Briuselis, 2020 10 28

COM(2020) 686 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS

COVID-19
Gairės dėl asmenų, kuriems įgyvendinant 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendaciją 2020/912 netaikomas laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas


KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI

COVID-19
Gairės dėl asmenų, kuriems įgyvendinant 2020 m. birželio 30 d. Tarybos rekomendaciją 2020/912 netaikomas laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas

I.Įvadas

2020 birželio 30 d. Taryba priėmė rekomendaciją 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo 1 .

Rekomendacijoje nurodyta, kad, jeigu trečiosios šalies atžvilgiu toliau taikomi laikini kelionių apribojimai, toliau nurodytų kategorijų asmenims kelionių apribojimas, nepriklausomai nuo kelionės tikslo, turėtų būti netaikomas:

a) Sąjungos piliečiams, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje, ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir tų trečiųjų šalių susitarimus naudojasi laisvo judėjimo teisėmis, lygiavertėmis Sąjungos piliečių teisėms, taip pat atitinkamiems jų šeimos nariams, ir

b) trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra ilgalaikiai gyventojai pagal Ilgalaikių gyventojų direktyvą, ar asmenys, turintys teisę gyventi šalyje pagal kitas ES direktyvas ar nacionalinę teisę, arba kurie turi nacionalines ilgalaikes vizas, taip pat atitinkamiems jų šeimos nariams.

Be to, būtinos kelionės turėtų būti leidžiamos konkrečių kategorijų keliautojams, atliekantiems esmines funkcijas arba turintiems esminių poreikių, kaip nurodyta rekomendacijos II priede.

2020 m. rugsėjo 14 d. Tarybos integruoto politinio atsako į krizes darbo grupė (IPCR) apskritojo stalo diskusijose paaiškėjo, kad, siekiant didesnio aiškumo, reikia pateikti aiškinamąsias gaires. Šios gairės grindžiamos valstybių narių (įskaitant Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę) nuomonėmis ir atsiliepimais.

Šiame dokumente pateikiamos gairės, kaip įgyvendinti Tarybos rekomendaciją dėl asmenų, kuriems netaikomas laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas. Visų pirma jame (II dalyje) pateikiamos gairės dėl termino „šeimos narys“ aiškinimo atsižvelgiant į Sąjungos piliečių arba ilgalaikių ES gyventojų šeimos narius, kuriems taikoma išimtis.

Be to, dokumente (III dalyje) pateikiamos gairės dėl Tarybos rekomendacijos II priede išvardytų konkrečių keliautojų, kurie atlieka esmines funkcijas arba turi esminių poreikių, kategorijų t. y.:

·kategorijų aprėpties, atsižvelgiant į atitinkamą ES acquis, ir

·dokumentų ar kitų įrodymų, kurių gali būti prašoma iš trečiųjų šalių piliečių, kad jie įrodytų, jog patenka į vieną iš šių kategorijų.

Šiomis gairėmis nepanaikinama galimybė, kad valstybės narės pakankamais įrodymais taip pat gali laikyti kitus, gairėse aiškiai neįvardytus įrodymus.

Gairėse dėl būtiniausių paslaugų, teikiamų nagrinėjant prašymus išduoti vizą, kuriuos pateikė konkrečių kategorijų asmenys dėl COVID-19 susidariusios nepaprastosios padėties laikotarpiu 2 , Komisija rekomendavo valstybėms narėms toliau priimti prašymus išduoti vizą, kuriuos pateikia esminių tikslų turintys keliautojai, įskaitant šeimos narius, kuriems taikoma Laisvo judėjimo direktyva 2004/38/EB 3 (toliau – Laisvo judėjimo direktyva).

