Briuselis, 2020 10 05

COM(2020) 633 final

2020/0284(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios ES vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu, dėl tam tikrų EPS IV priede išvardytų referencinių kiekių koregavimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas teikiamas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija, kurios ES vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu (toliau – EPS arba Susitarimas), dėl tam tikriems EPS IV priede išvardytiems produktams nustatytų referencinių kiekių koregavimo taikant EPS 35 straipsnį.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

EPS 35 straipsnyje numatyta, kad Pietų Afrikos muitų sąjunga (toliau – PAMS) gali taikyti importo muitus kaip apsaugos priemonę, jei bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu bet kurio ES kilmės EPS IV priede nurodyto žemės ūkio produkto į PAMS importuojamas kiekis yra didesnis už tame priede nurodytą atitinkamo produkto referencinį kiekį.

EPS IV priedą sudaro lentelė, kurioje yra išvardyti dvidešimt trijų (23) produktų referenciniai kiekiai dvylikai (12) metų („1 metai“, „2 metai“ ir t. t.). Lentelės 1 išnašoje nurodyta, kad „jei Susitarimas įsigalioja po 2015 m., žvaigždute pažymėtoms muitų tarifų eilutėms taikomas referencinis 1 metų kiekis yra ankstesnių trejų (3) metų importo iš ES į PAMS vidurkis. Vėlesnių metų (po 1 metų) referenciniai kiekiai koreguojami proporcingai šioje lentelėje nurodytiems referenciniams kiekiams.“

EPS 113 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „jei, prieš įsigaliojant šiam Susitarimui, Šalys nusprendžia jį taikyti laikinai, visos nuorodos į šio Susitarimo įsigaliojimo datą yra nuorodos į datą, nuo kurios jis pradedamas taikyti laikinai“.

EPS laikinai taikomas nuo 2016 m. spalio 10 d. Todėl, atsižvelgiant į IV priedo lentelės išnašą, reikėtų pakoreguoti vienuolikos (11) EPS IV priede išvardytų produktų (pažymėtų žvaigždute) referencinį kiekį.

2.2.ES ir PAVB EPS jungtinė taryba

EPS 100 straipsniu įsteigiama Jungtinė taryba, „kuri prižiūri ir tvarko šio Susitarimo įgyvendinimą“.

Susitarimo 101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, „kad Jungtinę tarybą sudaro atitinkami ES Tarybos nariai ir atitinkami Europos Komisijos nariai arba jų atstovai ir atitinkami PAVB EPS valstybių ministrai arba jų atstovai“.

Kaip išvardyta 101 straipsnio 3 dalyje, Jungtinė taryba:

(a)yra atsakinga už šio Susitarimo vykdymą ir įgyvendinimą bei stebi jo tikslų įgyvendinimą;

(b)nagrinėja visus svarbiausius su Susitarimu susijusius bendro intereso ir Šalių tarpusavio prekybą galinčius paveikti klausimus;

(c)nagrinėja Šalių pasiūlymus ir rekomendacijas dėl šio Susitarimo persvarstymo;

(d)teikia tinkamas rekomendacijas;

(e)stebi Šalių ekonominių ir prekybos ryšių raidą;

(f)stebi ir vertina šio Susitarimo bendradarbiavimo nuostatų dėl vystomojo bendradarbiavimo poveikį;

(g)stebi ir persvarsto visų šiuo Susitarimu reglamentuojamų dalykų pažangą;

(h)nustato savo darbo tvarkos taisykles;

(i)nustato Prekybos ir vystymosi komiteto darbo tvarkos taisykles;

(j)stebi Prekybos ir vystymosi komiteto veiklą ir

(k)vykdo visas kitas šiame Susitarime numatytas pareigas.

Susitarimo 102 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Jungtinė taryba gali priimti sprendimus visais šiuo Susitarimu reglamentuojamais klausimais. EPS IV priedo 1 išnaša reiškia, kad, jei EPS įsigalioja po 2015 m. (kaip įvyko šiuo atveju), priimamas sprendimas koreguoti žvaigždutėmis pažymėtų produktų referencinius kiekius.

2.3.Numatomas EPS jungtinės tarybos sprendimas

Per 5-ąjį ES ir PAVB EPS prekybos ir vystymosi komiteto (kuris padeda Jungtinei tarybai „vykdyti jos pareigas“ ir kurį sudaro Šalims atstovaujantys „paprastai vyresnieji pareigūnai“) posėdį EPS Šalys pasiekė neoficialų susitarimą dėl žemės ūkio apsaugos priemonių ribinio lygio koregavimo atsižvelgiant į EPS IV priedo 1 išnašą. Per 2019 m. vasario 19 d. vykusį pirmąjį posėdį Jungtinė taryba patvirtino šį susitarimą ir priėjo prie išvados, kad ji „priims šį sprendimą taikydama rašytinę procedūrą arba elektroninėmis priemonėmis, kaip numatyta jos darbo tvarkos taisyklėse“. Šiuo tikslu PAVB EPS valstybės įsipareigojo iki 2019 m. kovo 15 d. su ES pasidalyti Jungtinės tarybos sprendimo projektu. ES šį projektą gavo apytikriai metais vėliau, 2020 m. vasario 19 d.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Siūlomu Tarybos sprendimu nustatoma pozicija, kurios ES vardu turi būti laikomasi EPS įsteigtoje Jungtinėje taryboje dėl tam tikrų EPS IV priede išvardytų referencinių kiekių koregavimo.

