Briuselis, 2020 04 02

COM(2020) 173 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI

2020 m. specialių priemonių techninis patikslinimas (Tarybos reglamento Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktai)


1.Įžanga

Reglamente, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (DFP reglamente), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2017/1123 1 ir patikslintame, kaip nurodyta 2020 m. komunikate dėl techninio patikslinimo 2 , pateikta 2014–2020 m. finansinės programos lentelė 2011 m. kainomis (1 lentelė).

Pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalį kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama n + 1 metų biudžeto procedūrą, techniškai patikslina daugiametę finansinę programą (DFP) pagal ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir kainų pokyčius ir rezultatus praneša Tarybai ir Europos Parlamentui. 2020 m. viršutinių ribų patikslinimas pagal 6 straipsnio 1 dalį buvo atliktas 2019 m. gegužės mėn. techniniu patikslinimu ir remiantis 6 straipsnio 4 dalimi jis neatnaujinamas.

Komunikate dėl 2020 m. techninio patikslinimo nurodytos specialių priemonių sumos pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktus, kurios skirtinos 2019 ir 2020 m. atitinkamai bendrajai įsipareigojimų maržai ir lankstumo priemonei ir kurios buvo žinomos 2019 m. pavasarį. Šio komunikato tikslas – pranešti Tarybai ir Europos Parlamentui apie papildomas specialių priemonių sumas pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktus, kurios liko nepanaudotos 2019 m. pabaigoje ir kurios skirtinos atitinkamai 2020 m. bendrajai įsipareigojimų maržai ir lankstumo priemonei.

Informacijos tikslais komunikate taip pat nurodomos turimos visų specialių priemonių sumos ir jų panaudojimas nuo 2014 m.

2.Bendroji mokėjimų marža (BMM)

Pagal DFP reglamento 5 straipsnį Komisija patikslina 2015–2020 m. mokėjimų viršutinę ribą, ją padidindama suma, kuri yra lygiavertė n − 1 metų įvykdytų mokėjimų ir DFP mokėjimų viršutinės ribos skirtumui. Patikslinimas, kurį atlikus suma padidinama, visiškai kompensuojamas atitinkamai sumažinant n − 1 metų mokėjimų viršutinę ribą palyginamosiomis 2011 m. kainomis.

2020 m. BMM perskaičiavimas neatliekamas, nes 2019 m. gegužės mėn. patvirtintame 2020 m. techniniame patikslinime buvo pasiekta DFP reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta riba.

3.Specialios priemonės

Yra priemonių, kurioms netaikomos 2014–2020 m. finansinėje programoje sutartos viršutinės išlaidų ribos. Šiomis priemonėmis siekiama greitai reaguoti į išskirtinius arba nenumatytus įvykius ir užtikrinti tam tikrą lankstumą, nevaržomą viršutinės sutartos išlaidų ribos, su tam tikrais apribojimais.

3.1.Neatidėliotinos pagalbos rezervas (EAR)

Pagal iš dalies pakeisto DFP reglamento 9 straipsnį neatidėliotinos pagalbos rezervą galima panaudoti per metus neviršijant didžiausios 300 mln. EUR sumos 2011 m. kainomis, arba 2020 m. – 358,5 mln. EUR galiojančiomis kainomis (per visą laikotarpį – 2 301,4 mln. EUR galiojančiomis kainomis). Nepanaudota ankstesnių metų sumos dalis gali būti perkeliama į kitus metus. Iš 2019 į 2020 m. perkelta suma sudaro 45,6 mln. EUR.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, koks kasmet turimas ir kiek nuo 2014 m. panaudojamas neatidėliotinos pagalbos rezervas.

