Briuselis, 2020 07 09

COM(2020) 324 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI

Pasirengimas pokyčiams

Komunikatas dėl pasirengimo Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu


Pasirengimas pokyčiams

Komunikatas dėl pasirengimo Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu

I.    ĮVADAS    

II.    POKYČIAI BET KURIUO ATVEJU    

A.    Prekyba prekėmis    

A.1. Muitinės formalumai, patikrinimai ir kontrolės priemonės    

A.2. Muitinės ir apmokestinimo taisyklės importuojant ir eksportuojant prekes (tarifai, PVM, akcizai)    

A.3. Produktų sertifikatai ir leidimai, įsisteigimo reikalavimai, ženklinimas ir žymėjimas    

B.    Prekyba paslaugomis    

B.1. Finansinės paslaugos    

B.2. Transporto paslaugos    

B.3. Audiovizualinės paslaugos    

B.4. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas    

C.    Energetika    

D.    Kelionės ir turizmas    

E.    Judumas ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimas    

F.    Bendrovių teisė ir civilinė teisė    

F.1. Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės    

F.2. Sutartinis jurisdikcijos pasirinkimas    

G.    Kiti aspektai: duomenys, skaitmeninės ir intelektinės nuosavybės teisės    

G.1. Intelektinė nuosavybė    

G.2. Duomenų perdavimas ir apsauga    

G.3. Domeno vardas .eu    

H.    Europos Sąjungos tarptautiniai susitarimai    

III.    Pasirengimas bet kokiam scenarijui    

INTARPAS. Susitarimas dėl išstojimo, įskaitant Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos    

IV.    Išvada. Svarbiausia – pasirengimas    

I.ĮVADAS 

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojo iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) (toliau kartu – Sąjunga). Tą pačią dieną įsigaliojo Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sudarytas Susitarimas dėl išstojimo 1 , kuriuo užtikrinamas tvarkingas Jungtinės Karalystės pasitraukimas ir teisinis tikrumas svarbiose srityse, įskaitant piliečių teises ir finansinį susitarimą, taip pat išvengiama realios sienos Airijos saloje (žr. intarpą III dalyje).

Jungtinė Karalystė kaip trečioji šalis nebedalyvauja Sąjungos sprendimų priėmimo procese. Jai nėra atstovaujama ES institucijose, agentūrose, organuose ar kitose Sąjungos įstaigose.

Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu, kuris trunka iki 2020 m. gruodžio 31 d. 2 , Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje ir toliau taikoma Sąjungos teisė 3 .

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė ir toliau dalyvauja ES bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje, naudojasi Sąjungos politikos ir programų teikiamais privalumais ir privalo toliau laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga. Taigi šiuo pereinamuoju laikotarpiu užtikrinamas tęstinumas ir Sąjunga jį išnaudoja tam, kad:

1.užtikrintų, kad 2021 m. sausio 1 d. jau būtų priimtos visos būtinos Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimo priemonės ir susitarimai;

2.derėtųsi dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste ir

3.užtikrintų pasirengimą užbaigti pereinamąjį laikotarpį 2021 m. sausio 1 d., kai Jungtinė Karalystė nebedalyvaus ES bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje bei Sąjungos politikoje ir programose 4 ir nesinaudos Sąjungos tarptautinių susitarimų teikiamais privalumais. Šį sprendimą Jungtinės Karalystės vyriausybė patvirtino savo derybine pozicija dėl būsimų santykių su Europos Sąjunga, paskelbtoje 2020 m. vasario 27 d., ir vėlesniuose savo pareiškimuose 5 .

Kalbant apie derybas dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste, dėl koronaviruso pandemijos susiklosčius nepaprastajai padėčiai, išskyrus pirmąjį derybų raundą, kitus tris raundus teko rengti vaizdo konferencijos būdu. Dėl tos pačios priežasties laikotarpis tarp pirmojo ir antrojo raundų buvo ilgesnis, nei buvo numatyta.

Derybų pažanga kol kas labai menka. Vasarą diskusijos suaktyvėjo ir nuo 2020 m. birželio 29 d. kiekvieną savaitę numatomi derybų raundai ir (arba) specializuotos sesijos.

Komisija ir toliau ves derybas remdamasi įgaliojimais, kuriuos 2020 m. vasario mėn. jai suteikė Taryba ir kuriuos patvirtino Europos Parlamentas. Remdamosi šiais įgaliojimais, Komisijos tarnybos paskelbė išsamų teisės akto teksto projektą 6 . Mūsų tikslas – iki 2020 m. pabaigos sudaryti plataus užmojo partnerystę, aprėpiančią visas sritis, dėl kurių su Jungtine Karalyste buvo susitarta Politinėje deklaracijoje 7 . Tai deklaracijai 2019 m. spalio 17 d. pritarė visi ES vadovai ir Ministras Pirmininkas B. Johnsonas.

Vis dėlto, net jeigu Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė iki 2020 m. pabaigos sudarytų plataus užmojo partnerystę, aprėpiančią visas sritis, dėl kurių susitarta Politinėje deklaracijoje, tokiu susitarimu būtų sukurti santykiai, kurie labai skirtųsi nuo Jungtinės Karalystės dalyvavimo ES bendrojoje rinkoje 8 ir muitų sąjungoje bei PVM ir akcizų erdvėje.

Dėl to, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė nebedalyvaus Sąjungos politikoje, neišvengiamai atsiras prekybos prekėmis ir paslaugomis bei tarpvalstybinio judumo ir mainų kliūčių, kurių šiuo metu nėra. Tai vyks abiem kryptimis, t. y. iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą ir iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę. Kils poveikis abiejų santykių šalių valdžios institucijoms, įmonėms, piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams, todėl jie turi pasiruošti.

Sprendimai, kuriuos Jungtinės Karalystės vyriausybė priėmė dėl būsimų santykių ir pereinamojo laikotarpio nepratęsimo, reiškia, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. kils tokių neišvengiamų sutrikimų ir dėl jų gali padidėti spaudimas, jau tenkantis įmonėms dėl COVID-19 protrūkio.

Itin svarbu, kad tai suvoktų visi suinteresuotieji subjektai ir kad jie įsitikintų, jog yra pasirengę tokiems dideliems plataus užmojo pokyčiams, kurių atsiras pagal bet kokį scenarijų, neatsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų baigtį. Nederėtų į tai žiūrėti atsainiai ar pasirengimo ir prisitaikymo priemones atidėti vėlesniam laikui tikintis, kad susitarimu bus užtikrintas tęstinumas, nes daugybė pokyčių bus neišvengiami.

Šiuo komunikatu jokiu būdu nėra siekiama daryti poveikio derybų rezultatui arba išnagrinėti galimas pasekmes, kurių kiltų, jeigu nepavyktų susitarti dėl būsimos partnerystės. Vietoj to, juo siekiama plačiau nušviesti pagrindines neišvengiamų pokyčių sritis ir sudaryti palankesnes sąlygas piliečių, valdžios institucijų, įmonių ir visų kitų suinteresuotųjų subjektų pasirengimui šiems neišvengiamiems sutrikimams.

Visų pirma, įmonės turėtų apsvarstyti galimybę peržiūrėti esamus pasirengimo planus. Nors jie buvo rengiami atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos nesudarius Susitarimo dėl išstojimo (tai scenarijus, kuris neįvyko) riziką, dalis to darbo tebebus labai svarbi kalbant apie pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu įvyksiančius pokyčius.

Turėdama tai omenyje, Komisija taip pat atlieka visų 102 pranešimų suinteresuotiesiems subjektams, kuriuos ji paskelbė derybų dėl išstojimo metu, peržiūrą; pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu dauguma jų tebebus aktualūs. Siekiant atsižvelgti į pokyčius, kurie įvyks pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, jau atnaujintas 51 pranešimas, o netrukus bus paskelbti ir kiti atnaujinti pranešimai. Sąrašas pateikiamas šio komunikato I priede.

II.POKYČIAI BET KURIUO ATVEJU

Šiame skirsnyje apžvelgiamos pagrindinės sritys, kuriose pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu pokyčių bus bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar bus sudarytas sutarimas dėl būsimos Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės partnerystės, ar ne.

Čia aptariamų pokyčių savaime atsiras dėl to, kad 2021 m. sausio 1 d. baigsis pereinamasis laikotarpis, kuriuo Jungtinei Karalystei leidžiama laikinai dalyvauti ES bendrojoje rinkoje ir muitų sąjungoje, taigi pasibaigs laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas. Pasitraukus iš bendrosios rinkos ir muitų sąjungos atsiras papildomų prekybos ir tarpvalstybinio asmenų judumo kliūčių, todėl tiek Sąjungoje, tiek Jungtinėje Karalystėje reikės imtis koregavimo priemonių. Išstodama iš Sąjungos, Jungtinė Karalystė taip pat automatiškai ir pagal teisės aktus pasitraukia iš visų Sąjungos tarptautinių susitarimų.

Jei Sąjungos valdžios institucijos, įmonės ir piliečiai dar nėra ėmęsi visų būtinų pasirengimo priemonių, kad pasiruoštų tokiems pokyčiams ir taip kuo labiau sumažintų sutrikimų daromą žalą, jie turėtų jų imtis.

A.Prekyba prekėmis 9  

Tolesniuose poskirsniuose aprašyti pokyčiai nebus taikomi ES ir Šiaurės Airijos tarpusavio prekybai – šiuo atveju nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos kartu su susitarimu dėl būsimos partnerystės bus taikomas Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, kuris yra neatskiriama Susitarimo dėl išstojimo dalis 10 .

Pagal tą Protokolą Šiaurės Airijai ir jos teritorijoje taip pat bus toliau taikomos Sąjungos taisyklės, susijusios su prekėmis (įskaitant fiskalines, t. y. netiesioginio apmokestinimo, taisykles ir nefiskalines taisykles), ir Sąjungos muitinės kodeksas (dėl papildomos informacijos žr. intarpą III dalyje).

A.1. Muitinės formalumai, patikrinimai ir kontrolės priemonės

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė yra ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos dalis. Taigi šiuo metu tarp Jungtinės Karalystės ir Sąjungos gabenamoms prekėms netaikomi jokie muitinės formalumai.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebebus ES muitų sąjungos dalis. Taigi pagal Sąjungos teisę privalomi muitinės formalumai bus taikomi visoms prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją iš Jungtinės Karalystės arba išvežamoms iš tos muitų teritorijos į Jungtinę Karalystę.

Taip bus net ir tuo atveju, jeigu su Jungtine Karalyste bus sukurta plataus užmojo laisvosios prekybos erdvė, kurioje prekėms būtų nustatyti nuliniai tarifai ir nulinės kvotos ir vyktų bendradarbiavimas muitų ir reguliavimo srityse.

