiama užtikrinti kuo aukštesnio lygio į Susitarimo taikymo sritį patenkančių geografinių nuorodų apsaugą ir numatyti kovos su apgaulinga praktika ir neteisėtu geografinių nuorodų naudojimu priemones. Susitarimas įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.

2.2.Geografinių nuorodų jungtinis komitetas

Geografinių nuorodų jungtinis komitetas įsteigtas Susitarimo 10 straipsniu. Jis turi stebėti, kaip užtikrinama ES ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geografinių nuorodų apsauga, ir stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą geografinių nuorodų klausimais.

Geografinių nuorodų jungtinį komitetą sudaro Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos atstovai. Jungtinis komitetas renkasi bent kartą per metus arba bet kuriuo Šalių sutartu laiku pakaitomis Europos Sąjungoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje, o jo posėdžių laiką, vietą ir posėdžiavimo būdą (tai gali būti ir vaizdo konferencija) bendrai nustato Šalys. Posėdis surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo pateikimo. Geografinių nuorodų jungtinis komitetas sprendimus priima bendru sutarimu ir nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Jungtinis geografinių nuorodų komitetas yra atsakingas už tai, kad būtų iš dalies keičiamas I priedas, kiek tai susiję su nuorodomis į Šalyse taikytiną teisę, iš dalies keičiami kiti Susitarimo priedai, keičiamasi informacija apie teisėkūros ir politikos pokyčius, susijusius su geografinėmis nuorodomis, ir visais kitais abiem pusėms svarbiais geografinių nuorodų srities klausimais, taip pat informacija apie geografines nuorodas, siekiant apsvarstyti jų apsaugą pagal šį Susitarimą.

2.3.Geografinių nuorodų jungtinio komiteto numatomas priimti aktas

Geografinių nuorodų jungtinis komitetas turi priimti sprendimą dėl savo darbo tvarkos taisyklių.

Numatomo akto tikslas – pagal Susitarimo 10.2 straipsnį priimti Geografinių nuorodų jungtinio komiteto veikimą reglamentuojančias darbo tvarkos taisykles.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Pozicija, turi būti laikomasi Sąjungos vardu, – sudaryti sąlygas priimti Geografinių nuorodų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisykles.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį 1 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Geografinių nuorodų jungtinis komitetas – organas, įsteigtas Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos.

Šio sprendimo priede išdėstytas aktas yra teisinę galią turintis aktas, nes Susitarimo 10 straipsniu Jungtiniam geografinių nuorodų komitetui suteikiami įgaliojimai priimti sprendimus, kurie Šalims būtų privalomi.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Pagrindinis numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję su bendra prekybos politika.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 207 straipsnis.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 207 straipsnis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.2022/0243 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu dėl geografinių nuorodų apsaugos įsteigtame Geografinių nuorodų jungtiniame komitete

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Tarybos sprendimu (ES) 2020/1832 2 Sąjunga sudarė Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos (toliau – Susitarimas); jis įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.;

(2)pagal Susitarimo 10 straipsnį Geografinių nuorodų jungtinis komitetas turi nustatyti savo darbo tvarkos taisykles;

(3)tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų jungtiniame komitete, dėl jo darbo tvarkos taisyklių, nes šios taisyklės bus privalomos Sąjungai;

(4)siekiant užtikrinti veiksmingą Susitarimo įgyvendinimą, turėtų būti priimtos Geografinių nuorodų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės;

(5)Sąjungos pozicija Geografinių nuorodų jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama prie šio sprendimo pridedamu darbo tvarkos taisyklių projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų jungtiniame komitete, dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu Geografinių nuorodų jungtinio komiteto akto projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas / Pirmininkė

(1)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(2)    OL L 408I, 2020 12 4, p. 1.

Briuselis, 2022 08 18

COM(2022) 402 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO

TARYBOS SPRENDIMAS
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu dėl geografinių nuorodų apsaugos įsteigtame Geografinių nuorodų jungtiniame komitete


PRIEDAS

Pasiūlymo dėl ES ir Kinijos geografinių nuorodų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių projektas

1 straipsnis

Taikymo sritis ir atsakomybė

1.Geografinių nuorodų jungtinis komitetas (toliau – Jungtinis komitetas), įsteigtas pagal Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos (toliau – Susitarimas) 10 straipsnį, vykdo savo pareigas, nustatytas Susitarimo 10 straipsnyje. Jungtinio komiteto atsakomybės sritys visų pirma yra šios:

(a)I priedo, kuriame pateikiamos nuorodos į Šalyse taikomus teisės aktus, ir kitų šio Susitarimo priedų dalinis keitimas;

(b)keitimasis informacija apie geografinių nuorodų srities teisėkūros ir politikos pokyčius, taip pat apie visus kitus bendros svarbos klausimus, susijusius su geografinėmis nuorodomis;

(c)keitimasis informacija apie geografines nuorodas siekiant apsvarstyti jų apsaugą pagal šį Susitarimą.

2 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkas

1.Jungtinį komitetą sudaro Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) atstovai ir Europos Sąjungos atstovai.

