Briuselis, 2020 05 28

COM(2020) 452 final

2018/0197(COD)

Pakeistas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Europos ekonomika dėl COVID-19 pandemijos patyrė didžiulį ir beprecedentį išorinį sukrėtimą. Ekonomika traukiasi, o nedarbas didėja; dėl padėties neaiškumo ekonomikos atsigavimas gali būti lėtesnis. Pradinis atsakas į krizę daugiausia priklausė nuo nacionalinių ir regioninių pajėgumų, o jie valstybėse narėse ir regionuose labai skiriasi, nes skiriasi ekonominės struktūros ir fiskalinio manevravimo galimybės. Dėl šių skirtumų atsigavimas gali būti asimetriškas ir gali padidėti regionų skirtumai, o tai savo ruožtu gali daryti neigiamą poveikį bendrajai rinkai, euro zonos finansiniam stabilumui ir visai mūsų Sąjungai.

Koronavirusui išplitus visose šalyse daugybė vyriausybių buvo priverstos imtis beprecedenčių priemonių pandemijai sustabdyti – pvz., laikinai sustabdyta įmonių veikla, nustatyti plataus masto kelionių ir judumo apribojimai, taip pat padidėjo netikrumas finansų rinkose. Dėl to daugybės šalių ekonomikos gali patirti staigų produkcijos apimties sumažėjimą, o tai gali turėti sunkių socialinių pasekmių. Dėl to ateinančiais metais gali kilti didelių sunkumų viešųjų finansų srityje, o tai savo ruožtu gali riboti viešąsias investicijas, būtinas ekonomikos atsigavimui užtikrinti.

Komisija siūlo pasinaudoti visa ES biudžeto galia, kad investicijos būtų sutelktos ir finansinė parama būtų teikiama svarbiausiais pirmaisiais ekonomikos atsigavimo metais. Šie pasiūlymai grindžiami dviem ramsčiais – skubia Europos ekonomikos gaivinimo priemone, kuria bus laikinai padidintas ES biudžeto finansinis pajėgumas, nes bus išnaudojama ES biudžeto manevringumo marža pritraukti papildomą finansavimą finansų rinkose, ir sustiprinta 2021–2027 m. daugiamete finansine programa. Komisija siūlo taikant Europos ekonomikos gaivinimo priemonę sustiprinti svarbiausias programas, kad investicijos kuo greičiau pasiektų tuos, kuriems jų reikia, kad sustiprėtų bendroji rinka, būtų paspartintas bendradarbiavimas sveikatos ir krizių valdymo srityse, o Sąjungos biudžetas būtų subalansuotas taip, kad būtų paskatintas tvarus perėjimas prie atsparesnės, ekologiškesnės, skaitmeniškesnės Europos.

Šis pasiūlymas sietinas su pirma minėtu antruoju ramsčiu. Labai svarbu užtikrinti, kad ES ekonomika greitai atsigautų po COVID-19 pandemijos, kartu įgyvendinant Sutarties tikslą skatinti konvergenciją ir mažinti skirtumus. Dėl to reikia konkrečių nacionalinei ir regioninei ekonomikai pritaikytų veiksmų. Sanglaudos politikos investicijos turi būti viena pagrindinių priemonių siekiant užtikrinti atsigavimą visiems ir sudaryti ilgalaikės ekonominės plėtros sąlygas. Teikiant paramą itin daug dėmesio reikėtų skirti labiausiai krizės paveiktiems regionams, kuriems atsigauti būtų sunku.

Todėl būtina pasiūlyti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) taikymo srities ir konkrečių tikslų pakeitimų, taip pat lankstų mechanizmą, kurį būtų galima greitai taikyti, jei kiltų naujų ypatingų įvykių, dėl kurių Sąjungoje kiltų krizė.

Pagal sanglaudos politiką jau numatyta įvairių finansavimo galimybių, taigi ją galima pritaikyti prie atskirų valstybių narių ir regionų aplinkybių. Vis dėlto, siekiant sustiprinti bendrą ES ekonomikos atsparumą ir atsigavimą, siūloma didinti investicijų pagal programas lankstumą, kad būtų šalinami sveikatos sektoriaus trūkumai, gerinamas pasirengimas netikėtoms ekstremaliosioms situacijoms, skatinamas darbo vietų kūrimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse ir visapusiškai išnaudojamas turizmo ir kultūros sektorių ekonominis potencialas.

