Briuselis, 2021 05 12

COM(2021) 400 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

Kuriame sveiką planetą visiems


ES veiksmų planas „Siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos“

{SWD(2021) 140 final} - {SWD(2021) 141 final}


1.Įvadas

Visame pasaulyje dedamos milžiniškos pastangos kovojant su COVID-19 pandemija, tačiau dėl nuolatinės grėsmės mūsų planetos gerovei taip pat reikia skubiai imtis veiksmų padėčiai pagerinti. Klimato kaita, aplinkos tarša 1 , biologinės įvairovės nykimas ir netvarus gamtos išteklių naudojimas kelia įvairaus pobūdžio riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei ekosistemų būklei. Tokia rizika gali būti infekcinės ir neužkrečiamosios ligos, įgytas atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir vandens trūkumas 2 . Siekiant sukurti sveiką planetą visiems, Europos žaliuoju kursu 3 ES raginama, be kita ko, vykdyti geresnę oro, vandens, dirvožemio ir vartojimo prekių taršos stebėseną, teikti jos ataskaitas, vykdyti tos taršos prevenciją ir ištaisyti jos padarytą žalą.

Reikia imtis skubių veiksmų: tarša gali sukelti vėžį, išeminę širdies ligą, obstrukcinę plaučių ligą, insultą, psichikos ir neurologinius sutrikimus, diabetą ir kt. 4 (žr. 1 diagramą). Nors padaryta pažanga akivaizdi, 2015 m. visame pasaulyje dėl taršos pirma laiko mirė apie 9 mln. žmonių (tai sudaro 16 proc. visų mirčių) – tai triskart daugiau mirčių nei nuo AIDS, tuberkuliozės ir maliarijos kartu sudėjus ir 15 kartų daugiau nei per visus karus ir patyrus kitų formų smurtą 5 . Kiekvienais metais ES vieną iš 8 mirčių lemia tarša 6 .