2021 3 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 76/13


Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės

(2021/C 76/03)

Duomenų subjektų dėmesys atkreipiamas į toliau nurodytą informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1) 16 straipsnį.

Šio duomenų tvarkymo veiksmo teisinis pagrindas – Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP (2) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/394 (3), ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 208/2014 (4), kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/391 (5).

Už šį tvarkymo veiksmą atsakingas duomenų valdytojas yra Tarybos generalinio sekretoriato Išorės santykių generalinio direktorato (RELEX) 1C skyrius, į kurį galima kreiptis šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas sanctions@consilium.europa.eu

Į Tarybos generalinio sekretoriato duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis adresu:

Duomenų apsaugos pareigūnas

data.protection@consilium.europa.eu

Duomenų tvarkymo veiksmo tikslas – asmenų, kuriems taikomos Sprendime 2014/119/BUSP su pakeitimais, padarytais Sprendimu (BUSP) 2021/394, ir Reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/391, nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašo sudarymas ir atnaujinimas.

Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie atitinka Sprendime 2014/119/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 208/2014 nustatytus įtraukimo į sąrašą kriterijus.

Surinkti asmens duomenys apima duomenis, būtinus teisingam atitinkamo asmens tapatybės nustatymui, motyvų pareiškimą ir visus kitus su tuo susijusius duomenis.

Prireikus surinktais asmens duomenimis gali būti dalijamasi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Komisija.

Nedarant poveikio apribojimams pagal Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnį, į duomenų subjektų išreikštą valią pasinaudoti teisėmis, pavyzdžiui, teise susipažinti su duomenimis, taip pat teise ištaisyti duomenis arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, bus reaguojama pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo tos dienos, kai duomenų subjektas išbraukiamas iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašo arba kai baigiasi priemonės galiojimas, arba tol, kol vyksta teismo procesas, jei jis buvo pradėtas.

Nedarant poveikio galimybei imtis bet kokių teisminių, administracinių arba neteisminių teisių gynimo priemonių, duomenų subjektai gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39.

(2)  OL L 66, 2014 3 6, p. 26.

(3)  OL L 77, 2021 3 5, p. 29.

(4)  OL L 66, 2014 3 6, p. 1.

(5)  OL L 77, 2021 3 5, p. 2.