Siekiant sustiprinti gebėjimus užkirsti kelią ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, nuo jų apsisaugoti, greitai į jas reaguoti ir atsigauti po jų, siūloma investicijas, skirtas sveikatos sistemų atsparumui gerinti, programuoti ir įgyvendinti visapusiškai. Dėl to investicijos neturėtų apsiriboti infrastruktūros diegimu, o gali apimti ir investicijas į įrangą ir atsargas, būtinas atsparioms sveikatos sistemoms užtikrinti. Be to, siekiant veiksmingai įveikti bet kokią kylančią krizę reikia užtikrinti atitinkamų atsargų tiekimą, todėl ERPF lėšomis taip pat turėtų būti galima finansuoti atsargas, reikalingas ne tik sveikatos priežiūros sistemų atsparumui, bet ir atsparumui nelaimėms didinti. Šiomis aplinkybėmis valstybės narės turi užtikrinti iš [Sveikatos programos] ir ERPF finansuojamų investicijų koordinavimą ir papildomumą.

Dėl COVID-19 pandemijos nustatytos izoliavimo priemonės labai paveiks regionus, kuriuose kultūros ir turizmo sektoriai labai prisideda prie regionų ekonomikos. Iš turimų duomenų matyti, kad dėl kelionių apribojimų ir vartotojų pasitikėjimo sumažėjimo atsirandantis ekonominis ir socialinis poveikis bus didžiausias tose teritorijose, kurios labiau priklausomos nuo turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų sektoriaus. Todėl siūloma turizmą ir kultūrą remti ne tik pagal kitus politikos tikslus, bet ir sukurti atskirą konkretų tikslą pagal 4 politikos tikslą, kad būtų galima išnaudoti kultūros ir turizmo potencialą skatinti ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir socialines inovacijas.

Siekiant skatinti užimtumui palankų MVĮ augimą ir konkurencingumą, ERPF konkretūs tikslai turėtų apimti darbo vietų kūrimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse. Taip pat siūloma, kad ERPF lėšomis būtų remiamos sunkumų patiriančios įmonės, kai reaguojant į konkrečias aplinkybes nustatomos laikinos valstybės pagalbos priemonės. Tai atitinka požiūrį, kurio laikomasi pagal laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą, skirtą ekonomikai remti dabartinės COVID-19 pandemijos metu, ir atitinka de minimis pagalbos teikimo taisykles.

Galiausiai, būtina pakoreguoti rodiklius, kad būtų galima naudoti su turizmu ir kultūra susijusius produkto ir rezultato rodiklius ne pagal 5 politikos tikslą, atsižvelgiant į siūlomus konkretaus tikslo, susijusio su kultūra ir turizmu, pakeitimus.

Dabartinė krizė parodė, kad sanglaudos politikos teisinėje sistemoje būtina numatyti mechanizmus, kuriais būtų galima greitai pasinaudoti, jei per ateinantį dešimtmetį atsirastų išskirtinių aplinkybių. Todėl, reaguojant į išskirtines ir neįprastas aplinkybes yra siūlomos laikinos ERPF naudojimo priemonės, kuriomis būtų užtikrinama, kad ribotomis ir konkrečiomis aplinkybėmis būtų galima nukrypti nuo tam tikrų taisyklių, kad būtų galima lengviau reaguoti į tokias aplinkybes.

Tai apima galimybę išplėsti ERPF paramos taikymo sritį, pavyzdžiui, įtraukti paramą MVĮ apyvartiniam kapitalui dotacijų forma, taip pat galimybę prireikus laikinai sušvelninti paramos telkimo pagal temas reikalavimus siekiant veiksmingai reaguoti į tokias išskirtines ir neįprastas aplinkybes.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas susijęs tik su tiksliniais 2018 m. gegužės 29 d. reglamento pasiūlymo COM(2018) 372 pakeitimas ir dera su bendra fondų teisine sistema, visų pirma 2018 m. gegužės 29 d. reglamento pasiūlymu COM(2018) 375 ir pasiūlymu dėl jo pakeitimo.