ES muitinės vykdys kontrolę remdamosi Sąjungos muitinės kodeksu ir vadovaudamosi bendra rizika grindžiama sistema, kuri taikoma prekių judėjimui tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių per visas kitas Sąjungos išorės sienas. Dėl tokių kontrolės priemonių greičiausiai padidės įmonėms tenkanti administracinė našta, o logistinėse tiekimo grandinėse pailgės pristatymo terminai.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES įmonės, pageidaujančios vykdyti importą iš Jungtinės Karalystės arba eksportą į ją, turės užtikrinti, kad turėtų ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodą (EORI kodas) 11 , kad galėtų atlikti muitinės formalumus. Be to, Jungtinės Karalystės suteikiami EORI kodai Sąjungoje nebegalios. Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės, pageidaujančios importuoti prekes į Sąjungą, turės gauti ES EORI kodą arba tam tikrais atvejais paskirti Sąjungos atstovą muitinėje. Be to, nuo 2021 m. sausio 1 d. Sąjungoje nebegalios įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams Jungtinės Karalystės išduoti leidimai ar kiti leidimai. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja gauti ES leidimą, jis turi pateikti paraišką ES valstybėje narėje.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

ES įmonės turi susipažinti su formalumais ir procedūromis, kurie bus taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. vykdant verslo veiklą su Jungtine Karalyste kaip trečiąja šalimi. Jos taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad dėl tokių formalumų ir procedūrų išaugs administracinių įpareigojimų mastas ir gali pailgėti terminai. Dėl to gali iš esmės pasikeisti esamų tiekimo grandinių organizavimas. Įmonės turi įvertinti veiksmus, kurių reikia imtis dėl tokių pokyčių, atsižvelgdamos į savo padėtį.

ES valstybių narių valdžios institucijos yra paruošusios pagrindinius sienos kirtimo punktus ir parengusios sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti Sąjungos muitinės kodekso taikymą tokiomis aplinkybėmis. Kai būtina, jos turėtų ir toliau įgyvendinti ir tobulinti tuos sprendimus bei dėti pastangas, kad įmonės, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), būtų geriau informuotos 12 .

A.2. Muitinės ir apmokestinimo taisyklės importuojant ir eksportuojant prekes (tarifai, PVM, akcizai)

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė yra ES muitų sąjungos ir ES PVM ir akcizų teritorijos dalis.

Taigi prekėms, kuriomis tarpusavyje prekiauja Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, netaikomi jokie tarifai ar kvotos ir reikalavimas pateikti prekių, kuriomis prekiaujama, kilmės įrodymus.

Be to, taikomas apmokestinimo (PVM, akcizų) režimas – tai režimas, kuris taikomas prekybai Sąjungos viduje, t. y. kertant Jungtinės Karalystės ir Sąjungos sieną atitinkamų kontrolės priemonių taikyti nereikia.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. reikės įrodyti prekių, kuriomis prekiaujama, kilmės statusą, kad joms būtų galima taikyti lengvatinį režimą pagal galimą būsimą ES ir Jungtinės Karalystės susitarimą. Kilmės reikalavimų neatitinkančioms prekėms bus taikomi muitai net jeigu bus sudarytas ES ir Jungtinės Karalystės prekybos susitarimas dėl nulinių tarifų ir nulinių kvotų. Poveikis kils ir ES bei jos partnerių, kuriems taikomos lengvatinės sąlygos, tarpusavio prekybai, nes Jungtinės Karalystės produktai (tiek medžiagos, tiek perdirbimo operacijos) nebeturės kilmės statuso pagal Sąjungos susitarimus dėl lengvatinio prekybos režimo lengvatinės prekių, kurių sudėtyje yra tokių Jungtinės Karalystės produktų, kilmės nustatymo tikslais. Praktiškai tai reiškia, kad ES eksportuotojams reikės iš naujo įvertinti savo tiekimo grandines. Jiems gali tekti perkelti tam tikrų žaliavų gamybą ar pakeisti jų tiekėjus, kad jie galėtų ir toliau naudotis Sąjungos susitarimų dėl lengvatinio prekybos režimo su esamais Sąjungos partneriais, kuriems taikomos lengvatinės sąlygos, teikiama nauda. Sąjungos importuotojai, prašantys, kad ES jiems būtų taikomas lengvatinis režimas, taip pat turės užtikrinti, kad trečiosios šalies eksportuotojas galėtų įrodyti, jog pasibaigus pereinamajam laikotarpiui prekės atitinka lengvatinės kilmės reikalavimus. Taip pat reikėtų pažymėti, jog tam, kad būtų galima išlaikyti prekių lengvatinės kilmės statusą, jos turės atitikti ES susitarimų dėl lengvatinio prekybos režimo nuostatas, susijusias su tiesioginiu vežimu ir (arba) nekeitimu, jeigu jos vežamos per Jungtinės Karalystės teritoriją arba kurį laiką joje lieka.

Be to, importuojamoms prekėms, kurios įvežamos į Europos Sąjungos PVM teritoriją iš Jungtinės Karalystės, bus taikomas toks PVM tarifas, kuris yra taikomas tokių pat prekių tiekimui Sąjungos viduje. Prekės, kurios yra eksportuojamos iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę, bus atleidžiamos nuo PVM, jeigu jos siunčiamos arba vežamos į Jungtinę Karalystę, kaip būtų visais atvejais vežant prekes į paskirties vietas už Europos Sąjungos ribų. Tokiais atvejais eksportuojamų prekių tiekėjas turi gebėti įrodyti, kad prekės yra išvežtos iš Sąjungos.

Kaip visais importo iš trečiųjų šalių į Sąjungą atvejais, į Sąjungą importuojamos akcizu apmokestinamos prekės (alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai ir kt.) bus apmokestinamos akcizu, o akcizas bus mokėtinas pateikiant prekes rinkai. Ateityje iš Jungtinės Karalystės importuojamoms prekėms taip pat gali būti taikomos antidempingo, kompensacinės ar apsaugos priemonės pagal Europos Sąjungos prekybos apsaugos politiką.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Prekiautojai turės sugebėti įrodyti, kad prekės, kuriomis prekiaujama, turi kilmės statusą, kad turėtų teisę į lengvatinį režimą pagal galimą būsimą ES ir Jungtinės Karalystės susitarimą. Kilmės reikalavimų neatitinkančioms prekėms tokie susitarimai dėl lengvatinio prekybos režimo netaikomi.

ES įmonėms taip pat reikėtų būti pasiruošusioms prekiaujant su esamomis Sąjungos šalimis partnerėmis, kurioms taikomos lengvatinės sąlygos, visus Jungtinės Karalystės produktus (žaliavas ir procesus) laikyti neturinčiais kilmės statuso, kad būtų užtikrinta, jog pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu jų eksportuojamoms prekėms ir toliau bet kuriuo atveju galėtų būti taikomas lengvatinis režimas pagal Sąjungos laisvosios prekybos susitarimus 13 . Jungtinės Karalystės produktai, esantys trečiosiose šalyse, su kuriomis Sąjunga yra sudariusi susitarimus dėl lengvatinio prekybos režimo, įsigyjamų ir į Sąjungą importuojamų prekių sudėtyje, taip pat neturės kilmės statuso. Taigi, kalbant apie tiesioginio vežimo ir (arba) nekeitimo taisyklę, Jungtinė Karalystė bus trečioji šalis, todėl įmonės turėtų atitinkamai pritaikyti savo logistiką.

Be to, ES įmonėms reikėtų susipažinti su atitinkamomis PVM procedūromis ir pasiruošti jas taikyti. Jos turėtų atsižvelgti į tai, kad atitinkamais atvejais išaugs administracinių įpareigojimų mastas ir gali pailgėti terminai. Dėl to gali iš esmės pasikeisti esamų tiekimo grandinių organizavimas ir apskaitos procesai.

ES valstybių narių valdžios institucijos turėtų pasiruošti papildomai su tokiais pokyčiais susijusiai naštai tiek aprūpinimo darbuotojais, tiek mokymo požiūriu ir dėti daugiau pastangų, kad įmonės, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, būtų geriau informuotos.

A.3. Produktų sertifikatai ir leidimai, įsisteigimo reikalavimai, ženklinimas ir žymėjimas

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja bendrojoje rinkoje, įskaitant prekių bendrąją rinką. Prekyba prekėmis tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės gali vykti laisvai, neatliekant jokių patikrinimų, nes pateikiant prekes rinkai taikoma bendra Sąjungos reglamentavimo sistema, įskaitant suderintas technines taisykles, saugos ir aplinkos standartus ir tarpusavio pripažinimą. ES institucijos ir įstaigos, kaip antai ES agentūros, vykdo tinkamo šios sistemos veikimo priežiūrą.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Sąjunga ir Jungtinė Karalystė bus dvi atskiros erdvės reglamentavimo ir teisės prasme.

Tai reiškia, kad visi iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę eksportuojami produktai turės atitikti Jungtinės Karalystės taisykles ir standartus ir jiems bus taikomi visi teisės aktuose numatyti taikytini atitikties patikrinimai ir importuojamų prekių kontrolės priemonės. Be to, visi iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą importuojami produktai turės atitikti Sąjungos taisykles ir standartus, ir jiems saugos, sveikatos ir kitais viešosios tvarkos tikslais bus taikomi visi teisės aktuose numatyti taikytini atitikties patikrinimai ir importuojamų prekių kontrolės priemonės.

ES įmonės, kurios šiuo metu platina iš Jungtinės Karalystės įvežamus produktus, taps Sąjungos rinkai pateikiamų produktų eksportuotojais arba importuotojais. Tai reiškia, kad jie turės vykdyti eksportuotojo ar importuotojo pareigas pagal taikytinas Sąjungos taisykles.

Kalbant apie leidimų išdavimą produktams ir jų sertifikavimą, Sąjungoje:

·Jungtinės Karalystės valdžios institucijų ar Jungtinėje Karalystėje įsteigtų įstaigų išduoti sertifikatai ar leidimai nebegalios pateikiant produktus Sąjungos rinkai. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad Sąjungos rinkai nebegalima pateikti motorinės transporto priemonės, kurios tipo patvirtinimas buvo išduotas Jungtinėje Karalystėje. Tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisės aktus reikalaujama gauti ES notifikuotosios įstaigos išduodamą sertifikatą, pavyzdžiui, kai kurioms medicinos priemonėms, mašinoms, asmeninėms apsaugos priemonėms ar statybos produktams, Jungtinėje Karalystėje įsteigtų įstaigų sertifikuotų produktų nebebus galima pateikti Sąjungos rinkai;

·tais atvejais, kai pagal Sąjungos teisės aktus produktus reikia registruoti duomenų bazėse, gali būti, kad tai turės padaryti produkto importuotojas į Sąjungą arba Jungtinės Karalystės gamintojo įgaliotasis atstovas 14 ;

·tais atvejais, kai Sąjungos teisės aktuose yra nustatytas reikalavimas, kad tam tikri ekonominės veiklos vykdytojai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (pavyzdžiui, trečiųjų šalių gamintojų įgaliotieji atstovai arba už teisės aktų laikymąsi atsakingi asmenys) būtų įsisteigę Sąjungoje, įsisteigimas Jungtinėje Karalystėje nebebus laikomas įsisteigimu Sąjungoje. Tai reiškia, kad įgaliotąjį atstovą (atsakingą asmenį) iš Jungtinės Karalystės reikės perkelti į Sąjungą arba reikės paskirti naują įgaliotąjį atstovą (atsakingą asmenį), kuris yra įsisteigęs Europos Sąjungoje; 

·Sąjungos rinkai pateikiamų prekių žymėjimas ar ženklinimas nurodant Jungtinėje Karalystėje įsteigtas įstaigas ar asmenis nebeatitiks Sąjungos ženklinimo reikalavimų.