II.Šeimos narių atvykimas (rekomendacijos 5 punktas)

1.Sąjungos piliečių šeimos narių atvykimas (rekomendacijos 5 punkto a papunktis)

Taikymo sritis 

ES piliečių „šeimos narių“ termino apibrėžtis Tarybos rekomendacijoje vartojama remiantis Laisvo judėjimo direktyvos 2 ir 3 straipsniais. Šiose nuostatose nurodytos šeimos narių (trečiųjų šalių piliečių) kategorijos turi būti aiškinamos plačiai ir neribojamos nacionalinėje teisėje vartojamomis apibrėžtimis ir sąvokomis 4 . Tai taip pat taikoma partnerių, su kuriais palaikomi ilgalaikiai santykiai, jei jie tinkamai patvirtinami, kategorijai. Todėl pagal rekomendaciją valstybės narės turėtų pirmiausia sudaryti palankesnes sąlygas tinkamai patvirtintų ilgalaikių partnerių susijungimui, neatsižvelgiant į ne ES piliečių gyvenamąją vietą.

Nors rekomendacija yra neprivaloma priemonė, Laisvo judėjimo direktyva taikoma ES piliečiams, kurie pasinaudojo savo teise laisvai judėti ES, visų pirma kai jie gyvena kitos valstybės narės teritorijoje, ir jų šeimos nariams. Tuo remiantis šie šeimos nariai turi teisę lydėti savo giminaičius arba prie jų prisijungti atitinkamoje valstybėje narėje.

Toliau pateikiami du galimi scenarijai dėl už ES ribų esančių trečiųjų šalių piliečių, kurie yra ES piliečio šeimos nariai.

a) ES pilietis pasinaudojo savo teise laisvai judėti (tai yra, kai gyvena ne savo kilmės valstybėje narėje, o kitoje valstybėje narėje)

Kaip nurodyta pirmiau, pagal Laisvo judėjimo direktyvą jau nustatytos prievolės dėl judžių ES piliečių šeimos narių, įskaitant ilgalaikius partnerius, atvykimo ir gyvenimo. Todėl valstybės narės, įgyvendindamos Tarybos rekomendaciją ir spręsdamos dėl tokių šeimos narių įvažiavimo, negali apriboti atitinkamų teisių.

Toliau nurodomos Laisvo judėjimo direktyvos 2 ir 3 straipsniuose išvardytos šeimos narių kategorijos, į kurias daroma nuoroda Tarybos rekomendacijos 5 punkte.

Pagrindiniai šeimos nariai

Laisvo judėjimo direktyvos 2 straipsnyje sąvoka „šeimos narys“ apibrėžiama taip:

a)sutuoktinis;

b)partneris, su kuriuo Sąjungos pilietis sudarė registruotą partnerystę, remiantis valstybės narės teisės aktais, jei priimančioji valstybė narė traktuoja registruotą partnerystę kaip lygiavertę santuokai ir laikantis atitinkamuose priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

c)piliečio ir sutuoktinio ar partnerio pagal b punkto apibrėžtį tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus, arba išlaikytiniai;

d)piliečio ir sutuoktinio ar partnerio pagal b punkto apibrėžtį išlaikomi tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal giminystės liniją.

Valstybės narės privalo leisti atvykti tokiems šeimos nariams, įskaitant (b punkte nustatytomis sąlygomis) partnerį, su kuriuo ES pilietis yra sudaręs registruotą partnerystę.

Išlaikomi šeimos nariai

Be to, Laisvo judėjimo direktyvos 3 straipsniu reikalaujama, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisės aktų, palengvintų galimybę įvažiuoti ir gyventi šalyje be pirmiau išvardytų pagrindinių šeimos narių ir bet kokiems kitiems šeimos nariams neatsižvelgiant į jų pilietybę, kurie savo išvykimo šalyje yra išlaikomi ar veda bendrą namų ūkį su pirminę gyvenimo šalyje teisę turinčiu Sąjungos piliečiu arba dėl rimtų sveikatos priežasčių jiems būtinai reikia asmeninės Sąjungos piliečio priežiūros.

