2022 9 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 370/6


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 370/04)

1.   

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnio 5 dalį perdavus bylą, 2022 m. rugsėjo 20 d. Komisija gavo pagal to reglamento 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„3D Systems, Inc.“ (toliau – „3DS“, JAV), kurios faktinės savininkės yra įmonės „3D Systems Corporation“ (JAV) ir „3D Canada Company“ (Kanada),

Saudo Arabijos pramoninių investicijų įmone (toliau – „Dussur“, Saudo Arabijos Karalystė), kurią bendrai kontroliuoja Saudo Arabijos viešųjų investicijų fondas ir Saudo Arabijos naftos įmonė (Saudo Arabijos Karalystė).

„3DS“ ir „Dussur“ įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įsteigtos naujos bendrosios įmonės kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant įsteigtos naujos bendrosios įmonės akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„3DS“ yra adityviosios gamybos ir 3D spausdinimo sektoriaus bendrovių grupės patronuojančioji įmonė;

„Dussur“ yra strateginių investicijų bendrovė, strateginiuose ekonomikos sektoriuose siekianti plėtoti įvairialypius pokyčius išgyvenančią pramonę visuose pramonės sektoriuose, be kita ko, naudodamasi ilgalaikio ir kilnojamojo, materialiojo ir nematerialiojo turto nuosavybe, vykdydama tokio turto plėtrą, jį statydama, eksploatuodama, prižiūrėdama, parduodama, pirkdama ir įsigydama išperkamosios nuomos būdu.

3.   

Bendroji įmonė teiks 3D spausdinimo paslaugas, daugiausia Saudo Arabijos Karalystėje.

4.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

5.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.