Galiausiai prekybai su Jungtine Karalyste, kaip ir prekybai su bet kuria trečiąja šalimi, bus taikomos Sąjungos taisyklės, kuriomis dėl viešosios tvarkos priežasčių, kaip antai sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos, draudžiamas arba ribojamas tam tikrų prekių 15  importas ir (arba) eksportas.

Sektoriams keliamų reikalavimų laikymosi pavyzdžiai

Cheminiai produktai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje nebebus taikomos Sąjungos taisyklės dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 16 .

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusių cheminių medžiagų ir gaminių gamintojų turima registracija Europos Sąjungoje nebegalios. Šie subjektai turės užtikrinti, kad jų medžiagas įregistruotų Europos Sąjungoje esantis gamintojas arba importuotojas, arba medžiagos registruotoju paskirti Europos Sąjungoje esantį vienintelį atstovą.

Tolesni naudotojai turės įvertinti, ar medžiagas, kurias jie naudoja, yra įregistravęs Europos Sąjungoje įsisteigęs registruotojas. Jeigu ne, jie turėtų:

·atitinkamai pritaikyti savo tiekimo grandinę (t. y. rasti alternatyvų tiekėją);

·patikrinti, ar Jungtinės Karalystės registruotojas, su kuriuo jie dirba, planuoja Europos Sąjungoje paskirti vienintelį atstovą, arba

·įregistruoti medžiagą kaip importuotojai.

Sveikatos produktai (medicinos priemonės ir žmonėms skirti arba veterinariniai vaistai)

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebedalyvaus Sąjungos vaistų ir medicinos priemonių reglamentavimo sistemoje.

Todėl:

·visi leidimo prekiauti turėtojai turi būti įsisteigę Europos Sąjungoje;

·bandymų ir serijos išleidimo vietos turės būti Europos Sąjungoje;

·už farmakologinį budrumą ir serijos išleidimą (įskaitant tiriamuosius vaistus) atsakingi kvalifikuoti asmenys turės būti įsisteigę Europos Sąjungoje;

·visi Sąjungoje leidžiami klinikiniai tyrimai turės turėti Europos Sąjungoje įsisteigusį rėmėją arba teisinį atstovą;

·informacija ir ženklinimas turės atitikti Sąjungos reikalavimus, įskaitant reikalavimus, susijusius su bendru vaistų ženklinimu laikantis Jungtinėje Karalystėje išduoto registracijos pažymėjimo sąlygų;

·medicinos priemonių sertifikavimą turės atlikti Europos Sąjungoje įsteigtos notifikuotosios įstaigos.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES įmonės, pateikiančios prekes Jungtinės Karalystės rinkai, turės užtikrinti, kad atitiktų visas atitinkamas Jungtinės Karalystės taisykles.

Kalbant apie leidimo išdavimo ir sertifikavimo procesą, nors parengiamųjų priemonių reikėjo imtis dar 2019 m., ES įmonės turėtų iš anksto, nelaukdamos 2021 m. sausio 1 d., dar kartą pasitikrinti, ar jos atitinka reikalavimus.

ES valstybių narių valdžios institucijos turėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų didinamas informuotumo lygis, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių.

B.Prekyba paslaugomis

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja ES bendrojoje rinkoje, įskaitant paslaugų bendrąją rinką. Taigi Jungtinės Karalystės įmonės naudojasi įsisteigimo laisve ir galimybe teikti paslaugas bet kurioje ES valstybėje narėje. Jos naudojasi bendros reglamentavimo ir priežiūros erdvės, kuri apibrėžia, kokias galimas priemones gali priimti nacionalinės valdžios institucijos, teikiamais privalumais. Tokioje aplinkoje paslaugų teikėjai taip pat turi galimybę naudotis pažangia profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema.

Be to, tam tikrose Sąjungos lygmeniu reglamentuojamose srityse tarpvalstybiniams paslaugų mainams taikomas kilmės šalies principas arba „paso“ mechanizmas – tai reiškia, jog atsižvelgiant į tai, kad standartai, techninės taisyklės bei reglamentavimo ir priežiūros sistemos yra suderintos, norint patekti į visą ES bendrąją rinką pakanka pagal Sąjungos taisykles vienos valstybės narės išduoto registracijos pažymėjimo. Šiais principais grindžiamas laisvas tam tikrų paslaugų judėjimas tarp ES valstybių narių, pavyzdžiui, finansų, audiovizualinių paslaugų ar transporto srityse.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. fiziniai asmenys ir įmonės iš Jungtinės Karalystės, vykdantys veiklą Europos Sąjungoje, arba ES fiziniai asmenys ir įmonės, vykdantys veiklą Jungtinėje Karalystėje, nebegalės naudotis Sąjungos sutartyse numatyta įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas.

Leidimai, kuriuos pagal ES bendrosios rinkos taisykles išdavė Jungtinės Karalystės valdžios institucijos, nuo 2021 m. sausio 1 d. Sąjungoje nebegalios. Tai ypač svarbu finansinių paslaugų, transporto, audiovizualinės žiniasklaidos ir energetikos paslaugų sritims.

Norėdami patekti į Sąjungos rinką, Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjai ir Jungtinėje Karalystėje įsisteigę specialistai turės įrodyti, jog atitinka visas taisykles, procedūras ir (arba) registracijos reikalavimus, taikomus tais atvejais, kai užsienio piliečiai ir (arba) už Sąjungos ribų įsisteigusios įmonės teikia paslaugas Europos Sąjungoje 17 . Tie reikalavimai gali būti nustatyti Sąjungos teisės aktuose arba dažniau nacionalinėse sistemose, bet jie priklausys nuo įsipareigojimų, kuriuos Europos Sąjunga yra prisiėmusi pagal Pasaulio prekybos organizacijos bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis, ir nuo susitarimo dėl būsimų santykių su Jungtine Karalyste.

Be to, ES paslaugų teikėjai ir specialistai, kurie yra įsisteigę Sąjungoje ir vykdo veiklą Jungtinėje Karalystėje, turės įrodyti, jog atitinka visas atitinkamas Jungtinės Karalystės taisykles.

B.1. Finansinės paslaugos

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja ES bendrojoje rinkoje, įskaitant finansinių paslaugų bendrąją rinką. Taigi šiuo metu finansines paslaugas iš Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje galima teikti turint vieną atitinkamos srities finansinių paslaugų leidimą arba „pasą“, kurį išdavė Jungtinės Karalystės valdžios institucijos. Teikdamas finansines paslaugas Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, Sąjungos operatorius gali naudoti savo kilmės šalyje išduotą „pasą“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. leidimai teikti paslaugas iš Jungtinės Karalystės visoje ES nebegalios. Finansines paslaugas iš Jungtinės Karalystės Europos Sąjungai bus galima teikti pagal suinteresuotų valstybių narių atitinkamas trečiosioms šalims taikomas taisykles. Sąjungos įmonės, bankai ar investuotojai, kurie šiuo metu naudojasi tokiomis paslaugomis, turėtų žinoti apie šį pakeitimą ir atitinkamai pasiruošti. ES finansinių paslaugų teikėjai, vykdantys veiklą Jungtinėje Karalystėje, taip pat turėtų pasiruošti laikytis visų atitinkamų Jungtinės Karalystės taisyklių. 

Pagal lygiavertiškumo taisykles, nustatytas tam tikruose Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjunga turi galimybę palengvinti konkrečią sąveiką tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės finansų sistemų pripažindama, kad tam tikri Jungtinės Karalystės reglamentavimo ir priežiūros režimai yra lygiaverčiai atitinkamiems Sąjungos teisės aktams ir reikalavimams. Tokių lygiaverčių reikalavimų, kurių laikydamosi trečiųjų šalių įmonės gali teikti savo paslaugas klientams ES, nėra daug. Tai, pavyzdžiui, su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais ir pagrindinėmis tarpuskaitos sandorio šalimis susijusios sritys. Kalbant konkrečiai apie investicines įmones, 2021 m. viduryje įsigalios nauja patobulinta lygiavertiškumo sistema. Daugelyje sričių, kaip antai draudimo, komercinių bankų skolinimo ar indėlių priėmimo srityse, trečiųjų šalių įmonės negali teikti paslaugų ES pagal lygiavertiškumo principą, bet ES įmonėms yra numatytos prudencinės ar ataskaitų teikimo lengvatos.

Sąjungos priimami sprendimai dėl lygiavertiškumo neatstoja bendrosios rinkos pranašumų, kuriais gali naudotis Jungtinė Karalystė, nes Jungtinei Karalystei nebebus taikomos ES bendrosios rinkos ekosistemos pareigos ir apsaugos priemonės. Sprendimai dėl lygiavertiškumo gali būti bet kada vienašališkai panaikinti, visų pirma jeigu trečiųjų šalių sistemos skiriasi ir lygiavertiškumo sąlygos nebetenkinamos.

Kadangi Sąjungos lygiavertiškumo sistemos yra vienašalės, nei lygiavertiškumo vertinimas, nei galimi sprendimai dėl lygiavertiškumo statuso suteikimo į derybas su Jungtine Karalyste neįtraukiami. Kadangi tarp ES ir Jungtinės Karalystės rinkos šiuo metu yra tarpusavio ryšys, vertindama lygiavertiškumą Komisija turi ypač atsižvelgti į Europos Sąjungai kylančią riziką, susijusią su finansiniu stabilumu, rinkos skaidrumu, rinkos vientisumu, investuotojų apsauga ir vienodomis sąlygomis. Be to, Jungtinės Karalystės vyriausybei pareiškus apie ketinimą po pereinamojo laikotarpio pabaigos nesilaikyti Sąjungos reglamentavimo ir priežiūros sistemų finansinių paslaugų srityje, Komisija turi iš anksto įvertinti Jungtinės Karalystės lygiavertiškumą kiekvienoje srityje.

Politinėje deklaracijoje dėl būsimų santykių 18 nurodyta, kad ir Europos Sąjunga, ir Jungtinė Karalystė stengsis užbaigti savo lygiavertiškumo vertinimus iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos 19 . Komisija pateikė Jungtinei Karalystei klausimynus dėl 28 lygiavertiškumo sričių. Iki birželio mėn. pabaigos gauti tik 4 užpildyti klausimynai. Dėl to Komisija negalėjo užbaigti savo lygiavertiškumo vertinimų iki birželio mėn. pabaigos. Komisija tęs vertinimus remdamasi kitais atsakymais, kurie šiuo metu jai teikiami. Atlikus vertinimus kiekvienoje srityje gali būti priimti sprendimai dėl lygiavertiškumo ar nelygiavertiškumo. Komisija priims sprendimus remdamasi išsamiu vertinimu, įskaitant ES interesų vertinimą.

Kai kuriose srityse Komisija nepradėjo vertinimo dėl to, kad galimybė priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo jau yra numatyta 20 arba, pavyzdžiui, ES teisinė sistema dar nėra visiškai įdiegta. Kalbant apie pastarąsias sritis 21 , Komisija nepriims sprendimo dėl lygiavertiškumo trumpuoju ar vidutinės trukmės laikotarpiu.

Remdamasi kartu su Europos Centriniu Banku, Bendra pertvarkymo valdyba ir Europos priežiūros institucijomis atlikta analize bei atsižvelgdama į finansinių paslaugų įmonių pasirengimą Komisija nustatė tik vieną sritį, kurioje gali kilti rizika finansiniam stabilumui, – tai pagrindinės išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos sandorio šalys. Taigi trumpuoju laikotarpiu, siekdama pašalinti galimą riziką finansiniam stabilumui, Komisija svarsto galimybę šioje srityje dėl Jungtinės Karalystės priimti ribotą laiką galiojantį sprendimą dėl lygiavertiškumo.