Kartu su iš dalies pakeistu 2018 m. gegužės 29 d. reglamento pasiūlymu COM(2018) 375, jis yra ekonomikos atsigavimo rėmimo priemonė ir pagal pasidalijamojo valdymo taisykles įgyvendinamas reagavimo į krizes mechanizmas, taikomi kilus ypatingiems įvykiams, dėl kurių kyla Sąjungos lygmens krizė.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas yra susijęs tik su tiksliniais 2018 m. gegužės 29 d. reglamento pasiūlymo COM(2018) 372 pakeitimais ir dera su kitomis Sąjungos politikos sritimis, visų pirma, skatina papildomumą ir sąveiką su Sveikatos programa.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 177, 178 ir 349 straipsniais.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlymu suteikiama papildomo lankstumo vykdant programavimą, kad valstybės narės galėtų siūlyti intervencines priemones, kuriomis būtų geriausiai šalinami COVID-19 pandemijos sukeltos krizės ekonominiai padariniai ir remiamas visų regionų ekonomikos atsigavimas. Juo taip pat nustatomas reagavimo į krizes mechanizmas, įgyvendinamas pagal pasidalijamojo valdymo taisykles, Komisijai suteikiant įgyvendinimo įgaliojimus, kad išskirtinėmis aplinkybėmis būtų galima laikinai taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas siekiant reaguoti į tokias aplinkybes.

Proporcingumo principas

Pasiūlyme numatyti riboti ir tiksliniai pakeitimai ir juo neviršijama to, kas būtina pasiekti tikslui suteikti daugiau lankstumo ERPF taikymo sričiai ir tikslams, kad būtų galima paremti ekonomikos atsigavimą ir pasirengti būsimiems ypatingiems įvykiams, dėl kurių gali kilti Sąjungos lygmens krizė.

Priemonės pasirinkimas

Pasiūlymu iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymas.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Su išorės suinteresuotosiomis šalimis nesikonsultuota. Tačiau pasiūlymas parengtas po pastarosiomis savaitėmis vykusių išsamių konsultacijų su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės ekonominių padarinių.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Poveikio vertinimas

Siekiant parengti 2018 m. gegužės 29 d. pasiūlymą dėl reglamento COM(2018) 372, atliktas poveikio vertinimas. Dėl šių dabartinių ribotų ir tikslinių pakeitimų atskiro poveikio vertinimo nereikia.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Netaikoma.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Siūlomu pakeitimu nekeičiamas 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2018) 322). 2021–2027 m. ERPF ir Sanglaudos fondui skirtos sumos lieka nepakitusios.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Priemonių įgyvendinimas bus stebimas ir apie jį bus pranešama taikant ataskaitų teikimo mechanizmus, nustatytus 2018 m. gegužės 29 d. pasiūlyme dėl reglamento COM(2018) 375 ir 2018 m. gegužės 29 d. pasiūlyme dėl reglamento COM(2018) 372.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

2018 m. gegužės 29 d. pasiūlymą dėl Reglamento COM(2018) 372 siūloma iš dalies keisti taip:

1)2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis pakeičiamas taip, kad konkretaus tikslo pavadinime būtų nurodytas darbo vietų kūrimas;

2)2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis pakeičiamas siekiant užtikrinti paramą atsparumui naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymusi didinti;

3)2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis pakeičiamas taip, kad konkretaus tikslo pavadinime būtų nurodytas sveikatos sistemų atsparumas;

4)2 straipsnio 1 dalies d punkte kaip naujas v papunktis įrašomas naujas konkretus tikslas, susijęs su kultūra ir turizmu;

5)4 straipsnio 1 dalis papildoma nauja pastraipa siekiant užtikrinti galimybes naudotis ypatingos svarbos atsargomis, kurios būtinos siekiant padidinti sveikatos sistemų atsparumą arba atsparumą nelaimėms;

6)6 straipsnio 1 dalies d punktas iš dalies pakeičiamas taip, kad ERPF lėšomis būtų galima remti sunkumų patiriančias įmones, kai reaguojant į konkrečias aplinkybes nustatomos laikinos valstybės pagalbos priemonės;

7)įterpiamas naujas 11a straipsnis, pagal kurį būtų galima imtis laikinų priemonių tikslingai išplėsti ERPF taikymo sritį, pavyzdžiui, remti MVĮ apyvartinį kapitalą dotacijų forma, taip pat nukrypti nuo paramos telkimo pagal temas ir būtiniausių asignavimų reikalavimų tvariai miestų plėtrai išskirtinėmis ir neįprastomis aplinkybėmis pagal Stabilumo ir augimo paktą;

8)I priedas iš dalies pakeičiamas, kad su turizmu ir kultūra susijusius produkto ir rezultato rodiklius būtų galima naudoti ne pagal 5 politikos tikslą.

