18.10.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 355/1


Skelbiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 179 straipsnio 4 dalį

(2019/C 355/01)

Valstybė narė

Draudimo rūšis

Teisės aktas / teisinė nuostata

Oficialiojo leidinio nuoroda

Informacija, kuri turi būti nurodyta pažymėjime

BELGIJA

1.

Architektai ir verslininkai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1963 m. birželio 26 d. Įstatymo, kuriuo įsteigta architektų asociacija, 8 straipsnio 2 dalies 2 punktas (1963 m. liepos 15 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1963 m. liepos 5 d. Moniteur belge

8 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktai

Jei valstybių narių piliečiai, naudodamiesi paslaugų teikimo laisve, atvyksta į Belgiją pirmą kartą siekdami laikinai verstis architekto praktika, jie privalo iš anksto pateikti Architektų asociacijai rašytinę deklaraciją, kurioje nurodoma informacija apie draudimo apsaugą arba kitas asmenines ar kolektyvines profesinės civilinės atsakomybės priemones, įskaitant visų pirma profesinės civilinės atsakomybės draudimo pažymėjimą dešimties metų atsakomybės laikotarpiui. Tokį pažymėjimą gali išduoti kitos valstybės narės draudimo paslaugų teikėjas, tačiau jame turi būti nurodyta, kad draudikas laikosi Belgijos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su išsamiomis taisyklėmis ir draudimo apimtimi. Tokius piliečius Architektų asociacija registruoja paslaugų teikėjų registre. Deklaraciją būtina atnaujinti kiekvienais metais, kuriais paslaugų teikėjas ketina teikti laikinąsias paslaugas Belgijoje. Paslaugos teikėjas gali pateikti deklaraciją bet kokia forma.

Prieš pradedant teikti paslaugas pirmą kartą arba esant esminiam pokyčiui, prie deklaracijos būtina pridėti šiuos dokumentus:

(…)

2)

pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad jo turėtojas turi diplomus, pažymėjimus arba kitus oficialios kvalifikacijos, nurodytos 1939 m. vasario 20 d. Įstatymo dėl architekto kvalifikacijos ir profesijos 1 straipsnio 2–2/3 dalyse, įrodymus.

 

2.

Medžioklė

Teisės aktas / teisinė nuoroda1963 m. liepos 15 d. Karališkasis dekretas dėl privalomojo civilinės atsakomybės draudimo siekiant gauti leidimą nešiotis medžioklinį ginklą arba medžioklės leidimą

(1 straipsnis) (1964 m. sausio 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1963 m. rugpjūčio 3 d. Moniteur belge

4 straipsnio 1 dalis

Draudikas, jo teisinis atstovas arba kontaktinė atstovybė Belgijoje išduoda apdraustajam asmeniui draudimo liudijimą, kuriame nurodoma draudimo apsaugos įsigaliojimo ir pabaigos datos ir kuriuo patvirtinama, kad jis išduotas pagal minėtojo dekreto sąlygas.

 

3.

Medžioklė

Teisės aktas / teisinė nuostata:2014 m. balandžio 25 d. Flandrijos Vyriausybės potvarkis dėl medžioklės Flandrijos regione administracinės struktūros (19 straipsnis) (2014 m. liepos 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2014 m. birželio 12 d. Moniteur belge

20 straipsnis

Draudikas, jo teisinis atstovas arba kontaktinė atstovybė Belgijoje išduoda apdraustajam asmeniui draudimo liudijimą, kuriame nurodoma draudimo apsaugos įsigaliojimo ir pabaigos datos ir kuriuo patvirtinama, kad jis išduotas pagal minėtojo dekreto sąlygas.

 

4.

Aplinka

Teisės aktas / teisinė nuostata:2009 m. liepos 12 d. Įstatymas, kuriuo patvirtinama 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą ir jos priedas, pasirašytas Londone 2001 m. kovo 23 d. (Konvencijos 7.1 straipsnis) (2009 m. lapkričio 9 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2009 m. spalio 3 d. Moniteur belge, antrasis leidimas

7 straipsnio 2 dalis

Liudijimas, patvirtinantis, kad draudimas ar kita finansinė garantija galioja pagal šios Konvencijos nuostatas, yra išduodamas kiekvienam laivui, kai Susitariančiosios Šalies atitinkama valdžios institucija nustato, kad laikomasi 1 dalies reikalavimų. Susitariančiojoje Šalyje įregistruotam laivui tokį liudijimą išduoda arba patvirtina atitinkama laivo registracijos valstybės valdžios institucija; Susitariančiojoje Šalyje neįregistruotam laivui jį gali išduoti ar patvirtinti kurios nors iš Susitariančiųjų Šalių atitinkama valdžios institucija. Šis liudijimas atitinka šios Konvencijos priede pateiktą formą, ir jame nurodomi šie duomenys:

a)

laivo pavadinimas, skiriamasis numeris ar šaukinys ir registracijos uostas;

b)

registruoto savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta;

c)

laivo TJO identifikacinis numeris;

d)

garantijos rūšis ir trukmė;

e)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo apdrausta arba kurioje buvo suteikta garantija;

f)

liudijimo galiojimo laikotarpis, kuris neturi būti ilgesnis už draudimo ar kitos garantijos galiojimo laikotarpį.

 

5.

Visuomenei atviri objektai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1991 m. rugpjūčio 5 d. Karališkasis dekretas, kuriuo įgyvendinami 1979 m. liepos 30 d. įstatymo 8, 8bis ir 9 straipsniai (1992 m. kovo 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1991 m. rugpjūčio 30 d. Moniteur belge

7 straipsnis

Sudarydama draudimo sutartį draudimo bendrovė privalo išduoti draudėjui pažymėjimą pagal priede nurodytą formą.

Pažymėjimo kopija išsiunčiama savivaldybės, kurioje yra visuomenei atviras objektas, merui.

 

6.

Branduolinės energetikos objektas

Teisės aktas / teisinė nuostata:1985 m. liepos 22 d. Įstatymas dėl civilinės atsakomybės branduolinės energetikos srityje (8 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis) (1985 m. rugsėjo 10 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1985 m. rugpjūčio 31 d. Moniteur belge

15 straipsnis

Kiekvienas branduolinių medžiagų vežėjas turi turėti draudiko ar finansinio laiduotojo, kuris suteikė garantiją, patvirtinančią atitiktį 8 straipsnio reikalavimams, arba jo vardu išduotą liudijimą. Toks liudijimas turi atitikti Paryžiaus konvencijos [1 4 d straipsnio 1 dalyje] nustatytas sąlygas.

Karalius nustato išsamias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles.

Paryžiaus konvencijos 4 straipsnio c punktas

c)

Pagal šią Konvenciją atsakingas operatorius pateikia vežėjui draudiko ar kito finansinio laiduotojo, suteikusio garantiją pagal 10 straipsnio reikalavimus, arba jo vardu išduotą liudijimą. Tačiau susitariančioji šalis gali netaikyti šio įpareigojimo pervežimui, kuris vykdomas tik jos teritorijoje. Liudijime turi būti nurodytas operatoriaus pavadinimas ir adresas ir garantijos suma, tipas bei galiojimas; šių teiginių negali užginčyti asmuo, kuris išdavė arba kurio vardu buvo išduotas liudijimas. Liudijime taip pat būtina nurodyti branduolines medžiagas ir pervežimą, kuriam taikoma garantija, įskaitant kompetentingos valdžios institucijos pareiškimą, kad nurodytas asmuo yra operatorius pagal šios konvencijos nuostatas.

 

7.

Tarpininkavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:1996 m. kovo 25 d. Karališkasis dekretas, kuriuo įgyvendinamas 1995 m. kovo 27 d. Įstatymas dėl draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo ir draudimo platinimo (3 straipsnio 4 ir 5 dalys) (1996 m. balandžio 3 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1996 m. balandžio 3 d. Moniteur belge

3 straipsnis

Kad prašymas įtraukti į draudimo ir perdraudimo tarpininkų registrą būtų patenkintas, pareiškėjas, jei jis yra fizinis asmuo, privalo kartu su prašymu pateikti šiuos dokumentus:

(…)

4.

a)

draudimo bendrovės ar kredito įstaigos, kuri pagal šio Dekreto VI skyrių suteikė užtikrinimą arba banko garantiją, išduotą pažymėjimą;

b)

draudimo ar perdraudimo tarpininkai, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti užtikrinimą arba banko garantiją, pateikia dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad draudimo bendrovė, perdraudimo bendrovė, draudimo tarpininkas arba perdraudimo tarpininkas, kurio vardu jie veikia, įsipareigoja imtis veiksmų, jei draudimo ar perdraudimo tarpininkai nevykdys savo finansinių įsipareigojimų;

5.

a)

draudimo bendrovės, kuri pagal šio Dekreto VII skyrių apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu, išduotą pažymėjimą;

b)

draudimo ar perdraudimo tarpininkai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą, pateikia draudimo bendrovių, perdraudimo bendrovių arba kitų draudimo ar perdraudimo tarpininkų, įskaitant kredito įstaigas, kurioms arba kurių vardu jie dirba, išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad šios bendrovės ar įstaigos prisiima atsakomybę už draudimo ir perdraudimo tarpininkus.

 

8.

Tarpininkavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2005 m. vasario 17 d. Karališkasis dekretas, kuriuo reglamentuojama asmenų, vykdančių taikų skolų išieškojimą, registracija ir garantijos, kurias turi turėti tokie asmenys (2 straipsnio 1 dalies 3 punktas) (2005 m. balandžio 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2005 m. kovo 16 d. Moniteur belge

3 straipsnio 2 dalis

Kartu su registracijos prašymu skolų išieškotojas turi pateikti įmonės kodą arba duomenis, kuriais teikiama Dekreto 2 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta informacija, jei skolų išieškotojas yra įsisteigęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir draudimo bendrovės, apdraudusios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, jam išduotą pažymėjimą, kuriame aiškiai nurodyta, kad draudimo sutartis atitinka Dekrete nustatytas sąlygas.

Ekonomikos, MVĮ, savarankiško darbo ir energetikos federalinės valstybinės tarnybos Rinkos reguliavimo ir organizavimo generalinio direktorato kompetentingų pareigūnų prašymu skolų išieškotojas privalo pateikti draudimo sutarties kopiją ir įrodymų, kad draudimo įmoka sumokėta.

 

9.

Tarpininkavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2006 m. liepos 1 d. Karališkasis dekretas, kuriuo įgyvendinamas 2006 m. kovo 22 d. Įstatymas dėl bankinių ir investavimo paslaugų tarpininkavimo ir finansinių priemonių platinimo (11 straipsnis) (2006 m. liepos 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2006 m. liepos 6 d. Moniteur belge

3 straipsnio 4 dalis

Kad prašymas įtraukti į bankinių ir investavimo paslaugų tarpininkų registrą būtų patenkintas, pareiškėjas, jei jis yra fizinis asmuo, privalo kartu su prašymu pateikti šiuos dokumentus:

(…)

4)

draudimo bendrovės, kuri apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu pagal V skyriaus nuostatas, išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad draudimas atitinka 11 straipsnio sąlygas; bankinių ir investavimo paslaugų tarpininkai, kuriems pagal Įstatymo 8 straipsnio 1 ir 5 dalis netaikomas reikalavimas turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą, pateikia reguliuojamos įmonės arba įmonės, kurios vardu jie veikia, išduotą pažymėjimą, kuriame įmonė (-ės) nurodo, kad jie neatšaukiamai ir besąlygiškai prisiima tarpininko įsipareigojimus dėl atsakomybės.

 

10.

Tarpininkavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2014 m. liepos 8 d. Karališkasis dekretas, kuriuo įgyvendinamas 2014 m. balandžio 25 d. Įstatymas dėl nepriklausomų finansų planuotojų statuso ir kontrolės ir reguliuojamų įmonių teikiamų finansinio planavimo konsultacijų ir iš dalies keičiamas 2002 m. rugpjūčio 2 d. Bendrovių kodeksas ir įstatymas dėl finansų sektoriaus ir finansinių paslaugų priežiūros (9 straipsnis) (2014 m. lapkričio 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2014 m. rugpjūčio 18 d. Moniteur belge

3 straipsnio 4 dalis

Kad prašymas patvirtinti nepriklausomo finansų planuotojo statusą būtų patenkintas, pareiškėjas, jei jis yra fizinis asmuo, privalo Finansinių paslaugų ir rinkų tarnybai pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

(…)

4)

draudimo bendrovės, kuri apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu, išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad draudimas atitinka IV straipsnio sąlygas;

4 straipsnio 6 dalis

Kad prašymas patvirtinti nepriklausomo finansų planuotojo statusą būtų patenkintas, pareiškėjas, jei jis yra juridinis asmuo, privalo Finansinių paslaugų ir rinkų tarnybai pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

(…)

6)

draudimo bendrovės, kuri apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu, išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad draudimas atitinka IV straipsnio sąlygas.

 

11.

Tarpininkavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2015 m. spalio 29 d. Karališkasis dekretas, kuriuo įgyvendinama Ekonominės teisės kodekso VII knygos 4 skyriaus 4 antraštinė dalis (11 straipsnis) (2015 m. lapkričio 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2015 m. lapkričio 5 d. Moniteur belge

4 straipsnio 11 dalis

Nepažeidžiant Finansinių paslaugų ir rinkų tarnybos teisės reikalauti papildomos informacijos, kuri, jos manymu, yra būtina bylai įvertinti, kad prašymas patvirtinti skolintojo statusą būtų patenkintas, pareiškėjas prašyme nurodo šią informaciją ir kartu pateikia šiuos dokumentus:

(…)

11)

informaciją, ar skolintojas vykdys kredito tarpininko veiklą ir, jei būtina, draudimo bendrovės, kuri apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu pagal Ekonominės teisės kodekso VII.180 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktus ir (arba) VII.184 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktus, išduotą pažymėjimą, kuriame nurodoma, kad draudimas atitinka IV skyriaus sąlygas;

7 straipsnio 10 dalis

Nepažeidžiant Finansinių paslaugų ir rinkų tarnybos teisės reikalauti papildomos informacijos, kuri, jos manymu, yra būtina bylai įvertinti, kad prašymas registruoti kredito tarpininką paskolų maklerių, priklausomų agentų ar subagentų kategorijoje būtų patenkintas, pareiškėjas, jei jis yra fizinis asmuo, prašyme nurodo šią informaciją ir kartu pateikia šiuos dokumentus:

(…)

10)

jei taikoma 11 straipsnio nuostata, draudimo bendrovės, kuri apdraudė profesinės civilinės atsakomybės draudimu pagal Ekonominės teisės kodekso VII.181 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktus ir (arba) VII.186 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus, išduotą pažymėjimą, kuriame nurodoma, kad draudimas atitinka IV skyriaus sąlygas;

9 straipsnio 7 dalis

Nepažeidžiant Finansinių paslaugų ir rinkų tarnybos teisės reikalauti papildomos informacijos, kuri, jos manymu, yra būtina bylai įvertinti, kad prašymas registruoti vartojimo paskolų tarpininką pagalbinių agentų kategorijoje būtų patenkintas, pareiškėjas prašyme nurodo šią informaciją ir kartu pateikia šiuos dokumentus:

7.

draudimo bendrovės, kuri [apdraudė] profesinės civilinės atsakomybės draudimu, išduotą pažymėjimą.