Pagal tokį ribotą laiką galiojantį sprendimą ES įsisteigusios pagrindinės sandorio šalys galėtų toliau didinti savo pajėgumus atlikdamos atitinkamų prekybos sandorių tarpuskaitą trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, o ES tarpuskaitos nariai galėtų imtis būtinų veiksmų ir juos įgyvendinti, be kita ko, mažindami savo sisteminę poziciją Jungtinės Karalystės rinkos infrastruktūros objektų atžvilgiu.

Siekdama sustiprinti sisteminės svarbos Sąjungai tarpuskaitos veiklos priežiūrą ir reguliavimą, ES šiuo metu įgyvendina ERIR 2.2 reglamentą. Komisija priima įgyvendinimo priemones, kuriomis bus nustatytas sisteminės trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių rizikos laipsnis, būtinos priemonės, kurių tikslas – sugriežtinti tokių pagrindinių sandorio šalių priežiūrą, ir galimas poreikis imtis tolesnių priemonių tokiai rizikai mažinti.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Draudimo veiklos vykdytojai, bankai, investicinės įmonės, prekybos vietos ir kiti finansinių paslaugų teikėjai turėtų ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. užbaigti ir įgyvendinti savo parengiamąsias priemones, kad būtų pasiruošę pokyčiams, kurie įvyks bet kokiu atveju, įskaitant tuos atvejus, kai dėl jų veiklos srities Europos Sąjunga ar Jungtinė Karalystė nebus priėmusi sprendimo dėl lygiavertiškumo.

Sąjungos įmonės, bankai ar investuotojai, kurie šiuo metu naudojasi Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjų paslaugomis, turėtų apsvarstyti, kokį poveikį tai gali padaryti jų veiklai, ir imtis visų reikiamų veiksmų, kad pasiruoštų visiems įmanomiems scenarijams. ES finansinių paslaugų teikėjai, vykdantys veiklą Jungtinėje Karalystėje, taip pat turėtų pasiruošti laikytis visų atitinkamų Jungtinės Karalystės taisyklių. Jungtinės Karalystės pagrindinių sandorio šalių ES tarpuskaitos nariai ir jų klientai turėtų imtis aktyvių veiksmų, kad pasiruoštų visiems scenarijams, be kita ko, mažindami savo sisteminę poziciją Jungtinės Karalystės rinkos infrastruktūros objektų atžvilgiu.

ES ir nacionalinės priežiūros ir reguliavimo institucijos turės tęsti dialogą su suinteresuotaisiais subjektais siekdamos užtikrinti, kad iki 2020 m. pabaigos būtų įgyvendinti visi būtini parengiamieji veiksmai.

B.2. Transporto paslaugos

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja bendrojoje rinkoje, įskaitant transporto paslaugų bendrąją rinką. Taigi, šiuo metu geležinkelių paslaugas, oro transporto paslaugas ir krovinių vežimo keliais paslaugas galima teikti visoje Europos Sąjungoje turint vieną bendrą licenciją, išduotą vienoje valstybėje narėje. Pereinamuoju laikotarpiu tai taikoma ir ES veiklos vykdytojams Jungtinėje Karalystėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinės Karalystės įmonės nebegalės Sąjungoje teikti transporto paslaugų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir dalyvaudamos bendrojoje rinkoje. ES ir Jungtinės Karalystės vežėjų galimybės teikti paslaugas maršrutais tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ir jų teikimo sąlygos iš esmės priklausys nuo derybų dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių transporto srityje.

Tačiau bet kuriuo atveju nuo 2021 m. sausio 1 d. licencijos, kurias Jungtinė Karalystė yra išdavusi geležinkelių įmonėms, Europos Sąjungoje nebegalios, o Jungtinėje Karalystėje išduoti traukinio mašinistų sertifikatai ar licencijos eksploatuojant lokomotyvus ir traukinius ES geležinkelių sistemoje nebegalios.

Europos Sąjungos arba Jungtinės Karalystės geležinkelių įmonės, teikiančios tarpvalstybines paslaugas maršrutais tarp Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, taikytinus ir Europos Sąjungoje, ir Jungtinėje Karalystėje. Tai pasakytina apie geležinkelių įmonės licenciją ir saugos sertifikatą, riedmenims išduodamus leidimus ir darbuotojų (traukinio mašinistų) licencijas. Taigi suinteresuotieji subjektai turi užtikrinti, kad turėtų Europos Sąjungoje galiojančias licencijas tarpvalstybinių paslaugų, kurios teikiamos ruožuose, esančiuose Europos Sąjungos teritorijoje, ir Jungtinėje Karalystėje galiojančias licencijas tarpvalstybinių paslaugų, kurios teikiamos ruožuose, esančiuose Jungtinės Karalystės teritorijoje.

Bet kuriuo atveju nuo 2021 m. sausio 1 d. oro vežėjai, turintys Jungtinės Karalystės licencijas išduodančios institucijos išduotas veiklos licencijas vykdyti komercinį keleivių, pašto ir (arba) krovinių vežimą oro transportu, nebegalės teikti oro transporto paslaugų Europos Sąjungoje.

ES oro vežėjai ir aviacijos saugos sertifikatų turėtojai turės užtikrinti ir išlaikyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, įskaitant oro transporto bendrovėms keliamus reikalavimus dėl pagrindinės verslo vietos ir ES priklausančio kontrolinio akcijų paketo ir kontrolės bei Sąjungos aviacijos saugos srities acquis.

Galiausiai, bet kuriuo atveju nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje įsisteigę kelių transporto vežėjai nebeturės Bendrijos licencijos. Taigi jie nebegalės automatiškai naudotis patekimo į bendrąją rinką teisėmis, kurias suteikia tokia licencija, ir konkrečiai ES vežėjų teise vykdyti reisus ir vežti prekes visoje Sąjungoje.

Patekimo į rinką teisės, kurias ES vežėjai ir Jungtinės Karalystės vežėjai turės atitinkamose vieni kitų rinkose, priklausys nuo ES ir Jungtinės Karalystės derybų baigties. Jei nebus pasiektas sutarimas, tam, kad ES vežėjai galėtų vykdyti reisus į Jungtinę Karalystę, o Jungtinės Karalystės vežėjai – vykdyti reisus į ES, jiems bus numatytos ribotos kvotos, kurios jau yra nustatytos pagal Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) mechanizmą.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Visos transporto įmonės, vykdančios veiklą maršrutais tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės, privalo užtikrinti, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. jos atitiktų atitinkamai ES ir Jungtinės Karalystės sertifikavimo reikalavimus.

Oro ir kelių transporto maršrutais tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės patekimo į rinką teisės iš esmės priklausys nuo derybų su Jungtine Karalyste baigties.

Pasikeitus su Jungtinės Karalystės ir ES sienos kirtimu susijusiems formalumams, vežėjams bet kuriuo atveju bus padarytas poveikis 22 . Be konkrečių sektorių transporto srities taisyklių, ES valstybių narių valdžios institucijos turėtų dėti daugiau pastangų, kad didintų įmonių, visų pirma MVĮ, informuotumą apie tai, kokį poveikį sienos kirtimo formalumai ateityje padarys vežėjams ir logistikos veiklos vykdytojams, keleiviams ir tarpvalstybiniams darbuotojams. Tai apima ir asmenų tikrinimą kertant sieną: tai reiškia, kad bus tikrinama atitiktis atvykimo ir buvimo reikalavimams, bus dedami antspaudai pasuose ir atitinkamais atvejais bus taikomi vizos reikalavimai.

B.3. Audiovizualinės paslaugos

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja audiovizualinių paslaugų bendrojoje rinkoje. Taigi šiuo metu taikomas kilmės šalies principas, pagal kurį bet kokiam valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, atitinkančiam tos valstybės nacionalinės reguliavimo institucijos taisykles, taikoma priėmimo laisvės taisyklė ir jis gali transliuoti turinį į bet kurią kitą valstybę narę neturėdamas prašyti tos kitos valstybės narės patvirtinimo.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios įmonės nebegalės taikyti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje nustatyto kilmės šalies principo.

Todėl Jungtinėje Karalystėje įsisteigę audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turės laikytis visų atitinkamos valstybės narės, kurioje jie nori teikti savo paslaugas, taisyklių.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Jungtinėje Karalystėje įsisteigę audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, teikiantys audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas Europos Sąjungai, turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jie ketina teikti paslaugas, taikomo nacionalinio režimo laikymąsi. ES paslaugų teikėjai, norintys teikti paslaugas Jungtinėje Karalystėje, turės laikytis Jungtinės Karalystės taisyklių.

B.4. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja ES bendrojoje rinkoje, įskaitant įsisteigimo laisvę, laisvą asmenų judėjimą ir laisvą paslaugų teikimą. Taigi šiuo metu Jungtinės Karalystės piliečiams ir ES piliečiams, turintiems kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje, taikomas supaprastintas (tam tikrais atvejais – automatinis) pripažinimo kitose ES valstybėse narėse režimas, kuris sudaro sąlygas tokiems specialistams, kaip gydytojai, slaugytojai, gydytojai odontologai, vaistininkai, veterinarijos gydytojai, teisininkai, architektai ar inžinieriai, pereinamuoju laikotarpiu judėti ir teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei nebebus taikomos Sąjungos taisyklės dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir ES valstybėse narėse įgytos kvalifikacijos Jungtinėje Karalystėje bus pripažįstamos pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinės Karalystės piliečiai, nepriklausomai nuo to, kur jie įgijo savo kvalifikacijas, ir ES piliečiai, įgiję kvalifikacijas Jungtinėje Karalystėje, turės pasirūpinti, kad jos būtų pripažintos atitinkamoje valstybėje narėje laikantis tos šalies taisyklių, taikomų trečiųjų šalių piliečiams ir (arba) trečiųjų šalių kvalifikacijoms 23 .

Rekomendacijos fiziniams asmenims, įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Kad pasiruoštų pereinamojo laikotarpio pabaigai, suinteresuotieji asmenys turėtų pasirūpinti, kad jų Jungtinės Karalystės kvalifikacijos būtų pripažintos Europos Sąjungoje dar iki 2021 m. sausio 1 d. Priimdamos sprendimus įmonės turėtų turėti omenyje, kad nuo 2021 m. sausio mėn., pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, kvalifikacijos bus pripažįstamos atitinkamoje valstybėje narėje laikantis jos taisyklių, taikomų trečiųjų šalių piliečiams ir (arba) trečiųjų šalių kvalifikacijoms.

C.Energetika

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja integruotoje Sąjungos energetikos rinkoje. Taigi ES ir Jungtinės Karalystės prekyba energiniais produktais per elektros ir dujų jungiamąsias linijas šiuo metu yra valdoma per specialiąsias Sąjungos platformas.