Ilgalaikiai santykiai

Laisvo judėjimo direktyvos 3 straipsnyje taip pat nustatytas reikalavimas, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisės aktų, palengvintų galimybę įvažiuoti „partneriams, su kuriais Sąjungos pilietis palaiko ilgalaikius santykius, jei jie tinkamai patvirtinami“.

Kaip paaiškinta 2009 m. geresnio Direktyvos 2004/38/EB nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo gairėse 5 , iš tokių nesusituokusių partnerių gali būti reikalaujama pateikti dokumentinius įrodymus, kad jie yra ES piliečio partneriai ir kad santykiai yra ilgalaikiai. Įrodymai gali būti pateikiami bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Galimi įrodymai turėtų būti, pavyzdžiui, bendra partnerių deklaracija, ankstesnių susitikimų ir bendrų investicijų įrodymai. Ryšio ilgalaikiškumo reikalavimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į Laisvo judėjimo direktyvos tikslą išlaikyti šeimos vienybę plačiąja prasme. Nustatant, ar santykiai gali būti laikomi ilgalaikiais, nacionalinėse ilgalaikės partnerystės taisyklėse gali būti nurodytas minimalus laikotarpis. Tačiau šiuo atveju nacionalinėse taisyklėse turi būti numatyta, kad taip pat atsižvelgiama į kitus svarbius aspektus (pavyzdžiui, bendrą hipoteką būstui pirkti) 6 .

b) Kai ES pilietis nepasinaudojo laisvo judėjimo teisėmis (tai yra, kai jis gyvena savo pilietybės valstybėje narėje)

Esant šiai situacijai atvykstantiems ES piliečių šeimos nariams, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, įskaitant nesusituokusius partnerius, taikoma nacionalinė teisė, o ne ES teisė, nes jie nepatenka į Laisvo judėjimo direktyvos taikymo sritį.

Tačiau, vadovaujantis rekomendacija, valstybės narės raginamos tokius šeimos narius traktuoti kaip judžių ES piliečių šeimos narius, o tai taip pat leistų valstybėms narėms išvengti papildomos administracinės naštos, susidarančios dėl būtinybės taikyti skirtingas procedūras.

Galimi įrodymai dėl nesusituokusių partnerių:

-bendra partnerių deklaracija dėl jų santykių,

-ankstesnių asmeninių susitikimų įrodymai (pvz., antspaudai pasuose ir kelionės dokumentai),

-minimali santykių trukmė, jei šiuo atžvilgiu taikomi nacionaliniai kriterijai (reikėtų atsižvelgti į tai, kad kelionių apribojimai taikomi jau daugiau kaip šešis mėnesius ir bus taikomi toliau.), arba

-bendra nuomos sutartis, bendra banko sąskaita ir pan.

2.Trečiųjų šalių piliečių ir jų šeimos narių atvykimas (rekomendacijos 5 punkto b papunktis)

Turėtų būti laikoma, kad Tarybos rekomendacijos 5 punkto b papunktis taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie:

-turi valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi pagal ES teisėtos migracijos acquis, t. y. Direktyvą 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą, Direktyvą 2003/109/EB dėl ilgalaikių gyventojų, Direktyvą 2009/50/EB dėl ES mėlynosios kortelės, Direktyvą 2014/36/ES dėl sezoninių darbuotojų, Direktyvą 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų asmenų ir Direktyvą (ES) 2016/801 dėl studentų, tyrėjų, stažuotojų, savanorių, moksleivių ir auklių „au pair“.

Tai taip pat reiškia, kad trečiųjų šalių piliečiai ir, kai taikoma, jų šeimos nariai, kurie atitinka tose direktyvose nustatytas atvykimo sąlygas, turėtų turėti galimybę pateikti prašymus, kad jiems būtų išduota tokia viza arba leidimas gyventi, ir vėliau jiems turėtų būti netaikomas kelionės apribojimas,

arba

-turi valstybės narės pagal jos nacionalinę teisę išduotą leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą.

