7.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 192/23


Pranešimas tam tikriems asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

(2019/C 192/07)

Toliau pateikta informacija yra skirta šiems asmenims ir subjektams, įtrauktiems į Tarybos sprendimo 2014/145/BUSP (1) priedą ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 (2) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, I priedą: Alexander Mihailovich NOSATOV (Nr. 27), Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Nr. 47), Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Nr. 61), Igor PLOTNITSKY (Nr. 70), Vladimir Petrovich KONONOV (Nr. 97), Andrey Yurevich PINCHUK (Nr. 100), Oleg Vladimirovich BEREZA (Nr 101), Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (Nr. 130), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (Nr. 132), Eduard Aleksandrovich BASURIN (Nr. 137), Alexandr Vasilievich SHUBIN (Nr. 138), Sergey Yurevich IGNATOV (Nr. 140), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Nr. 142), Olga Igorevna BESEDINA (Nr. 145), Aleksandr Yurevich PETUKHOV (Nr. 164), Olga Valerievna POZDNYAKOVA (Nr 167) ir Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Nr. 173), taip pat „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Production-Agrarian Union „Massandra““ (Nr. 18), Batalionas „Sparta“ (Nr. 30), Batalionas „Oplot“ (Nr. 34) ir Batalionas „Kalmius“ (Nr. 35).

Taryba ketina ir toliau taikyti ribojamąsias priemones pirmiau nurodytiems asmenims ir subjektams, remdamasi naujais motyvų pareiškimais. Šie asmenys ir subjektai informuojami, kad anksčiau nei 2019 m. birželio 14 d. jie gali pateikti Tarybai prašymą gauti numatomus jų įtraukimo į sąrašą motyvų pareiškimus šiuo adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: sanctions@consilium.europa.eu.


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

(2)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.