Nors elektros ir dujų jungiamąsias linijas, žinoma, galima naudoti ir toliau, nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebedalyvaus specialiųjų Sąjungos platformų veikloje. Prekiaujant elektra su Didžiąja Britanija per jungiamąsias linijas, vietoj to bus naudojami alternatyvūs atsarginiai sprendimai 24 . Jie turėtų leisti tęsti prekybą elektra, nors ne taip veiksmingai, kaip tai šiuo metu vyksta bendrojoje rinkoje.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Įmonės ir valstybių narių valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į tai, kad nuo 2021 m. sausio mėn. prekyba per elektros jungiamąsias linijas su Didžiąja Britanija nebebus valdoma per Sąjungos platformas ir taps trečiųjų šalių energijos srautais. Suinteresuotieji subjektai turėtų apsvarstyti galimybę imtis būtinų priemonių, kad prisitaikytų prie naujosios reglamentavimo aplinkos.

D.Kelionės ir turizmas

Asmenų tikrinimas 25

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečiams taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir Sąjungos piliečiams. Taigi šiuo metu Jungtinės Karalystės piliečiai naudojasi judėjimo laisve atvykdami į Europos Sąjungą ir Šengeno erdvę.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinės Karalystės piliečiams, keliaujantiems į Europos Sąjungą ir Šengeno erdvę, bus taikomos trečiųjų šalių piliečiams galiojančios taisyklės, taigi kertant Šengeno erdvės sieną jie bus išsamiai tikrinami. Tai reiškia, kad numatyto buvimo ES valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį ir kad Jungtinės Karalystės piliečiai turės atitikti trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygas. Jie taip pat nebegalės naudotis ES, EEE ir Šveicarijos piliečiams skirtomis juostomis, kurios yra rezervuotos teise laisvai judėti kertant sieną besinaudojantiems asmenims.

Vizos reikalavimai

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečiams taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir Sąjungos piliečiams. Taigi Europos Sąjungoje, visų pirma kertant Šengeno sienas, jiems nėra keliami jokie vizos reikalavimai.

Su ES pasirengimu susijusiomis teisėkūros priemonėmis, kurių buvo neseniai imtasi, užtikrinama, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinės Karalystės piliečiams kertant Europos Sąjungos išorės sienas trumpalaikio buvimo (ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį) tikslais ir toliau nebus keliamas reikalavimas turėti vizą. Vizos reikalavimo netaikymas nereiškia, kad asmenims yra suteikiama teisė dirbti Sąjungoje, ir priklauso nuo trečiosioms šalims taikomo abipusiškumo mechanizmo, t. y. tokia išimtis gali būti nebetaikoma, jeigu Sąjungos piliečiams nebebūtų suteikiama galimybė be vizos trumpam atvykti į Jungtinę Karalystę.

Taip pat keisis vizų išdavimo tam tikriems Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams tais atvejais, kai jie atvyksta į Sąjungą, taisyklės. Pavyzdžiui, nuo 2021 m. sausio 1 d. leidimo gyventi Jungtinėje Karalystėje turėtojas Sąjungoje nebebus atleidžiamas nuo reikalavimo turėti oro uosto tranzitinę vizą, o Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems moksleiviams nebebus automatiškai taikomas bevizis režimas, kai jie vyksta į mokyklos ekskursijas į Sąjungą.

Gyvūnų augintinių vežimas

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinėje Karalystėje gyvenantys gyvūnų augintinių šeimininkai gali naudoti ES gyvūno augintinio pasą, kad jiems būtų sudarytos palankesnės sąlygos keliauti į Europos Sąjungą su savo gyvūnais augintiniais.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. ES gyvūno augintinio pasas, išduotas Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam gyvūno augintinio šeimininkui, nebebus galiojantis dokumentas, su kuriuo iš Jungtinės Karalystės galima vežti gyvūnus augintinius į bet kurią ES valstybę narę. Reikalavimus dėl gyvūnų, kuriuos kartu vežasi iš Jungtinės Karalystės atvykstantys asmenys, ateityje nustatys Sąjunga.

Vairuotojo pažymėjimai

Pereinamuoju laikotarpiu vairuotojo pažymėjimų pripažinimo Europos Sąjungoje srityje taikoma Sąjungos teisė. Taigi šiuo metu Jungtinėje Karalystėje išduotų vairuotojo pažymėjimų turėtojai gali ir toliau juos naudoti ES be papildomų dokumentų.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje išduotiems vairuotojo pažymėjimams nebebus taikoma Sąjungos teisėje nustatyta tarpusavio pripažinimo taisyklė. Jungtinėje Karalystėje išduotų vairuotojo pažymėjimų pripažinimas bus reglamentuojamas valstybės narės lygmeniu. Valstybėse narėse, kurios yra 1949 m. Ženevos kelių eismo konvencijos susitariančiosios šalys, bus taikoma ta konvencija. Dėl išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į atitinkamos valstybės narės atsakingą instituciją.

Tarptinklinis ryšys

Pereinamuoju laikotarpiu tarptinklinio ryšio srityje Jungtinei Karalystei taikoma Sąjungos teisė. Taigi šiuo metu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikomas reglamentas, kuriuo užtikrinamas tarptinklinis ryšys be papildomų mokesčių.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pagal Sąjungos teisę nebebus užtikrinama galimybė Jungtinės Karalystės vartotojams Europos Sąjungoje naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis; ji nebus užtikrinama ir Sąjungos vartotojams, keliaujantiems į Jungtinę Karalystę.

Taigi ir Jungtinės Karalystės, ir ES mobiliojo ryšio operatoriai tarptinkliniu ryšiu besinaudojantiems klientams galės taikyti papildomą mokestį.

Keleivių teisės

Pereinamuoju laikotarpiu keleiviams, vykstantiems iš Jungtinės Karalystės į ES valstybę narę, nepriklausomai nuo to, ar vežėjas yra Jungtinės Karalystės ar Sąjungos vežėjas, ir toliau taikoma Sąjungos teisė dėl oro transporto, geležinkelių, autobusų, tolimojo susisiekimo autobusų ir laivų keleivių teisių, įskaitant pagalbą neįgaliems ar riboto judumo keleiviams.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. maršrutais tarp ES ir Jungtinės Karalystės keliaujančių keleivių apsaugos lygis pasikeis. Priklausomai nuo transporto rūšies keleiviams, keliaujantiems į Jungtinę Karalystę ar iš jos, gali nebebūti taikoma ES keleivių teisių garantuojama apsauga.

Rekomendacijos fiziniams asmenims, įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Į Jungtinę Karalystę ir iš jos keliaujantys asmenys turėtų atsižvelgti į pokyčius, susijusius su patikrinimais kertant sieną, vizos reikalavimais, gyvūno augintinio pasais, vairuotojo pažymėjimais ir tarptinklinio ryšio mokesčiais.

Kelionių paslaugas teikiančios įmonės turėtų susipažinti su pokyčiais, be to, joms gali tekti atitinkamai pritaikyti savo veiklos procesus.

Nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad sienos perėjimo punktuose būtų pakankamai darbuotojų, ir prireikus pritaikyti infrastruktūrą. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad keleiviai ir keliautojai būtų tinkamai informuoti apie bet kokius jų teisių ir pareigų pasikeitimus.

E.Judumas ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės piliečiai ir toliau naudojasi laisvu asmenų judėjimu Sąjungoje. ES piliečiai taip pat vis dar gali naudotis savo laisvo judėjimo teisėmis darbo, studijų, verslo steigimo ar gyvenimo Jungtinėje Karalystėje tikslais. Asmenims, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos buvo tarpvalstybinėje situacijoje, susijusioje su Jungtine Karalyste ir Europos Sąjunga, taip pat taikomos visos Sąjungos taisyklės dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir, remiantis Susitarimo dėl išstojimo sąlygomis, jos bus taikomos toliau net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Susitarimu dėl išstojimo taip pat užtikrinama pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenančių ES piliečių ir ES valstybėje narėje teisėtai gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių, taip pat jų šeimos narių teisės gyventi ir dirbti šalyje apsauga 26 .

Nuo 2021 m. sausio 1 d. laisvas judėjimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės yra panaikinamas. Tai turės poveikį visų ES piliečių, kuriems nėra taikomas Susitarimas dėl išstojimo ir kurie pageidauja pasilikti Jungtinėje Karalystėje ilgesnį laiką (tai gali būti studentai, darbuotojai, pensininkai ar jų šeimos nariai), galimybei nesudėtingai judėti. Visais atvejais jų judėjimui į Jungtinę Karalystę bus taikomi Jungtinės Karalystės imigracijos teisės aktai. Jungtinės Karalystės įmonės, norinčios įdarbinti ES piliečius, turės laikytis Jungtinės Karalystės taisyklių, kurios šiuo metu pagal Sąjungos režimą netaikomos. Visais atvejais Jungtinės Karalystės piliečių, kuriems nėra taikomas Susitarimas dėl išstojimo, judėjimui į ES bus taikomos Sąjungos ir valstybių narių migracijos taisyklės. ES įmonės, norinčios įdarbinti Jungtinės Karalystės piliečius, turės laikytis atitinkamų Sąjungos ir susijusių valstybių narių taisyklių, taikytinų trečiųjų šalių piliečiams.

ES piliečiams, kuriems pagal naująjį Jungtinės Karalystės režimą bus numatyta tam tikra judumo galimybė, nebebus taikomas šiuo metu Sąjungos reglamentuose numatytas socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Tas pats pasakytina apie Jungtinės Karalystės piliečius ES, nebent jiems būtų taikomos konkrečios Sąjungos taisyklės, susijusios su trečiųjų šalių piliečiais. Tarpvalstybinė socialinė apsauga nebebus tokia išsami, kaip pagal galiojančias Sąjungos taisykles, nes Sąjungos taisyklės nebebus taikomos. Net pagal būsimą partnerystės susitarimą su Jungtine Karalyste potencialiai galima užtikrinti tik kai kurias socialinės apsaugos teises. Kokios konkrečios sąlygos bus taikomos, priklauso nuo Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų dėl būsimosios partnerystės, pavyzdžiui, dėl sveikatos priežiūros išlaidų ar teisių į pensiją, baigties.

F.Bendrovių teisė ir civilinė teisė

F.1. Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja bendrojoje rinkoje, įskaitant įsisteigimo laisvę, kuri yra viena pagrindinių laisvių. Taigi šiuo metu įmonė gali būti registruota Jungtinėje Karalystėje, o jos centrinė administracija ar pagrindinė verslo vieta gali būti ES valstybėje narėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje įsteigtos įmonės bus trečiųjų šalių įmonės ir nebebus automatiškai pripažįstamos pagal SESV 54 straipsnį. Toks pripažinimas bus atliekamas pagal nacionalinę teisę, taikomą trečiosiose šalyse įsteigtoms įmonėms.

ES valstybėse narėse esantys Jungtinėje Karalystėje įsteigtų įmonių filialai bus trečiosios šalies įmonių filialai. Sąjungoje esančios Jungtinės Karalystės įmonių patronuojamosios įmonės iš principo yra ES įmonės ir joms toliau bus taikomi visi atitinkami Sąjungos ir nacionalinės teisės aktai.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Jeigu Jungtinėje Karalystėje įsteigtos įmonės nori tapti ES įmonėmis, jos turėtų imtis visų reikiamų veiksmų, kad įsisteigtų ES valstybėje narėje.

