Briuselis, 2020 01 14

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Pakeistas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.    PASIŪLYMO APLINKYBĖS

2018 m. lapkričio 28 d. Komisija pristatė ilgalaikę strateginę viziją, kaip iki 2050 m. sukurti klestinčią, modernią ir konkurencingą neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką 1 . Strategijoje išdėstyta, kaip Europa, investuodama į realistinius technologinius sprendimus, įgalindama piliečius, derindama veiksmus tokiose svarbiose srityse, kaip pramonės politika, finansai ar moksliniai tyrimai ir kartu užtikrindama socialinį teisingumą, gali rodyti puikų klimatui daromo poveikio neutralizavimo pavyzdį.

Kaip nurodyta komunikate dėl Europos žaliojo kurso 2 , Komisija siūlo sukurti Teisingos pertvarkos mechanizmą, kuris papildytų jau pateiktus 2021–2027 m. biudžeto ir teisės aktų pasiūlymus. Teisingos pertvarkos mechanizmą sudaro Teisingos pertvarkos fondas, įgyvendinamas pagal sanglaudos politiką. Teisingos pertvarkos fondas sukuriamas specialiu reglamentu, kuriame nustatoma jo konkretus tikslas, geografinė aprėptis, finansinių išteklių paskirstymo metodika ir teritorinių teisingos pertvarkos planų, reikalingų programavimui pagrįsti, turinys.

Teisingos pertvarkos fondas papildys pasiūlytus sanglaudos politikos fondus, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą +“ (ESF+) ir Sanglaudos fondą, ir bus atitinkamai įgyvendinamas pagal sanglaudos politiką. Todėl jis bus bendrai valdomas pagal pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamentas), nuostatas. Todėl šis pasiūlymas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad Teisingos pertvarkos fondas būtų įtvirtintas kaip naujas sanglaudos politikos fondas.

2.    TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

   Teisinis pagrindas

ES veiksmai grindžiami SESV 174 straipsnio 1 dalimi: „Sąjunga plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Sąjunga ypač siekia mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą.“

   Subsidiarumo ir proporcingumo principai

Pagal SESV 4 straipsnio 2 dalį ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje, taip pat tam tikrų socialinės politikos aspektų srityje Sąjunga dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis. Ji taip pat yra kompetentinga remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus švietimo ir profesinio mokymo bei pramonės srityse (SESV 6 straipsnis).

Pasidalijamuoju valdymu siekiama užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau piliečių ir kad ES lygmens veiksmai būtų pagrįsti nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens galimybėmis ir ypatumais. Pasidalijamasis valdymas suartina Europą ir jos piliečius ir vietos poreikius susieja su Europos tikslais. Be to, juo didinama atsakomybė už ES tikslus, nes valstybės narės ir Komisija dalijasi sprendimų priėmimo galiomis ir atsakomybe ir bendrai finansuoja programas.

   Priemonės pasirinkimas

Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 3 .

3.    EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

   Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Pradinio pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento aiškinamajame memorandume išsamiai aprašomos atliktos konsultacijos su visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais ir nurodoma, kaip atsižvelgta į atitinkamus rezultatus. Dėl šių pakeitimų papildomų konsultacijų nereikia.

   Vertinimai ir poveikio vertinimai

Pradinio pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento aiškinamajame memorandume išsamiai išdėstomi ex post ir tarpinių vertinimų, atliktų siekiant pagrįsti pasiūlymą, rezultatai.

Jame taip pat patvirtinama, kad šio reglamento poveikio vertinimas neatliekamas, nes jame nustatomos įvairių politikos sričių ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, bendros taisyklės ir įgyvendinimo mechanizmas. Tačiau prie kiekvieno konkretaus paramą teikiančio fondo reglamento pridedamas jo poveikio vertinimas.

4.    POVEIKIS BIUDŽETUI

Siekdama platesnio užmojo ES biudžeto tikslų, Komisija siekia įgyvendinti politinėse gairėse nustatytus prioritetus. Atsižvelgiant į tai, vienas iš prioritetų yra plataus užmojo Teisingos pertvarkos fondas. Dėl šios priežasties Komisija savo kadencijos pradžioje pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Teisingos pertvarkos fondo, kuris papildo esamus pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP). Į pasiūlymą, taip pat į šį Komisijos pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimą bus atsižvelgta derybose dėl kitos DFP ir jie turėtų būti įtraukti į bendrą susitarimą dėl kitos DFP.

5.    KITI ELEMENTAI

   Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Teisinę sistemą sudaro specialus pasiūlymas dėl Teisingos pertvarkos fondo reglamento ir tiksliniai Komisijos pasiūlymo dėl Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimai.

Teisingos pertvarkos fondo kūrimas ir įgyvendinimas bus reglamentuojami Bendrųjų nuostatų reglamentu, kuris turi būti iš dalies pakeistas.