Neatidėliotinos pagalbos rezervas

mln. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Metinės sumos 2011 m. kainomis

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Metinės sumos galiojančiomis kainomis

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Perkelta iš ankstesnių metų

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Metinis panaudojimas

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Perkelta į ateinančius metus

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Panaikinta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Europos Sąjungos solidarumo fondas (EUSF)

Pagal DFP reglamento 10 straipsnį ES solidarumo fondą galima panaudoti per metus neviršijant didžiausios 500 mln. EUR sumos 2011 m. kainomis, arba 2020 m. – 597,5 mln. EUR galiojančiomis kainomis (per visą laikotarpį – 3 944,7 mln. EUR galiojančiomis kainomis). Nepanaudota ankstesnių metų sumos dalis gali būti perkeliama į kitus metus. Iš 2019 į 2020 m. perkelta suma sudarė 553,0 mln. EUR. 2019 m. pabaigoje nepanaikinta jokia suma.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, koks kasmet turimas ir kiek nuo 2014 m. panaudojamas Europos Sąjungos solidarumo fondas.

Europos Sąjungos solidarumo fondas

mln. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Metinės sumos 2011 m. kainomis

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Metinės sumos galiojančiomis kainomis

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Perkelta iš ankstesnių metų

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Sutelkta iš ateinančių metų

0,0

0,0

0,0

294,0

−294,0

0,0

0,0

 

Metinis panaudojimas

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Perkelta į ateinančius metus

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Panaikinta

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Lankstumo priemonė

Pagal iš dalies pakeisto DFP reglamento 11 straipsnį lankstumo priemonę galima panaudoti per metus neviršijant didžiausios 600 mln. EUR sumos 2011 m. kainomis, arba 2020 m. – 717 mln. EUR galiojančiomis kainomis (4 315 mln. EUR per visą laikotarpį galiojančiomis kainomis). Nepanaudota ankstesnių 3 metų metinės sumos dalis gali būti perkeliama į kitą laikotarpį.

Pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kuriame remiamasi 11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, nuo 2017 m. lankstumo priemonei skirta metinė suma kasmet padidinama suma, lygiaverte Europos Sąjungos solidarumo fondui skirtos metinės sumos daliai, ir suma, lygiaverte Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui skirtos metinės sumos daliai, panaikintoms praėjusiais metais.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, kokia kasmet turima ir kiek nuo 2014 m. panaudojama lankstumo priemonė.

Lankstumo priemonė

mln. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Metinės sumos 2011 m. kainomis

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Metinės sumos galiojančiomis kainomis

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Perkelta iš ankstesnių metų

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Padidinta su panaikinta Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo suma

 

 

 

138

151

144

175

608

Padidinta su panaikinta Europos Sąjungos solidarumo fondo suma

 

 

 

508

0

0

0

508

Metinis panaudojimas

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Perkelta į ateinančius metus

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Skirta

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Panaikinta

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Pagal DFP reglamento 12 straipsnį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą galima panaudoti per metus neviršijant didžiausios 150 mln. EUR sumos 2011 m. kainomis, arba 2020 m. – 179,3 mln. EUR galiojančiomis kainomis (1 183,4 mln. EUR per visą laikotarpį galiojančiomis kainomis). Nepanaudotų ankstesnių metų sumų negalima perkelti. 175,1 mln. EUR suma, kuri panaikinta 2019 m. pabaigoje, panaudota lankstumo priemonei 2020 m. skirtai sumai padidinti.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, koks kasmet turimas ir kiek nuo 2014 m. panaudojamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

mln. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Metinės sumos 2011 m. kainomis

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Metinės sumos galiojančiomis kainomis

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Metinis panaudojimas

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Panaikinta

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Nenumatytų atvejų rezervas

Pagal DFP reglamento 13 straipsnį už 2014–2020 m. finansinės programos viršutinių ribų sudaromas nenumatytų atvejų rezervas, kuris neviršija 0,03 % Sąjungos bendrųjų nacionalinių pajamų.

Kaip nustatyta 2019 m. gegužės mėn. patvirtintame 2020 m. DFP techniniame patikslinime, 2020 m. skirta absoliuti nenumatytų atvejų rezervo suma yra 5 096,8 mln. EUR.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, koks kasmet turimas ir kiek nuo 2014 m. panaudojamas nenumatytų atvejų rezervas.