F.2. Sutartinis jurisdikcijos pasirinkimas

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei taikomi tam tikri Europos teisminės erdvės civilinės teisės srityje elementai 27 . Taigi šiuo metu tiek civilinėse, tiek komercinėse bylose Jungtinės Karalystės teismų priimti sprendimai Europos Sąjungoje yra sparčiai vykdomi. Praktiškai komercinėse sutartyse dažnai nustatoma, kad bylinėjimosi atveju dažnai jurisdikciją turi Jungtinė Karalystė.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Sąjungos taisyklės, kuriomis pereinamuoju laikotarpiu palengvinamas tarpvalstybinis sprendimų pripažinimas ir vykdymas ES ir Jungtinėje Karalystėje, nebebus taikomos 28 . Jeigu pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė savarankiškai prisijungtų prie 2005 m. Hagos konvencijos dėl susitarimų dėl teismingumo, ta konvencija būtų taikoma tik teismų, kurie nurodyti susitarimuose dėl išimtinio teismingumo, sudarytuose Jungtinei Karalystei tapus konvencijos šalimi, priimtų sprendimų pripažinimui ir vykdymui. Taigi kol kas Jungtinės Karalystės teismų sprendimų pripažinimą ir vykdymą reglamentuos valstybės narės, kurioje prašoma pripažinti ir (arba) vykdyti sprendimą, nacionalinės taisyklės.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Visoms įmonėms rekomenduojama į šią padėtį atsižvelgti vertinant susitarimus dėl tarptautinės jurisdikcijos.

Įmonės turėtų žinoti, kad Jungtinės Karalystės teismų priimti sprendimai gali nebebūti sparčiai vykdomi Europos Sąjungoje, palyginti su tuo, kaip tai vyksta šiuo metu.

G.Kiti aspektai: duomenys, skaitmeninės ir intelektinės nuosavybės teisės

G.1. Intelektinė nuosavybė

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė dalyvauja ES bendrojoje rinkoje. Taigi šiuo metu intelektinės nuosavybės teisių, kaip antai ES prekių ženklo, turėtojas negali remtis tuo prekių ženklu, kad užprotestuotų prekių vežimą iš Jungtinės Karalystės į Europos Sąjungą, jeigu tuo prekių ženklu pažymėtas prekes Jungtinės Karalystės rinkai pateikė teisių turėtojas arba jos buvo pateiktos rinkai su juo sutikimu (intelektinės nuosavybės teisių pasibaigimo principas) ir atvirkščiai.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigydami produktus iš Jungtinės Karalystės, Europos Sąjungoje esantys prekiautojai teisių turėtojų atžvilgiu nebegalės taikyti teisių pasibaigimo principo.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Įmonės, lygiagrečiai užsiimančios prekyba iš Jungtinės Karalystės, turėtų peržiūrėti savo verslo susitarimus.

Be to, nors esamos ES bendros intelektinės nuosavybės teisės (ES prekių ženklai, Bendrijos dizainas, augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje ir geografinės nuorodos) ir toliau saugomos pagal Susitarimą dėl išstojimo, nuo 2021 m. sausio 1 d. bet kokių naujų ES bendrų teisių teritorinė taikymo sritis bus mažesnė, nes Jungtinėje Karalystėje jos nebegalios 29 .

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Suinteresuotieji subjektai turėtų imtis būtinų priemonių, kad atitinkamais atvejais užtikrintų būsimų intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Jungtinėje Karalystėje.

G.2. Duomenų perdavimas ir apsauga

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei yra privalomi Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktai. Taigi šiuo metu asmens duomenis galima perduoti iš Europos Sąjungos į Jungtinę Karalystę be jokių apribojimų.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. asmens duomenys gali būti ir toliau perduodami į Jungtinę Karalystę, bet turi būti laikomasi specialiųjų Sąjungos taisyklių ir apsaugos priemonių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, kaip nustatyta ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) 30 arba Teisėsaugos direktyvoje 31 .

Visų pirma, BDAR V skyriuje yra numatytos kelios priemonės, kuriomis užtikrinama, kad perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims nesumažėtų Sąjungoje garantuojamas fizinių asmenų duomenų apsaugos lygis. Imdamasi tokių priemonių pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 45 straipsnį, Europos Sąjunga gali vienašališkai priimti sprendimą dėl tinkamumo, jeigu, jos nuomone, trečiojoje šalyje užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis.

Kaip pabrėžiama Politinėje deklaracijoje 32 , ES dės visas pastangas, kad užbaigtų Jungtinės Karalystės režimo vertinimą iki 2020 m. pabaigos ir, jei Jungtinė Karalystė atitiks taikytinas sąlygas, būtų galima priimti sprendimą. Šiuo metu Komisija atlieka tokį vertinimą ir jau yra surengusi kelis techninius susitikimus su Jungtine Karalyste, kad surinktų šiam procesui reikalingą informaciją. Jungtinėje Karalystėje pagal jos Duomenų apsaugos įstatymą ES valstybių narių režimas yra pripažintas tinkamu iki 2024 m. pabaigos, ir iki to laiko jį reikės įvertinti iš naujo.

Rekomendacijos įmonėms ir valstybių narių valdžios institucijoms

Įmonės ir valdžios institucijos turėtų imtis būtinų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad asmens duomenų perdavimas į Jungtinę Karalystę visais atvejais atitiktų Sąjungos duomenų apsaugos teisę, neatsižvelgiant į tai, pagal kokį scenarijų Jungtinės Karalystės atžvilgiu bus priimtas sprendimas dėl tinkamumo. Atitiktį galima užtikrinti įgyvendinus tinkamas apsaugos priemones, kurios numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, įskaitant privalomas įmonėms taikomas taisykles, arba taikant konkrečias nukrypti leidžiančias nuostatas.

G.3. Domeno vardas .eu

Pereinamuoju laikotarpiu aukščiausio lygio domenų vardų .eu srityje Jungtinei Karalystei taikoma Sąjungos teisė. Jungtinėje Karalystėje įsteigtos įmonės ir Jungtinės Karalystės piliečiai ir gyventojai ir toliau gali registruoti ir turėti domeno vardą .eu.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje, bet ne Europos Sąjungoje įsisteigusios įmonės ir Jungtinės Karalystės gyventojai, kurie nėra ES piliečiai, nebegalės registruoti ar turėtų domenų vardų .eu.

Jeigu šie asmenys negalės įrodyti, jog ir toliau turi teisę turėti domenų vardus .eu, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui jų domenų vardai bus panaikinti 33 . Tačiau Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ES piliečiai ir toliau galės turėti domenų vardus .eu arba registruoti naujus net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.

H.Europos Sąjungos tarptautiniai susitarimai

Pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir toliau yra privalomi Europos Sąjungos sudaryti tarptautiniai susitarimai. Be to, Europos Sąjunga pranešė savo tarptautiniams partneriams, kad pereinamuoju laikotarpiu pagal tuos susitarimus Jungtinei Karalystei taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir valstybei narei.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei nebebus taikomi Sąjungos arba valstybių narių, veikusių Sąjungos vardu, arba Sąjungos ir jos valstybių narių kartu sudaryti susitarimai. Europos Sąjunga pranešė savo tarptautiniams partneriams apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmes verbaline nota, išsiųsta po Susitarimo dėl išstojimo pasirašymo 34 .

Taigi Jungtinė Karalystė, įskaitant Jungtinės Karalystės piliečius ir ekonominės veiklos vykdytojus, nebegalės naudotis kelių šimtų Sąjungos tarptautinių susitarimų, kaip antai laisvosios prekybos susitarimų, susitarimų dėl tarpusavio pripažinimo, veterinarijos susitarimų ar dvišalių susitarimų dėl oro transporto ar aviacijos saugos, teikiamais privalumais. Žinoma, Sąjungoje įsisteigusios įmonės ir toliau naudosis visais Sąjungos sudarytų tarptautinių susitarimų privalumais.

Tai nedaro poveikio Jungtinės Karalystės statusui pagal daugiašalius susitarimus, kuriuos ji yra sudariusi savarankiškai. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė ir toliau bus savarankiška Pasaulio prekybos organizacijos narė ir jai ir toliau bus taikomi atitinkami Pasaulio prekybos organizacijos susitarimai, visų pirma dėl jos nuolaidų ir įsipareigojimų, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis arba dėl intelektinės nuosavybės teisių.


III. Pasirengimas bet kokiam scenarijui

Šio komunikato II dalyje aprašyti pokyčiai įvyks bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė susitars dėl naujos plataus užmojo partnerystės, ar ne.

Vis dėlto akivaizdu, kad nepasiekus sutarimo kils sutrikimų, kurių pasekmės bus daug didesnės nei II dalyje apibūdintų pokyčių padariniai. Jeigu sutarimo nebus, iš vienos šalies eksportuojamoms prekėms bus taikomi atitinkamos kitos šalies didžiausio palankumo režimo muitai, t. y. iš Jungtinės Karalystės į Sąjungą importuojamoms prekėms bus taikomas ES bendrasis muitų tarifas, o iš Sąjungos į Jungtinę Karalystę importuojamoms prekėms bus taikomi Jungtinės Karalystės tarifai 35 .

Šiuo komunikatu nesiekiama daryti poveikio vykstančių Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų rezultatams. Atsižvelgiant į tai, jame daugiausia dėmesio skiriama klausimams, dėl kurių šiuo metu nėra deramasi. Komisija pripažįsta, kad dėl to valdžios institucijoms, piliečiams, įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ekonomikoje ir visuomenėje išlieka daug neaiškumų. Pavyzdžiui, nėra aiški padėtis, susijusi su galimu Jungtinės Karalystės dalyvavimu programose „Erasmus+“ ir „Europos horizontas“ po 2021 m. sausio mėn. Tokie neaiškumai gali išnykti tik sužinojus vykstančių derybų rezultatus.

Jeigu iki 2020 m. gruodžio 31 d. nepavyktų susitarti dėl naujos partnerystės, tai turėtų svarbių pasekmių. Komisija vis dėlto pažymi, kad scenarijus be susitarimo dėl būsimų santykių skiriasi nuo scenarijaus be susitarimo vykstant deryboms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dėl kelių priežasčių:

1.Pirma, Susitarimu dėl išstojimo užtikrinamas teisinis tikrumas keliose svarbiose srityse, kuriose dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padėtis tapo neaiški. Tai piliečių teisių apsauga, finansinis susitarimas, teisiškai tinkamo sprendimo sukūrimas siekiant išvengti realios sienos Airijos saloje, tolesnė ES bendrų intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant esamas geografines nuorodas) apsauga ir nuostatos dėl tvarkingo visų tarp ES ir Jungtinės Karalystės vykdomų procedūrų užbaigimo (žr. intarpą). 

2.Antra, Susitarime dėl išstojimo numatytas pereinamasis laikotarpis yra papildomas, nors ir ribotas, laikas suinteresuotiesiems subjektams pasirengti bet kokiam scenarijui, įskaitant scenarijų, jeigu iki 2021 m. sausio 1 d. nebūtų susitarta dėl būsimos partnerystės.

3.Trečia, tam tikros 2019 m. priimtos Sąjungos teisėkūros priemonės, kuriomis siekiama pasirengti bet kokiam Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES scenarijui, pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu galios toliau arba tuo momentu taps taikytinos. Tai, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės kaip trečiosios šalies, kurios piliečiams netaikomas reikalavimas trumpalaikiam buvimui turėti vizą, įvardijimas ir ES nustatytų PPO tarifinių kvotų paskirstymas Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei.  