Pagrindiniai pakeitimai susiję su:

·partnerystės sutarties ir programų, kurioms teikiama Teisingos pertvarkos fondo parama, turinio reikalavimų patikslinimu. Pagal juos pirmiausia nustatyta prievolė pateikti teritorinius teisingos pertvarkos planus, apibrėžtus pasiūlyme dėl Teisingos pertvarkos fondo reglamento, kaip programų, kurioms teikiama Teisingos pertvarkos fondo parama, priedą;

·mechanizmo ir taisyklių, kuriomis reglamentuojamas privalomas ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas į Teisingos pertvarkos fondą, atsižvelgiant į remtinų intervencinių priemonių rūšį, aprašymu;

·Bendrųjų nuostatų reglamente ir pasiūlyme dėl Teisingos pertvarkos fondo reglamento išdėstytų nuostatų taikymu papildomiems ERPF / ESF+ ištekliams, siekiant užtikrinti, kad visiems Teisingos pertvarkos fondo ištekliams būtų taikomas bendras taisyklių rinkinys (bendras išteklių rezervas ir bendras taisyklių rinkinys);

·paaiškinimu, kad į ERPF ir ESF+ paramos telkimo pagal temas reikalavimų apskaičiavimo pagrindą neįtrauktos sumos, perkeltos iš ERPF ir ESF+ kaip papildomi ištekliai į Teisingos pertvarkos fondą.

2018/0196 (COD)

Pakeistas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

Komisijos pasiūlymas COM(2018) 375 iš dalies keičiamas taip:

1)    pasiūlymo pavadinimas pakeičiamas taip:

„Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės“;

2)    2 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(2) siekiant, kad pasidalijamojo valdymo Sąjungos fondai, būtent Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF), „Europos socialinis fondas +“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondas, Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF), pagal pasidalijamojo valdymo principą finansuojamos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir Integruoto sienų valdymo fondo (SVVP) priemonės, būtų toliau įgyvendinami koordinuotai ir darniai, reikia nustatyti finansines taisykles, grindžiamas SESV 322 straipsniu, aiškiai nurodant atitinkamų nuostatų taikymo sritį. Be to, pagal SESV 177 straipsnį turėtų būti nustatytos bendros nuostatos, taikomos ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, TPF ir EJRŽF nustatytoms politikos įgyvendinimo taisyklėms;“;

3)    8 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(8) siekiant prisidėti prie Sąjungos prioritetų įgyvendinimo, fondų parama turėtų būti skiriama ribotam skaičiui politikos tikslų, atsižvelgiant į konkrečių fondų siekius pagal Sutartimi pagrįstus jų tikslus. PMIF, VSF ir SVVP politikos tikslai turėtų būti nustatyti atitinkamuose konkretiems fondams skirtuose reglamentuose. TPF ir ERPF bei ESF+ ištekliai, perkelti kaip papildoma parama TPF, turėtų padėti siekti vieno konkretaus tikslo;“;

4)    19 konstatuojamosios dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„valstybė narė turėtų atlikti kiekvienos ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamos programos laikotarpio vidurio peržiūrą.“;

5)    Įterpiama 22a konstatuojamoji dalis:

„(22a) siekiant padidinti TPF veiksmingumą, jam turėtų būti skirta papildomų ERPF ir ESF+ išteklių. Tie papildomi ištekliai turėtų būti skiriami padarant specialų privalomą lėšų perkėlimą iš tų fondų į TPF, atsižvelgiant į teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose nustatytus pertvarkos uždavinius, kuriuos reikia spręsti. Perkeltinos sumos turėtų būti skiriamos iš išteklių, skirtų regionų, kuriuose yra teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose nurodytos teritorijos, kategorijoms. Atsižvelgiant į šią konkrečią TPF išteklių naudojimo tvarką, TPF ištekliams sudaryti turėtų būti taikomas tik specialus perkėlimo mechanizmas. Be to, turėtų būti paaiškinta, kad TPF ir iš ERPF ir ESF+ į TPF perkeltiems ištekliams, kurie taip pat tampa TPF parama, turėtų būti taikomos tik šio reglamento ir Reglamento (ES) [TPF reglamentas] nuostatos. Nei Reglamentas (ES) [ERPF / Sanglaudos fondo reglamentas], nei Reglamentas (ES) [ESF+ reglamentas] neturėtų būti taikomi papildomai paramai. Todėl ERPF lėšos, perkeltos kaip papildoma parama TPF, neturėtų būti įtrauktos į Reglamento (ES) [ERPF / Sanglaudos fondo reglamentas] 3 straipsnyje nustatytą paramos telkimo pagal temas reikalavimų apskaičiavimo pagrindą ir į Reglamento (ES) [ERPF / Sanglaudos fondo reglamentas] 9 straipsnyje nustatytą mažiausių asignavimų tvariai miestų plėtrai apskaičiavimo pagrindą. Tas pats taikoma ESF+ ištekliams, perkeliamiems kaip papildoma parama TPF, atsižvelgiant į Reglamento (ES) [ESF+ reglamentas] 7 straipsnyje nustatytus paramos telkimo pagal temas reikalavimus;“;