2018/0197 (COD)

Pakeistas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

Komisijos pasiūlymas COM(2018) 372 iš dalies keičiamas taip:

1)įterpiama 7a konstatuojamoji dalis:

„(7a) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos pagrindas, todėl ERPF turėtų toliau remti MVĮ plėtrą skatindamas jų augimą ir konkurencingumą. Be to, atsižvelgiant į galimą didelį COVID-19 pandemijos poveikį ar kitų krizių, kurios gali kilti ateityje, poveikį įmonėms ir užimtumui, ERPF, remdamas darbo vietų kūrimą MVĮ, turėtų remti atsigavimą po tokios krizės;“;

2)įterpiama 10a konstatuojamoji dalis:

„(10a) siekiant socialiai įtraukiu būdu stiprinti pasirengimą nuotoliniam ir internetiniam švietimui ir mokymui, ERPF tikslu suteikti daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis, turėtų būti ypač didinamas atsparumas naudojantis nuotoliniu ir internetiniu mokymusi. Stengiantis COVID-19 pandemijos metu užtikrinti švietimo ir mokymo tęstinumą išryškėjo didelių trūkumų, susijusių su mokinių, kilusių iš nepalankios aplinkos ar gyvenančių atokiuose regionuose, galimybėmis naudotis būtina IRT įranga ir ryšiu. Šiomis aplinkybėmis ERPF turėtų padėti užtikrinti galimybes naudotis būtina IRT įranga ir ryšiu ir taip didinti švietimo ir mokymo sistemų atsparumą nuotolinio ir internetinio mokymosi atžvilgiu;“;

2)įterpiama 10b konstatuojamoji dalis:

„(10b) siekiant sustiprinti visuomenės sveikatos sistemų gebėjimą užkirsti kelią ekstremaliosioms sveikatos situacijoms, greitai į jas reaguoti ir atsigauti po jų, ERPF taip pat turėtų padėti didinti sveikatos sistemų atsparumą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad kilus beprecedentei COVID-19 pandemijai išryškėjo, kaip svarbu užtikrinti galimybes skubiai pasinaudoti ypatingos svarbos atsargomis siekiant veiksmingai reaguoti į ekstremaliąją situaciją, ERPF paramos aprėptis turėtų būti išplėsta, kad būtų galima pirkti atsargas, būtinas atsparumui nelaimėms ir sveikatos priežiūros sistemų atsparumui didinti. Perkant atsargas, skirtas sveikatos sistemų atsparumui didinti, turėtų būti užtikrinta, kad jos atitiktų nacionalinę sveikatos strategiją ir neviršytų jos ribų, taip pat turėtų būti užtikrintas papildomumas su [Sveikatos programa] ir „rescEU“ pajėgumais pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM);“;

3)įterpiama 10c konstatuojamoji dalis:

„(10c) tam, kad būtų galima remti nuo turizmo ir kultūros sektorių labai priklausomų regionų ekonomiką, turėtų būti nustatytas specialus konkretus tikslas. Taip būtų galima išnaudoti visą kultūros ir turizmo potencialą ekonomikos gaivinimo, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų tikslais, nedarant poveikio galimybėms teikti ERPF paramą tiems sektoriams pagal kitus konkrečius tikslus;“;

4)21 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(21) taip pat svarbu paaiškinti tą veiklą, kuri nepriklauso ERPF ir Sanglaudos fondo paramos taikymo sričiai, įskaitant investicijas, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB(*) I priede išvardytą veiklą, kad būtų išvengta galimo gauti finansavimo, kuris jau ir taip teikiamas įgyvendinant minėtą direktyvą, dubliavimo. ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis taip pat neturėtų būti remiamos sunkumų patiriančios įmonės, apibrėžtos Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014 (**), išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal laikinąsias valstybės pagalbos sistemas, nustatytas siekiant reaguoti į išskirtines aplinkybes. Be to, turėtų būti aiškiai nustatyta, kad SESV II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms negali būti teikiama ERPF ir Sanglaudos fondų parama;