Atsižvelgdama į visa tai, Komisija ir toliau įdėmiai stebės padėtį ir sieks esant bet kokiam scenarijui apsaugoti Europos Sąjungos, jos piliečių ir ekonomikos interesus.

INTARPAS. Susitarimas dėl išstojimo, įskaitant Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sudarytas Susitarimas dėl išstojimo įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d.

Jame yra įtvirtintos išsamios nuostatos, kurių tikslas – apriboti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos bei jos bendrosios rinkos ir muitų sąjungos poveikį, visų pirma toliau išvardytose srityse.

Piliečių teisės. Susitarimu dėl išstojimo užtikrinama ES piliečių, pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu pagal Sąjungos teisę teisėtai gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, ir Jungtinės Karalystės piliečių, tuo pačiu momentu pagal Sąjungos teisę teisėtai gyvenančių vienoje iš ES valstybių narių, taip pat jų šeimos narių teisių toliau gyventi, studijuoti ir dirbti atitinkamose priimančiosiose valstybėse apsauga 36 .

Finansinis susitarimas. Susitarime dėl išstojimo numatoma, kad Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga vykdys visus finansinius įsipareigojimus, prisiimtus Jungtinei Karalystei esant Europos Sąjungos nare, ir įsipareigojimus, dėl kurių po 2020 m. bus faktiškai patiriamos išlaidos 37 .

Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos. Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos taps taikytinas pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu; tai stabilus sprendimas, kuris bus toliau taikomas kartu su bet kokiu susitarimu dėl būsimos partnerystės, jeigu dėl jo tolesnio taikymo ateityje pritars Šiaurės Airijos Teisėkūros Asamblėja.

Tai teisiškai tinkamas sprendimas, kuriuo išvengiama realios sienos Airijos saloje, apsaugoma visos salos ekonomika ir visi Didžiojo penktadienio (Belfasto) susitarimo aspektai bei ES bendrosios rinkos ir Jungtinės Karalystės vidaus rinkos vientisumas.

Pagal šį protokolą Šiaurės Airijai bus ir toliau taikomos tam tikros Sąjungos taisyklės, visų pirma susijusios su prekėmis, o visoms prekėms, įvežamoms į Šiaurės Airiją ar išvežamoms iš jos, bus taikomas Sąjungos muitinės kodeksas, PVM ir akcizų taisyklės. Taip Airijos saloje išvengiama bet kokių muitinių tikrinimų ir kontrolės priemonių.

Tikrinimai ir kontrolės priemonės bus taikomos prekėms, įvežamoms į Šiaurės Airiją iš likusios Jungtinės Karalystės dalies, pavyzdžiui, įvežant maisto produktus ir gyvus gyvūnus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi sanitarinių ir fitosanitarinių (SFS) reikalavimų. Visos prekės, įvežamos į Šiaurės Airiją ar išvežamos iš jos, turi visiškai atitikti atitinkamas Sąjungos taisykles ir standartus.

Į Šiaurės Airiją įvežamoms prekėms bus taikomi ES muitai, nebent Jungtinis komitetas nustatytų sąlygas, kuriomis būtų laikoma, kad nekyla grėsmė, jog tokios prekės pateks į ES bendrąją rinką. Remiantis tokiomis sąlygomis muitų mokėti nereikės, jeigu pavyks įrodyti, kad nekyla grėsmė, jog prekės, įvežamos į Šiaurės Airiją iš likusios Jungtinės Karalystės dalies, pateks į ES bendrąją rinką.

Prekėms, įvežamoms į Šiaurės Airiją iš ES nepriklausančių šalių arba eksportuojamoms iš Šiaurės Airijos, bus taikomi Sąjungos muitinės formalumai ir procedūros.

Prekėms, įvežamoms į Šiaurės Airiją iš likusios Jungtinės Karalystės dalies (arba išvežamoms iš Šiaurės Airijos į likusią Jungtinės Karalystės dalį), taikomos ES PVM ir akcizų taisyklės.

Atsiskyrimo klausimai. Susitarimu dėl išstojimo taip pat užtikrinamas tvarkingas galiojančių susitarimų, susijusių su išstojimo momentu nebaigtais reikalais, užbaigimas:

·pagal jį prekes, kurios buvo pateiktos rinkai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, galima ir toliau tiekti ES ar Jungtinės Karalystės rinkai, kol jos pasieks galutinį naudotoją, nereikalaujant iš naujo atlikti jų sertifikavimo, ženklinimo arba padaryti gaminio pakeitimų;

·jame yra numatyta nebaigto prekių gabenimo Sąjungos viduje, nebaigtų muitinės procedūrų bei PVM ir akcizų klausimų valdymo ir užbaigimo procedūra;

·juo užtikrinama galiojančių bendrų intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant galiojančias ES geografines nuorodas, apsauga;

·juo užbaigiamos pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu nebaigtos viešųjų pirkimų procedūros ir garantuojamos tose procedūrose dalyvaujančių subjektų teisės pagal Sąjungos teisę;

·jame išdėstytos nuostatos dėl nebaigto policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose užbaigimo;

·jame išdėstytos nuostatos dėl administracinių procedūrų ir teismo proceso (pavyzdžiui, dėl valstybės pagalbos ir pažeidimų nagrinėjimo bylų) užbaigimo;

·jame reglamentuojamas duomenų ir informacijos, kuria buvo keičiamasi iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, naudojimas ir užtikrinama, kad duomenys, kurie buvo perduoti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, būtų ir toliau saugomi laikantis Sąjungos teisės principų ir nuostatų;

·jame numatoma, kad pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu Jungtinė Karalystė atjungiama nuo tinklų, informacinių sistemų ir duomenų bazių, sukurtų remiantis Sąjungos teise, visų pirma nuo tinklų, kuriais gali naudotis tik Sąjungos valstybės narės arba Šengeno asocijuotosios šalys;

·jame reglamentuojamas nebaigtas teisminis bendradarbiavimas komercinėse bylose, siekiant užtikrinti, kad teismo sprendimais būtų galima remtis;

·jame reglamentuojami visi su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Euratomo susiję klausimai.

Susitarimui dėl išstojimo įgyvendinti buvo įsteigtas Jungtinis komitetas, kuriam pavesta prižiūrėti Susitarimo dėl išstojimo taikymą. Jam kartu pirmininkauja Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius ir Jungtinės Karalystės Lankasterio hercogystės kancleris didžiai gerbiamas Michaelas Gove’as. 2020 m. kovo 30 d. ir birželio 12 d. nuotolinės konferencijos būdu buvo surengti du komiteto posėdžiai. Veiklą pradėjo specialieji komitetai Gibraltaro, piliečių teisių, finansinių nuostatų, suverenių bazių teritorijų Kipre ir Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos klausimais.IV.Išvada. Svarbiausia – pasirengimas

Europos Sąjunga dės visas pastangas, kad sudarytų būsimą plataus užmojo susitarimą su Jungtine Karalyste.

Tačiau iš šio komunikato matyti, kad net susitarus dėl plačiausio užmojo būsimos partnerystės, – remiantis Europos Sąjungos derybiniais nurodymais dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste 38 , priimtais 2020 m. vasario 25 d., ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl naujosios partnerystės teksto projektu 39 , paskelbtu 2020 m. kovo 17 d., – nuo 2021 m. sausio 1 d. savaime atsiras didelių pokyčių ir pasekmių piliečiams, vartotojams, įmonėms, valdžios institucijoms, investuotojams, studentams ir tyrėjams. 

Kad ir kokia būtų vykstančių derybų baigtis, tokie pakeitimai yra neišvengiami, nes Jungtinė Karalystė priėmė sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos, jos bendrosios rinkos ir muitų sąjungos. Pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu nustos galioti Sąjungos teisės aktuose įtvirtintas laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas. Tai turės didelį poveikį, visų pirma tarpvalstybinei prekybai prekėmis ir paslaugomis, taip pat asmenų judumui.

Todėl Komisija ragina visas valdžios institucijas, piliečius, įmones ir kitus suinteresuotuosius subjektus įsitikinti, kad jie yra pasiruošę tokiems neišvengiamiems pokyčiams. Jeigu tokių parengiamųjų priemonių nebus imamasi, jų veiklai kilsiantis neigiamas poveikis ir patirsimos išlaidos pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu bus dar didesni.

Galiausiai įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai turi patys įvertinti jiems kylančią riziką ir įgyvendinti savo parengiamąsias priemones atsižvelgdami į savo padėtį, bet, be šiame komunikate aprašytų teisinių pokyčių, niekas neturėtų nuvertinti su logistika susijusių sunkumų, kurių kils nuo 2021 m. sausio 1 d.

Komisija ragina valstybes nares ir toliau vykdyti nacionalinio lygmens komunikacijos ir informuotumo didinimo veiklą skatinant valdžios institucijas, piliečius, įmones ir suinteresuotuosius subjektus imtis būtinų parengiamųjų priemonių. Šias pastangas reikia pritaikyti atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų padėtį konkrečioje valstybėje narėje. Artimiausiais mėnesiais Komisija dirbs kartu su visomis valstybėmis narėmis siekdama įvertinti jų pasirengimą visais aspektais ir sudaryti palankesnes sąlygas valdžios institucijų pastangoms geriau informuoti suinteresuotuosius subjektus.

Suinteresuotųjų subjektų taip pat prašoma dar kartą susipažinti su pranešimais, kurie buvo paskelbti vykstant deryboms su Jungtine Karalyste pagal 50 straipsnį, ir peržiūrėti pasirengimui skirtose Komisijos interneto svetainėse paskelbtus atnaujintus ankstesnius pranešimus dėl pasirengimo. Komisija dirbs kartu su visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų asociacijomis, kad atkreiptų jų dėmesį į šią informaciją.

Galiausiai Komisija ragina visas nacionalines ir Europos lygmens vartotojų, verslo ir prekybos asociacijas užtikrinti, kad jų nariai būtų išsamiai informuoti apie pokyčius, kurių kils nepriklausomai nuo to, kokie bus būsimi santykiai su Jungtine Karalyste.1 priedas. Atnaujintų pranešimų apie pasirengimą užbaigti pereinamąjį laikotarpį sąrašas

Siekiant padėti suinteresuotiesiems subjektams pasirengti užbaigti pereinamąjį laikotarpį, nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbti toliau nurodyti 59 pranešimai apie pasirengimą. Jie skelbiami čia: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_lt . 

Parengus naujus pranešimus, šis sąrašas bus reguliariai atnaujinamas.