6)    27 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(27) siekdama išnagrinėti programų rezultatus valstybė narė turėtų įsteigti stebėsenos komitetus. ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo atveju metinės įgyvendinimo ataskaitos turėtų būti pakeistos metiniu struktūriniu politiniu dialogu, grindžiamu naujausia programos įgyvendinimo informacija ir duomenimis, kuriuos pateikia valstybė narė. Metinis peržiūros posėdis turėtų būti rengiamas ir dėl programų, susijusių su TPF;“;

7)    39 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(39) siekiant padidinti papildomumą ir supaprastinti įgyvendinimą, reikėtų numatyti galimybes derinti Sanglaudos fondo, TPF ir ERPF paramą su ESF+ parama bendrose programose pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą;“;

8)    1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)1 dalis pakeičiama taip:

„1. Šiuo reglamentu nustatomos:

(a)Europos regioninės plėtros fondui (ERPF), „Europos socialiniam fondui +“ (ESF+), Sanglaudos fondui, Teisingos pertvarkos fondui (TPF), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondui (PMIF), Vidaus saugumo fondui (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonei (SVVP) (toliau – fondai) taikomos finansinės taisyklės;

(b)ERPF, ESF+, Sanglaudos fondui, TPF ir EJRŽF taikomos bendros nuostatos.“;

b)6 dalyje įterpiamas h punktas:

„(h) Reglamentas (ES) [TPF reglamentas] (toliau – TPF reglamentas)(*).

(*) OL L , , p. .“;

9)    4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„TPF lėšomis remiamas konkretus tikslas sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.

1 dalies pirma pastraipa netaikoma ERPF ir ESF+ ištekliams, kurie perkeliami į TPF pagal 21a straipsnį.“;

b)2 dalis pakeičiama taip:

„2. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondas ir TPF padeda įgyvendinti Sąjungos veiksmus, kuriais stiprinama jos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda pagal SESV 174 straipsnį ir siekiama šių tikslų:

a)investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą valstybėse narėse ir regionuose – šis tikslas remiamas ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis, ir

b)Europos teritorinio bendradarbiavimo (INTERREG) – šis tikslas remiamas ERPF lėšomis.“;

c)3 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF atveju korekciniai koeficientai susiejami su I priede nustatytais intervencinių priemonių rūšių matmenimis ir kodais.“;

10)    8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)a punktas pakeičiamas taip:

„(a) atrinkti politikos tikslai ir konkretus TPF tikslas – nurodoma, kuriais fondais ir programomis bus naudojamasi jų siekiant, ir pateikiamas atitinkamas pagrindimas, taip pat prireikus pagrindimas, kodėl naudojamasi „InvestEU“, atsižvelgiant į atitinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas;“;

b)b punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„(b) apie kiekvieną iš a punkte nurodytų atrinktų politikos tikslų ir konkretų TPF tikslą:“;

c)c punktas pakeičiamas taip:

„(c) preliminarus finansinis asignavimas iš kiekvieno fondo pagal politikos tikslus nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečiam fondui taikomas paramos telkimo pagal temas taisykles ir preliminarus finansinis asignavimas konkrečiam TPF tikslui, įskaitant bet kokius ERPF ir ESF+ išteklius, kurie perkeliami į TPF pagal 21a straipsnį;“;

11)    10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

10 straipsnis
ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, TPF ir EJRŽF lėšų, skiriamų per „InvestEU“ fondą, naudojimas“;

b)1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1. Partnerystės sutartyje arba prašyme iš dalies pakeisti programą valstybės narės gali tam tikrą ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo, TPF ir EJRŽF lėšų sumą skirti įnašui į „InvestEU“ ir ją panaudoti biudžeto garantijoms.“;

12)    11 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. IV priedas netaikomas EJRŽF remiamoms programoms.

IV priedas taip pat netaikomas TPF remiamiems prioritetams ir ERPF bei ESF+ ištekliams, kurie perkeliami į TPF pagal 21a straipsnį. “;

13)    14 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė peržiūri kiekvieną programą, atsižvelgdama į šiuos elementus:“;

b)pridedamas e punktas:

„(e) be to, TPF remiamų programų atveju – Komisijos pagal Reglamento (ES) 2018/1999(*) 29 straipsnio 1 dalies b punktą atliktą vertinimą.

(*) 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013.“;

14)    17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kiekvienoje programoje išdėstoma strategija, kaip programa padės siekti politikos tikslų arba konkretaus TPF tikslo ir kaip bus pranešama apie jos rezultatus.“;

b)2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2. Programą sudaro prioritetai. Kiekvienas prioritetas atitinka vieną politikos tikslą arba konkretų TPF tikslą arba techninę paramą. Prioritetą, atitinkantį politikos tikslą, sudaro vienas ar daugiau konkrečių tikslų. Tą patį politikos tikslą arba konkretų TPF tikslą gali atitikti daugiau nei vienas prioritetas.“;

c)3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)a punktas papildomas viii papunkčiu:

„viii)be to, TPF remiamų programų atveju – pertvarkos uždavinius, nustatytus Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnyje nustatytuose teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose;“;

ii)d punktas iš dalies keičiamas taip:

-i papunktis pakeičiamas taip:

„i)susijusių rūšių veiksmai, įskaitant planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašą, ir numatomas jų įnašas siekiant tų konkrečių tikslų, taip pat, jei tinkama, įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas ir TPF remiamus teritorinius teisingos pertvarkos planus, nustatytus Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnyje;“;

-pridedamas viii papunktis:

„viii) be to, konkretaus TPF tikslo atveju – pagal 21a straipsnį atitinkamai iš ERPF ir ESF+ perkeltų išteklių pagrindimą, taip pat jų suskirstymą pagal regionų kategorijas, atsižvelgiant į intervencinių priemonių, suplanuotų pagal Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnyje nustatytus teritorinius teisingos pertvarkos planus, rūšis; “;

iii)f punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i) lentelė, kurioje nurodomi visi finansiniai asignavimai kiekvienam fondui ir kiekvienai regionų kategorijai visam programavimo laikotarpiui ir pagal metus, įskaitant visas sumas, perkeltas pagal 21 straipsnį arba 21a straipsnį; “;

d)6 dalis pakeičiama taip:

„6. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF programų, pateiktų pagal 16 straipsnį, atveju 3 dalies f punkto ii papunktyje nurodytoje lentelėje pateikiamos tik 2021–2025 m. sumos.“;

e)pridedama 8 dalis:

„8. TPF remiamų programų atveju valstybės narės kaip programos arba prašymo ją iš dalies pakeisti priedą pateikia Komisijai teritorinius teisingos pertvarkos planus, nustatytus Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnyje.“;

15)    19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5. Valstybė narė programavimo laikotarpiu gali ne daugiau kaip 5 proc. prioriteto pradinio asignavimo ir ne daugiau kaip 3 proc. programos biudžeto perkelti kitam to paties fondo tos pačios programos prioritetui. ERPF, ESF+ ir TPF lėšomis remiamų programų atveju perkelti galima tik tos pačios regionų kategorijos asignavimus.“;

16)    20 straipsnis pakeičiamas taip:

20 straipsnis
Bendra ERPF, ESF+, TPF ir Sanglaudos fondo parama

1.    ERPF, ESF+, TPF ir Sanglaudos fondo lėšomis gali būti bendrai remiamos programos, kuriomis siekiama investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo.

2.    Iš ERPF ir ESF+ lėšų papildomai ir neviršijant 10 proc. kiekvienam programos prioritetui skiriamos fondo paramos gali būti finansuojamas veiksmas (visas arba jo dalis), kurio išlaidos yra tinkamos finansuoti kito fondo lėšomis pagal tam fondui taikomas tinkamumo finansuoti taisykles, jeigu tokios išlaidos yra būtinos įgyvendinimui. Ta galimybė netaikoma ERPF ir ESF+ ištekliams, kurie perkeliami į TPF pagal 21a straipsnį.“;

17)    21 straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6. TPF ištekliai, įskaitant pagal 21a straipsnį iš ERPF ir ESF+ perkeltus išteklius, neperkeliami į kitus fondus ar priemones pagal 1–5 dalis.

Pagal 1–5 dalis į TPF ištekliai neperkeliami.

Apskaičiuojant 1 dalyje nustatytą 5 proc. viršutinę ribą neįtraukiamos iš ERPF ir ESF+ į TPF pagal 21a straipsnį perkeliamos lėšos. “;

18)    įterpiamas 21a straipsnis:

21a straipsnis    
Išteklių perkėlimas iš ERPF ir ESF+ į TPF

1.Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslui TPF turimų išteklių suma pagal Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [3] straipsnį papildoma ERPF, ESF+ arba jų abiejų ištekliais, skirtais regionų, kuriuose yra atitinkama teritorija, kategorijai. Bendra į TPF perkeltų ERPF ir ESF+ išteklių suma yra ne mažiau kaip pusantro karto didesnė už TPF paramos sumą, bet ne daugiau kaip tris kartus didesnė už tos paramos sumą. Iš ERPF arba ESF+ perkeltų išteklių suma jokiu atveju neviršija 20 proc. atitinkamai valstybei narei skirto atitinkamo ERPF ir ESF+ asignavimo.

Atitinkami perkėlimai iš ERPF ir ESF+ išteklių TPF remiamam (-iems) prioritetui (-ams) atspindi intervencinių priemonių rūšis atsižvelgiant į programoje pagal 17 straipsnio 3 dalies d punkto viii papunktį nustatytą informaciją. Tokie perkėlimai laikomi galutiniais.