Tiems trečiųjų šalių piliečiams taip pat turėtų būti leidžiama vykti tranzitu per kitas valstybes nares, kad pasiektų vizą arba leidimą gyventi išdavusią valstybę narę.

III.Konkrečios keliautojų, atliekančių esmines funkcijas arba turinčių esminių poreikių, kategorijos. Tarybos rekomendacijos 2020/912 II priedas

II priede pateikiamame konkrečių kategorijų keliautojų, atliekančių esmines funkcijas arba turinčių esminių poreikių, sąraše siekiama atsižvelgti į ekonominius ir socialinius sumetimus, dėl kurių trečiųjų šalių piliečiai keliauja į ES, taip pat į galimus ekonominius ir socialinius ES interesus leisti tokiems trečiųjų šalių piliečiams atvykti į ES. Priešingai nei I priede pateikto trečiųjų šalių, kurioms nebūtinų kelionių į ES apribojimas gali būti panaikintas, sąrašo atveju, valstybės narės turėtų taikyti visą II priede pateiktą kategorijų sąrašą. Valstybės narės turėtų leisti keliauti visų ten išvardytų kategorijų, o ne tik kai kurių iš jų asmenims.

Toliau pateiktos gairės dėl išvardytų kategorijų ir teiktinų įrodymų nėra išsamios. Valstybės narės raginamos plačiai aiškinti ir aprėptį, ir galimus įrodymus, kartu atsižvelgdamos į tai, kad pateikti įrodymai turėtų leisti valdžios institucijoms nustatyti tiesioginį ryšį su veikla, dėl kurios leidžiama atvykti.

1.Sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos srities tyrėjai ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros specialistai

Aprėptis. Ši kategorija turėtų apimti asmenis, atliekančius esmines funkcijas arba turinčius esminių poreikių, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos srities tyrėjus ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros specialistus, įskaitant:

-sveikatos priežiūros specialistus, be kita ko, paramedikus,

-asmens sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita ko, vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus,

-su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkus,

-farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojus ir

-prekių tiekėjus, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojus.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, priimančiojo asmens kvietimas asmens sveikatos priežiūros darbuotojų atveju, leidimas dirbti arba tokį leidimą patvirtinantis dokumentas.

2.Pasienio darbuotojai

Aprėptis. Ši kategorija turėtų apimti darbuotojus, kurie turi kirsti ES valstybės narės sieną, bet kasdien arba bent kartą per savaitę grįžta į trečiąją šalį, kurioje jie gyvena ir kurios piliečiai jie yra.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, leidimas dirbti arba tokį leidimą patvirtinantis dokumentas.

3.Sezoniniai žemės ūkio darbuotojai

Aprėptis. Ši kategorija turėtų apimti trečiųjų šalių piliečius, kurie išlaiko savo pagrindinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje ir teisėtai bei laikinai gyvena ES valstybės narės teritorijoje žemės ūkio ar akvakultūros darbams atlikti pagal darbo sutartį, tiesiogiai sudarytą tarp to trečiosios šalies piliečio ir toje ES valstybėje narėje įsisteigusio darbdavio.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, leidimas dirbti arba tokį leidimą patvirtinantis dokumentas.

4.Transporto sektoriaus darbuotojai

Aprėptis. Laikini kelionių apribojimai neturėtų būti taikomi transporto sektoriaus darbuotojams, taip pat ir tuomet, kai jie vyksta į savo transporto priemonę, orlaivį ar laivą arba iš jų (kad atliktų transporto operaciją arba ją užbaigę). Ši kategorija turėtų būti aiškinama plačiai. Ji turėtų visų pirma apimti:

-automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojus, sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojus (įskaitant tramvajų vairuotojus) ir greitosios pagalbos transporto priemonių vairuotojus, įskaitant vairuotojus, kurie veža pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą teikiamą pagalbą, ir vairuotojus, kurie veža repatrijuotus ES piliečius iš kitos valstybės narės į jų kilmės vietą,