·Oro transportas

·Gyvūnų veisimas (zootechnika)

·Gyvūnų vežimas

·Turto valdymas

·Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos

·Aviacijos ir laivybos saugumas

·Aviacijos sauga

·Banko ir mokėjimo paslaugos

·Biocidiniai produktai

·Cheminės medžiagos (REACH)

·Klinikiniai tyrimai

·Bendrovių teisė

·Vartotojų apsauga ir keleivių teisės

·Autorių teisės

·Kosmetikos gaminiai

·Kredito reitingų agentūros

·Duomenų apsauga

·Elektroninė prekyba

·E. parašas (elektroninis tapatybės nustatymas ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimas sudarant elektroninius sandorius)

·Elektroniniai ryšiai, įskaitant tarptinklinį ryšį

·Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

·Domenų vardai .eu

·ES ekologinis ženklas

·Europos darbo taryba

·Akcizai

·Intelektinės nuosavybės teisių pasibaigimas

·Gyvūnų pašaras

·Maisto produktų teisės aktai

·Genetiškai modifikuoti organizmai

·Geografinis blokavimas

·Geografinės nuorodos

·Gera laboratorinė praktika (GLP)

·Pramonės produktai

·Invazinės svetimos rūšys

·Jūrų transportas

·Vaistai (skirti žmonėms, veterinariniai)

·Gyvų gyvūnų judėjimas

·Gamtiniai mineraliniai vandenys

·Pristatomų prekių pirkimas internetu

·Ekologiški produktai

·Augalų sveikata

·Augalų apsaugos produktai

·Augalų dauginamoji medžiaga

·Augalų veislių teisinė apsauga

·Importo ir (arba) eksporto draudimai ir apribojimai (įskaitant importo ir (arba) eksporto licencijas)

·Žudomų gyvūnų apsauga

·Pirotechniniai gaminiai

·Geležinkelių transportas

·Pramoginiai laivai ir asmeniniai laivai

·Tinklų ir informacinių sistemų saugumas

·Laivų perdirbimas

·Medžiagos, gautos iš žmogaus (kraujas, audiniai ir ląstelės, organai)

·Papildomos apsaugos liudijimai vaistams ir augalų apsaugos produktams

·Tabako gaminiai

·Prekių ženklai ir dizainas

·Gabenamieji slėginiai įrenginiai

·Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Prekės

·Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Paslaugos

·Atliekų vežimas   

(1)

   Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) (toliau – Susitarimas dėl išstojimo).

(2)

   Remiantis Susitarimo dėl išstojimo 132 straipsnio 1 dalimi, pereinamąjį laikotarpį buvo galima iki 2020 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendru sprendimu vieną kartą pratęsti ne ilgiau kaip vieniems arba dvejiems metams. Jungtinė Karalystė atsisakė priimti tokį sprendimą ir pagal teisės aktus tai automatiškai reiškia, kad pereinamasis laikotarpis baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.

(3)

   Taikant tam tikras Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje numatytas išimtis, kurių nė viena šiame komunikate nėra svarbi.

(4)

   Išskyrus nurodytas Susitarimo dėl išstojimo 138 straipsnyje ir Politinėje deklaracijoje („Peace Plus“).

(5)

   Jos Didenybės Vyriausybė, „Būsimi santykiai su Sąjunga. Jungtinės Karalystės derybinė pozicija“, 2020 m. vasario 27 d.

(6)

   2020 m. kovo 17 d. paskelbtas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl naujosios partnerystės teksto projektas; žr. https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en .

(7)

   Peržiūrėtas Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai, tekstas, dėl kurio derybininkų lygmeniu buvo susitarta 2019 m. spalio 17 d. (OL C 34, 2020 1 31, p. 1–16).

(8)

   Visų pirma, laisvosios prekybos susitarime nenumatomos tokios vidaus rinkos (prekių ir paslaugų srities) sampratos, kaip abipusis pripažinimas, kilmės šalies principas ir suderinimas. Laisvosios prekybos susitarimu nepanaikinami muitinės formalumai ir tikrinimas, be kita ko, susiję su prekių kilme ir jų sąnaudomis, taip pat importo ir eksporto draudimai ir apribojimai.

(9)

   Pagal Susitarimą dėl išstojimo prekes, kurios buvo pateiktos rinkai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, galima ir toliau tiekti ES ar Jungtinės Karalystės rinkai, kol jos pasieks galutinį naudotoją, nereikalaujant iš naujo atlikti jų sertifikavimo, ženklinimo arba padaryti gaminio pakeitimų.

(10)

   Praėjus ketveriems metams nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos dėl tolesnio Protokolo taikymo turi pritarti Šiaurės Airijos Teisėkūros Asamblėja.

(11)

   EORI kodai – tai identifikaciniai numeriai, kuriuos visos įmonės ir asmenys, pageidaujantys prekiauti už ES ribų, privalo naudoti identifikavimo tikslais atliekant visas muitinės procedūras ir formalumus ir apskritai keičiantis informacija su muitinės administracijomis.

(12)

   Jungtinės Karalystės išstojimo etape Komisija ir nacionalinės muitinės jau pateikė daug išsamių informacinių pranešimų apie tai, kaip veiks naujos muitinės sienos tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės.

(13)

   Reikės atitinkamai pritaikyti tiekėjų deklaracijas, įskaitant ilgalaikes tiekėjų deklaracijas.

(14)

   Pavyzdžiui, Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazės (EPREL) atveju.

(15)

   Tai, pavyzdžiui, atliekos, šaunamieji ginklai, dvejopo naudojimo prekės, nykstančių rūšių egzemplioriai ir tam tikros pavojingosios cheminės medžiagos.

(16)

   2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(17)

   Įskaitant, kai taikytina, imigracijos ir vizų reikalavimus.

(18)

   Žr. peržiūrėto Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai, teksto, dėl kurio derybininkų lygmeniu buvo susitarta 2019 m. spalio 17 d. (OL C 34, 2020 1 31, p. 1–16), IV dalį „Finansinės paslaugos“.

(19)

   COM(2019) 349 final. Komisijos komunikatas „Lygiavertiškumas finansinių paslaugų srityje“.

(20)

   Sritys, kuriose jau yra numatyta galimybė priimti sprendimą dėl lygiavertiškumo:

- Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (ERIR) su pakeitimais. 1 straipsnio 6 dalis – centriniams bankams ir valstybinėms įstaigoms taikoma išimtis;

- Reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo. 2 straipsnio 4 dalis – centriniams bankams taikoma išimtis;

- Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų (FPRR). 1 straipsnio 9 dalis – centriniams bankams taikoma išimtis;

- Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (PRR, Piktnaudžiavimo rinka reglamentas). 6 straipsnio 5 dalis – centriniams bankams ir valstybinėms įstaigoms taikoma išimtis.

(21)

   - Direktyva 2004/109/EB (Skaidrumo direktyva) – apskaitos standartai. 23 straipsnio 4 dalis [pirmos pastraipos ii punktas] – bendrieji skaidrumo reikalavimai;

- Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (teisės aktų nustatytas auditas). 45 straipsnio 6 dalis – trečiosios šalies standartų ir reikalavimų lygiavertiškumas tarptautiniams audito standartams;

- Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų (FPRR). 33 straipsnio 2 dalis – išvestinės finansinės priemonės: sandorių vykdymas ir tarpuskaitos pareigos; 38 straipsnio 3 dalis – prieiga prie trečiųjų valstybių prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių sistemos; 47 straipsnio 1 dalis – investicinės įmonės, teikiančios investicines paslaugas ES profesionaliesiems klientams ir tinkamoms sandorio šalims;

- Direktyva 2014/65 dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (FPRD II, nauja redakcija). 25 straipsnio 4 dalis [a punktas] – reguliuojamos rinkos siekiant palengvinti tam tikrų finansinių priemonių platinimą ES;

- Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl prekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (PRR, Piktnaudžiavimo rinka reglamentas). 6 straipsnio 6 dalis – išimtis dėl klimato politikos veiksmų;

- Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų.

17 straipsnio 2 dalis – rinkos formavimo veiklai taikoma išimtis;

- 2017 m. birželio 14 d. Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB; 29 straipsnio 3 dalis – prospektui taikomos taisyklės.

(22)

   Išskyrus Šiaurės Airiją, kurioje, siekiant išvengti muitinio tikrinimo ir kontrolės Airijos saloje, pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos bus ir toliau taikomas ribotas Sąjungos taisyklių rinkinys.

(23)

   Tačiau asmenims, patenkantiems į Susitarimo dėl išstojimo antros dalies taikymo sritį, bus taikomos ES bendrosios rinkos taisyklės dėl pripažinimo procedūrų, kurios 2020 m. gruodžio 31 d dar nėra baigtos.

(24)

   Atsižvelgiant į tai, kad pagal Susitarimo dėl išstojimo 9 straipsnį Šiaurės Airija ir toliau dalyvaus integruotoje bendroje elektros rinkoje visoje Airijos saloje, tai netaikoma elektros jungiamosioms linijoms tarp Šiaurės Airijos ir Airijos.

(25)

   Šis skirsnis („Asmenų tikrinimas“) nėra taikomas kelionėms tarp Jungtinės Karalystės ir Airijos, nes pagal Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė ir Airija gali ir toliau sudaryti tarpusavio susitarimus dėl asmenų judėjimo tarp jų teritorijų (toliau – bendra kelionių erdvė), kartu visapusiškai paisydamos pagal Sąjungos teisę suteiktų fizinių asmenų teisių.

(26)

   Sąjungos piliečiai, išskyrus Airijos piliečius, turi pateikti prašymą suteikti „nuolatinio gyventojo statusą“ arba „preliminarų nuolatinio gyventojo statusą“ pagal Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statuso suteikimo Sąjungos piliečiams programą.

(27)

   Nors pereinamuoju laikotarpiu Jungtinėje Karalystėje ir toliau taikoma Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų politika, ji turėjo teisę šios srities politikos netaikyti ir nebuvo pasirinkusi dalyvauti įgyvendinant visas teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose priemones.

(28)

   Taip pat reikėtų pažymėti, kad Europos Sąjungoje gyvenančių vartotojų ir Jungtinėje Karalystėje įsteigtų prekiautojų ginčų neteisminiam sprendimui nuo 2021 m. sausio 1 d. nebebus įmanoma naudotis elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma.

(29)

   Esamos bendros teisės Jungtinėje Karalystėje saugomos pagal Susitarimo dėl išstojimo 54 ir 57 straipsnius jas paverčiant Jungtinės Karalystės teisėmis.

(30)

   Reglamentas (ES) 2016/679, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679 .

(31)

   Direktyva (ES) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680 .

(32)

   Žr. peržiūrėto Politinės deklaracijos, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai, teksto, dėl kurio derybininkų lygmeniu buvo susitarta 2019 m. spalio 17 d. (OL C 34, 2020 1 31, p. 1–16), I dalies I skyriaus B skirsnį „Duomenų apsauga“.

(33)

   Panaikintas domeno vardas nebeveikia. Jis nebegali palaikyti jokios aktyvios paslaugos, kaip antai interneto svetainių ar e. pašto.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf .

(35)

   Jungtinė Karalystė paskelbė informaciją apie naująjį Jungtinės Karalystės bendrąjį tarifą, kuris bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. ir ES prekėms, jeigu nebus susitarta dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 .

(36)

   Dėl išsamesnės informacijos žr. Komisijos gaires dėl Susitarimo dėl išstojimo II dalies (2020/C 173/01).

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=LT .

(37)

   Susitarimo dėl išstojimo 138 straipsnyje numatyta, kad, kiek tai susiję su Sąjungos programų ir veiklos, dėl kurių įsipareigota pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą arba ankstesnes finansines perspektyvas, įgyvendinimu, po 2020 m. gruodžio 31 d. iki tų Sąjungos programų ir veiklos užbaigimo Jungtinei Karalystei bus ir toliau taikoma taikytina Sąjungos teisė. Jungtinės Karalystės dalyvavimas būsimose programose priklauso nuo naujojo partnerystės susitarimo, nebent programoje išimties tvarka būtų numatytas trečiųjų šalių ir jų subjektų dalyvavimas be susitarimo.

(38)

  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/lt/pdf .

(39)

   2020 m. kovo 17 d. paskelbtas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės susitarimo dėl naujosios partnerystės teksto projektas; žr. https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en .