 

12.

Sauga ir saugumas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2013 m. rugsėjo 2 d. Karališkasis dekretas, kuriuo nustatomos sąlygos leidimui vykdyti laivybos saugos bendrovės veiklą gauti (3 straipsnio 3 dalis) (2013 m. spalio 4 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2013 m. sausio 30 d. Moniteur belge

3 straipsnio 3 dalis

Prašyme gauti leidimą Belgijoje įsisteigusi bendrovė privalo nurodyti tokią informaciją ir pateikti šiuos dokumentus:

(…)

3)

galiojantį laivybos saugos bendrovės civilinės atsakomybės ir atsakomybės už sutarties vykdymą draudimo liudijimą pagal Įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir atitinkantį 1991 m. birželio 27 d. Karališkajame dekrete, kuriuo nustatomi apsaugos bendrovių, vidaus saugumo bendrovių ir laivybos saugos bendrovių civilinės atsakomybės draudimo reikalavimai, nustatytą formą.

 

13.

Sauga ir saugumas

Teisės aktas / teisinė nuoroda2017 m. lapkričio 12 d. Karališkasis dekretas, kuriuo nustatomi apsaugos bendrovių, vidaus saugumo bendrovių ir laivybos saugos bendrovių civilinės atsakomybės draudimo reikalavimai (3 straipsnis) (2017 m. lapkričio 24 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2017 m. lapkričio 24 d. Moniteur belge

2 straipsnis

Jei draudėjas yra apsaugos bendrovė arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris organizuoja vidaus saugumo arba apsaugos paslaugas, sudaręs draudimo sutartį, jis privalo išsiųsti administracijai draudimo pažymėjimą, parengtą pagal 1 priede nustatytą formą.

Jei draudėjas yra laivybos saugos bendrovė, sudaręs draudimo sutartį, jis privalo išsiųsti administracijai draudimo pažymėjimą, parengtą pagal 2 priede nustatytą formą.

 

14.

Terikonai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1985 m. spalio 22 d. Ministro dekretas, kuriuo patvirtinama prašymų išduoti leidimus terikonams utilizuoti forma ir turinys (6 straipsnio 1 dalies paskutinis punktas) (1985 m. lapkričio 18 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:1985 m. lapkričio 8 d. Moniteur belge

6 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa

Bendrovės, kuri apdraudė pareiškėją civilinės atsakomybės draudimu, kuriuo padengiami visi sužalojimai ir turtui padaryta žala vykdant įprastą veiklą, pažyma.

 

15.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Tarptautinė Nairobio konvencija dėl laivų nuolaužų pašalinimo (12 straipsnio 1 dalis) (2017 m. liepos 28 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2017 m. liepos 18 d. Moniteur belge

12 straipsnio 2–5 dalys

2)

Liudijimas, patvirtinantis, kad draudimas ar kita finansinė garantija galioja pagal šios Konvencijos nuostatas, yra išduodamas kiekvienam laivui, kurio bendroji talpa viršija 300, kai laivo registracijos valstybės atitinkama valdžios institucija nustato, kad laikomasi 1 dalies reikalavimų. Susitariančiojoje Šalyje įregistruotam laivui tokį liudijimą išduoda arba patvirtina atitinkama laivo registracijos valstybės valdžios institucija; Susitariančiojoje Šalyje neįregistruotam laivui jį gali išduoti ar patvirtinti kurios nors iš Susitariančiųjų Šalių atitinkama valdžios institucija. Šis privalomojo draudimo liudijimas atitinka šios Konvencijos priede pateiktą formą, ir jame nurodomi šie duomenys:

a)

laivo pavadinimas, skiriamasis numeris ar šaukinys ir registracijos uostas;

b)

laivo bendroji talpa;

c)

registruoto savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta;

d)

laivo TJO identifikacinis numeris;

e)

garantijos rūšis ir trukmė;

f)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo apdrausta arba kurioje buvo suteikta garantija; ir

g)

liudijimo galiojimo laikotarpis, kuris neturi būti ilgesnis už draudimo ar kitos garantijos galiojimo laikotarpį.

 

16.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2009 m. birželio 3 d. Valonijos Vyriausybės dekretas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. spalio 18 d. Dekretas dėl taksi paslaugų ir automobilių nuomos paslaugų (4 straipsnio 1 dalies 3 ir 127 punktai) (2009 m. rugsėjo 8 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2009 m. rugsėjo 8 d. Moniteur belge

4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Pareiškėjas turi įrodyti savo mokumą,

(…)

taikant 1 dalies 3 punkto reikalavimą, pateikdamas atitinkamos draudimo bendrovės liudijimą.

27 straipsnio 4 dalis

Visuose automobiliuose turi būti bent tokie dokumentai:

(…)

4)

draudiko išduotas liudijimas, kuriuo patvirtinama, kad automobilis apdraustas mokamu keleivio vežimo draudimu, atitinkantis šio Dekreto 3 priede nustatytą formą.

 

17.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2012 m. sausio 30 d. Įstatymas, kuriuo reglamentuojami Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo statuto 78 straipsnio reikalavimai (5 straipsnis) (2012 m. kovo 12 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2012 m. kovo 2 d. Moniteur belge

7 straipsnis

5 straipsnyje nurodyto draudimo buvimas patvirtinamas vienu ar keliais pažymėjimais, išduotais jį suteikusio subjekto ir esančiais laive.

Draudimą suteikusio subjekto išduotuose pažymėjimuose nurodoma tokia informacija:

1)

laivo pavadinimas, jo TJO numeris ir registracijos uostas;

2)

laivo savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta;

3)

draudimo rūšis ir galiojimo trukmė;

4)

draudimą suteikusio subjekto pavadinimas ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta bei atitinkamais atvejais veiklos vykdymo vieta, kurioje buvo įgytas draudimas.

 

18.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2012 m. lapkričio 26 d. Įstatymas, kuriuo patvirtinamas 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolas, pasirašytas Londone 2002 m. lapkričio 1 d. (1974 m. gruodžio 13 d. Konvencijos 4bis straipsnio 1 dalis) (2014 m. balandžio 21 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2014 m. balandžio 11 d. Moniteur belge

4bis straipsnio 2 dalis

Liudijimas, patvirtinantis, kad draudimas ar kita finansinė garantija galioja pagal šios Konvencijos nuostatas, yra išduodamas kiekvienam laivui, kai Susitariančiosios Šalies atitinkama valdžios institucija nustato, kad laikomasi 1 dalies reikalavimų. Susitariančiojoje Šalyje, įregistruotam laivui tokį liudijimą išduoda arba patvirtina atitinkama laivo registracijos valstybės valdžios institucija; Susitariančiojoje Šalyje neįregistruotam laivui jį gali išduoti ar patvirtinti kurios nors iš Susitariančiųjų Šalių atitinkama valdžios institucija. Šis liudijimas atitinka šios Konvencijos priede pateiktą formą, ir jame nurodomi šie duomenys:

a)

laivo pavadinimas, skiriamasis numeris ar šaukinys ir registracijos uostas;

b)

vežėjo, kuris faktiškai vykdo visą vežimą arba jo dalį, pavadinimas ir pagrindinė verslo vieta;

c)

laivo TJO identifikacinis numeris;

d)

garantijos rūšis ir trukmė;

e)

draudiko ar kito asmens, teikiančio finansinę garantiją, pavadinimas ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – verslo vieta, kurioje buvo apdrausta arba kurioje buvo suteikta kita finansinė garantija, ir

f)

liudijimo galiojimo laikotarpis, kuris neturi būti ilgesnis už draudimo ar kitos finansinės garantijos galiojimo laikotarpį.

 

19.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2014 m. gegužės 22 d. Karališkasis dekretas dėl keleivių vežimo keliais (35 straipsnio 1 dalies 2 punktas) (2014 m. rugsėjo 1 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2014 m. liepos 15 d. Moniteur belge

35 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas finansavimo pajėgumas įrodomas pateikiant liudijimą, išduotą vienos ar kelių iš toliau išvardytų įstaigų, kuriuo patvirtinama, kad minėtosios įstaigos suteikė bendrovei solidariąją trečiosios šalies garantiją:

(…)

2)

draudimo bendrovė, gavusi leidimą pagal 1975 m. liepos 9 d. Įstatymą dėl draudimo bendrovių priežiūros.

 

20.

Transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2018 m. balandžio 16 d. Karališkasis dekretas, kuriuo nustatomos privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sąlygos dėl motorinių transporto priemonių naudojimo (2018 m. gegužės 12 d.)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2018 m. gegužės 2 d. Moniteur belge

4 straipsnis

Pirmiau nurodyto 1989 m. lapkričio 21 d. Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytame draudimo liudijime būtina patvirtinti, kad garantija suteikiama bent šioje teritorijoje įvykusiems įvykiams:

1)

1991 m. vasario 13 d. Karališkojo dekreto dėl 1989 m. lapkričio 21 d. Įstatymo dėl privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dėl motorinių transporto priemonių naudojimo įsigaliojimo ir įgyvendinimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose valstybėse ir

2)

Maroke,

3)

Tunise ir

4)

Turkijoje.

BULGARIJA

1.

Privalomasis viešojo transporto priemonių keleivių nelaimingų atsitikimų draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2014 10 16 Potvarkio Nr. 49 dėl privalomojo draudimo pagal Draudimo kodekso 461 straipsnio 2 dalį ir Motorinėms transporto priemonėms padarytos žalos kompensavimo tvarką 35 straipsnis.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Draudimo kodeksas (paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 102/2015 12 29, p. 195) (įsigaliojo 2016 1 1; su pakeitimais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 24/2018 3 16 ir Nr. 27/2018 3 27)

Draudimo pažymėjimo turinys:

draudiko verslo pavadinimas,

draudiko registruotoji būstinė ir administracijos buveinės adresas; draudikai iš trečiųjų šalių, veikiantys per filialą Bulgarijos Respublikoje, taip pat nurodo draudiko, įsisteigusio trečiojoje šalyje, registruotąją būstinę ir administracijos buveinės adresą ir filialo Bulgarijos Respublikoje adresą,

kompetentingos institucijos dokumento, kuriuo išduota licencija verstis draudimo veikla, numeris; trečiosios šalies draudikai, veikiantys per filialą Bulgarijos Respublikoje, nurodo kompetentingos institucijos pagal draudiko registruotosios būstinės trečiojoje šalyje adresą dokumento numerį ir kompetentingos institucijos Bulgarijos Respublikoje dokumento numerį,

Bulgarijos Respublikoje registruotąją būstinę turinčių draudikų vienodas identifikacinis kodas ir atitinkamai valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje registruotąją būstinę turinčių draudikų komercinio ar kitokio panašaus registro numeris,

keleivių vežimo viešuoju transportu bendrovės pavadinimas ir adresas, atitinkamai verslo pavadinimas, registruotoji būstinė, administracijos buveinės adresas ir vienodas identifikacinis kodas,

draudėjo pavadinimas ir adresas, atitinkamai verslo pavadinimas, registruotoji būstinė, administracijos buveinės adresas ir vienodas identifikacinis kodas,

draudimo liudijimo serijos numeris,

draudimo sutarties objektas,

draudžiamosios rizikos,

sutarties galiojimo terminas, įskaitant draudimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas ir draudimo apsaugos laikotarpį,

draudimo suma arba jos nustatymo metodas,

draudimo įmoka arba jos nustatymo metodas bei mokėjimo sąlygos,

jei sutartis sudaryta per tarpininką – draudimo tarpininkų pavadinimai ir adresai; draudimo agentų atveju taip pat nurodomas jų identifikavimo dokumento numeris,

sutarties sudarymo data ir vieta,

šalių parašai,

draudimo galiojimo terminas (Potvarkio Nr. 49 35 straipsnis).

 

2.

Privalomasis kelionių organizatorių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turizmo įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Turizmo įstatymas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 30/2013 3 26, p. 3 (įsigaliojo 2013 3 26; su pakeitimais ir papildymais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 37/2018 5 4, įsigaliojusiais 2018 5 4)

Draudimo pažymėjimo turinys:

draudiko pavadinimas, juridinės buveinės ir adminsitracijos buveinės adresas ir telefono numeris,

draudimo apsauga,

draudimo suma,

draudimo liudijimo numeris,

draudimo liudijimo data.

 

3.

Prekiautojo, teikiančio susijusias kelionių organizavimo paslaugas, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turizmo įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Turizmo įstatymas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 30/2013 3 26, p. 3 (įsigaliojo 2013 3 26; su pakeitimais ir papildymais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 37/2018 5 4, įsigaliojusiais 2018 5 4)

Draudimo pažymėjimo turinys:

draudiko pavadinimas, juridinės buveinės ir adminsitracijos buveinės adresas ir telefono numeris,

draudimo apsauga,

draudimo suma,

draudimo liudijimo numeris,

draudimo liudijimo data.

 

4.

Privalomasis frachtuoto laivo draudimas

Teisės aktas / teisinė nuoroda Prekybinės laivybos kodekso 259 straipsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Prekybinės laivybos kodeksas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 55/1970 7 14 ir Nr. 56/1970 7 17 (įsigaliojo 1971 1 1; su pakeitimais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 28/2018 3 29)

Draudimo liudijime (draudimo pažymėjime) turi būti punktai, kuriais apibrėžiama:

1)

draudimo objektas (draudžiamasis interesas); jei draudžiamas prekių vežimas – laivo pavadinimas;

2)

draudimo suma;

3)

draudžiamos rizikos;

4)

draudimo laikotarpis;

5)

paskirties ir tarpiniai uostai, į kuriuos laivas įplauks prieš pasiekdamas paskirties uostą;

6)

draudimo liudijimo išdavimo vieta ir data;

7)

draudėjas;

8)

draudiko pavadinimas ir jo atstovo parašas.

 

5.

Hipoteka laivą įkeitusio skolininko privalomasis draudimas nuo jūrinių rizikų

Teisės aktas / teisinė nuoroda Prekybinės laivybos kodekso 259 straipsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Prekybinės laivybos kodeksas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 55/1970 7 14 ir Nr. 56/1970 7 17 (įsigaliojo 1971 1 1; su pakeitimais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 28/2018 3 29)

Draudimo liudijime (draudimo pažymėjime) turi būti punktai, kuriais apibrėžiama:

1)

draudimo objektas (draudžiamasis interesas); jei draudžiamas prekių vežimas – laivo pavadinimas;

2)

draudimo suma;

3)

draudžiamos rizikos;

4)

draudimo laikotarpis;

5)

paskirties ir tarpiniai uostai, į kuriuos laivas įplauks prieš pasiekdamas paskirties uostą;

6)

draudimo liudijimo išdavimo vieta ir data;

7)

draudėjas;

8)

draudiko pavadinimas ir jo atstovo parašas.

 

6.