Nenumatytų atvejų rezervas

mln. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Iš viso

Metams skirta suma

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Metinis panaudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

įsipareigojimų

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

mokėjimų

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Metinis kompensavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

įsipareigojimų

0,0

0,0

−240,1

−1 082,3

−318,0

−253,9

−252,0

−2 146,3

mokėjimų

0,0

0,0

0,0

−2 818,2

0,0

0,0

0,0

−2 818,2

3.6.Bendroji įsipareigojimų marža (BĮM) augimui ir užimtumui, visų pirma jaunimo užimtumui, taip pat migracijos ir saugumo priemonėms

Pagal DFP reglamento su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2017/1123, 14 straipsnį turimos DFP įsipareigojimų asignavimų viršutinių ribų nesiekiančios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu, taip pat migracijai ir saugumui.

Galutiniame 2019 m. biudžete likusi turima marža pagal įsipareigojimų asignavimų viršutinę ribą sudaro 1 291,1 mln. EUR. Į įsipareigojimų asignavimus, skirtus specialioms priemonėms (įskaitant BĮM ir nenumatytų atvejų rezervo naudojimą) neatsižvelgiama, nes jie įgyvendinti viršijant DFP viršutines ribas.

Remiantis DFP reglamento 6 straipsnio 2 dalimi, apskaičiuojant BĮM naudojamas 2 % metinis defliatorius. Iš 2019 m. likusios maržos suma, kurią bus galima panaudoti 2020 m., atitinka 1 316,9 mln. EUR sumą galiojančiomis kainomis. BĮM suma 2011 m. kainomis atitinka 1 101,9 mln. EUR.

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, kaip apskaičiuojama 2019 m. BĮM.

2019 m. bendroji įsipareigojimų marža

 mln. EUR

2019 m. įsipareigojimų asignavimų viršutinė riba

164 123,0

Iš viso patvirtinta 2019 m. biudžeto asignavimų

166 189,2

iš jų: specialioms priemonėms:

3 357,3

Europos Sąjungos solidarumo fondui

343,6

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui

175,7

Neatidėliotinos pagalbos rezervui

351,5

Lankstumo priemonei

1 164,3

Nenumatytų atvejų rezervui

−253,9

2019 m. mobilizuota BĮM suma

1 576,0

2019 m. bendroji įsipareigojimų marža (galiojančiomis kainomis)

1 291,1

2019 m. bendroji įsipareigojimų marža (2011 m. kainomis)

1 101,9

2020 m. turima 2019 m. BĮM (galiojančiomis kainomis)

1 316,9

Šiuo metu 2018 m. BĮM dalis (1 075,5 mln. EUR 2020 m. kainomis) yra likusi nepanaudota. Todėl bendra turima 2020 m. BĮM yra 2 392,4 mln. EUR (2020 m. kainomis).

Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai parodyta, kokia turima ir kiek nuo 2014 m. panaudojama BĮM.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Metų pabaigoje galima įsipareigojimų marža (patvirtinta per metinį techninį patikslinimą)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Metinė turima BĮM

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

2014 m. BĮM

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 m. BĮM

-

-

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

2016 m. BĮM

-

-

-

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

2017 m. BĮM

-

-

-

-

1 137,8

1 160,6

0,0

2018 m. BĮM

-

-

-

-

-

1 418,7

1 345,1

2019 m. BĮM

-

-

-

-

-

-

1 316,9

BĮM metinis panaudojimas

0,0

0,0

−543,0

−1 939,1

−1 355,6

−1 576,0

−269,6

2014 m. BĮM

-

-

−543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 m. BĮM

-

-

0,0

−1 439,1

0,0

0,0

0,0

2016 m. BĮM

-

-

-

−500,0

−1 355,6

−315,4

0,0

2017 m. BĮM

-

-

-

-

0,0

−1 160,6

0,0

2018 m. BĮM

-

-

-

-

-

−100,0

−269,6

2019 m. BĮM

-

-

-

-

-

-

Metų pabaigoje likusi BĮM

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

2014 m. BĮM

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 m. BĮM

-

-

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 m. BĮM

-

-

-

1 632,0

309,0

0,0

0,0

2017 m. BĮM

-

-

-

-

1 137,8

0,0

0,0

2018 m. BĮM

-

-

-

-

-

1 318,7

1 075,5

2019 m. BĮM

-

-

-

-

-

-

1 316,9

(1)    OL L 163, 2017 6 24, p. 1.
(2)    COM(2019) 310 final, 2019 5 15.