14.5.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/9


Pranešimas apie antidempingo tyrimo dėl tam tikrų importuojamų Turkijos kilmės plokščių karštojo valcavimo produktų iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno inicijavimą

(2020/C 166/05)

Europos Komisija gavo skundą, pateiktą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 5 straipsnį, kuriame teigiama, kad tam tikri Turkijos kilmės plokšti karštojo valcavimo produktai iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno yra importuojami dempingo kaina ir dėl to daroma žala (2) Sąjungos pramonei.

1.   Skundas

Skundą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų tam tikrų plokščių karštojo valcavimo produktų iš geležies, nelegiruotojo plieno arba kito legiruotojo plieno Sąjungoje, vardu 2020 m. kovo 31 d. pateikė EUROFER (toliau – skundo pateikėjas).

Suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje pateikiama nekonfidenciali skundo versija ir Sąjungos gamintojų paramos lygio analizė. Šio pranešimo 5.6 skirsnyje pateikiama informacija apie suinteresuotųjų šalių galimybę susipažinti su byla.

2.   Tiriamasis produktas

Šiame tyrime nagrinėjamas produktas – tam tikri plokšti valcavimo produktai iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno, suvynioti arba nesuvynioti į ritinius (įskaitant atraižas ir siauras juostas), po karštojo valcavimo toliau neapdoroti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti (toliau – tiriamasis produktas).

Į tyrimo aprėptį nepatenka šie produktai:

i)

produktai iš nerūdijančiojo plieno ir orientuoto grūdėtumo silicinio elektrotechninio plieno;

ii)

produktai iš įrankinio plieno ir greitapjovio plieno;

iii)

produktai, nesuvynioti į ritinius, be reljefinių raštų, kurių storis didesnis kaip 10 mm ir kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, ir

iv)

produktai, nesuvynioti į ritinius, be reljefinių raštų, kurių storis ne mažesnis kaip 4,75 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, ir kurių plotis ne mažesnis kaip 2 050 mm.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti informacijos apie produkto apibrėžtąją sritį, privalo tai padaryti per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos (3).

3.   Įtarimas dėl dempingo

Kaip įtariama, dempingo kaina importuojamas produktas yra Turkijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės tiriamasis produktas, kurio KN kodai šiuo metu yra 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARIC kodas 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARIC kodas 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARIC kodas 7226191090), 7226 91 91 ir 7226 91 99. Šie KN ir TARIC kodai pateikiami tik kaip informacija.

Įtarimas dėl nagrinėjamosios šalies vykdomo dempingo grindžiamas tiriamojo produkto vidaus rinkos kainos palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).

Tuo remiantis apskaičiuoti dempingo skirtumai yra reikšmingi nagrinėjamajai šaliai.

4.   Įtarimas dėl žalos, priežastinis ryšys ir žaliavų rinkos iškraipymai

4.1.    Įtarimas dėl žalos ir priežastinis ryšys

Skundo pateikėjas pateikė įrodymų, kad tiriamojo produkto importas iš nagrinėjamosios šalies apskritai padidėjo absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį.

Remiantis skundo pateikėjo pateiktais įrodymais importuoto tiriamojo produkto kiekis ir kainos, be kitų padarinių, darė neigiamą poveikį Sąjungos pramonės taikomų kainų lygiui ir dėl to turėjo didelio neigiamo poveikio bendriems Sąjungos pramonės veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir užimtumui.

4.2.    Įtarimas dėl žaliavų rinkos iškraipymų

Skundo pateikėjas Komisijai pateikė pakankamai įrodymų, kad nagrinėjamojoje šalyje esama tiriamojo produkto žaliavų rinkos iškraipymų. Šios tiriamojo produkto gamybai naudojamos žaliavos yra anglis ir geležies rūda.

Remiantis skundo pateikėjo pateiktais įrodymais, anglis ir geležies rūda tariamai kiekviena sudaro daugiau kaip 17 % tiriamojo produkto gamybos sąnaudų. Skunde teigiama, kad panašu, jog abiejų žaliavų atžvilgiu vykdomas prekybos iškraipymas. Pasak skundo pateikėjo, vietos anglies rinka yra įpareigota aprūpinti vietos rinką, o tai reiškia, kad anglimi neprekiaujama už nagrinėjamosios šalies ribų, o geležies rūdos atveju nagrinėjamojoje šalyje vykdoma uždaroji kasyba.