Privalomasis laivo frachtuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuoroda Prekybinės laivybos kodekso 259 straipsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Prekybinės laivybos kodeksas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 55/1970 7 14 ir Nr. 56/1970 7 17 (įsigaliojo 1971 1 1; su pakeitimais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 28/2018 3 29)

Draudimo liudijime (draudimo pažymėjime) turi būti punktai, kuriais apibrėžiama:

1)

draudimo objektas (draudžiamasis interesas); jei draudžiamas prekių vežimas – laivo pavadinimas;

2)

draudimo suma;

3)

draudžiamos rizikos;

4)

draudimo laikotarpis;

5)

paskirties ir tarpiniai uostai, į kuriuos laivas įplauks prieš pasiekdamas paskirties uostą;

6)

draudimo liudijimo išdavimo vieta ir data;

7)

draudėjas;

8)

draudiko pavadinimas ir jo atstovo parašas.

 

7.

Privalomasis laivo atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Teisės aktas / teisinė nuoroda Prekybinės laivybos kodekso 259 straipsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Prekybinės laivybos kodeksas, paskelbtas oficialiajame leidinyje Nr. 55/1970 7 14 ir Nr. 56/1970 7 17 (įsigaliojo 1971 1 1; su pakeitimais, paskelbtais oficialiajame leidinyje Nr. 28/2018 3 29)

Draudimo liudijimo (draudimo pažymėjimo) turinys:

draudimo liudijime (draudimo pažymėjime) turi būti punktai, kuriais apibrėžiama:

1)

draudimo objektas (draudžiamasis interesas); jei draudžiamas prekių vežimas – laivo pavadinimas;

2)

draudimo suma;

3)

draudžiamos rizikos;

4)

draudimo laikotarpis;

5)

paskirties ir tarpiniai uostai, į kuriuos laivas įplauks prieš pasiekdamas paskirties uostą;

6)

draudimo liudijimo išdavimo vieta ir data;

7)

draudėjas;

8)

draudiko pavadinimas ir jo atstovo parašas.

ČEKIJA

DANIJA

1.

Konsultanto civilinė atsakomybė Auditoriai (dan. revisorer)

Teisės aktas / teisinė nuostata:2016 9 9 Danijos patvirtintųjų auditorių ir audito bendrovių įstatymo Nr. 1167 3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Offentliggørelsesdato (PASKELBIMO DATA): 2016 9 17

Auditoriai turi būti patvirtinti Danijos verslo institucijos, kuri nurodo draudimo apsaugos dokumentus.

Danijos verslo institucija nustato nuostatas dėl draudimo turinio, įskaitant draudimo apimtį ir pobūdį bei trukmę.

 

2.

Konsultanto civilinė atsakomybė Draudimo tarpininkai

Teisės aktas / teisinė nuostata:2018 1 22 Danijos draudimo tarpininkavimo įstatymo Nr. 41 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Offentliggørelsesdato: 2018 1 23

2018 5 3 Vykdomojo įsakymo Nr. 481 dėl draudimo brokerių, perdraudimo brokerių ir papildomo draudimo paslaugų teikėjų civilinės atsakomybės draudimo, garantijos ir patikimų lėšų tvarkymo 2 straipsnis, plg. 5 straipsnį.

Brokeris privalo pateikti draudimo bendrovės arba banko deklaraciją, kurioje nurodyta informacija apie prašomą civilinės atsakomybės draudimą. Deklaracijos formą parengia Danijos finansų priežiūros institucija. Pateikdama tokią deklaraciją, draudimo bendrovė garantuoja, kad civilinės atsakomybės draudimas atitinka 2 straipsnio taisykles.

Pagal 2 straipsnio nuostatas deklaracijoje, be kita ko, nurodoma, kad:

civilinės atsakomybės draudimu arba garantija užtikrinama, kad draudikas arba bankas tiesiogiai atsako už bendrovės patirtą žalą dėl aplaidumo,

civilinės atsakomybės draudimu draudžiama bendrovės veikla visose Europos Sąjungos šalyse ir šalyse, su kuriomis Bendrija sudarė susitarimą finansų srityje,

civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima apsaugą draudimo išmokos atšaukimo atveju, jei per draudimo metus ji gali būti išnaudota dėl vieno ar kelių sužeidimų (draudimo liudijimu pagrįstas atkūrimas),

civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima pretenzijas dėl žalos atlyginimo, iškeltas ir pateiktas per 3 metus nuo draudimo arba garantijos nutraukimo, jei kita draudimo bendrovė neišdavė jokio naujo civilinės atsakomybės draudimo arba kitas bankas nesuteikė tarpininkui naujos garantijos, kurios apsauga turi atgalinį poveikį.

 

3.

Konsultanto civilinė atsakomybė Finansų konsultantas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2016 7 5 Konsolidavimo įstatymo dėl finansų konsultantų ir būsto kreditų tarpininkų Nr. 1079 3 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Offentliggørelsesdato: 2016 7 13

2018 5 30 Vykdomojo įsakymo Nr. 653 dėl finansų konsultantų, investicijų konsultantų ir būsto kreditų tarpininkų draudimo apsaugos, garantijos sistemų ir patikėtų lėšų tvarkymo 2 straipsnis.

Finansų konsultantas privalo pateikti draudimo bendrovės išduotą deklaraciją (pagal Danijos finansų priežiūros institucijos parengtą formą), kurioje nurodyta informacija apie prašomą civilinės atsakomybės draudimą. Pateikdama tokią deklaraciją, draudimo bendrovė garantuoja, kad civilinės atsakomybės draudimas atitinka 2–5 straipsnių taisykles, plg. 5 straipsnį.

Pagal 2–3 straipsnių nuostatas deklaracijoje, be kita ko, nurodoma, kad:

civilinės atsakomybės draudimu arba garantija užtikrinama, kad draudimo bendrovė ar bankas būtų tiesiogiai atsakingi nukentėjusiajai šaliai už žalą, kurią atlyginti reikalauja finansų konsultantas, investicijų konsultantas ar būsto kreditų tarpininkas aplaidumo, sukelto bendrovės ar bet kurios kitos šalies, kuriai jis yra atsakingas,

civilinės atsakomybės draudimas taikomas bendrovės veiklai Danijoje,

civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima pretenzijas, iškeltas ir pateiktas per 3 metus nuo civilinės atsakomybės draudimo arba garantijos nutraukimo, jei kita draudimo bendrovė neišdavė jokio naujo civilinės atsakomybės draudimo arba kitas bankas nesuteikė bendrovei naujos garantijos, kurios apsauga turi atgalinį poveikį,

civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima apsaugą draudimo išmokos atšaukimo atveju, jei per draudimo metus ji gali būti išnaudota dėl vieno ar kelių sužeidimų (draudimo liudijimu pagrįstas atkūrimas),

mažiausia galima draudimo suma yra 1 500 000 DKK vienai pretenzijai per draudimo metus ir 3 000 000 DKK visoms pretenzijoms per draudimo metus.

 

4.

Konsultanto civilinė atsakomybė Būsto kreditų tarpininkai (dan. boligkreditformidler)

Teisės aktas / teisinė nuostata:2016 7 5 Konsolidavimo įstatymo dėl finansų konsultantų ir būsto kreditų tarpininkų Nr. 1079 3 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Offentliggørelsesdato: 2016 7 13

2018 5 30 Vykdomojo įsakymo Nr. 653 dėl finansų konsultantų, investicijų konsultantų ir būsto kreditų tarpininkų draudimo apsaugos, garantijos sistemų ir patikėtų lėšų tvarkymo 2 straipsnis.

Būsto kreditų tarpininkas privalo pateikti draudimo bendrovės deklaraciją (pagal Danijos finansų priežiūros institucijos parengtą formą), kurioje nurodyta informacija apie prašomą civilinės atsakomybės draudimą. Pateikdama tokią deklaraciją, draudimo bendrovė garantuoja, kad civilinės atsakomybės draudimas atitinka 2–5 straipsnių taisykles, plg. 5 straipsnį.

Pagal 2–3 straipsnių nuostatas deklaracijoje, be kita ko, nurodoma, kad:

civilinės atsakomybės draudimu arba garantija užtikrinama, kad draudimo bendrovė ar bankas būtų tiesiogiai atsakingi nukentėjusiajai šaliai už žalą, kurią atlyginti reikalauja finansų konsultantas, investicijų konsultantas ar būsto kreditų tarpininkas aplaidumo, sukelto bendrovės ar bet kurios kitos šalies, kuriai jis yra atsakingas.

Civilinės atsakomybės draudimas arba garantija galioja Europos Sąjungos šalyse ir šalyse, su kuriomis Sąjunga sudarė finansinį susitarimą.

Civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima pretenzijas, iškeltas ir pateiktas per 3 metus nuo civilinės atsakomybės draudimo arba garantijos nutraukimo, jei kita draudimo bendrovė neišdavė jokio naujo civilinės atsakomybės draudimo arba kitas bankas nesuteikė bendrovei naujos garantijos, kurios apsauga turi atgalinį poveikį.

Civilinės atsakomybės draudimas arba garantija apima apsaugą draudimo išmokos atšaukimo atveju, jei per draudimo metus ji gali būti išnaudota dėl vieno ar kelių sužeidimų (draudimo liudijimu pagrįstas atkūrimas).

Būsto kreditų tarpininkas turi turėti civilinės atsakomybės draudimą arba garantiją, kurios suma sudaro bent 460 000 EUR vienai pretenzijai per draudimo metus ir bent 750 000 EUR visoms pretenzijoms per draudimo metus.

 

5.

Konsultanto civilinė atsakomybė Ejendomskreditselskab

Teisės aktas / teisinė nuostata:2017 8 30 Konsolidavimo įstatymo dėl turto kredito bendrovių Nr. 1023 3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2017 8 30 Konsolidavimo įstatymas dėl turto kredito bendrovių Nr. 1023

Offentliggørelsesdato: 2017 9 1

Vykdomasis įsakymas dėl informacijos reikalavimų, susijusių su nekilnojamojo turto komercinėmis hipotekomis ir nekilnojamojo turto hipotekų platintojams patikėtų lėšų bei garantijų tvarkymu

Reikalaujama, kad bendrovė (dan. ejendomskreditselskabet), bendraujanti su vartotojais, atidarytų atskirą sąskaitą sutartoms lėšoms ir kad bendrovė šias lėšas užtikrintų. Danijos finansų priežiūros institucijai kasmet turi būti pateikta patvirtintojo auditoriaus deklaracija dėl lėšų saugumo, plg. 3 straipsnio 5 dalį.

Tam, kad hipotekos bendrovė gautų patikėtas lėšas, plg. 2010 11 8 Vykdomojo įsakymo Nr. 1241 4–9 straipsnius (dėl informacijos reikalavimų, susijusių su nekilnojamojo turto komercinėmis hipotekomis ir nekilnojamojo turto hipotekų platintojams patikėtų lėšų bei garantijų tvarkymu), būtina pateikti draudimo bendrovės arba banko deklaraciją, kuria užtikrinamas patikėtų lėšų mokėjimas, plg. 10 straipsnį.

Pagal 10 straipsnio nuostatas deklaracijoje, be kita ko, nurodoma, kad:

laiduotojas garantuoja vartotojo, kuris bendradarbiauja su bendrove dėl turto įkeitimo, teisę reikalauti iš bendrovės sumokėti patikėtas lėšas,

garantija apdraustajam asmeniui suteikiama teisė tiesiogiai pateikti reikalavimą laiduotojui,

garantija turi apimti reikalavimus, susijusius su patikėtomis lėšomis garantijos galiojimo laikotarpiu,

garantija turi galioti ne mažiau kaip 1 metus,

garantijai netaikomi jokie kiti apribojimai, išskyrus tuos, kurie numatyti šiame Vykdomajame įsakyme.

VOKIETIJA

1.

Civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Privalomojo draudimo įstatymo 1 skirsnis, 4 skirsnio 2 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1965 m. balandžio 5 d. Privalomojo draudimo įstatymas (Vokietijos federalinis įstatymų leidinys, toliau – BGBl. I p. 213) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 6 d. Potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 147)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

2.

Užsienio motorinės transporto priemonės

Teisės aktas / teisinė nuostata: Užsienyje registruotų transporto priemonių ir priekabų civilinės atsakomybės draudimo įstatymo 1 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Užsienyje registruotų transporto priemonių ir priekabų civilinės atsakomybės draudimo įstatymas, paskelbtas BGBl. III, Nr. 925–2, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkio 496 straipsniu (BGBl. I p. 1474)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

3.

Atliekų transportas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl transporto licencijų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu (vok. TGv) ir specialiosios atsakomybės už žalą aplinkai draudimu 7 skirsnio 2 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl transporto licencijų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu (vok. TGv) ir specialiosios atsakomybės už žalą aplinkai draudimu, paskelbtas 1996 m. rugsėjo 10 d. BGBl. I, p. 1411 (1997, 2861), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. liepos 19 d. įstatymo 5 straipsniu (BGBl. I p. 1462)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

4.

Oro transporto bendrovės ir kiti orlaivių savininkai

Teisė aktas / teisinės nuostatos LuftVG 2 skirsnio 1 dalies 3 punktas, 37 skirsnio 1 dalis, 43 skirsnio 1 dalis ir 50 skirsnis kartu su LuftVZO 102–104 skirsniais

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) 2007 m. gegužės 10 d. Oro eismo įstatymas (BGBl. I p. 698) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 20 d. įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi (BGBl. I p. 2808; 2018 I 472) kartu su

2) 1964 m. birželio 19 d. Oro eismo leidimų reglamentu (BGBl. I p. 370) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 30 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 683)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

5.

Atsakomybė už žalą, padarytą dėl jūrų transporto priemonėse esančios naftos

Teisės aktas / teisinės nuostatos Įstatymo dėl taršos nafta žalos 2 skirsnis, taip pat žr. Įstatymą dėl atsakomybės ir kompensacijų už taršą nafta

Oficialiojo leidinio nuoroda:1988 m. rugsėjo 30 d. Įstatymas dėl taršos nafta žalos (BGBl. I p. 1770) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 18 d. įstatymo 4 straipsnio 23 dalimi (BGBl. I p. 1666)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

6.

Atsakomybė už sportinius laivus

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl ežeruose plaukiojančių sportinių laivų nuomos – reikalavimų transporto priemonėms, kurias leidžiama eksploatuoti užsakomojo vežimo tikslais 7 priedo 1 punktas iki 9 skirsnio 2 dalies 2 punkto

Oficialiojo leidinio nuoroda:2000 m. balandžio 18 d. Potvarkis dėl ežeruose plaukiojančių sportinių laivų nuomos (BGBl. I p. 572) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 3 d. potvarkio 4 straipsniu (BGBl. I p. 1016)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

7.

Valstybės patvirtintų automobilių remonto dirbtuvių atliekami specialieji išmetamųjų dujų tyrimai ir saugumo patikrinimai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatų 47b skirsnio 2 dalies 5 ir 6 punktai ir StVZO VIII c priedo 2.8 ir 2.9 punktai

Oficialiojo leidinio nuoroda:2012 m. balandžio 26 d. Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatai (BGBl. I p. 679) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 20 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 3723)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

8.

Mokymo kursų tvirtinimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pirmojo potvarkio dėl sprogmenų įstatymo 33 skirsnio 2 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Pirmasis potvarkis dėl sprogmenų įstatymo, paskelbtas 1991 m. sausio 31 d. (BGBl. I p. 169), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 11 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 1617)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

9.