-pilotus, lėktuvų salono įgulas ir techninės priežiūros personalą,

-traukinių mašinistus ir kitą traukinių personalą; vagonų inspektorius, remonto dirbtuvių darbuotojus, infrastruktūros valdymo darbuotojus, susijusius su eismo valdymu ir pajėgumų paskirstymu ir

-jūrų ir vidaus vandenų laivybos darbuotojus, įskaitant kapitonus, įgulą ir techninės priežiūros personalą, jei jie nepriskirti viii kategorijai (jūrininkai).

Įrodymai, be kita ko, gali būti: darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, darbdavio išduotas asmens tapatybės dokumentas (darbuotojo pažymėjimas), piloto licencija, įgulos nario pažymėjimas, vežimo užsakymas (savarankiškai dirbančių vairuotojų atveju), leidimas dirbti arba tokį leidimą patvirtinantis dokumentas.

5.Diplomatai, tarptautinių organizacijų darbuotojai ir tarptautinių organizacijų pakviesti asmenys, kurių fizinis buvimas yra būtinas tam, kad šios organizacijos galėtų tinkamai veikti, karinis personalas, humanitarinę pagalbą teikiantys darbuotojai ir civilinės saugos personalas, atliekantis savo funkcijas

Aprėptis. Ši kategorija turėtų apimti trečiųjų šalių ar jų vyriausybių išduotų valstybių narių pripažįstamų diplomatinių, pareiginių arba tarnybinių pasų ir (arba) tapatybės kortelių turėtojus, taip pat tarptautinių organizacijų išduotų dokumentų turėtojus, vykdančius savo funkcijas.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: trečiųjų šalių arba jų vyriausybių išduoti valstybių narių pripažįstami diplomatiniai, pareiginiai arba tarnybiniai pasai ir (arba) tapatybės kortelės, taip pat tarptautinių organizacijų išduoti dokumentai, visų pirma:

-Jungtinių Tautų Organizacijos laissez passer, išduoti Jungtinių Tautų ir jai pavaldžių agentūrų darbuotojams pagal 1947 m. lapkričio 21 d. Niujorke Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Konvenciją dėl specializuotų agentūrų privilegijų ir imunitetų,

-Europos Tarybos generalinio sekretoriaus išduotas teisėtumo pažymėjimas,

-dokumentai, išduoti pagal Šiaurės Atlanto Sutarties Šalių susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuso III straipsnio 2 dalį (karinis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, pateikiamas kartu su siuntimu į komandiruotę, kelionės pažyma arba asmeniniu ar kolektyviniu judėjimo įsakymu) ir dokumentai, išduoti remiantis „Partnerystės taikos labui“ programa arba

-darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, įgaliojamasis raštas.

6.Tranzitiniai keleiviai

Aprėptis. Trečiųjų šalių piliečiams, nepriklausomai nuo jų pilietybės, turintiems galiojantį leidimą atvykti į paskirties šalį (pvz., vienodą vizą), turintiems vykti tranzitu per ES, turėtų būti leidžiama toliau vykti tranzitu, jei jie keliauja į savo kilmės šalį arba ES gyvenamosios vietos šalį, ir jiems turėtų būti leista keliauti tranzitu tinkamą ir pagrįstą laikotarpį (gali reikėti sustoti naktį). Atsižvelgiant į tai, kad yra mažiau galimybių vykdyti tiesioginius komercinius skrydžius, sąvoka „tolesnis tranzitas“ turėtų apimti visas transporto priemones.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: tolesnės kelionės įrodymas, pvz., transporto bilietas, įlaipinimo kortelė.