2.TPF ištekliai, įskaitant iš ERPF ir ESF+ perkeltus išteklius, naudojami laikantis šiame reglamente ir Reglamente (ES) [TPF reglamentas] nustatytų taisyklių. Reglamente (ES) [ERPF / Sanglaudos fondo reglamentas] ir Reglamente (ES) [ESF+ reglamentas] nustatytos taisyklės netaikomos pagal 1 dalį perkeltiems ERPF ir ESF+ ištekliams.“;

19)    25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. ERPF, ESF+, TPF ir EJRŽF lėšomis gali būti remiama bendruomenės inicijuota vietos plėtra.“;

20)    31 straipsnio 2 dalis papildoma e punktu:

„e) TPF paramos: 3,25 proc.“;

21)    35 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„(b) EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP lėšomis remiamų programų metines veiklos rezultatų ataskaitas ir ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamų programų galutinę veiklos rezultatų ataskaitą;“;

22)    36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamų programų atveju valstybė narė ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki metinio peržiūros posėdžio Komisijai pateikia informaciją apie 35 straipsnio 1 dalyje išvardytus elementus.“;

23)    38 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamų programų atveju kiekviena vadovaujančioji institucija iki 2031 m. vasario 15 d. pateikia Komisijai galutinę programos veiklos rezultatų ataskaitą.“;

24)    45 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii) ESF+, TPF, EJRŽF, VSF, PMIF ir SVVP lėšomis remiamus veiksmus, kurių visos išlaidos viršija 100 000 EUR;“;

25)    48 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei visos veiksmo išlaidos neviršija 200 000 EUR, paramos gavėjui įnašas iš ERPF, ESF+, TPF, PMIF, VSF ir SVVP teikiamas taikant vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas, išskyrus veiksmus, kurie remiami valstybės pagalba. Jei finansuojama taikant fiksuotąsias normas, tik išlaidų kategorijos, kurioms taikoma fiksuotoji norma, gali būti atlyginamos pagal pirmos pastraipos a punktą.“;

26)    51 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. PMIF, VSF, SVVP, ESF+, TPF ir ERPF lėšomis remiamų veiksmų atveju dalyviams mokami atlyginimai ir išmokos laikomi papildomomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, neįskaičiuotomis į fiksuotąją normą.“;

27)    57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)3 dalis papildoma šia pastraipa:

„TPF atveju su veiksmais susijusios išlaidos padeda įgyvendinti atitinkamą teritorinį teisingos pertvarkos planą, nustatytą pagal Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnį.“;

b)7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„ERPF, Sanglaudos fondo ir TPF atveju, tai taikoma, kai į programą įtraukiama nauja intervencinės priemonės rūšis, nurodyta I priedo 1 lentelėje, o PMIF, VSF ir SVVP atveju – konkretiems fondams skirtuose reglamentuose.“;

28)    59 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Įgyvendinant ESF+ arba TPF pagal Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [[4 straipsnio 2 dalies] h, i ir j punktus] lėšomis remiamus veiksmus parama grąžinama, kai jiems taikoma prievolė išlaikyti investicijų tęstinumą pagal valstybės pagalbos taisykles.“;

29)    73 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Statistinė imtis gali apimti vieną ar daugiau programų, remiamų ERPF, Sanglaudos fondo, TPF ir ESF+ lėšomis, ir, kai tinkama, remiantis sluoksniavimo procedūra, vieną ar daugiau programavimo laikotarpių pagal profesinį audito institucijos sprendimą.“;

30)    74 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3. Veiksmų, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos ERPF ir Sanglaudos fondo atveju neviršija 400 000 EUR, ESF+ ir TPF atveju – 300 000 EUR ir EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP atveju – 200 000 EUR, auditas atliekamas tik vieną kartą, jį audito institucija arba Komisija atlieka anksčiau nei pateikiamos ataskaitinių metų, kuriais veiksmas buvo užbaigtas, ataskaitos.“;

31)    96 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Kiek tai susiję su paskutiniais ataskaitiniais metais, Komisija ne vėliau kaip per du mėnesius nuo galutinės veiklos rezultatų ataskaitos priėmimo dienos, kaip nurodyta 38 straipsnyje, sumoka arba susigrąžina ERPF, ESF+, TPF ir Sanglaudos fondo lėšomis remiamų programų metinį sąskaitų likutį.“;

32)    98 straipsnis papildomas 6 dalimi:

„6. Konkrečiai TPF taikomose taisyklėse gali būti nustatytas specialus Komisijos atliekamų finansinių pataisų pagrindas, susijęs su nepakankamu TPF nustatytų siektinų reikšmių pasiekimu.“;

33)    99 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Dalis 2029 m. gruodžio 31 d. tebegaliojančių įsipareigojimų panaikinama, jeigu iki 38 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino Komisijai nepateiktas ESF+, ERPF, Sanglaudos fondo ir TPF lėšomis remiamų programų patikinimo dokumentų rinkinys ir galutinė veiklos rezultatų ataskaita.“;

34)    106 straipsnio 3 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„TPF remiamo prioriteto bendro finansavimo norma neviršija pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nustatytų bendro finansavimo normų, taikomų regionui, kuriame yra teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose nurodyta (-os) teritorija (-os) pagal Reglamento (ES) [TPF reglamentas] [7] straipsnį.“;

35) I, II, V ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šio pasiūlymo priedą.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    Švari mūsų visų planeta Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“, Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2018) 773 final.
(2)    Žr. COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Briuselis, 2020 01 14

COM(2020) 23 final

PRIEDAS

prie

pakeisto pasiūlymo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės


PRIEDAS

Komisijos pasiūlymo COM(2018) 375 I, II, V ir VII priedai iš dalies keičiami taip:

I PRIEDAS

1) Pavadinimas pakeičiamas taip:

„ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF intervencinių priemonių rūšių matmenys ir kodai – 17 straipsnio 5 dalis“.

