20.10.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 349/21


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

(2020/C 349/12)

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2020 10 01

Taikymo trukmė

2020 10 01 – 2020 12 31

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai arba išteklių grupė

POL/*8ABDE (specialioji sąlyga taikoma POL/07.)

Rūšis

Sidabrinis polakas (Pollachius pollachius)

Zona

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

25/TQ123


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.