_____________

(*) 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(**) 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1).“;

5)įterpiama 27a konstatuojamoji dalis:

„(27a) siekiant sudaryti sąlygas greitai reaguoti į išskirtines ir neįprastas aplinkybes, kaip nurodyta Stabilumo ir augimo pakte, kurios gali kilti programavimo laikotarpiu, turėtų būti numatytos laikinos priemonės, palengvinančios ERPF paramos naudojimą reaguojant į tokias aplinkybes. Be to, įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su laikinomis fondų naudojimo reaguojant į išskirtines ir neįprastas aplinkybes priemonėmis, turėtų būti priimti be komiteto procedūrų, atsižvelgiant į tai, kad taikymo sritis nustatyta Stabilumo ir augimo pakte ir apima tik šiame reglamente nustatytas priemones;“;

6)2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(a)a punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii) stiprinant MVĮ augimą ir konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą MVĮ;“;

(b)d punktas iš dalies keičiamas taip:

i) ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii) suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, be kita ko, didinant atsparumą naudojantis nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu;“;

ii)    iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv) užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir didinant sveikatos priežiūros sistemų atsparumą;

iii)    pridedamas v punktas:

„v) stiprinant kultūros ir turizmo vaidmenį ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse;“;

7)4 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 2-ąjį PT ir to straipsnio d punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 4-ąjį PT, ERPF lėšomis taip pat remiamas atsargų, būtinų sveikatos sistemų atsparumui ir atsparumui nelaimėms didinti pirkimas.“;

8)6 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„(d) sunkumų patiriančios įmonės, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą, nustatytą siekiant reaguoti į išskirtines aplinkybes;“;

9)įterpiamas IIa skyrius:

IIa SKYRIUS

Laikinos priemonės, taikomos reaguojant į išimtines ir neįprastas aplinkybes

11a straipsnis

Laikinos ERPF naudojimo priemonės reaguojant į išskirtines ir neįprastas aplinkybes

Jeigu Taryba po [šio reglamento įsigaliojimo data] pripažins, kad įvyko neįprastas įvykis, kurio viena ar daugiau valstybių narių negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansinei būklei, arba didelis euro zonos arba visos Sąjungos ekonomikos nuosmukis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1466/97(*) 5 straipsnio 1 dalies dešimtoje pastraipoje, 6 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje, 9 straipsnio 1 dalies dešimtoje pastraipoje ir 10 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje, arba įvyko netikėtų nepalankių ekonominių įvykių, turinčių didelį neigiamą poveikį valstybės finansams, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1467/97(**) 3 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, Komisija gali priimdama įgyvendinimo sprendimą tam sprendime nustatytą laikotarpį:

(a)nukrypstant nuo 4 straipsnio, išplėsti ERPF paramos taikymo sritį, kad būtų remiamos priemonės, kurios yra tikrai būtinos reaguojant į tokias išskirtines ar neįprastas aplinkybes, visų pirma finansuojant MVĮ apyvartinį kapitalą dotacijų forma;

(b)nukrypstant nuo 3 straipsnio ir 9 straipsnio 2 dalies, sumažinti paramos telkimo pagal temas reikalavimus ir būtiniausius asignavimų reikalavimų tvariai miestų plėtrai.

_____________

(*) 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97  dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo  (OL L 209, 1997 8 2, p. 1).

(**) 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (OL L 209, 1997 8 2, p. 6).“;

10)I priedas iš dalies keičiamas pagal šio pasiūlymo priedo nuostatas.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas


Briuselis, 2020 05 28

COM(2020) 452 final

PRIEDAS

prie

pakeisto pasiūlymo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo


PRIEDAS

Komisijos pasiūlymo (ES) 372/1 I priede 1 lentelė iš dalies keičiama taip:

1)    rodiklis „RCO 77 – kultūros ir turizmo infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas“ pakeičiamas taip:

„RCO 77 – kultūros ir turizmo infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas*“;

2)     rodiklis „RCR 78 – naudotojai, galintys pasinaudoti paramą gavusia kultūros infrastruktūra“ pakeičiamas taip:

„RCR 78 – naudotojai, galintys pasinaudoti paramą gavusia kultūros infrastruktūra*“.