Todėl pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2a dalį atliekant tyrimą bus nagrinėjami tariami iškraipymai, siekiant nustatyti, ar (jei aktualu) už dempingo skirtumą mažesnio muito pakaktų, kad būtų pašalinta žala. Jei atliekant tyrimą būtų nustatyta, kad esama kitų iškraipymų, susijusių su pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2a dalimi, jie taip pat gali būti įtraukti į tyrimą.

5.   Procedūra

Informavusi valstybes nares ir nustačiusi, kad Sąjungos pramonė pateikė skundą ar kad toks skundas buvo pateiktas jos vardu ir kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių tyrimo inicijavimą, Komisija inicijuoja tyrimą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį.

Atliekant tyrimą bus nustatyta, ar nagrinėjamosios šalies kilmės tiriamasis produktas yra importuojamas dempingo kaina ir ar šis importas dempingo kaina padarė žalos Sąjungos pramonei.

Jei tyrimo išvados tai patvirtins, bus tiriama, ar priemonių nustatymas neprieštarautų Sąjungos interesams pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį. Jei bus taikoma 7 straipsnio 2a dalis, atliekant tyrimą bus nagrinėjami Sąjungos interesai pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2b dalį.

2018 m. birželio 8 d. įsigaliojusiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/825 (4) (prekybos apsaugos priemonių modernizavimo dokumentų rinkinys) padaryta didelių pakeitimų, susijusių su tvarkaraščiu ir terminais, anksčiau taikytais antidempingo tyrimuose. Sutrumpinti terminai, per kuriuos suinteresuotosios šalys turi pranešti apie save, ypač ankstyvajame tyrimo etape.

Komisija taip pat atkreipia šalių dėmesį į tai, kad kilus COVID-19 protrūkiui paskelbtas pranešimas (5) dėl galimo COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams.

5.1.    Tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą bus nagrinėjamas 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalai svarbias tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Pastabos dėl skundo ir tyrimo inicijavimo

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti pastabų dėl skundo (įskaitant klausimus, susijusius su žala ir priežastiniu ryšiu), arba bet kokių aspektų, susijusių su tyrimo inicijavimu (įskaitant pritarimo skundui lygį), privalo tai padaryti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Prašymai išklausyti dėl tyrimo inicijavimo turi būti pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

5.3.    Dempingo nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (6).

5.3.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

5.3.1.1.   Tirtinų nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

a)   Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamojoje šalyje gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Komisijai pateikti informaciją apie savo bendrovę (-es). Ši informacija turi būti teikiama per TRON.tdi šiuo adresu: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0. Informacija apie prisijungimą prie Tron pateikiama 5.6 ir 5.8 skirsniuose.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipėsi į nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška eksporto į Sąjungą apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kai Komisija gaus reikiamą informaciją eksportuojantiems gamintojams atrinkti, ji informuos atitinkamas šalis apie savo sprendimą, ar jie bus įtraukti į atranką. Atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytą klausimyną turės pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl jų atrinkimo dienos, jei nenurodyta kitaip.

Komisija prie suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtos bylos pridės pastabą dėl atrankos. Visos pastabos dėl atrankos turi būti gautos per 3 dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl atrankos dienos.

Eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, eksportuojantys gamintojai, kurie sutiko, kad gali būti atrenkami, bet nebuvo atrinkti, laikomi bendradarbiaujančiais eksportuojančiais gamintojais (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai). Nedarant poveikio 5.3.1 skirsnio 1 dalies b punktui, antidempingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems produktams, neviršys vidutinio svertinio dempingo skirtumo, nustatyto atrinktiems eksportuojantiems gamintojams (7).

b)   Neatrinktiems eksportuojantiems gamintojams taikomas individualus dempingo skirtumas

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai gali prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualų dempingo skirtumą. Norėdami, kad būtų nustatytas individualus dempingo skirtumas, eksportuojantys gamintojai turi užpildyti klausimyną ir tinkamai jį užpildę grąžinti per 30 dienų nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Komisija nagrinės, ar netrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams gali būti nustatytas individualus muitas pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį.

Tačiau nustatyti individualų dempingo skirtumą prašantys neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali nuspręsti individualaus dempingo skirtumo jiems nenustatyti, jei, pavyzdžiui, neatrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų būtų tiek daug, kad toks nustatymas pernelyg apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

5.3.2.   Nesusijusių importuotojų tyrimas (8) (9)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti tiriamąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šiuo tyrimu susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Komisijai pateikti šio pranešimo priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška tiriamojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką.