Ši pozicija grindžiama preliminariu EPS Šalių susitarimu, kuris buvo pasiektas per pirmąjį EPS jungtinės tarybos posėdį.

Pasiūlymo dalykas susijęs su prekybos politika – sritimi, priklausančia išimtinei Sąjungos išorės kompetencijai pagal SESV 3 straipsnio 2 dalį.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“.

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Jungtinė taryba įsteigta Ekonominės partnerystės susitarimu.

Sprendimas, kurį turi priimti Jungtinė taryba, turi teisinę galią. Kai numatomas pakeitimas bus priimtas, remiantis Susitarimo 35 straipsniu ir IV priedu jis turės teisinę galią pagal tarptautinę teisę.

Numatomu sprendimu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo sprendimo, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu sprendimu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Numatomo sprendimo tikslas ir turinys yra susiję su bendra prekybos politika.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.

5.Numatomo sprendimo skelbimas

Jungtinės tarybos sprendimu bus iš dalies pakeistas EPS, todėl tikslinga priimtą sprendimą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2020/0284 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios ES vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu, dėl tam tikrų EPS IV priede išvardytų referencinių kiekių koregavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)2016 m. birželio 10 d. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės pasirašė Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (toliau – PAVB) EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą 1 (toliau – Susitarimas);

(2)Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Botsvanos, Lesoto, Namibijos, Esvatinio ir Pietų Afrikos susitarimas laikinai taikomas nuo 2016 m. spalio 10 d., o Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mozambiko susitarimas – nuo 2018 m. vasario 4 d.;

(3)pagal Susitarimo 102 straipsnio 1 dalį Jungtinė taryba gali priimti sprendimus visais šiuo Susitarimu reglamentuojamais klausimais. Pagal 101 straipsnio 3 dalies h ir i punktus Jungtinė taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles ir Prekybos ir vystymosi komiteto darbo tvarkos taisykles;

(4)Susitarimo 35 straipsnyje nustatyta, kad Pietų Afrikos muitų sąjunga gali taikyti importo muitus kaip apsaugos priemonę, jei bet kuriuo dvylikos mėnesių laikotarpiu bet kurio ES kilmės EPS IV priede nurodyto žemės ūkio produkto į PAMS importuojamas kiekis yra didesnis už tame priede nurodytą atitinkamo produkto referencinį kiekį;

(5)EPS IV priedo 1 išnašoje numatyta, kad, jei Susitarimas įsigalioja po 2015 m., žvaigždute pažymėtoms muitų tarifų eilutėms taikomas referencinis kiekis yra koreguojamas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje dėl EPS IV priede išvardytų ir žvaigždute pažymėtų produktų tam tikrų referencinių kiekių koregavimo taikant Susitarimo 35 straipsnį, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Jungtinės tarybos sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimas (OL L 250, 2016 9 16, p. 3).

Briuselis, 2020 10 05

COM(2020) 633 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo

dėl pozicijos, kurios ES vardu turi būti laikomasi Jungtinėje taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu, dėl tam tikrų EPS IV priede išvardytų referencinių kiekių koregavimo


PROJEKTAS

EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR PAVB EPS VALSTYBIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMU ĮSTEIGTOS JUNGTINĖS TARYBOS

SPRENDIMAS Nr. 2/2020

dėl ribinio lygio produktams, kuriems gali būti taikomos apsaugos priemonės ir kurie pažymėti žvaigždute, nustatymo pagal Susitarimo IV priedo 1 išnašą

JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 35 ir 102 straipsnius, ir Jungtinės tarybos Sprendimą Nr. 1/2019 (Jungtinės tarybos darbo tvarkos taisyklės),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vadovaujantis Susitarimo IV priedo 1 išnaša, žvaigždute pažymėtų produktų referenciniai kiekiai, taikant Susitarimo 35 straipsnį, koreguojami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jungtinės tarybos vardu

PAVB EPS valstybių atstovė

ES atstovas

PEGGY O. SERAME

VALDIS DOMBROVSKIS

Data

Data

Priedas. Pakoreguoti Susitarimo IV priede (ES ir PAVB EPS, OL L 250, p. 1917–1918) išvardyti referenciniai kiekiai (metrinėmis tonomis)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Muitų tarifų eilutė

1 metai

2 metai

3 metai

4 metai

5 metai

6 metai

7 metai

8 metai

9 metai

10 metai

11 metai

12 metai

02062100

100

110

121

133

146

161

177

195

215

237

261

287

02062900

1 005

1 106

1 206

1 307

1 407

1 508

1 609

1 709

1 810

1 910

2 011

2 111

02064900

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11041910

150

165

182

200

220

242

266

293

322

354

390

429

11071010

2 373

2 613

2 874

3 161

3 478

3 825

4 204

4 628

5 089

5 595

6 152

6 771

04012007

6 353

6 986

7 701

8 457

9 315

10 234

11 256

12 379

13 625

14 973

16 485

18 119

20011000

1 302

1 432

1 576

1 732

1 905

2 096

2 305

2 536

2 791

3 069

3 376

3 714

20019010

270

297

328

360

396

436

480

527

580

638

701

771

180631

3 046

3 350

3 655

3 959

4 264

4 569

4 873

5 178

5 482

5 787

6 091

6 396

180632

938

1 032

1 126

1 220

1 314

1 408

1 501

1 595

1 689

1 783

1 877

1 971

180690

7 196

7 916

8 635

9 355

10 074

10 794

11 514

12 233

12 953

13 672

14 392

15 112