Atliekų transportavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl transporto licencijų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu (vok. TGv) ir specialiosios atsakomybės už žalą aplinkai draudimu, 7 skirsnio 2 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl transporto licencijų, susijusių su civilinės atsakomybės draudimu (vok. TGv) ir specialiosios atsakomybės už žalą aplinkai draudimu, paskelbtas 1996 m. rugsėjo 10 d., BGBl. I p. 1411 (1997, 2861), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. liepos 19 d. įstatymo 5 straipsniu (BGBl. I p. 1462).

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

10.

Atliekų vežimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Atliekų vežimo įstatymo 7 skirsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2007 m. liepos 19 d. Atliekų vežimo įstatymas (BGBl. I p. 1462) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 1 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2452)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

11.

Farmacijos gamintojų atsakomybė už gaminius

Teisės aktas / teisinė nuostata: Vokietijos vaistų įstatymo (vok. AMG) 88 skirsnio 1 dalis, 94 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vokietijos vaistų įstatymas, paskelbtas 2005 m. gruodžio 12 d. BGBl. I p. 3394, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 18 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2757)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

12.

Pavojingųjų krovinių vežimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pavojingųjų krovinių vežimo įstatymo 3 skirsnio 1 dalies ketvirtas sakinys

Oficialiojo leidinio nuoroda:1975 m. rugpjūčio 6 d. Pavojingųjų krovinių vežimo įstatymas (BGBl. I p. 2121) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 26 d. įstatymo 5 straipsniu (BGBl. I p. 1843)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

13.

Veiklos atsakomybė už atitinkamus projektus, kurie gali kelti pavojų aplinkai

Teisės aktas / teisinė nuostata:. Atsakomybės už žalą aplinkai įstatymo 19 skirsnio 1 dalis ir 2 dalies 1 punktas kartu su 2 priedu (draudimo taisyklių nuostatos dar neįsigaliojo, nes turi būti priimtas atitinkamas potvarkis).

Oficialiojo leidinio nuoroda:1990 m. gruodžio 10 d. Atsakomybės už žalą aplinkai įstatymas (BGBl. I p. 2634) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 17 d. įstatymo 6 straipsniu (BGBl. I p. 2421)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

14.

Veiklos atsakomybė už genetinių tyrimų įrenginius ir genetiškai modifikuotų organizmų išleidimą į aplinką

Teisės aktas / teisinė nuostata: Genų inžinerijos įstatymo 36 skirsnio 1 dalis ir 2 dalies 1 punktas Kadangi potvarkis nepriimtas, draudimo apsaugos nuostata dar nėra privaloma

Oficialiojo leidinio nuoroda:1993 m. gruodžio 16 d. Genų inžinerijos įstatymas (BGBl. I p. 2066) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 17 d. įstatymo 3 straipsniu (BGBl. I p. 2421)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

15.

Veiklos atsakomybė už šaudyklas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Ginklų įstatymo 27 skirsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2002 m. spalio 11 d. Ginklų įstatymas (BGBl. I p. 3970, 4592, 2003 I p. 1957) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 30 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2133)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

16.

Socialinės asociacijos, kurių užduotis yra rasti ir mokyti savanorius, norinčius tapti „Betreuer“ [neįgalaus asmens globėju]

Teisės aktas / teisinė nuostata: Civilinio kodekso (vok. BGB) 1908f skirsnio 1 dalies 1 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2002 m. sausio 2 d. Civilinis kodeksas (BGBl. I p. 42, 2909; (2003 I p. 738) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 12 d. įstatymo 6 straipsniu (BGBl. I p. 1151)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

17.

Pramoninės saugos ir sveikatos / kontrolės agentūros

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl pramoninės saugos ir sveikatos 21 skirsnio 2 dalies 1 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2015 m. vasario 3 d. Potvarkis dėl pramoninės saugos ir sveikatos (BGBl. I p. 49) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 18 d. potvarkio 5 straipsnio 7 dalimi (BGBl. I p. 3584)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

18.

Apsaugos paslaugos

Teisės aktai / teisinės nuostatos Pramonės kodekso (GewO) 34a skirsnio 2 dalies 3c punktas kartu su Potvarkio dėl apsaugos paslaugų 6 skirsnio 2 dalimi

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) 1999 m. vasario 22 d. Pramonės kodeksas (BGBl. I p. 202) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 17 d. Įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 3562), kartu su

2) 2003 m. liepos 10 d. Potvarkiu dėl apsaugos paslaugų (BGBl. I p. 1378) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 1 d. Įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2692)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

19.

Antžeminės paslaugos oro uostuose

Teisės aktai / teisinės nuostatos Potvarkio dėl antžeminių paslaugų 3 skirsnis kartu su 3 priedo 2 B dalies 6 punktu

Oficialiojo leidinio nuoroda:1997 m. gruodžio 10 d. Potvarkis dėl antžeminių paslaugų (BGBl. I p. 2885) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 23 d. Įstatymo 6 straipsnio 16 dalimi (BGBl. I p. 1228)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

20.

Sąvartynai

Teisės aktai / teisinės nuostatos Potvarkio dėl sąvartynų 19 skirsnio 2 dalyje reikalaujama, kad sąvartyno savininkas „pateiktų garantiją“, kuri nebūtinai turi būti civilinės atsakomybės draudimas.

Oficialiojo leidinio nuoroda:2009 m. balandžio 27 d. Potvarkis dėl sąvartynų (BGBl. I p. 900) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugsėjo 27 d. Potvarkio 2 straipsniu (BGBl. I p. 3465)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

21.

Svarsčių ir matų tikrinimo / inspekcijos

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl matavimo ir tikrinimo 44 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2014 m. gruodžio 11 d. Potvarkis dėl matavimo ir tikrinimo (BGBl. I p. 2010, 2011) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 10 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 3098)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

22.

Specializuotų atliekų tvarkymo bendrovių veiklos atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pagal Potvarkio dėl specializuotų atliekų tvarkymo bendrovių 6 skirsnį reikalaujamas atitinkamos draudimo apsaugos įrodymas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2016 m. gruodžio 2 d. Potvarkis dėl specializuotų atliekų tvarkymo bendrovių (BGBl. I p. 2770) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 5 d. įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (BGBl. I p. 2234)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

23.

Civilinė atsakomybė už dujų sistemų ir jų įrengimo, atliekamo valstybės patvirtintų automobilių remonto dirbtuvių, patikrinimą

Teisės aktas / teisinė nuostata: Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatų (vok. (StVZO) VII a priedo 2.8 ir 2.9 punktai

Oficialiojo leidinio nuoroda:2012 m. balandžio 26 d. Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatai (BGBl. I p. 679) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 20 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 3723)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

24.

Medžiotojų atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Federalinio medžioklės įstatymo 17 skirsnio 1 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:1976 m. rugsėjo 29 d. Federalinis medžioklės įstatymas (BGBl. I p. 2849) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugsėjo 8 d. įstatymo 3 straipsniu (BGBl. I p. 3370)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

25.

Atominių elektrinių ir branduolinio kuro bei kitų radioaktyviųjų medžiagų savininkų, taip pat jonizuojančiosios spinduliuotės naudotojų veiklos atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Atominės energetikos įstatymo 13 skirsnis kartu su Potvarkiu dėl branduolinio finansinio saugumo ir Potvarkio dėl radiacinės saugos 24 skirsnio 1 dalies 5 punktu ir Potvarkio dėl rentgeno spindulių 28b skirsnio 1 dalies 5 punktu

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) 1985 m. liepos 15 d. Atominės energetikos įstatymas (BGBl. I p. 1565) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 10 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 1122)

2) 1977 m. sausio 25 d. Potvarkis dėl branduolinio finansinio saugumo(BGBl. I p. 220), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 27 d. įstatymo 20 straipsniu (BGBl. I p. 1966)

3) 2001 m. liepos 20 d. Potvarkis dėl radiacinės saugos (BGBl. I p. 1714; 2002 I p. 1459) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. sausio 27 d. įstatymo 6 straipsniu (BGBl. I p. 114, 1222)

4) Potvarkis dėl rentgeno spindulių, paskelbtas 2003 m. balandžio 30 d. (BGBl. I p. 604), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 11 d. potvarkio 6 straipsniu (BGBl. I p. 2010)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

26.

Su darbo santykiais susijusių mokesčių konsultavimo draugijos (vok. „Lohnsteuerhilfe-vereine“)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Mokesčių konsultantų įstatymo 25 skirsnio 2 dalis kartu su Potvarkio dėl su darbo santykiais susijusių mokesčių konsultavimo draugijų nuostatų įgyvendinimo 2 skirsniu

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) 1975 m. lapkričio 4 d. Mokesčių konsultantų įstatymas (BGBl. I p. 2735) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 8 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

2) 1975 m. liepos 15 d. Potvarkis dėl su darbo santykiais susijusių mokesčių konsultavimo draugijų nuostatų įgyvendinimo (BGBl. I p. 1906) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 12 d. potvarkio 6 straipsniu (BGBl. I p. 2360)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

27.

Brokeriai ir statybos rangovai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl brokerių ir statybos rangovų2 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1990 m. lapkričio 7 d. Potvarkis dėl brokerių ir statybos rangovų (BGBl. I p. 2479) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 9 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 550)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

28.

Notarai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Federalinio potvarkio dėl notarų 19a, 67 skirsnio 3 dalies 3 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Federalinis potvarkis dėl notarų, paskelbtas BGBl. III, 303–1 dalyje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 4 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

29.

Viešai paskirti ir prisiekę ekspertai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pramoninio kodekso (vok. GewO) 36 skirsnio 3 dalies 3b punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:1999 m. vasario 22 d. Pramoninis kodeksas (BGBl. I p. 202) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 17 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 3562)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

30.

Patentiniai patikėtiniai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Patentinių patikėtinių kodekso 45 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1966 m. rugsėjo 7 d. Patentinių patikėtinių kodeksas (BGBl. I p. 557) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 5 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

31.

Farmacijos srities verslininkai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Vokietijos vaistų įstatymo (vok. AMG) 88, 94 skirsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vokietijos vaistų įstatymas, paskelbtas 2005 m. gruodžio 12 d. BGBl. I p. 3394, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 18 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2757).

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

32.

Bandymų inžinieriai (statybos inžinerija)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos specifikacijų, inžinerinių patikrinimų ir bandymų nuostatų 15 skirsnio 2 dalies 7 punktas

Pastaba. Šis potvarkis yra buvusios VDR įstatymų dalis, kuri vis dar taikoma žemėse, įstojusiose į Vokietijos Federacinę Respubliką pagal 1990 9 18 Suvienijimo sutarties įstatymo 3 straipsnio 32a punktą (BGBl. II 1239) ir 1990 8 31 Suvienijimo sutarties 9 straipsnį kartu su 1990 9 23 (BGBl. II 885, 1239, įsigaliojusio 1990 10 3; taip pat plg. šio sąrašo II dalį) 1 G straipsniu

Oficialiojo leidinio nuoroda:1990 m. rugpjūčio 13 d. Statybos specifikacijų, inžinerinių patikrinimų ir bandymų nuostatai (GBl. VDR 1990 I p. 1400).

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

33.

Patikrinimų, kontrolės ir sertifikavimo įstaigos

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl šildymo katilų ir įrangos įrengimo pagal Statybos produktų įstatymą 7 skirsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1998 m. balandžio 28 d. Potvarkis dėl šildymo katilų ir įrangos įrengimo pagal Statybos produktų įstatymą (Potvarkio dėl katilų efektyvumo direktyvos įgyvendinimo 1 straipsnis) (BGBl. I p. 796) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gruodžio 5 d. įstatymo 5 straipsniu (BGBl. I p. 2449)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

34.

Teisininkai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Federalinio teisininkų įstatymo 51 skirsnis ir Įstatymo, kuriuo reglamentuojama Europos teisininkų veikla Vokietijoje, 7 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) Federalinis teisininkų įstatymas, paskelbtas BGBl. III, 303-8 dalyje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 3 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

2) 2000 m. kovo 9 d. Įstatymas, kuriuo reglamentuojama Europos teisininkų veikla Vokietijoje (BGBl. I p. 182, 1349), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 6 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

35.

Atrakcionų parkų darbuotojai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pramoninio kodekso (vok. GewO) 55f skirsnis kartu su Potvarkio dėl atrakcionų parkų darbuotojų atsakomybės, susijusios su keleivių vežimu: parodomuoju motorinių transporto priemonių vairavimu, „Wall of Death“ motodromais, šaudyklomis, cirkais, pasirodymais su pavojingais gyvūnais, jodinėjimu žirgais, 1 skirsniu

Oficialiojo leidinio nuoroda: 1) 1999 m. vasario 22 d. Pramoninis kodeksas (BGBl. I p. 202) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 17 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 3562)

2) 1984 m. gruodžio 17 d. Potvarkis dėl atrakcionų parkų darbuotojų atsakomybės (BGBl. I p. 1598) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 9 d. potvarkio 3 straipsniu (BGBl. I p. 264)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

36.

Įrenginių ir įrangos, nurodytos Įrangos ir gaminių saugos įstatymo 14 skirsnio 1 dalyje, kontrolės įstaigos ir institucijos

Teisės aktas / teisinė nuostata: Gaminių saugos įstatymo 13 skirsnio 8 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2011 m. lapkričio 8 d. Gaminių saugos įstatymas (BGBl. I p. 2178, 2179, 2012 I p. 131) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkio 435 straipsniu (BGBl. I p. 1474)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

37.

Mokesčių konsultantai, mokesčių agentai, konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos

Teisės aktas / teisinė nuostata: StBerG 67 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1975 m. lapkričio 4 d. Mokesčių konsultantų įstatymas (BGBl. I p. 2735) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 8 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

38.

Techninė įranga ir vartojimo produktai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Gaminių saugos įstatymo (vok. GPSG) 3 skirsnio 3 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2011 m. lapkričio 8 d. Gaminių saugos įstatymas (BGBl. I p. 2178, 2179, 2012 I p. 131) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkio 435 straipsniu (BGBl. I p. 1474)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

39.

Paramą vystymuisi teikiančių institucijų atsakomybė paramą vystymuisi teikiančių darbuotojų naudai (kartu su atitinkamu sveikatos draudimu)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl paramą vystymuisi teikiančių darbuotojų 6 skirsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1969 m. birželio 18 d. Įstatymas dėl paramą vystymuisi teikiančių darbuotojų (BGBl. I p. 549) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 23 d. įstatymo 6 straipsnio 13 dalimi (BGBl. I p. 1228)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

40.

Kontrolės organizacijos

Teisės aktas / teisinė nuostata: Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatų (vok. StVZO) VIII priedo b dalies 2.6 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2012 m. balandžio 26 d. Transporto priemonių naudojimo kelių eismui nuostatai (BGBl. I p. 679) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 20 d. potvarkio 1 straipsniu (BGBl. I p. 3723)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

41.

Šaunamųjų ginklų pažymėjimai, šaudyklos

Teisės aktas / teisinė nuostata: Ginklų įstatymo (vok. WaffG) 4 skirsnio 1 dalies 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda:2002 m. spalio 11 d. Ginklų įstatymas (BGBl. I p. 3970, 4592, 2003 I p. 1957) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 30 d. įstatymo 1 straipsniu (BGBl. I p. 2133)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

42.