Kai Komisija gaus reikiamą informaciją bendrovėms atrinkti, ji informuos atitinkamas šalis apie savo sprendimą dėl atrinktų importuotojų. Komisija prie suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtos bylos taip pat pridės pastabą dėl atrankos. Visos pastabos dėl atrankos turi būti gautos per 3 dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl atrankos dienos.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams pateiks klausimynus. Tos šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl atrankos dienos, jei nenurodyta kitaip.

Importuotojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.4.    Žalos nustatymo ir Sąjungos gamintojų tyrimo procedūra

Nustatant žalą remiamasi tiesioginiais įrodymais ir objektyviai vertinama importo dempingo kaina apimtis, jo įtaka kainoms Sąjungos rinkoje ir poveikis Sąjungos pramonei. Siekiant nustatyti, ar Sąjungos pramonei padaryta materialinė žala, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos tiriamojo produkto gamintojai.

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos teikti pastabas dėl preliminariai atrinktų bendrovių. Be to, kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Visos pastabos dėl preliminariai atrinktų bendrovių turi būti gautos per 7 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Atrinkti Sąjungos gamintojai užpildytą klausimyną turės pateikti per 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dėl jų atrinkimo dienos, jei nenurodyta kitaip.

Sąjungos gamintojams skirto klausimyno kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.5.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra, jei esama įtarimų dėl žaliavų rinkos iškraipymų

Jei esama įtariamų žaliavų rinkų iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2a dalyje, Komisija atliks Sąjungos interesų patikrinimą pagal to reglamento 7 straipsnio 2b dalį. Jei nustatydama muitų dydį pagal to reglamento 7 straipsnį Komisija nuspręs taikyti 7 straipsnio 2 dalį, ji atliks Sąjungos interesų patikrinimą pagal 21 straipsnį.

Suinteresuotosios šalys raginamos pateikti visą susijusią informaciją, kad Komisija galėtų nustatyti, ar priemonių dydis atitinka Sąjungos interesus pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2a dalį. Visų pirma, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti visą informaciją apie nepanaudotus pajėgumus nagrinėjamojoje šalyje, konkurenciją dėl žaliavų ir poveikį Sąjungos bendrovių tiekimo grandinėms. Jeigu nebendradarbiaujama, Komisija gali padaryti išvadą, kad Sąjungos interesus atitinka tai, kad būtų taikoma pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2a dalis.

Jeigu Komisija nuspręstų taikyti pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalį, pagal 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių priėmimas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, profesinės sąjungos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos turi įrodyti, kad jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję.

Informacija dėl Sąjungos interesų vertinimo turi būti pateikta per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, jei nenurodyta kitaip. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Klausimynų, įskaitant tiriamojo produkto naudotojams skirtą klausimyną, kopija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje ir Prekybos GD svetainėje https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458. Bet kuriuo atveju į pateiktą informaciją bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.6.    Suinteresuotosios šalys

Kad galėtų dalyvauti tyrime, suinteresuotosios šalys, pvz., eksportuojantys gamintojai, Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, profesinės sąjungos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos, pirmiausia turi įrodyti, kad jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję.

Eksportuojantys gamintojai, Sąjungos gamintojai, importuotojai ir atstovaujančios asociacijos, kurie pateikė informaciją pagal 5.3, 5.4 ir 5.5 skirsniuose aprašytas procedūras, bus laikomi suinteresuotosiomis šalimis, jei jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję.

Kitos šalys galės dalyvauti tyrime kaip suinteresuotosios šalys tik nuo to momento, kai apie save praneš, ir su sąlyga, kad jų veikla ir tiriamasis produktas yra objektyviai susiję. Dėl to, kad subjektas laikomas suinteresuotąja šalimi, nedaromas poveikis pagrindinio reglamento 18 straipsnio taikymui.

Suinteresuotosioms šalims susipažinti su byla galima per TRON.tdi adresu https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Kad gautumėte prieigą, laikykitės tame puslapyje pateiktų nurodymų.

5.7.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų.

Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, juose turi būti nurodomos prašymo priežastys ir santrauka klausimų, kuriuos suinteresuotoji šalis nori aptarti per klausymą. Per klausymą bus nagrinėjami tik klausimai, kuriuos suinteresuotosios šalys iš anksto pateikė raštu.

