11.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/16


Pranešimas eksportuotojams dėl REX sistemos taikymo Europos Sąjungoje įgyvendinant laisvosios prekybos susitarimą su Vietnamu

(2020/C 196/06)

Šis pranešimas skirtas Europos Sąjungos eksportuotojams, eksportuojantiems į Vietnamą kilmės statusą turinčius produktus ir deklaruojantiems jų kilmę, kad tiems produktams būtų taikomas laisvosios prekybos susitarime su Vietnamu (toliau – ES ir Vietnamo LPS) nustatytas lengvatinis muitų tarifų režimas.

ES ir Vietnamo LPS 1 protokolas susijęs su sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtimi ir administracinio bendradarbiavimo metodais. To protokolo 15 straipsnyje nustatyti lengvatiniam muitų tarifų režimui taikyti būtini bendrieji su kilmės įrodymais susiję reikalavimai. Visų pirma to straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ES ir Vietnamo LPS nustatytos muitų tarifų lengvatos į Vietnamą importuojamiems Europos Sąjungos kilmės produktams taikomos pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymų:

a)

eksportuojančios Šalies kompetentingų institucijų išduotą kilmės sertifikatą (EUR.1 judėjimo sertifikatą), surašytą pagal 1 protokolo 16–18 straipsnius (15 straipsnio 1 dalies a punktas);

b)

kilmės deklaraciją, surašytą patvirtinto eksportuotojo, kaip apibrėžta 1 protokolo 20 straipsnyje, bet kokiai siuntai, neatsižvelgiant į jos vertę, arba bet kurio eksportuotojo ne didesnės nei iš viso 6 000 eurų vertės siuntoms (15 straipsnio 1 dalies b punktas);

c)

pareiškimą apie prekių kilmę, surašytą eksportuotojų, pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus registruotų elektroninėje duomenų bazėje, po to, kai Sąjunga Vietnamui praneša, kad tokie teisės aktai taikomi jo eksportuotojams. Tokiame pranešime gali būti nurodyta, kad a ir b punktai Sąjungai nebetaikomi (15 straipsnio 1 dalies c punktas).

Pirmiau nurodyta elektroninė duomenų bazė yra REX sistema, kaip nustatyta atitinkamuose ES teisės aktuose (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 68 straipsnio 1 dalyje).

2020 m. balandžio 8 d. Europos Sąjunga pranešė Vietnamui, kad ES ir Vietnamo LPS 1 protokolo 15 straipsnio 1 dalies c punktas bus taikomas nuo ES ir Vietnamo LPS įsigaliojimo dienos ir kad tos pačios dalies a ir b punktai nebebus taikomi. Todėl į Vietnamą importuojamiems Europos Sąjungos kilmės produktams ES ir Vietnamo LPS nustatytos muitų tarifų lengvatos bus taikomos pateikus pareiškimus apie prekių kilmę, surašytus registruotųjų eksportuotojų arba bet kurio eksportuotojo ne didesnės nei iš viso 6 000 eurų vertės siuntoms. EUR.1 kilmės sertifikatai ir kilmės deklaracijos nebus išduodami ar surašomi Europos Sąjungoje tam, kad Vietname būtų taikomas lengvatinis muitų tarifų režimas.

Kaip nustatyta ES ir Vietnamo LPS 1 protokolo 19 straipsnio 6 dalyje, to straipsnio 1–5 dalyse nurodytos kilmės deklaracijos surašymo sąlygos mutatis mutandis taikomos pareiškimams apie prekių kilmę. Visų pirma pareiškimo apie prekių kilmę tekstas yra kilmės deklaracijos tekstas, pateiktas ES ir Vietnamo LPS 1 protokolo VI priede.

Europos Sąjungos veiklos vykdytojai, kurie jau užsiregistravo REX sistemoje siekdami pasinaudoti kitais lengvatiniais susitarimais, naudojasi jiems suteiktu REX numeriu.