Auditoriai ir audito bendrovės

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo, kuriuo reglamentuojama auditoriaus profesija, 54 skirsnis kartu su Potvarkio dėl auditorių profesinės civilinės atsakomybės 1 ir 2 skirsniais

Oficialiojo leidinio nuoroda:1975 m. lapkričio 5 d. Įstatymas, kuriuo reglamentuojama auditoriaus profesija (BGBl. I p. 2803), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 30 d. įstatymo 9 straipsniu (BGBl. I p. 3618)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

43.

Sertifikavimo paslauga

Teisės aktas / teisinė nuostata: Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 2 dalies c punktas ir 13 straipsnis bei Patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 10 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2017 m. liepos 18 d. Patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas (BGBl. I p. 2745) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 18 d. įstatymo 2 straipsniu (BGBl. I p. 2745)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

 

44.

Bankrutavusio skolininko turto likvidatoriai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl bankrutavusio skolininko turto likvidatorių 1 skirsnio 4 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2003 m. gruodžio 19 d. Potvarkis dėl bankrutavusio skolininko turto likvidatorių (BGBl. I p. 2804)

Draudiko pavadinimas,

draudimo suma,

pažyma, kuria patvirtinama, kad sutartis atitinka įsipareigojimą turėti draudimą.

ESTIJA

1.

Laivų savininkų civilinės atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl prekybinės laivybos 77 straipsnis Priimtas 2002 6 5 Įsigaliojo 2002 10 1

Oficialiojo leidinio nuoroda: RT I 2002, 55, 345

77 straipsnis3 Draudimo liudijimas

1.

Sudarytos civilinės atsakomybės draudimo sutarties įrodymas yra laive saugomas draudimo liudijimas.

2.

Civilinės atsakomybės draudimo liudijime turi būti pateikta tokia informacija:

1)

laivo pavadinimas, jo TJO numeris ir registracijos uostas;

2)

laivo savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir jo pagrindinė verslo vieta;

3)

civilinės atsakomybės draudimo rūšis ir galiojimo trukmė;

4)

draudimo bendrovės pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta.

3.

Laivo, plaukiojančio su Estijos nacionaline vėliava, draudimo liudijimas turi būti išduotas anglų kalba arba estų ir anglų kalbomis.

77 straipsnis5 Civilinės atsakomybės draudimo galiojimo pažymėjimas keleivio mirties, žalos sveikatai ar kūno sužalojimo atveju

1.

Tarptautinio keleivių vežimo atveju reikia kreiptis į Estijos laivybos administraciją dėl atitinkamo pažymėjimo, kuriuo įrodomas turimas ir galiojantis civilinės atsakomybės draudimas arba kita finansinė garantija, atitinkanti šio įstatymo 774 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus. Jei civilinės atsakomybės draudimo sutartis ar kita finansinės garantijos sutartis atitinka šio įstatymo 774 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, Estijos laivybos administracija išduoda pažymėjimą apie turimą ir galiojantį civilinės atsakomybės draudimą arba kitoą finansinę garantiją (toliau – civilinės atsakomybės draudimo arba kitos finansinės garantijos pažymėjimas). Jei reikalavimai netenkinami, Estijos laivybos administracija atsisako išduoti pažymėjimą.

2.

Civilinės atsakomybės draudimo arba kitoos finansinės garantijos pažymėjimas išduodamas tokiam laikotarpiui, kuris neviršija civilinės atsakomybės draudimo sutarties arba kitos finansinės garantijos sutarties, kurios pagrindu išduodamas pažymėjimas, termino.

3.

Civilinės atsakomybės draudimo arba kitoks finansinės garantijos pažymėjimo paraiškos, išdavimo, atšaukimo ir priežiūros tvarka bei pažymėjimo forma nustatoma Ekonomikos ir komunikacijų ministro įsakymu.

4.

Už civilinės atsakomybės draudimo arba kitos finansinės garantijos pažymėjimo paraiškos apdorojimą mokama valstybinė rinkliava.

 

2.

Bendroji informacija visiems draudėjams

Teisės aktas / teisinė nuostata: Estijos prievolių įstatymo 434 skirsnis

1.

draudėjo ir apdraustojo asmens vardas, pavardė ir adresas, išskyrus atvejus, kai draudimo liudijimas yra išduotas pareiškėjo vardu;

2.

draudimo rūšis, draudimo sutarties objekto apibrėžimas, draudžiamųjų rizikų sąrašas ir pranešimo apie draudžiamąjį įvykį terminas;

3.

draudimo suma arba jos apskaičiavimo pagrindai;

4.

sutarties įsigaliojimo data ir bet kokio galimo sutarties pratęsimo trukmė bei draudimo apsaugos trukmė;

5.

privalomojo draudimo atveju – teisės aktai, pagal kuriuos draudimo sutarties sudarymas yra privalomas.

AIRIJA

1.

Privalomasis vairuotojų/motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 1961 m. Kelių eismo įstatymo 56 skirsnis

Pažymėjime turi būti nurodyta, kad draudimo liudijimas išduotas pagal 1961 m. Kelių eismo įstatymo 66 skirsnį ir kiti duomenys jį atitinka

 

2.

Orlaivių privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 1936 m. Oro navigacijos ir transporto įstatymas

Pažymėjime turi būti duomenys, kuriuos pateikti reikalauja ministras(28 skirsnis)

 

3.

Privalomasis lengvųjų bėginio transporto priemonių/tramvajų Luas draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 2001 m. Transporto (geležinkelių infrastruktūros) įstatymo 57 skirsnis

Pažymėjime turi būti nurodyta, kad draudimo liudijimas išduotas pagal 1961 m. Kelių eismo įstatymo 66 skirsnį ir kiti duomenys jį atitinka

 

4.

Laivų privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 2006 m. Jūros taršos įstatymo (įvairios nuostatos) 9 skirsnis

a)

laivo pavadinimas, skiriamasis numeris ar šaukinys ir registracijos uostas;

b)

registruoto savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta;

c)

laivo TJO identifikacinis numeris;

d)

garantijos rūšis ir trukmė;

e)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo apdrausta arba kurioje buvo suteikta garantija;

f)

pažymėjimo galiojimo laikotarpis, kuris neturi būti ilgesnis už draudimo ar kitos garantijos galiojimo laikotarpį.

[Priedo 7 straipsnio 2 dalis]

GRAIKIJA

1.

Laivų nuolaužų šalinimo civilinės atsakomybės draudimas (arba kita finansinė garantija)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo 2881/2001 „Laivų nuolaužų šalinimas ir kitos nuostatos“ 7 straipsnis

Įstatymo 4504/2017 (įsigaliojusio 2018 1 1) 108 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vyriausybės leidinys A 16/2001 2 6

Vyriausybės leidinys A 184/2017 11 29

Be laivo pavadinimo, jo registracijos numerio ir registracijos uosto, laivo savininko vardo, pavardės (pavadinimo) ir pagrindinės verslo vietos, draudimo rūšies ir galiojimo trukmės bei pagrindinio draudimo teikėjo adreso, pažymėjime turi būti nurodyta neatšaukiama sąlyga, kuria suteikiama galimybė bet kokią pretenziją dėl laivų nuolaužų šalinimo tiesiogiai pareikšti draudikui ar kitam subjektui, teikiančiam finansinę garantiją, gavus pranešimą apie tokių išlaidų faktą, nereikalaujant pranešti apie rizikos atsiradimą ir neatsižvelgiant į atitinkamą registruoto savininko pareiškimą arba draudiko atsisakymą pasinaudoti teise remtis gynyba prieš valstybę ar organizaciją pagal draudimo sutartį.

 

2.

Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Prezidento dekreto 6/2012 dėl „Direktyvos 2009/20/EB dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo perkėlimo į nacionalinę teisę“, įsigaliojusio 2011 12 31, 4 straipsnis

Įstatymas 1923/1991 „Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, pasirašytos Londone 1976 11 19, ratifikavimas“ su pakeitimais, padarytais Įstatymu 3743/2009 „1996 m. protokolo, iš dalies keičiančio 1976 m. Konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, ratifikavimas“

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vyriausybės leidinys A 7/2012 1 20;

Vyriausybės leidinys A 13/1991 2 14; Vyriausybės leidinys A 24/2009 2 13

a)

laivo pavadinimas, TJO numeris ir registracijos uostas;

b)

laivo savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir jo pagrindinė verslo vieta;

c)

draudimo rūšis ir galiojimo laikotarpis ir

d)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo įgytas draudimas.

 

3.

Laivų, kurių bendroji talpa nesiekia 300, civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Ministro dekreto Nr. 3332.2013 4 10, kuriuo reglamentuojami laivų, naudojamų jūrų transportui, savininkų civilinės atsakomybės klausimai, kuris pakeičia ankstesnį tokio paties turinio Ministro sprendimą 3332.2012 1 2, 1, 2 ir 3 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vyriausybės leidinys A 1505/2013 6 20; Vyriausybės leidinys A 2822/2012 10 19

a)

laivo pavadinimas, TJO numeris ir registracijos uostas;

b)

laivo savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir jo pagrindinė verslo vieta;

c)

draudimo rūšis ir galiojimo laikotarpis ir

d)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo įgytas draudimas.

 

4.

Laivo, kurio bendrasis tonažas didesnis nei 1 000 , registruoto savininko civilinės atsakomybės už taršos žalą draudimas (ar kita finansinė garantija)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo 3393/2005 „2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą ratifikavimas“ 7 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vyriausybės leidinys A 242/2005 10 4

a)

laivo pavadinimas, skiriamasis numeris ar šaukinys ir registracijos uostas;

b)

registruoto savininko pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta;

c)

laivo TJO identifikacinis numeris;

d)

garantijos rūšis ir trukmė;

e)

draudiko ar kito asmens, teikiančio garantiją, pavadinimas (vardas, pavardė) ir pagrindinė verslo vieta, o atitinkamais atvejais – vieta, kurioje buvo apdrausta arba kurioje buvo suteikta garantija; ir

f)

pažymėjimo galiojimo laikotarpis, kuris neturi būti ilgesnis už draudimo ar kitos garantijos galiojimo laikotarpį.

ISPANIJA

PRANCŪZIJA

1.

Motorinės sausumos transporto priemonės

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo kodekso L. 211–1 straipsnis (Kelių kodekso L. 324–1 straipsnis), 1958 m. vasario 27 d. Įstatymo Nr. 58–208 1 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1958 m. vasario 28 d. Prancūzijos Respublikos oficialusis leidinys (toliau – JORF), p. 2148

Draudimo kodekso R. 211–15 straipsnis:

patvirtinamajame dokumente turi būti pateikta tokia informacija:

a)

draudimo bendrovės pavadinimas ir adresas;

b)

draudėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c)

draudimo liudijimo numeris:

d)

draudimo įmoka ar daline įmoka apmokėto draudimo laikotarpis;

e)

transporto priemonės duomenys, ypač jos valstybinis numeris arba, jei tokio nėra – variklio identifikacinis numeris.

 

2.

Liftų operatoriai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo kodekso L. 220-1 straipsnis

1963 m. liepos 18 d., ketvirtadienio Įstatymo Nr. 63-708 1 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1963 m. liepos 19 d. JORF, p. 6627

Draudimo kodekso A. 220-4 straipsnis:

Dešiniame viršutiniame dokumento kampe turi būti užrašyta „Draudimo pažymėjimas (Draudimo kodekso L. 220-1 straipsnis)“.

Šiame dokumente taip pat nurodoma:

draudimo įstaigos pavadinimas, adresas ir antspaudas,

draudimo liudijimo numeris,

apdrausto operatoriaus vardas, pavardė arba verslo pavadinimas ir adresas,

variklio visuotinai pripažįstama geografinė nuoroda,

galiojimo laikotarpis, kuris turi būti aiškiai nurodytas vienu iš toliau pateiktų būdų:

a)

galioja nuo … iki ….

b)

galioja … (d. ar mėn.) nuo ….

Patvirtinamajame dokumente taip pat turi būti apibrėžta susijusi transporto priemonė, nurodant visus jos elementus, kurie išvardyti R. 220-1 straipsnyje. Pirmiau išvardytas dalis patvirtinamajame dokumente nurodo draudimo bendrovė arba, jei tai neįmanoma, operatorius, prieš pradėdamas eksploatuoti įrenginį. Draudimo pažymėjime turi būti pažymėta, kad pagal R. 220-8 straipsnį jo pateikimas yra tik draudiko suteiktos garantijos prielaida. Jame neturi būti jokios kitos informacijos, išskyrus nurodytą šiame straipsnyje, išskyrus galimą įmokos sumokėjimo įrodymą.

 

3.

Architektai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1977 m. sausio 3 d. Įstatymo Nr. 77-2 16 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1977 m. sausio 4 d. JORF, p. 71

2003 m. liepos 15 d. dekretas:

Draudimo pažymėjimas:

Pasirašiusioji draudimo bendrovė patvirtina, kad išdavė

ponui/poniai

Statusas:

Gyvenamosios vietos adresas:

Užsakymo registracijos Nr.:

Bendrovė:

Registruotoji būstinė:

Užsakymo registracijos Nr.:

draudimo liudijimą Nr., kuriuo draudžiama civilinė atsakomybė, kuri gali atsirasti dėl veiksmų, kuriuos jis (ji) atlieka vykdydamas (-a) profesinę veiklą, arba dėl jo (jos) darbuotojų veiksmų (nurodyti) metais.

 

4.

Inspektoriai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1946 m. gegužės 7 d. Įstatymo Nr. 46-942 8-1 ir 9-1 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda:1946 m. gegužės 8 d. JORF, p. 3889

1996 m. gegužės 31 d. Dekreto Nr. 96-478128 straipsnis:

Pagal xxx straipsnį draudimo apsaugos įrodymas turi būti pateiktas regiono tarybai pateikiant pažymėjimą, kuriame nurodoma tokia informacija:

nuoroda į teisines ar reglamentavimo nuostatas,

draudimo bendrovės verslo pavadinimas,

sutarties galiojimo laikotarpis,

sutarties turėtojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas,

garantijų apimtis ir sumos.

 

5.

Statybos darbai (dešimties metų atsakomybė)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo kodekso L. 241-1 straipsnis (Statybos ir aprūpinimo būstu kodekso L. 111-28 straipsnis)

1978 m. sausio 4 d. įstatymas Nr. 78-12

Draudimo kodekso A. 243-3 straipsnis:

1.

Visais atvejais jame nurodoma tokia informacija:

a)

apdraustosios šalies verslo pavadinimas ir adresas;

b)

apdraustosios šalies unikalus identifikavimo kodas pagal Prekybos kodekso D. 123-235 straipsnį arba Tarybos direktyvos 2006/112/EB 214 ir tolesniuose straipsniuose nurodytas identifikavimo kodas;

c)

draudiko vardas, pavardė (pavadinimas), pagrindinės būstinės ir, jei būtina, garantiją išdavusio padalinio adresas ir išsamūs kontaktiniai duomenys;

d)

sutarties numeris;

e)

galiojimo laikotarpis;

f)

pažymėjimo parengimo data.