2.Jungtiniam komitetui bendrai pirmininkauja Kinijos ir Europos Sąjungos atstovai.

3.Kiekvienas bendrapirmininkis gali perduoti visas arba tam tikras bendrapirmininkio funkcijas paskirtajam pavaduotojui; tokiu atveju visos tolesnės nuorodos į bendrapirmininkį taikomos ir paskirtajam pavaduotojui.

4.Kiekvienas bendrapirmininkis paskiria asmenį ryšiams visais su Jungtiniu komitetu susijusiais klausimais. Tie kontaktiniai asmenys yra bendrai atsakingi už Jungtinio komiteto sekretoriato užduotis.

3 straipsnis

Posėdžiai

Pagal Susitarimo 10.2 straipsnį posėdžiai rengiami pakaitomis abiejose Šalyse. Jungtinio komiteto posėdžio laiką, vietą ir būdą (gali būti rengiama vaizdo konferencija) Šalys nustato abipusiu susitarimu, tačiau posėdis surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo kurios nors Šalies prašymo pateikimo.

4 straipsnis

Korespondencija

1.Jungtinio komiteto bendrapirmininkiams skirta korespondencija persiunčiama kontaktiniams centrams, kad jie ją išplatintų Jungtinio komiteto nariams.

2.Jungtinio komiteto bendrapirmininkiams siunčiama korespondencija gali būti parašyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant elektroninį paštą.

5 straipsnis

Posėdžių darbotvarkės

1.Prieš kiekvieną posėdį kontaktiniai asmenys parengia jo preliminarią darbotvarkę. Darbotvarkė kartu su susijusiais dokumentais nusiunčiama Jungtinio komiteto nariams, įskaitant Jungtinio komiteto bendrapirmininkius, ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio. Į preliminarią darbotvarkę gali būti įtrauktas bet kuris klausimas, nurodytas Susitarimo 10 ir 11 straipsniuose.

2.Bet kuri Šalis likus ne mažiau kaip 21 dienai iki posėdžio gali prašyti, kad Susitarimo 10 ir11 straipsniuose nurodyti klausimai būtų įtraukti į preliminarią darbotvarkę. Tie klausimai į preliminarią darbotvarkę privalo būti įtraukti.

3.Galutinė preliminarios darbotvarkės redakcija turi būti pateikiama bendrapirmininkiams ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki posėdžio.

4.Bendrapirmininkiai vienbalsiai priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Jei abu bendrapirmininkiai sutinka, į darbotvarkę gali būti įtrauktas preliminarioje darbotvarkėje nenurodytas klausimas.

6 straipsnis

Sprendimai

1.Jungtinis komitetas priima sprendimus bendru sutarimu, kaip numatyta Susitarimo 10.2 straipsnyje.

2.Jungtinio komiteto sprendimus, kaip apibrėžta Susitarimo 10.2 straipsnyje, pasirašo abu bendrapirmininkiai. Kiekviename sprendime nurodoma jo įsigaliojimo data.

3.Jungtinio komiteto priimtuose sprendimuose turi būti nurodytos jų priėmimo datos ir aprašomas jų dalykas.

7 straipsnis

Rašytinė procedūra

1.Jungtinio komiteto sprendimas gali būti priimtas taikant rašytinę procedūrą, jei tam pritaria abi Šalys. Rašytine procedūra sudaro Jungtinio komiteto bendrapirmininkių keitimasis raštais.

2.Šalies, siūlančios taikyti rašytinę procedūrą, bendrapirmininkis pateikia sprendimo projektą kitos Šalies bendrapirmininkiui, o šis atsakydamas nurodo, ar pritaria sprendimo projektui. Kitos Šalies bendrapirmininkis taip pat gali siūlyti pakeitimus arba paprašyti daugiau laiko projektui apsvarstyti. Jei dėl projekto susitariama, jis priimamas pagal šių darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnį.

8 straipsnis

Protokolas

1.Kiekvieno posėdžio protokolo projektą parengia atitinkamos posėdį rengiančios Šalies kontaktinis centras per 21 dieną nuo posėdžio pabaigos. Protokolo projekte nurodomos priimtos rekomendacijos ir sprendimai, taip pat visos kitos padarytos išvados.

2.Protokolą per 28 dienas nuo posėdžio pabaigos arba iki kitos Šalių sutartos datos raštu patvirtina abi Šalys. Kai protokolas patvirtinamas, bendrapirmininkiai pasirašo du protokolo originalo egzempliorius. Kiekvienas bendrapirmininkis saugo protokolo originalą.

9 straipsnis

Išlaidos

1.Kiekviena Šalis padengia savo dalyvavimo Jungtinio komiteto posėdžiuose išlaidas.

2.Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

10 straipsnis

Viešumas ir konfidencialumas

1.Jeigu bendrapirmininkiai nenusprendė kitaip, Jungtinio komiteto posėdžiai yra uždari.

2.Kai Šalis Jungtiniam komitetui pateikia informaciją, kuri pagal jos teisės aktus ir taisykles laikoma konfidencialia, kita Šalis tokią informaciją laiko konfidencialia.

3.Nedarant poveikio 10.2 straipsniui, kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.