7.Keleiviai, keliaujantys dėl būtinų šeiminių priežasčių

Aprėptis. Kadangi negalima nustatyti išsamaus galimų būtinų šeiminių priežasčių sąrašo, ši kategorija turėtų būti aiškinama plačiai ir vertinama individualiai. Tai, be kita ko, gali apimti kelionę vaiko globos arba lankymo teisėms gauti, taip pat vaiko lankymą mokykloje, skubią pagalbą šeimos nariui, keliaujančio žmogaus arba artimo jo šeimos nario sutuoktuves, šeimos nario gimimą arba laidotuves.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: įvairūs dokumentai, pavyzdžiui, susijusių dokumentų kopijos, kaip antai: vaiko globos teisės įrodymas, vieno iš lankančių tėvų ir aplankyto vaiko gyvenamosios vietos įrodymas, vedybų skelbimas ir kvietimas, numatomą gimdymo datą patvirtinantis dokumentas, gimimo ar mirties liudijimas.

8.Jūrininkai

Aprėptis. Ši kategorija turėtų apimti trečiųjų šalių piliečius, turinčius jūrininko tapatybės dokumentą, išduotą pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvenciją dėl jūrininkų tapatybės dokumentų Nr. 108 (1958) arba Nr. 185 (2003), Konvenciją dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo (FAL konvenciją) ir atitinkamus nacionalinės teisės aktus, jūrininkų darbo sutartį pagal TDO konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, darbdavio patvirtinimą arba tarptautinį transporto darbuotojų pažymėjimą, pridėtą prie komunikato dėl žaliųjų koridorių (C/2020/1897). Ji taip pat turėtų apimti laivybos paslaugų ir techninės priežiūros personalą, jei jis dar nepriskirtas iv kategorijai (transporto sektoriaus darbuotojai).

Įrodymai, be kita ko, gali būti: jūrininko tapatybės dokumentas, jūrininkų darbo sutartis, darbdavio patvirtinimas, tarptautinio transporto darbuotojų pažymėjimas, kelionės tikslą patvirtinantys dokumentai, pvz., darbo sutartis (jos kopija).

9.Asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie keliauja dėl kitų humanitarinių priežasčių

Aprėptis. Laikinieji kelionių apribojimai neturėtų būti taikomi asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga arba kurie keliauja dėl kitų humanitarinių priežasčių.

Laikinieji kelionių apribojimai taip pat turėtų būti netaikomi asmenims, kurie keliauja siekdami gauti būtinosios sveikatos priežiūros paslaugų.

Kadangi atvykę į ES trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti galimybę prašyti tarptautinės apsaugos, šios kategorijos asmenų neturėtų būti reikalaujama pateikti jokių įrodymų.

Būtinosios sveikatos priežiūros atveju – pareiškimas, kuriuo patvirtinama, kad asmeniui reikia valstybėje narėje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje registruoto praktikuojančio gydytojo būtinoji sveikatos priežiūros paslaugų.

10.Trečiųjų šalių piliečiai, vykstantys studijų tikslais

Aprėptis. Ši išimtis suformuluota plačiai, todėl ji taikoma ne tik faktiniams studentams, bet ir visiems asmenims, vykstantiems tęsti bet kokių studijų ar mokymosi, jei tai tinkamai pagrįsta.

Ši išimtis turi būti taikoma studentams, kurie ES studentų ir tyrėjų direktyvos 2016/801 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžiami taip: „trečiosios šalies pilietis, kuris buvo priimtas į aukštojo mokslo įstaigą ir priimtas į valstybės narės teritoriją užsiimti savo pagrindine veikla – dieninėmis studijomis, po kurių suteikiama tos valstybės narės pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija, įskaitant diplomus, pažymėjimus arba daktaro laipsnį, gaunamus aukštojo mokslo įstaigoje, kurios pagal nacionalinę teisę gali apimti tokioms studijoms skirtus parengiamuosius kursus arba privalomą stažuotę“.

Išimtis taip pat gali būti taikoma studijuoti ar mokytis atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems ši apibrėžtis netaikoma.