2.

Ir, priklausomai nuo toliau išvardytų scenarijų:

a)

jei draudimo pažymėjime nurodomi kelių rūšių statybos darbai, jame nurodomos garantijos ribos, atsižvelgiant į šias savybes:

apdraustosios šalies vykdomą (-as) veiklą (-as) ar misiją (-as),

statybvietės (-čių) atidarymo datą (-as);

draudžiamųjų statybos darbų geografinę aprėptį,

statybos darbų išlaidas,

jei reikia, apdraustosios šalies sutarties sumą,

naudojamos technikos rūšis,

jei reikia, sudarytą dešimties metų trukmės kolektyvinės atsakomybės sutartį ir absoliutaus perviršio sumą.

 

6.

Objekto savininkas, pardavėjas ar jo įgaliotasis atstovas (objektui padaryta žala)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo kodekso L. 242-1 straipsnis

1978 m. sausio 4 d. Įstatymo Nr. 78-12 12 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1978 m. sausio 5 d. JORF, p. 188

Draudimo kodekso A. 243-3 straipsnis:

1.

Visais atvejais jame nurodoma tokia informacija:

a)

apdraustosios šalies verslo pavadinimas ir adresas;

b)

apdraustosios šalies unikalus identifikavimo kodas pagal Prekybos kodekso D. 123-235 straipsnį arba Direktyvos 2006/112/EB 214 ir tolesniuose straipsniuose nurodytas identifikavimo kodas;

c)

draudiko vardas, pavardė (pavadinimas), pagrindinės būstinės ir, jei būtina, garantiją išdavusio padalinio adresas ir išsamūs kontaktiniai duomenys;

d)

sutarties numeris;

e)

galiojimo laikotarpis;

f)

pažymėjimo parengimo data.

2.

Ir, priklausomai nuo toliau išvardytų scenarijų:

a)

jei draudimo pažymėjime nurodomi kelių rūšių statybos darbai, jame nurodomos garantijos ribos, atsižvelgiant į šias savybes:

apdraustosios šalies vykdomą (-as) veiklą (-as) ar misiją (-as),

statybvietės (-čių) atidarymo datą (-as),

draudžiamųjų statybos darbų geografinę aprėptį,

statybos darbų išlaidas,

jei reikia, apdraustosios šalies sutarties sumą,

naudojamos technikos rūšis,

jei reikia, sudarytą dešimties metų trukmės kolektyvinės atsakomybės sutartį ir absoliutaus perviršio sumą.

 

7.

Komercinio nekilnojamojo turto agentai

Teisės aktas / teisinė nuostata:1972 m. liepos 20 d. Dekreto Nr. 72-678 49 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1972 m. liepos 22 d. JORF, p. 7773

2015 m. liepos 1 d. dekretas

Draudikas:

Draudimo įstaigos pavadinimas:

Adresas:

Pirmiau nurodytas draudikas patvirtina, kad toliau nurodytas draudikas jo vardu pasirašė draudimo sutartį, kurioje numatytos garantijos, bent jau lygiavertės toms, kurios numatytos dekrete

Apdraustoji šalis:

Pavardė:

Vardas (-ai):

Įmonės adresas:

Įgaliojimus suteikė:

ponas / ponia

arba bendrovė:

atstovaujama:

Pavardė:

Vardas (-ai):

Atstovo pareigos:

Profesinės kortelės Nr. …, išduotos …, turėtojas:

Garantuojama profesinė veikla:

Draudimo liudijimo Nr.:

Sutarties įsigaliojimo data:

Šis pažymėjimas yra tik draudiko suteiktos garantijos prielaida.

 

8.

Nepilnamečiai, apgyvendinti ne tėvų namuose

Teisės aktas / teisinė nuostata: Socialinių veiksmų ir šeimos kodekso L. 227-5 straipsnis

2001 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. 2001-624 13 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:2001 m. liepos 18 d. JORF Nr. 164, p. 11496, teksto Nr. 1

Socialinių veiksmų ir šeimos kodekso R. 227-29 straipsnis

Sutartys sudaromos remiantis draudiko išduotu pažymėjimu, kuriame turi būti tokie duomenys:

1.

nuoroda į teisines ar reglamentavimo nuostatas;

2.

susijusios (-ių) draudimo bendrovės (-ių) verslo pavadinimas;

3.

sudarytos draudimo sutarties numeris;

4.

sutarties galiojimo laikotarpis;

5.

draudėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

6.

garantijų apimtis ir suma;

7.

susijusios veiklos pobūdis.

 

9.

Medžioklė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Aplinkos apsaugos kodekso L. 423-16 straipsnis

1975 m. gegužės 14 d. Įstatymo Nr. 75-347 2 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1975 m. gegužės 15 d. JORF Nr. 0112, p. 4899

Draudimo kodekso A. 230-6 straipsnio priedas:

(Įmonės pavadinimas ir pagrindinė būstinė bei privalomieji punktai)

Medžioklės civilinės atsakomybės draudimo pažymėjimas

Pirmiau nurodyta draudimo bendrovė … patvirtina, kad ji apdraudė p. …, gyvenantį …, laikotarpiui nuo … iki … birželio 30 d. pagal draudimo sutartį Nr. … pasirašo … Laikantis būtiniausių sąlygų, nustatytų naujojo Kaimo reikalų ir jūrų žuvininkystės kodekso L. 223-13 straipsniuose, ši sutartis apima bet kokią medžiotojo civilinę atsakomybę, tačiau neviršijant didžiausios sumos, patirtos dėl asmens sužalojimo, padaryto medžiojant ar naikinant kenksmingus gyvūnus ir sukeltos šunų, kuriuos prižiūri medžiotojas.

Nelaimingų atsitikimų aukų ar jų išlaikytinių atžvilgiu konfiskavimas netaikomas.

Sudaryta (data) …

Bendrovės vardu

 

10.

Jūrinė medžioklė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Aplinkos apsaugos kodekso L. 423-3 straipsnis

1968 m. spalio 24 d., ketvirtadienio Įstatymas Nr. 68-918

Oficialiojo leidinio nuoroda:1968 m. spalio 26 d., šeštadienio JORF, p. 10069

Draudimo kodekso A. 230-6 straipsnio priedas:

(Įmonės pavadinimas ir pagrindinė būstinė bei privalomieji punktai)

Medžioklės civilinės atsakomybės draudimo pažymėjimas

Pirmiau nurodyta draudimo bendrovė … patvirtina, kad ji apdraudė p. …, gyvenantį …, laikotarpiui nuo … iki … birželio 30 d. Pagal draudimo sutartį Nr. …, kurią sudarė … Laikantis būtiniausių sąlygų, nustatytų naujojo Kaimo reikalų ir jūrų žuvininkystės kodekso L. 223-13 straipsniuose, ši sutartis apima bet kokią medžiotojo civilinę atsakomybę, neribojant sumos, patirtos dėl asmens sužalojimo, padaryto medžiojant ar naikinant kenksmingus gyvūnus ir sukeltos šunų, kuriuos prižiūri medžiotojas.

Nelaimingų atsitikimų aukų ar jų išlaikytinių atžvilgiu konfiskavimas netaikomas.

Sudaryta (data) …

Bendrovės vardu

 

11.

Kelionių organizavimas ir apgyvendinimo paslaugų pardavimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turizmo kodekso L. 211-18 straipsnis

1992 m. liepos 13 d. Įstatymo Nr. 92-645 4 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1992 m. liepos 14 d. JORF Nr. 162, p. 9457

Turizmo kodekso L. 211-40 straipsnis:

a)

nuoroda į teisines ar reglamentavimo nuostatas;

b)

įgaliotosios draudimo bendrovės verslo pavadinimas;

c)

sudarytos draudimo sutarties numeris;

d)

sutarties galiojimo laikotarpis;

e)

jei būtina, kelionių operatoriaus, kurio paslaugos garantuojamos, vardas, pavardė ir adresas arba verslo pavadinimas ir adresas;

f)

garantijų apimtis.

Kiekvienais metais apdraustoji šalis L. 141-2 straipsnyje nurodytam registracijos komitetui privalo pateikti įrodymų, kad sutartis galioja.

 

12.

Pavojingų šunų savininkai

Teisės aktas / teisinė nuostata: Kaimo reikalų ir jūrų žuvininkystės kodekso L921-3 straipsnis

1999 m. sausio 6 d. Įstatymo Nr. 99-5 2 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda:1999 m. sausio 7 d. JORF Nr. 5, p. 327

1999 m. gruodžio 29 d. Dekreto Nr. 99-1164

4 straipsnis. Draudiko parengto specialaus pažymėjimo pateikimas laikomas privalomojo draudimo įpareigojimu, nustatytu Kaimo reikalų kodekso 211-3 straipsnio II punkte.

Jei draudėjas nėra gyvūno savininkas ar laikytojas, pažymėjime nurodomi šuns savininko ar laikytojo vardas, pavardė.

KROATIJA

1.

Atsakomybė už branduolinę žalą

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl atsakomybės už branduolinę žalą (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 143/98), įsigaliojusio 1998 11 7, 2, 8 ir 16 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl atsakomybės už branduolinę žalą (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 143/98 (1760), 1998 10 30)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

2.

Civilinės atsakomybės už žalą aplinkai draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Aplinkos apsaugos įstatymo (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), įsigaliojusio 2013 7 6, 4, 117, 205 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Aplinkos apsaugos įstatymas (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 80/2013 (1659), 2013 6 28; 153/2013, (3221), 2013 12 18; 78/2015, (1498), 2015 7 17; 12/2018, (264), 2018 2 7)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

3.

Draudimas nuo projektavimo klaidų

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl tvaraus atliekų tvarkymo (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 94/2013, 73/2017), įsigaliojusio 2013 7 22, 90 straipsnio 4 dalis, 91 ir 124 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl tvaraus atliekų tvarkymo (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 94/2013 (2123), 2013 7 22; 73/2017, (1767), 2017 7 26)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

4.

Licencijuotųjų statybos architektų ir inžinierių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos ir fizinio planavimo architektų ir inžinierių rūmų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 78/15), įsigaliojusio 2015 7 25, 54 straipsnis.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Statybos ir fizinio planavimo architektų ir inžinierių rūmų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 78/2015, (1490), 2015 7 17)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

5.

Miškininkystės ir medienos technologijos inžinierių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Kroatijos miškininkystės ir medienos technologijos inžinierių rūmų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 22/06), įsigaliojusio 2006 3 4, 32 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Kroatijos miškininkystės ir medienos technologijos inžinierių rūmų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 22/2006, (528), 2006 2 24)

Kroatijos miškininkystės ir medienos technologijos inžinierių rūmų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 22/2006, (528), 2006 2 24)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

6.

Kroatijos valstybės kontrolės institucijos atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: KROATIJOS VALSTYBĖS KONTROLĖS institucijos steigimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 19/1998, 20/2000, 51A/2013), įsigaliojusio 1998 2 21, 9 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: KROATIJOS VALSTYBĖS KONTROLĖS institucijos steigimo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 19/1998, (2270), 1998 2 13; 20/2000, (285), 2000 2 16; 51A/2013, (1052), 2013 4 30

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

7.

Veterinarinių preparatų klinikinių tyrimų užsakovo atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Veterinarinių preparatų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), įsigaliojusio 2009 2 1, 19 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Veterinarinių preparatų įstatymas (Kroatijos oficialusis leidinys Nr. 84/2008 (2718), 2008 7 18; 56/2013, (1151), 2013 5 10; 94/2013, (2126), 2013 7 22; 15/2015, (276), 2015 2 6)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

8.

Civilinės atsakomybės draudimas draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo srityje

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 30/15), įsigaliojusio 2016 1 1, 403 ir 410 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Draudimo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 30/2015, (611), 2015 3 17)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

9.

Nekilnojamojo turto agentų civilinė atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Nekilnojamojo turto brokerių paslaugų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 107/2007, 144/2012, 14/2014), įsigaliojusio 2007 10 27, 5 straipsnis (5 straipsnio 3 dalis įsigaliojo 2013 7 1)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Nekilnojamojo turto brokerių paslaugų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 107/2007, (3128), 2007 10 19) 144/2012, (3084), 2012 12 21; 14/2014, (289), 2014 2 5)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

10.

Turizmo agentūrų, siūlančių kelionės paslaugų paketus, civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turizmo paslaugų teikimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 130/2017), įsigaliojusio 2018 1 1, 50, 53, 93, 95 ir 97 straipsniai. (50 ir 53 straipsniai įsigaliojo 2018 7 1)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Turizmo paslaugų teikimo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 130/2017, (2982), 2017 12 27)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

Pagal Turizmo paslaugų teikimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 130/2017) 50 straipsnio 5 dalį organizatorius privalo užtikrinti keleiviui teisę tiesiogiai reikalauti grąžinamųjų išmokų pagal garantiją ir perduoti keleiviui šio įstatymo 31 straipsnyje nurodytą kelionės paslaugų paketo sutartį ar sutarties liudijimą kaip tokios teisės įrodymą, į kurią turi būti įtrauktas teiginys, kad remdamasis sutartimi ar sutarties liudijimu keleivis turi teisę tiesiogiai reikalauti grąžinamųjų išmokų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, iš draudimo bendrovės arba banko, taip pat turi būti nurodyti draudiko (draudimo bendrovės arba banko) duomenys, įskaitant jų atitinkamą identifikavimo kodą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, suteiktos garantijos dokumento numerį (draudimo liudijimo arba banko garantijos numerį) bei kiti duomenys, kurių gali prireikti norint pasinaudoti garantija.

Pagal Turizmo paslaugų teikimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 130/2017) 53 straipsnio 2 dalį organizatorius privalo pateikti informaciją apie civilinės atsakomybės už žalą draudimą, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudžiamąsias rizikas, draudiką (draudimo bendrovę, įskaitant jos LEI kodą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį) draudimo liudijimo numerį bei kitus duomenis, kurių gali prireikti norint pasinaudoti garantija ir teise į kompensaciją pagal kelionių paslaugų paketo sutartį arba sutarties liudijimą, nurodytą šio įstatymo 31 straipsnyje, kurią jis privalo perduoti keleiviui.

 

11.

Teisininkų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Teisininko profesijos įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), įsigaliojusio 1994 2 18, 44 straipsnis.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Teisininko profesijos įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 9/1994, (157), 1994 2 10; 117/2008, (3374), 2008 10 13; 50/2009, (1196), 2009 4 22; 75/2009, (1786), 2009 6 30; 18/2011, (313), 2011 2 9)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

12.

Notarų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Notarų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), įsigaliojusio 1994 10 1, 17 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Notarų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 78/1993, (1599), 1993 8 25; 29/1994, (513), 1994 4 11; 162/1998, (1993), 1998 12 22; 16/2007, (652), 2007 2 9; 75/2009, (1787), 2009 6 30; 120/2016, (2613), 2016 12 21)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

13.

Auditorių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Audito įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 127/2017), įsigaliojusio 2018 1 1, 60 ir 61 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Audito įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 127/2017, (2873), 2017 12 20)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

14.