2) Prie 1 lentelės pavadinimo pridedama ši išnaša:

* Siekiant TPF remiamo konkretaus tikslo „sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius“, gali būti naudojamos pagal bet kuriuos politikos tikslus nustatytos intervencinių priemonių sritys, jei jos dera su Reglamento (ES) [naujas TPF reglamentas] [4] ir [5] straipsniais ir atitinkamu teritoriniu teisingos pertvarkos planu. Šio konkretaus tikslo atveju paramos siekiant su klimato kaita susijusių tikslų apskaičiavimo koeficientas yra 100 proc. visose naudojamose intervencinių priemonių srityse.“

II PRIEDAS

1)    1 punktas pakeičiamas taip:

„1. Politikos tikslų ir konkretaus TPF tikslo, jei taikoma, atranka

Nuoroda: BNR 8 straipsnio a dalis, PMIF, VSF ir SVVP reglamentų 3 straipsnis

1 lentelė. Politikos tikslų (ir konkretaus TPF tikslo) atranka ir pasirinkimo pagrindimas

Pasirinktas tikslas

Programa

Fondas

Politikos tikslo (arba konkretaus TPF tikslo) pasirinkimo pagrindimas

[3 500 vienam tikslui]2)    5 punktas pakeičiamas taip:

„5. Preliminarus finansinis asignavimas pagal politikos tikslą ir konkretų TPF tikslą

Nuoroda: BNR 8 straipsnio c dalis

4 lentelė. Preliminarus finansinis asignavimas iš ERPF, ESF+, TPF, SF ir EJRŽF pagal politikos tikslą*

Politikos / konkretus TPF tikslas

ERPF

ESF+

TPF

Sanglaudos fondas

EJRŽF

Iš viso

1 politikos tikslas

2 politikos tikslas

3 politikos tikslas

4 politikos tikslas

5 politikos tikslas

TPF konkretus tikslas**

Techninė parama

Asignavimas 2026–2027 m.

Iš viso

*Politikos tikslai ir konkretus TPF tikslas pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, ESF+, SF ir TPF – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027 metai.

**Į šią eilutę įtraukti numatytą papildomą ERPF ir ESF+ paramą, perkeltiną į TPF.“3)    6 punkto 6 lentelė pakeičiama taip:

6 lentelė. Programų sąrašas su preliminariais finansiniais asignavimais*

Pavadinimas [255]

Fondas

Regionų kategorija

ES įnašas

Nacionalinis įnašas**

Iš viso

1 programa

ERPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

1 programa

SF

1 programa

ESF+

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

1 programa

TPF – asignavimas***

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

1 programa

TPF – papildoma ESF+ parama, perkeltina į TPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

1 programa

TPF – papildoma ERPF parama, perkeltina į TPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Iš viso

ERPF, SF, ESF+, TPF

2 programa

EJRŽF

3 programa

PMIF

4 programa

VSF

5 programa

SVVP

Iš viso

Visi fondai

*Politikos tikslai ir konkretus TPF tikslas pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, ESF+, SF ir TPF – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027 metai.

**Pagal 106 straipsnio 2 dalį dėl bendro finansavimo normų nustatymo.

*** Numatytas preliminarus TPF asignavimas – atskirai nurodyti pradinį TPF asignavimą ir papildomą ESF+ ir ERPF paramą atitinkamai regionų kategorijai, jei jau žinoma.V PRIEDAS

1)    Pavadinimas ir pirma lentelė pakeičiami taip:

ERPF (investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslas), ESF+, TPF, Sanglaudos fondo, ir EJRŽF lėšomis remiamų programų šablonas – 16 straipsnio 3 dalis

CCI

Pavadinimas anglų k.

[255 ženklai*]

Pavadinimas nacionaline (-ėmis) kalba (-omis)

[255]

Redakcija

Pirmieji metai

[4]

Paskutiniai metai

[4]

Tinkama finansuoti nuo

Tinkama finansuoti iki

Komisijos sprendimo numeris

Komisijos sprendimo data

Valstybės narės sprendimo dėl keitimo numeris

Valstybės narės sprendimo dėl keitimo įsigaliojimo data

Nedidelis lėšų perkėlimas (19 straipsnio 5 dalis)

Taip / Ne

NUTS regionai, kuriuose vykdoma programa (netaikoma EJRŽF)

Susijęs fondas

ERPF

Sanglaudos fondas

ESF+

TPF

EJRŽF

* Laužtiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai reiškia ženklų skaičių.2)    2 punkto 1 lentelė pakeičiama taip:

Identifikavimo numeris

Pavadinimas [300]

Techninė parama

Skaičiavimo pagrindas

Fondas

Remiamo regiono kategorija

Pasirinktas konkretus tikslas

1

1 prioritetas

Ne

ERPF

Labiau išsivystęs

1 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

2 konkretus tikslas

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

Labiau išsivystęs

3 konkretus tikslas

2

2 prioritetas

Ne

ESF+

Labiau išsivystęs

4 konkretus tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

5 konkretus tikslas

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

3

3 prioritetas

Ne

SF

Netaikoma

6 konkretus tikslas

4

4 prioritetas

Ne

TPF*

Labiau išsivystęs

Konkretus TPF tikslas

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

5

Techninės paramos prioritetas

Taip

Netaikoma

..