Minimali studijų trukmė nenustatyta. Visų pirma, remiantis šiame II priedo punkte vartojamais terminais, nėra pagrindo reikalauti, kad studijos truktų visus akademinius metus ar pusmetį.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: priėmimo į mokymo įstaigą patvirtinimas, kvietimas užsiregistruoti, pripažintas studento pažymėjimas arba pažymėjimas apie lankytinus kursus, pažymėjimas apie priėmimą į mokymo įstaigą siekiant lankyti profesinio rengimo arba teorinius pagrindinio ir tolesnio mokymo kursus.

11.Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių darbuotojai, jei jų įdarbinimas yra būtinas ekonominiu požiūriu ir jų darbo negalima atidėti ar atlikti užsienyje

Aprėptis. Ši išimtis taikoma darbuotojams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai ir kurie dėl savo aukšto lygio įgūdžių ir patirties yra reikalingi, kad prisidėtų prie ES ekonomikos gaivinimo COVID krizei pasibaigus. Tai gali būti asmenys, kurių prašymai išduoti leidimus pagal Mėlynosios kortelės direktyvą 2009/50, IRT direktyvą 2014/66, Direktyvą 2016/801 turint tyrėjų statusą arba pagal nacionalinę kvalifikuotų migrantų sistemą buvo patvirtinti, tačiau kuriems iki šiol dėl draudimo atvykti nebuvo leista atvykti į ES.

Remiantis iš valstybių narių gautais atsiliepimais, taip pat reikėtų įtraukti:

·profesionalius sportininkus ir jų darbuotojus, dalyvaujančius varžybose valstybėse narėse (net jei jie nėra įdarbinti),

·profesionalius atlikėjus ir (arba) menininkus, įskaitant techninius darbuotojus, lydinčius profesionalius atlikėjus ir (arba) menininkus,

·tarptautinius žurnalistus, kurie turi asmeniškai ir fiziškai dalyvauti, kad galėtų pranešti naujienas,

·ekspertus, tyrėjus bei mokslininkus ir

·trečiųjų šalių piliečius, keliaujančius verslo reikalais (įskaitant dalyvavimą prekybos mugėse ir parodose, priėmimo testus ir mokymą darbo vietoje siekiant pritraukti naujų investicijų į ES dėl ekonominių priežasčių), jei kelionės negalima atidėti arba jeigu verslo veiklos neįmanoma vykdyti iš užsienio.

Įrodymai, be kita ko, gali būti: darbo sutartis, leidimas dirbti arba tokį leidimą patvirtinantis dokumentas, darbdavio patvirtinimas dėl kelionės būtinybės, sporto organizacijos kvietimas, įmonės ar valdžios institucijos kvietimas dalyvauti susitikime, konferencijoje ar renginyje, susijusiame su prekyba, pramone ar paslaugomis, kvietimai, bilietai į tokius renginius, priėmimo dokumentai ar programos, kuriuose, jei įmanoma, nurodomas priimančiosios organizacijos pavadinimas ir buvimo trukmė, arba bet koks kitas atitinkamas dokumentas, kuriame nurodomas apsilankymo tikslas, parodos dalyvio sutartis su prekybos mugėmis arba leidimo įeiti į jas patvirtinimas, Tarptautinės žurnalistų federacijos žurnalisto pažymėjimas.

(1)

OL L 208I, 2020 7 1, p. 1.

(2)

Laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo įgyvendinimo, su ES piliečių repatriacija susijusio tranzito tvarkos supaprastinimo ir poveikio vizų politikai gairės, C(2020)2050.

(3)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

(4)

 Žr. bylas C-673/16, Coman; C-129/18, SM.

(5)

 COM (2009) 313 final, 2009 7 2.

(6)

2009 m. gairės dėl geresnio Direktyvos 2004/38/EB nuostatų perkėlimo ir taikymo, 4 puslapis.