Klausymų tvarkaraštis:

i)

kad klausymas galėtų vykti iki laikinųjų priemonių nustatymo termino, prašymas turėtų būti pateiktas per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, o klausymas paprastai surengiamas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos;

ii)

pasibaigus negalutinių išvadų etapui prašymas turėtų būti pateiktas per 5 dienas nuo negalutinių išvadų atskleidimo arba informacinio dokumento dienos, o klausymas paprastai surengiamas per 15 dienų nuo pranešimo apie atskleidimą arba informacinio dokumento dienos;

iii)

galutinių išvadų etapu prašymas turėtų būti pateiktas per 3 dienas nuo galutinio faktų atskleidimo dienos, o klausymas paprastai surengiamas per laikotarpį, skirtą pastaboms dėl galutinio faktų atskleidimo pateikti. Papildomo galutinio faktų atskleidimo atveju prašymas turėtų būti pateiktas iš karto gavus šio papildomo galutinio faktų atskleidimo dokumentą, o klausymas paprastai surengiamas per pastaboms dėl šio atskleidimo pateikti skirtą terminą.

Nurodytu tvarkaraščiu nedaromas poveikis Komisijos tarnybų teisei tinkamai pagrįstais atvejais leisti rengti klausymus ne pagal šį tvarkaraštį ir Komisijos teisei tinkamai pagrįstais atvejais atsisakyti rengti klausymą. Jeigu Komisijos tarnybos atmeta prašymą išklausyti, atitinkamai šaliai bus pranešta apie tokio atsisakymo priežastis.

Iš esmės per klausymus nebus pristatoma į bylą iki tol neįtraukta faktinė informacija. Nepaisant to, siekiant užtikrinti gerą administravimą ir sudaryti sąlygas Komisijos tarnyboms atlikti tyrimą, suinteresuotųjų šalių gali būti paprašyta po klausymo pateikti naujos faktinės informacijos.

5.8.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama Komisijai: a) naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama grifu „neskelbtina“ (10). Šalys, teikiančios informacijos tyrimo metu, kviečiamos pagrįsti savo prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

Šalys, teikiančios „neskelbtiną“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę.

Jei konfidencialią informaciją teikianti šalis nenurodo tinkamos prašymo laikyti informaciją konfidencialia priežasties arba nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, Komisija į tokią informaciją gali neatsižvelgti, nebent remiantis atitinkamais šaltiniais įrodoma, kad ši informacija yra teisinga.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti per TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Naudodamos TRON.tdi arba e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik per TRON.tdi arba e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo per TRON.tdi ir e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas:

dempingo klausimais:

TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu

žalos ir Sąjungos interesų klausimais:

TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu

6.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 6 straipsnio 9 dalies, tyrimas paprastai baigiamas per 13 mėnesių ir ne vėliau kaip per 14 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalį laikinosios priemonės paprastai gali būti nustatytos ne vėliau kaip per 7 mėnesius, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Pagal pagrindinio reglamento 19a straipsnį Komisija pateiks informaciją apie numatomą laikinųjų muitų nustatymą likus 3 savaitėms iki laikinųjų priemonių nustatymo. Suinteresuotosios šalys galės per 3 darbo dienas raštu pateikti pastabas dėl skaičiavimų tikslumo.

Tais atvejais, kai Komisija ketina nenustatyti laikinųjų muitų, bet tęsti tyrimą, suinteresuotosioms šalims informaciniu dokumentu bus pranešta apie muitų netaikymą likus 3 savaitėms iki pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pabaigos.

Suinteresuotosios šalys galės per 15 dienų raštu pateikti pastabų dėl negalutinių išvadų arba informacinio dokumento ir per 10 dienų raštu pateikti pastabų dėl galutinių išvadų, jei nenurodyta kitaip. Kai taikoma, papildomo galutinio faktų atskleidimo dokumente bus nurodyti terminai, per kuriuos suinteresuotosios šalys gali raštu teikti pastabas.

7.   Informacijos teikimas

Paprastai suinteresuotosios šalys informaciją gali teikti tik per šio pranešimo 5 ir 6 skirsniuose nustatytus terminus. Teikiant bet kokią kitą į tuos skirsnius neįtrauktą informaciją, turėtų būti laikomasi šių terminų:

i)

visa informacija negalutinių išvadų etapu turėtų būti pateikta per 70 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, jei nenurodyta kitaip;

ii)

negalutinių išvadų etapu suinteresuotosios šalys neturėtų teikti naujos faktinės informacijos pasibaigus pastabų dėl negalutinių išvadų atskleidimo arba informacinio dokumento pateikimo terminui, jei nenurodyta kitaip. Pasibaigus šiam terminui suinteresuotosios šalys naują faktinę informaciją gali teikti tik jei jos gali įrodyti, kad tokia nauja faktinė informacija būtina siekiant paneigti kitų suinteresuotųjų šalių pateiktus faktinius teiginius ir jei tokią naują faktinę informaciją galima patikrinti per turimą laiką siekiant laiku užbaigti tyrimą;

iii)

kad tyrimas būtų baigtas iki privalomų terminų, Komisija nepriims informacijos iš suinteresuotųjų šalių po pastabų dėl galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino arba, jei taikytina, po pastabų dėl papildomo galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino.