Specialus prioritetas (jaunimo užimtumas)

Ne

ESF+

..

Specialus prioritetas (KŠSR)

Ne

ESF+

..

Specialus prioritetas (Inovatyvūs sprendimai)

Ne

ESF+

8 konkretus tikslas

Specialus prioritetas (Materialinis nepriteklius)

Ne

ESF+

9 konkretus tikslas

* Tai apima TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+.3)    3.A punkto 15 lentelė pakeičiama taip:

Regionų kategorija

1 sritis

2 sritis

3 sritis

4 sritis

5 sritis

Suma

a

b

c

d

e

f=a+b+c+d+e

ERPF

Labiau išsivystęs

Mažiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs

Mažiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

TPF*

Labiau išsivystęs

Mažiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

SF

EJRŽF

Iš viso

* Pradinis TPF asignavimas (neperkeliant papildomų išteklių), neviršijant 21 straipsnyje nustatytų ribų.4)    3.A punkte įterpiama 18 lentelė

„18 lentelė. Pradinis TPF asignavimas programai1

Nuoroda: 21a straipsnis

Pradinis TPF asignavimas programai* pagal regionų kategoriją

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Pradinis TPF asignavimas programai*

* Programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas.

1 Kai TPF yra „susijęs fondas“ (pagrindiniai programos duomenys, programos šablono 1 psl.).“

5)    3.A punkte po 18 lentelės įterpiamas naujas žymimasis langelis:

„Privalomas ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas kaip papildoma parama Teisingos pertvarkos fondui2

Perkėlimas į TPF

susijęs su vidiniu perkėlimu programoje, kuriai skirtas TPF asignavimas (18A lentelė)

susijęs su perkėlimu iš kitų programų į programą, kuriai skirtas TPF asignavimas (18B lentelė)

netaikoma (t. y. programai neskirta TPF parama)

2 Jei TPF remiamai programai skiriama papildoma parama (žr. 21a straipsnį) programos viduje ir iš kitų programų, turi būti užpildytos tiek 18A, tiek 18B lentelės.6)    3.A punkte įterpiama 18A lentelė:

„18A lentelė. ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas į Teisingos pertvarkos fondą (TPF) programos viduje

TPF asignavimas programos viduje* pagal regionų kategoriją

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Perkėlimas programos viduje* (papildoma parama) pagal regionų kategoriją

ERPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

Iš viso

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

* Programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas.“

 7)    3.A punkte įterpiama 18B lentelė:

„18B lentelė. ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas iš kitos (-ų) programos (-ų) į Teisingos pertvarkos fondą (TPF) šiai programai

Papildoma TPF parama šiai programai (CCI numeris)* pagal regionų kategoriją

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Perkėlimas (-ai) iš kitos (-ų) programos (-ų)** pagal regionų kategorijas

1 programa (CCI numeris)

ERPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

2 programa (CCI numeris)

3 programa (CCI numeris)

Iš viso iš ERPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

Iš viso iš ESF+

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi

Iš viso

* programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas ir papildoma ERPF ir ESF+ parama.

** programa, iš kurios teikiama papildoma ERPF ir ESF+ parama (šaltinis).“

Privalomo perkėlimo iš ERPF ir ESF+ pagrindimas remiantis planuojamomis intervencinių priemonių rūšimis (17 straipsnio 3 dalies d punkto viii papunktis)

Teksto laukelis [3 000]

8)    3.1 punkto 10 lentelė pakeičiama taip:

10 lentelė. Finansiniai asignavimai pagal metus

Fondas

Regiono kategorija

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

2025 m.

2026 m.

2027 m.

Iš viso

ERPF*

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

Iš viso

ESF+*

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti

Iš viso

TPF**

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Iš viso

Sanglaudos fondas

Netaikoma

EJRŽF

Netaikoma

Iš viso

* Sumos po privalomo perkėlimo, t. y. jei privalomas perkėlimas iš ERPF ir ESF+ yra padaromas iš šios programos, į ERPF ir ESF+ sumas neįtraukiamos perkeltos sumos.

** Nurodyti visus TPF išteklius pagal 18 lentelę (t. y. TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+).

9)    3.2 punktas pakeičiamas taip:

3.2. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas *

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies f punkto ii papunktis ir 17 straipsnio 6 dalis

Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo atveju:

11 lentelė. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas

Politikos / TPF tikslas arba techninė parama

Prioritetas

ES paramos (visos arba viešosios) skaičiavimo pagrindas

Fondas

Regiono kategorija**

ES įnašas

Nacionalinis įnašas

Preliminarus nacionalinio įnašo suskirstymas

Iš viso

Bendro finansavimo norma

viešasis

privatus

a

b=c+d

c

d

e=a+b***

f=a/e***

1 prioritetas

viešasis / iš viso

ERPF

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Specialus asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

2 prioritetas

ESF+

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti regionai

3 prioritetas

TPF****

Mažiau išsivystęs

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

4 prioritetas

SF

Techninė parama

Techninė parama BNR 29 straipsnis

ERPF arba ESF+ arba SF arba TPF

Techninė parama BNR 30 straipsnis

ERPF arba ESF+ arba SF, arba TPF

Iš viso iš ERPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Specialus asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

Iš viso iš ESF+

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti regionai

Iš viso TPF

Labiau išsivystęs

Pereinamojo laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Iš viso SF

Netaikoma

Bendra suma

* Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+, SF ir TPF laikotarpio vidurio peržiūrą finansiniai asignavimai tik 2021–2025 m. laikotarpiu.

