2.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CI 182/1


Komisijos informacija apie tam tikrų Reglamento (ES) 2020/698 nuostatų netaikymą Prancūzijoje

COVID-19 protrūkis

(2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse (OL L 165, 2020 5 27, p. 10))

(2020/C 182 I/01)

Pranešimą pateikė Prancūzija

Pagal atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/698 nuostatas 2020 m. gegužės 28 d. Prancūzija informavo Komisiją, kad nusprendė netaikyti tam tikrų Reglamento (ES) 2020/698 nuostatų.

Reglamento (ES) 2020/698 nuostatos, kurių Prancūzija nusprendė netaikyti:

5 straipsnio 1 dalis dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros terminų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES (1),

5 straipsnio 2 dalis dėl techninės apžiūros pažymų galiojimo pagal Direktyvą 2014/45/ES.


(1)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).