8.   Galimybė teikti pastabas dėl kitų šalių pateiktos informacijos

Siekiant užtikrinti teises į gynybą, suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė teikti pastabas dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas dėl klausimų, iškeltų kitų suinteresuotųjų šalių pateiktoje informacijoje, bet negali kelti naujų klausimų.

Tokios pastabos turėtų būti teikiamos laikantis šių terminų:

i)

visos pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių iki laikinųjų priemonių nustatymo termino pateiktos informacijos turėtų būti pateiktos ne vėliau kaip 75 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, jei nenurodyta kitaip;

ii)

pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su negalutinių išvadų atskleidimu arba informaciniu dokumentu, turėtų būti pateiktos per 7 dienas nuo pastabų dėl negalutinių išvadų arba informacinio dokumento pateikimo termino, jei nenurodyta kitaip;

iii)

pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su galutiniu faktų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 3 dienas nuo pastabų dėl galutinio faktų atskleidimo pateikimo termino, jei nenurodyta kitaip. Papildomo galutinio faktų atskleidimo atveju pastabos dėl kitų suinteresuotųjų šalių pateiktos informacijos, susijusios su šiuo faktų atskleidimu, turėtų būti pateiktos per 1 dieną nuo pastabų dėl šio atskleidimo pateikimo termino, jei nenurodyta kitaip.

Nurodytais terminais nedaromas poveikis Komisijos teisei tinkamai pagrįstais atvejais prašyti suinteresuotųjų šalių pateikti papildomos informacijos.

9.   Šiame pranešime nustatytų terminų pratęsimas

Šiame pranešime nustatyti terminai gali būti pratęsti, jei to prašo suinteresuotosios šalys, nurodydamos pagrįstą priežastį.

Prašyti pratęsti šiame pranešime nurodytus terminus reikėtų tik išimtinėmis aplinkybėmis ir jie bus pratęsti tik tinkamai pagrįstais atvejais. Bet kuriuo atveju terminas klausimyno atsakymams pateikti dažniausiai yra 3 dienos ir paprastai ne daugiau kaip 7 dienos. Terminas, per kurį turi būti pateikta kita pranešime apie inicijavimą nurodyta informacija, gali būti pratęstas 3 dienomis, nebent įrodoma, kad yra išimtinių aplinkybių.

10.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama kreiptis į Komisiją.

11.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir visus kitus prašymus, susijusius su suinteresuotųjų šalių ir trečiųjų šalių teisėmis į gynybą, kurie gali būti pateikti tyrimo metu.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti klausymą ir veikti kaip suinteresuotosios (-ųjų) šalies (-ių) ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą. Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Bylas nagrinėjantis pareigūnas išnagrinės prašymo priežastis. Šie klausymai turėtų vykti tik tuo atveju, jei klausimai per tinkamą laiką nebuvo išspręsti su Komisijos tarnybomis.

Visi prašymai turi būti pateikti pakankamai iš anksto, kad nebūtų sutrukdyta sklandžiai vykdyti tyrimus. Todėl suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų bylas nagrinėjantis pareigūnas kuo greičiau po tokio įvykio, dėl kurio toks dalyvavimas yra pagrįstas. Iš esmės 5.7 skirsnyje nustatytas prašymų išklausyti dalyvaujant Komisijos tarnyboms tvarkaraštis taikomas mutatis mutandis prašymams išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui. Jeigu prašymai išklausyti pateikiami nesilaikant atitinkamo tvarkaraščio, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat išnagrinės tokių pavėluotai pateiktų prašymų priežastis, iškeltų klausimų pobūdį ir šių klausimų poveikį teisėms į gynybą, tinkamai atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti gerą administravimą ir laiku baigti tyrimą.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (11).

Pranešimą apie duomenų apsaugą, kuriuo visi asmenys informuojami apie asmens duomenų tvarkymą vykdant Komisijos prekybos apsaugos veiklą, galima rasti Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  Bendras terminas „žala“ reiškia materialinę žalą, materialinės žalos grėsmę arba materialines kliūtis pramonei kurtis, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje.

