2022 5 2   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 179/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 179/04)

1.   

2022 m. balandžio 25 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Apollo Management, L.P.“ (toliau – „Apollo“, JAV),

„Bank and Acquirers International Holding S.A.S.“ (toliau – BAI, Prancūzija), kontroliuojama įmonės „Worldline SA“ (toliau – „Wordline“, Prancūzija).

Įmonė „Apollo“ įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės BAI kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Apollo“ yra pasaulinė alternatyvaus turto valdytoja, kurios pagrindinė buveinė yra Niujorke;

BAI yra įmonės „Worldline“ dalis ir yra bendrovių, veikiančių mokėjimo terminalų gamybos ir tiekimo, taip pat susijusių programinės įrangos paslaugų teikimo daugiausia aptarnaujantiesiems mokėjimo paslaugų teikėjams (bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams), korteles aptarnaujantiems teikėjams ir platintojams srityje, grupės subkontroliuojančioji bendrovė.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. + 32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.