**ERPF: mažiau išsivystę, pereinamojo laikotarpio, labiau išsivystę ir, kai taikoma, specialus asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. ESF+: mažiau išsivystę, pereinamojo laikotarpio, labiau išsivystę ir, kai taikoma, papildomas asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. SF: netaikoma. Dėl techninės paramos, regionų kategorijų taikymas priklauso nuo pasirinkto fondo.

*** Kai tinkama visoms regionų kategorijoms.

**** Nurodyti visus TPF išteklius pagal 18 lentelę (t. y. TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+).10)    8 punkto 14 lentelė pakeičiama taip:

Nurodoma, kad taikomi BNR 88 ir 89 straipsniai*

Prioriteto Nr.

Fondas

Konkretus tikslas (Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslas) arba paramos sritis (EJRŽF)

Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis pagal BNR 88 straipsnį

1 prioritetas

ERPF

1 konkretus tikslas

2 konkretus tikslas

2 prioritetas

ESF+

3 konkretus tikslas

4 konkretus tikslas

3 prioritetas

SF

5 konkretus tikslas

6 konkretus tikslas

4 prioritetas

TPF

Konkretus TPF tikslas

Su išlaidomis nesusijęs finansavimas pagal BNR 89 straipsnį

1 prioritetas

ERPF

7 konkretus tikslas

8 konkretus tikslas

2 prioritetas

ESF+

9 konkretus tikslas

10 konkretus tikslas

3 prioritetas

SF

11 konkretus tikslas

12 konkretus tikslas

4 prioritetas

TPF

Konkretus TPF tikslas

* Visa informacija bus pateikta pagal prie BNR pridedamus modelius.“VII PRIEDAS

1)    1 lentelė pakeičiama taip:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Programa grindžiamo prioriteto finansinis asignavimas

Suvestiniai duomenys apie programos finansinę pažangą

Prioritetas

Konkretus tikslas

Fondas

Regiono kategorija

Sąjungos įnašo apskaičiavimo pagrindas*

(visas įnašas arba viešasis įnašas)

Iš viso finansinių asignavimų

(EUR)

Bendro finansavimo norma

(%)

Visos paramai atrinktų veiksmų tinkamos finansuoti išlaidos (EUR)

Fondų įnašai atrinktiems remti veiksmams (EUR)

Visų asignavimų, padengtų atrinktais veiksmais, dalis (%)

[7 skiltis/5 skiltis x 100]

Visa paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtų ir sumokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma

Visų asignavimų dalis, kuri yra paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtos ir sumokėtos tinkamos finansuoti išlaidos (%)

[10 skiltis/5 skiltis x 100]

Atrinktų veiksmų skaičius

Skaičiavimo modelis

Skaičiavimo modelis

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

1 prioritetas

1 konkretus tikslas

ERPF

2 prioritetas

2 konkretus tikslas

ESF+

3 prioritetas

3 konkretus tikslas

Sanglaudos fondas

Netaikoma

4 prioritetas

Konkretus TPF tikslas

TPF*

Iš viso

ERPF

Mažiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ERPF

Pereinamojo laikotarpio

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ERPF

Labiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ERPF

Specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ESF+

Mažiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ESF+

Pereinamojo laikotarpio

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ESF+

Labiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

ESF+

Specialus asignavimas atokiausiems arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

Sanglaudos fondas

Netaikoma

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

TPF*

Mažiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

TPF*

Pereinamojo laikotarpio

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Iš viso

TPF*

Labiau išsivystęs

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Sumos, į kurias įtraukta papildoma parama, perkelta iš ERPF ir ESF+.

2)    7 lentelė pakeičiama taip:

Fondas

Regiono kategorija

Sąjungos įnašas

[dabartiniai kalendoriniai metai]

[ateinantys kalendoriniai metai]

sausis–spalis

lapkritis–gruodis

sausis–gruodis

ERPF

Mažiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Pereinamojo laikotarpio

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Labiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ETB

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF+

Mažiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Pereinamojo laikotarpio

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Labiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Atokiausi ir šiauriniai retai apgyvendinti*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TPF**

Mažiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Pereinamojo laikotarpio

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Labiau išsivystęs

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

VSF

SVVP

       * Čia turėtų būti nurodytas tik specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams.

** Sumos, į kurias įtrauktas papildomas finansavimas, perkeltas atitinkamai iš ERPF ir ESF+.