(3)  Nuorodos į šio pranešimo paskelbimą yra nuorodos į jo paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(4)  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/825, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 143, 2018 6 7, p. 1).

(5)  Pranešimas dėl COVID-19 protrūkio poveikio antidempingo ir antisubsidijų tyrimams (OL C 86, 2020 3 16, p. 6).

(6)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti tiriamąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant tiriamąjį produktą.

(7)  Vadovaujantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus nulinius ir de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrindinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, nebus atsižvelgta.

(8)  Šis skirsnis skirtas tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusiems importuotojams. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais, jeigu: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – tai fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(9)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(10)  „Neskelbtinas“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(11)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


PRIEDAS

Neskelbtina versija

Suinteresuotosioms šalims susipažinti

(pažymėti tinkamą langelį)

ANTIDEMPINGO TYRIMAS DĖL TAM TIKRŲ IMPORTUOJAMŲ TURKIJOS KILMĖS PLOKŠČIŲ KARŠTOJO VALCAVIMO PRODUKTŲ IŠ GELEŽIES, NELEGIRUOTOJO PLIENO AR KITO LEGIRUOTOJO PLIENO

NESUSIJUSIŲ IMPORTUOTOJŲ ATRANKAI TEIKTINA INFORMACIJA

Šios formos paskirtis – padėti nesusijusiems importuotojams pateikti pranešimo apie inicijavimą 5.3.2 dalyje nurodytai atrankai svarbią informaciją.

Formos neskelbtina versija ir versija suinteresuotosioms šalims susipažinti turi būti grąžintos Komisijai, kaip nustatyta pranešime apie inicijavimą.

1.   BENDROVĖS PAVADINIMAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pateikite šiuos savo bendrovės duomenis:

Bendrovės pavadinimas

 

Adresas

 

Asmuo ryšiams

 

E. pašto adresas

 

Tel.

 

Faksas

 

2.   APYVARTA IR PARDAVIMO APIMTIS

Nurodykite savo bendrą bendrovės apyvartą eurais (EUR) bei plokščių karštojo valcavimo produktų iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno, kaip apibrėžta pranešime apie inicijavimą, importo į Sąjungą ir perpardavimo Sąjungos rinkoje importavus iš Turkijos tiriamuoju laikotarpiu (2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.) apyvartą ir svorį.

 

Tonos

Vertė eurais (EUR)

Bendra jūsų bendrovės apyvarta eurais (EUR)

 

 

Turkijos kilmės tiriamojo produkto importas į Sąjungą

 

 

Tiriamojo produkto (visų šalių kilmės) importas į Sąjungą

 

 

Iš Turkijos importuoto tiriamojo produkto perpardavimas Sąjungos rinkoje

 

 

3.   JŪSŲ BENDROVĖS IR SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ VEIKLA (1)

Tiksliai aprašykite savo bendrovės ir visų susijusių bendrovių (išvardykite jas ir nurodykite ryšį su jūsų bendrove), dalyvaujančių gaminant ir (arba) parduodant (eksportui ir (arba) vidaus rinkai) tiriamąjį produktą, veiklą. Prie tokios veiklos gali būti priskiriama (tačiau tuo neapsiribojama) tiriamojo produkto pirkimas ar jo gamyba pagal subrangos sutartis arba tiriamojo produkto perdirbimas ar prekyba juo.

Bendrovės pavadinimas ir vieta

Veikla

Ryšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   KITA INFORMACIJA

Pateikite kitą susijusią informaciją, kurią manote esant naudingą Komisijai vykdant bendrovių atranką.

5.   PATVIRTINIMAS

Pateikdama nurodytą informaciją jūsų bendrovė sutinka, kad gali būti atrenkama. Jei jūsų bendrovė bus atrinkta, ji turės užpildyti klausimyną ir leisti apsilankyti jos patalpose, kad būtų patikrinti jos atsakymai. Jeigu jūsų bendrovė nurodys nesutinkanti, kad gali būti atrenkama, tai bus laikoma atsisakymu bendradarbiauti atliekant tyrimą. Komisijos išvados dėl nebendradarbiaujančių importuotojų yra grindžiamos turimais faktais, todėl rezultatas šaliai gali būti mažiau palankus nei bendradarbiavimo atveju.

Įgaliotojo pareigūno parašas

Įgaliotojo pareigūno vardas, pavardė ir pareigos:

Data


(1)  Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais, jeigu: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558.). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti; vii) svainis ir svainė. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo – tai fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1.).