Mokesčių konsultantų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Konsultavimo mokesčių klausimais paslaugų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 127/2000, 76/2013, 115/2016), įsigaliojusio 2001 1 1, 23 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Konsultavimo mokesčių klausimais paslaugų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 127/2000, (2354), 2000 12 20; 76/2013, (1529), 2013 6 21; 115/2016, (2533), 2016 12 9)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

15.

Psichologų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Psichologo profesijos įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 47/2003), įsigaliojusio 2003 4 2, 34 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Psichologo profesijos įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 47/2003, (582), 2003 3 25)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

16.

Bankroto administratorių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Bankroto įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 71/2015, 104/2017), įsigaliojusio 2015 9 1, 81 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Bankroto įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 71/2015, (1365), 2015 6 29; 104/2017, (2383), 2017 10 25)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

17.

Komisinių pagrindu dirbančių agentų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Vykdymo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), įsigaliojusio 2012 10 15, 156 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Vykdymo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 112/2012, (2421), 2012 10 11; 25/2013, (405), 2013 2 28; 93/2014, (1877), 2014 7 30; 55/2016, (1440), 2016 6 15; 73/2017, (1770), 2017 7 26)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

18.

Nuolatinių teismo ekspertų liudytojų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl nuolatinių teismo ekspertų liudytojų (Oficialusis leidinys Nr. 38/2014, 123/2015, 29/2016), įsigaliojusio 2014 4 3, 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 1, 2 ir 6 dalys.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl nuolatinių teismo ekspertų liudytojų (Oficialusis leidinys Nr. 38/2014, (677), 2014 3 26; 123/2015, (2336), 2015 11 11; 29/2016, (822), 2016 4 1

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

19.

Kalinių nelaimingi atsitikimai darbe

Teisės aktas / teisinė nuostata: Baudžiamųjų nusižengimų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), įsigaliojusio 2008 1 1, 152d straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Baudžiamųjų nusižengimų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 107/2007, (3125), 2007 10 19; 39/2013, (728), 2013 4 3; 157/2013, (3294), 2013 12 24; 110/2015, (2131), 2015 10 13; 70/2017, (1663), 2017 7 19)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

20.

Privalomasis sveikatos draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Privalomojo sveikatos draudimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, 137/2013), įsigaliojusio 2013 7 1, 4 ir 5 straipsniai.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Privalomojo sveikatos draudimo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, (1666), 2013 6 28; 137/2013, (2944), 2013 11 15)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

21.

Užsieniečių privalomasis sveikatos draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl užsieniečių privalomojo sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros Kroatijos Respublikoje (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, 15/2018), įsigaliojusio 2013 7 1, 4 straipsnis.

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl užsieniečių privalomojo sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros Kroatijos Respublikoje (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, (1667), 2013 6 28; 15/2018, (318), 2018 2 14)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

22.

Veterinarų civilinė atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Veterinarijos įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 82/2013, 148/2013), įsigaliojusio 2013 6 30, 4 ir 126 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Veterinarijos įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 82/2013, (1734), 2013 6 30; 148/2013, (3151), 2013 12 11)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

23.

Asmenų, turinčių užsienyje įgytą profesinę kvalifikaciją, profesinė civilinė atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl reglamentuojamųjų profesijų ir užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo (Oficialusis leidinys Nr. 82/2015), įsigaliojusio 2015 8 1, 7 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl reglamentuojamųjų profesijų ir užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimas (Oficialusis leidinys Nr. 82/2015, (1569), 2015 7 24)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

24.

Muziejų struktūrų ir dokumentų turto draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Muziejų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 61/2018), įsigaliojusio 2018 7 19, 12 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Muziejų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 61/2018, (1267), 2018 7 11)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl prieigos prie muziejų struktūrų ir dokumentų sąlygų ir būdų (Oficialusis leidinys Nr. 115/2001), įsigaliojusio 2001 12 29, 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl prieigos prie muziejų struktūrų ir dokumentų sąlygų ir būdų (Oficialusis leidinys Nr. 115/2001, (1913), 2001 12 21)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

25.

Kultūros vertybių draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Kultūros vertybių apsaugos ir išsaugojimo įstatymo (69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017), įsigaliojusio 1999 7 13, 33 straipsnio 4 dalis ir 68 straipsnio 2 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Kultūros vertybių apsaugos ir išsaugojimo įstatymas (69/1999, (1284), 1999 7 5; 151/2003, (2180), 2003 9 24; 157/2003, (2256), 2003 10 6; 100/2004, (1898), 2004 7 20; 87/2009, (2130), 2009 7 21; 88/2010, (2464), 2010 7 14; 61/2011, (1366), 2011 6 3; 25/2012, (636), 2012 2 28; 136/2012, (2883), 2012 12 7; 157/2013, (3296), 2013 12 24; 152/2014, (2865), 2014 12 22; 98/2015, (1897), 2015 9 14; 44/2017, (1000), 2017 5 5)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

26.

Archyvų draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl archyvų naudojimo (Oficialusis leidinys Nr. 67/99), įsigaliojusio 1999 7 8, 24 straipsnio 1 dalis ir 27 straipsnio 2 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl archyvų naudojimo (Oficialusis leidinys Nr. 67/99, (1260), 1999 6 30)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

27.

Savanorių draudimas nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe

Teisės aktas / teisinė nuostata: Savanorių įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 58/2007 ir 22/2013), įsigaliojusio 2007 6 14, 32 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Savanorių įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 58/2007, (1863), 2007 6 6; 22/2013, (361), 2013 2 22)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

28.

Auklių profesinė civilinė atsakomybė

Teisės aktas / teisinė nuostata: Auklių įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 37/2013), įsigaliojusio 2013 4 5, 13 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Auklių įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 37/2013, (668), 2013 3 28)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

29.

Investuotojų ir trečiųjų šalių sveikatos ir turto draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Angliavandenilių žvalgybos ir naudojimo įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 52/2018) 121 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Angliavandenilių žvalgybos ir naudojimo įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 52/2018, (1024), 2018 6 6)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

30.

Produktų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl produktų techninių reikalavimų ir atitikties vertinimo (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, 14/2014), įsigaliojusio 2013 7 1, 12 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl produktų techninių reikalavimų ir atitikties vertinimo (Oficialusis leidinys Nr. 80/2013, (1657), 2013 6 28; 14/2014, (290), 2014 2 5)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

31.

Kvalifikuotus sertifikatus ir laiko žymas išduodančių subjektų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl elektroninio parašo, lėšų naudojimo elektroninio parašo tikslais, bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, kurių turi laikytis paslaugų teikėjai, išduodantys laiko žymas ir sertifikatus (Oficialusis leidinys Nr. 107/2010 ir 89/2013), įsigaliojusio 2010 9 21, 19 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl elektroninio parašo, lėšų naudojimo elektroninio parašo tikslais, bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, kurių turi laikytis paslaugų teikėjai, išduodantys laiko žymas ir sertifikatus (Oficialusis leidinys Nr. 107/2010, (2864), 2010 9 13; 89/2013, (1956), 2013 7 10)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

32.

Mašinų saugos tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl mašinų saugos (Oficialusis leidinys Nr. 28/2011), įsigaliojusio 2011 3 16, XI priedo 6 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl mašinų saugos (Oficialusis leidinys Nr. 28/2011, (576), 2011 3 8)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

33.

Liftų saugos tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl liftų saugos (Oficialusis leidinys Nr. 20/2016), įsigaliojusio 2016 4 20, 23 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl liftų saugos (Oficialusis leidinys Nr. 20/2016, (583), 2016 3 4)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

34.

Slėginių įrenginių tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl slėginių įrenginių (Oficialusis leidinys Nr. 79/2016), įsigaliojusio 2016 9 2, 23 ir 24 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl slėginių įrenginių (Oficialusis leidinys Nr. 79/2016, (1804), 2016 9 2)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

35.

Paprastųjų slėginių indų tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl paprastųjų slėginių indų (Oficialusis leidinys Nr. 27/2016), įsigaliojusio 2016 4 20, 20 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl paprastųjų slėginių indų (Oficialusis leidinys Nr. 27/2016, (791), 2016 3 25)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

36.

Dujinių prietaisų tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl dujinių prietaisų (Oficialusis leidinys Nr. 91/2013), įsigaliojusio 2013 7 17, V priedo 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl dujinių prietaisų (Oficialusis leidinys Nr. 91/2013, (2050), 2013 7 17)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

37.

Naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą, tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (Oficialusis leidinys Nr. 135/2005, 140/2012), įsigaliojusio 2006 3 31, V priedo 6 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (Oficialusis leidinys Nr. 135/2005, (2525), 2005 11 14; 140/2012, (2962), 2012 12 17)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

38.

Apgyvendinimo įstaigos svečių draudimas nuo nelaimingų įvykių

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo verslo (Oficialusis leidinys Nr. 85/2015, 121/2016), įsigaliojusio 2015 8 9, 10 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl apgyvendinimo ir maitinimo organizavimo verslo (Oficialusis leidinys Nr. 85/2015, (1648), 2015 8 1; 121/2016, (2626), 2016 12 23)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

39.

Civilinės atsakomybės draudimas ir draudimas nuo nelaimingų įvykių, susijusių su keleiviais, bagažu, kroviniais, pašto siuntomis ir trečiosiomis šalimis

Teisės aktas / teisinė nuostata: Geležinkelių įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 94/2015, 148/2013, 73/2017), įsigaliojusio 2013 7 22, 52 straipsnio 3 dalies 7 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Geležinkelių įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 94/2013, (2127), 2013 7 22) 148/2013, (3155), 2013 12 11; 73/2017, (1771), 2017 7 26)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

40.

Geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos tikrinimo įstaigos civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos

(oficialusis leidinys Nr. 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017),

įsigaliojusio 2013 6 30, 38 straipsnio 1 dalies g punktas ir 39 straipsnio 1 dalies g punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl geležinkelių sistemos saugos ir sąveikos (Oficialusis leidinys Nr. 82/2013, (1733), 2013 6 30; 18/2015, (355), 2015 2 18; 110/2015, (2126), 2015 10 13; 70/2017, (1668), 2017 7 19)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

41.

Laivo savininko civilinė atsakomybė už neturtinę žalą ir už keleivių vežimą laivu

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkis dėl laivų (Oficialusis leidinys Nr. 72/2015, 81/2015, 91/2016), įsigaliojusio 2015 7 8, 27 straipsnio 1 dalies 5 ir 9 punktai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl laivų (Oficialusis leidinys Nr. 72/2015, (1387), 2015 6 30; 81/2015, (1556), 2015 7 22; 91/2016, (1936), 2016 10 12)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

42.

Laivo įgulos narių privalomasis pensijų draudimas ir privalomasis sveikatos draudimas, civilinė atsakomybė už taršos nafta padarytą žalą, atsakomybė už keleivių vežimą jūrų transportu, laivų nuolaužų aptikimo, žymėjimo ir pašalinimo išlaidų draudimas, civilinės atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Jūrų laivyninkystės kodekso

(oficialusis leidinys Nr. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 ir 26/2015),

įsigaliojusio 2005 1 5,

129 straipsnio 1 dalis, 62 straipsnio 1–7 dalys, 747a straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Jūrų laivyninkystės kodeksas (Oficialusis leidinys Nr. 181/2004, (3142), 2004 12 21; 76/2007, (2408), 2007 7 23; 146/2008, (4018), 2008 12 17; 61/2011, (1352), 2011 6 3; 56/2013, (1141), 2013 5 10; 26/2015, (540), 2015 3 9)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

43.

Jūrininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl tarpininkavimo įdarbinant jūrininkus

(oficialusis leidinys Nr. 55/2018),

įsigaliojusio 2018 6 23, 3 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl tarpininkavimo įdarbinant jūrininkus (Oficialusis leidinys Nr. 55/2018, (1097), 2018 6 15)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

44.

Laivo savininko materialinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl laivų ir jachtų

(Oficialusis leidinys Nr. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), įsigaliojusio 2005 3 5, 8 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl laivų ir jachtų (Oficialusis leidinys Nr. 27/2005, (472), 2005 2 25; 57/2006, (1361), 2006 5 24; 80/2007, (2510), 2007 8 1; 3/2008, (68), 2008 1 7; 18/2009, (389), 2009 2 11; 56/2010, (1356), 2010 5 7; 97/2012, (2172), 2012 8 24; 137/2013, (2948), 2013 11 15; 18/2016, (490), 2016 2 26; 72/2017, (1755), 2017 7 21)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

45.

Asmenų, vykdančių fizinio planavimo ir statybos inžinerinę veiklą, civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl fizinio planavimo ir statybos veiklos (Oficialusis leidinys Nr. 78/2015), įsigaliojusio 2015 7 25, 61, 62, 66 ir 69 straipsniai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl fizinio planavimo ir statybos veiklos (Oficialusis leidinys Nr. 78/2015, (1489), 2015 7 17)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

46.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl statybos produktų atitikties vertinimo, atitikties dokumentų ir ženklinimo (Oficialusis leidinys Nr. 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), įsigaliojusio 2008 9 18, 20 straipsnio 2 dalies 7 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl statybos produktų atitikties vertinimo, atitikties dokumentų ir ženklinimo (Oficialusis leidinys Nr. 103/2008, (3136), 2008 9 10; 147/2009, (3587), 2009 12 10; 87/2010, (2458), 2010 7 13; 129/2011, (2596), 2011 11 14)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

47.

 

Teisės aktas / teisinė nuostata: Potvarkio dėl sąlygų ir kriterijų, taikomų pastatų energinio naudingumo auditus ir energinį sertifikavimą atliekantiems bei pastatų šilumos ir oro kondicionavimo sistemų reguliaraus energijos vartojimo auditų ataskaitas teikiantiems asmenims (Oficialusis leidinys Nr. 73/2015), įsigaliojusio 2015 7 9, 6 straipsnio 4 dalies 4 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Potvarkis dėl sąlygų ir kriterijų, taikomų pastatų energinio naudingumo auditus ir energinį sertifikavimą atliekantiems bei pastatų šilumos ir oro kondicionavimo sistemų reguliaraus energijos vartojimo auditų ataskaitas teikiantiems asmenims (Oficialusis leidinys Nr. 73/2015, (1391), 2015 7 1)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

48.

Viešojo transporto keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, transporto priemonės savininko arba naudotojo atsakomybės už žalą, padarytą trečiosioms šalims, draudimas, orlaivio vežėjo arba orlaivio naudotojo atsakomybės už žalą, padarytą trečiosioms šalims ir keleiviams, draudimas, motorinės valties arba jachtos savininko ar naudotojo atsakomybės už žalą, padarytą trečiosioms šalims, draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo dėl transporto sektoriaus privalomojo draudimo (Oficialusis leidinys Nr. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), įsigaliojusio 2006 1 1, 2 straipsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas dėl transporto sektoriaus privalomojo draudimo (Oficialusis leidinys Nr. 151/2005, (2921), 2005 12 23; 36/2009, (797), 2009 3 23; 75/2009, (1793), 2009 6 30; 76/2013, (1526), 2013 6 21; 152/2014, (2870), 2014 12 22)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

49.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Kapitalo rinkos įstatymo

(oficialusis leidinys Nr. 65/2018),

įsigaliojusio 2018 7 27, 10 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 3 dalis, 132 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Oficialiojo leidinio nuoroda: Kapitalo rinkos įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 65/2018, (1329), 2018 7 19)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

 

50.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Alternatyvaus investavimo fondų įstatymo (Oficialusis leidinys Nr. 21/2018), įsigaliojusio 2018 3 10, 24 straipsnis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Alternatyvaus investavimo fondų įstatymas (Oficialusis leidinys Nr. 21/2018, (419), 2018 3 2)

Remiantis Civilinių prievolių įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) nustatytomis turto ir asmens draudimo bendrosiomis nuostatomis (926 straipsnio 1 dalis), draudimo liudijime turi būti nurodyti tokie duomenys:

sutarties šalys,

apdraustasis asmuo arba turtas ar kitas draudimo objektas,

draudžiamoji rizika,

sutarties trukmė ir draudimo apsaugos laikotarpis,

draudimo suma arba nuoroda, kad draudimo suma neribojama,

įmoka arba įnašas (dalis),

draudimo liudijimo išdavimo data ir

sutarties šalių parašai.

ITALIJA

1.

Motorinių transporto priemonių valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2005 m. rugsėjo 7 d. Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 209 (Asmenų draudimo kodeksas) 127 straipsnis (Draudimo pažymėjimas ir ženklinimas)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2005 m. spalio 13 d. Oficialiojo leidinio Nr. 239 paprastasis priedas Nr. 163

Draudimo bendrovė, išduodama draudimo pažymėjimą, pateikia transporto priemonės identifikavimo numerį ir nurodo draudimo pažymėjimo galiojimo metus, mėnesį ir dieną. Ant apdraustos transporto priemonės per penkias dienas nuo įmokos arba dalinės įmokos mokėjimo datos pritvirtinamas ženklelis.

 

2.

Laivų valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata:2008 m. balandžio 1 d. Ekonominės plėtros ministro dekreto Nr. 86, kuriuo nustatomos nuostatos, susijusios su prievole turėti motorinių transporto priemonių ir laivų, nurodytų 2005 m. rugsėjo 7 d. Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 209 (Asmenų draudimo kodekso) X antraštinės dalies I skyriuje ir XII antraštinės dalies II skyriuje, valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, 9 straipsnis (Draudimo apsaugos patvirtinimo pažymėjimas)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2005 m. spalio 13 d. Oficialiojo leidinio Nr. 239 paprastasis priedas Nr. 163

1 dalyje nurodytas draudimo pažymėjimas išduodamas italų kalba ir spausdinamas ant bendrovės firminio blanko, jame nurodant:

a)

sutarties identifikavimo duomenis ir Draudimo priežiūros instituto (it. ISVAP) patvirtinimo datą;

b)

apdraustojo asmens vardą, pavardę ir adresą;

c)

draudimo liudijimo numerį;

d)

laivo identifikavimo duomenis, visų pirma ko variklio galią, registracijos datą arba variklio modelį ir numerį;

e)

didžiausią sutartimi užtikrinamą garantijos sumą;

f)

bendrovės, su kuria sudaryta sutartis, pavadinimą ir adresą bei jos įsipareigojimus:

1)

įstatymų nustatytais būdais ir taikant įstatymuose arba draudimo sutartyje nustatytus apribojimais kompensuoti žalą, padarytą trečiosioms šalims naudojant draudimo pažymėjime nurodytą laivą Italijos Respublikos teritoriniuose vandenyse;

2)

išreikalauti žalos atlyginimą, susijusį su pirmiau minėta žala;

g)

pažymėjimo galiojimo laikotarpį;

h)

draudimo bendrovės, turinčios leidimą vykdyti veiklą laivo registracijos valstybėje, pavadinimą ir jo teisinio atstovo parašą.

 

3.

Oro vežėjų privalomasis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Navigacijos kodekso (patvirtinto 1942 m. kovo 30 d. Karališkuoju dekretu Nr. 327) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 1 d. Įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 21, 1010 straipsnis (Pažyma, patvirtinanti draudimo apsaugą)

1942 m. balandžio 18 d. Oficialusis leidinys Nr. 93/2018 m. kovo 22 d. Oficialusis leidinys Nr. 68

Oficialiojo leidinio nuoroda:2010 m. rugpjūčio 19 d., ketvirtadienis Oficialiojo leidinio Nr. 193 paprastasis priedas Nr. 197

Išduodamas civilinės atsakomybės už išorinę žalą draudimą draudikas, be draudimo liudijimo, privalo išduoti operatoriui pažymą, kurioje yra išsami informacija apie draudimą 798 straipsnyje nurodytais tikslais.

 

4.

2001 m. privalomasis mėlynosios kortelės laivų bunkeriuose vežamos naftos draudimas, Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą (CLC, 1992 m.)

Teisės aktas / teisinė nuostata:2012 m. gruodžio 20 d. Ūkio plėtros ministerijos dekreto 5 straipsnis (Mėlynosios kortelės laivų bunkeriuose vežamos naftos draudimo charakteristikos ir turinys)

Oficialiojo leidinio nuoroda:2013 m. vasario 16 d. Oficialusis leidinys Nr. 40

1.

Pareiškėjas kartu su paraiška, nurodyta 4 straipsnyje, elektronine forma siunčia valstybinei draudimo paslaugų licencijavimo tarnybai (Consap) mėlynosios kortelės laivų bunkeriuose vežamos naftos draudimo garantiją pagal 13 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą pavyzdį. Draudimo garantijoje pateikiama ši informacija:

a)

laivo pavadinimas, jo registracijos numeris, identifikavimo raidės ar kodas ir registracijos uostas;

b)

3 straipsnyje nurodyto kvalifikuoto asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir pagrindinė veiklos vieta;

c)

laivo TJO identifikacinis numeris;

d)

garantijos rūšis ir galiojimo trukmė;

e)

draudiko arba kito garantiją išduodančio fizinio ar juridinio, privataus ar viešojo asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir pagrindinė veiklos vieta ir, jei taikoma, veiklos vieta, kurioje buvo pasirašyta draudimo sutartis arba kur buvo išduota garantija;

f)

mėlynosios kortelės laivų bunkeriuose vežamos naftos draudimo garantijos galiojimo laikotarpis, kuris negali būti vėlesnis nei draudimo apsaugos ar finansinės garantijos galiojimo laikotarpis;

g)

e punkte nurodyto asmens įgaliotojo atstovo parašas.

2.

Mėlynosios kortelės laivų bunkeriuose vežamos naftos draudimo garantijos dokumentas užpildomas italų arba anglų kalba.

KIPRAS

1.

Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas ir viešosios atsakomybės draudimas

Tesės aktas / teisinė nuostata: Įstatymo Nr. 192(I)/2004 dėl tachografo kortelių išdavimo 5 skirsnio 1 dalis

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 192(I)/2004, Oficialusis leidinys 2004 4 30, I priedo I dalis, Nr. 3852

Darbdavių civilinės atsakomybės draudime nurodomas:

pažymėjimo numeris,

darbdavio (apdraustojo asmens) pavadinimas ir adresas ir apdraustojo asmens (darbdavio) registracijos kodas,

draudimo liudijimo numeris,

galiojimo pradžios ir pabaigos data,

įmonės rūšis,

numatomas darbuotojų skaičius

 

2.

Viešosios atsakomybės už taršos nafta žalą, padarytą už laivo ribų dėl naftos nuotėkio arba išsipylimo iš laivo, draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 1969 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą (CLC) ir susiję 1976 m. ir 1992 m. protokolai bei kiti susiję teisės aktai, priimti 1989–2005 m. (CLC, įstatymas 63/1989, dalinai pakeistas įstatymu 185/1991 ir įstatymu 47(III)/2005)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 63(I)/1989, Oficialusis leidinys 1989 5 19, I priedas, Nr. 2411, p. 2267

Įstatymas Nr. 185(Ι)/1991, Oficialusis leidinys 1991 11 1, I priedo I dalis, Nr. 2643, p. 1839

Įstatymas Nr. 47(ΙΙI)/2005, Oficialusis leidinys 2005 12 23, I priedo III dalis, Nr. 4060, p. 2430

Draudimo bendrovės išduota mėlynoji kortelė (P&I Club), kurioje

nurodoma, kad galiojantis draudimo liudijimas atitinka Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą reikalavimus (VII priedas),

pateikiami laivo ir laivo savininko duomenys ir

nurodomas draudimo apsaugos laikotarpis.

 

3.

Viešosios atsakomybės už taršos žalą, atsiradusią dėl laivų bunkeriuose gabenamos naftos nuotėkio arba išsipylimo į jūrą, draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 2001 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą ir susijęs 2004 m. įstatymas (Bunkerių konvencijos įstatymas 19(III)/2004)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 19(III)/2004, Oficialusis leidinys 2004 4 30, I priedo III dalis, Nr. 3850, p. 2574

Draudimo bendrovės išduota mėlynoji kortelė (P&I Club), kurioje

nurodoma, kad galiojantis draudimo liudijimas atitinka Tarptautinės bunkerių konvencijos reikalavimus (7 straipsnis),

pateikiami laivo ir laivo savininko duomenys ir

nurodomas draudimo apsaugos laikotarpis.

 

4.

Laivų civilinės atsakomybės (įskaitant vežėjo civilinę atsakomybę) draudimas (siekiant atitikties Atėnų tarptautinės konvencijos (4bis straipsnio) reikalavimams)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymas dėl prekybinės laivybos (keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju) 5(I)/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2009

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 5(I)/2014, Oficialusis leidinys 2014 1 31, I priedo I dalis, Nr. 4425, p. 16

Reglamentas (EB) Nr. 392/2009, Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 131, 2018 5 28, p. 24.

Draudimo bendrovės išduotos mėlynosios kortelės dėl su karu susijusių ir nesusijusių rizikų, kuriose

nurodoma, kad galiojantis draudimo liudijimas atitinka Atėnų tarptautinės konvencijos reikalavimus (4bis straipsnis),

pateikiami laivo ir laivo savininko duomenys ir

nurodomas draudimo apsaugos laikotarpis.

 

5.

Civilinė atsakomybė laivų nuolaužų šalinimo atveju

Teisės aktas / teisinė nuoroda Įstatymas dėl laivų nuolaužų pašalinimo (ratifikavimas) ir susijęs įstatymas (įstatymas 12(III)/2015)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 12(III)/2015, Oficialusis leidinys 2015 5 29, I priedo III dalis, Nr. 4207, p. 3780

Draudimo bendrovės išduotos mėlynosios kortelės dėl su karu susijusių ir nesusijusių rizikų, kuriose

nurodoma, kad galiojantis draudimo liudijimas atitinka Tarptautinės konvencijos dėl laivų nuolaužų pašalinimo reikalavimus (12 straipsnis),

pateikiami laivo ir laivo savininko duomenys ir

nurodomas draudimo apsaugos laikotarpis.

 

6.

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 2000 m. Motorinių transporto priemonių ir kelių eismo taisyklių A lentelė, 3(1) ir 5 taisyklės (Taisyklės 187/2000)

Oficialiojo leidinio nuoroda: Taisyklės Nr. 187/2000, Oficialusis leidinys 2000 7 7, III priedo I dalis, Nr. 3417, p. 737

apdraustosios transporto priemonės savininko bei kitų vairuotojų vardas, pavardė ir adresas,

pažymėjimo išdavimo ir galiojimo laikotarpio pabaigos data,

pažymėjimo numeris ir draudimo liudijimo numeris,

transporto priemonės valstybinis numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

transporto priemonės tipas ir pagaminimo data

 

7.

Viešosios atsakomybės draudimas arba darbdavių civilinė atsakomybė už asmenų, kuriuos globoja socialinės apsaugos tarnybos, įdarbinimą

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įstatymas 46(I)/1996

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 146(I)/1996, Oficialusis leidinys 1996 4 11, I priedo I dalis, Nr. 3051, p. 175

pažymėjimo numeris,

darbdavio (apdraustojo asmens) pavadinimas ir adresas ir apdraustojo asmens (darbdavio) registracijos kodas,

draudimo liudijimo numeris,

galiojimo pradžios ir pabaigos data,

įmonės rūšis,

numatomas darbuotojų skaičius

 

8.

Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: 1989–2014 m. darbdavių civilinės atsakomybės draudimo įstatymai

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 174/1989, Oficialusis leidinys 1989 11 10, I priedo I dalis, Nr. 2456, p. 3639

Įstatymas Nr. 63(Ι)/1997, Oficialusis leidinys 1994 7 18, I priedo I dalis, Nr. 3168, p. 1251

Įstatymas Nr. 15(ΙΙI)/2001, Oficialusis leidinys 2001 2 16, I priedo I dalis, Nr. 3475

Įstatymas Nr. 140(Ι)/2003, Oficialusis leidinys 2003 10 3, I priedo I dalis, Nr. 3758

Įstatymas Nr. 86(Ι)/2010, Oficialusis leidinys 2010 7 23, I priedo I dalis, Nr. 4253

Įstatymas Nr. 79(ΙΙI)/2011, Oficialusis leidinys 2011 4 29, I priedo I dalis, Nr. 4282

Įstatymas Nr. 198(Ι)/2014, Oficialusis leidinys 2014 12 23, I priedo I dalis, Nr. 4482

pažymėjimo numeris,

darbdavio (apdraustojo asmens) pavadinimas ir adresas ir apdraustojo asmens (darbdavio) registracijos kodas,

draudimo liudijimo numeris,

galiojimo pradžios ir pabaigos data,

įmonės rūšis,

numatomas darbuotojų skaičius

 

9.

Rangovų visų rizikų draudimas, darbdavių civilinės atsakomybės ir viešosios atsakomybės draudimas vykdant statybos projektus

Teisės aktas / teisinė nuostata: Viešųjų pirkimų įstatymas 73(I)/2016

Oficialiojo leidinio nuoroda: Įstatymas Nr. 73(I)/2016, Oficialusis leidinys 2016 4 24, I priedo I dalis, Nr. 4565, p. 835

pažymėjimo numeris,

darbdavio (apdraustojo asmens) pavadinimas ir adresas ir apdraustojo asmens (darbdavio) registracijos kodas,

draudimo liudijimo numeris,

galiojimo pradžios ir pabaigos data,

įmonės rūšis,

numatomas darbuotojų skaičius

LATVIJA

1.

Motorinių transporto priemonių valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Motorinių transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įstatymas [priimtas 2004 4 7/įsigaliojo 2004 5 1.]

Sutarties Nr.,

sutarties tipas „Standartinė sutartis“,

išdavimo vieta,

transporto priemonės savininkas,

transporto priemonės savininko adresas,

transporto priemonės valdytojas,

transporto priemonės valdytojo adresas,

transporto priemonės registracijos Nr.,

važiuoklės Nr. (VIN) arba kėbulo Nr.,

transporto priemonės registracijos pažymėjimas,

sutartį pagrindžiantis dokumentas,

tipas, modelis,

sutarties išdavimo data ir laikas, sutarties įsigaliojimo data ir laikas, sutarties galiojimo pabaigos data,

bonus-malus klasė,

draudimo įmoka,

draudėjas,

draudiko atstovas

 

2.

Laivų savininkų civilinės atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Jūrų laivyninkystės kodekso 85 straipsnis [priimtas 2003 5 29/įsigaliojo 2003 8 1.]

Laivo pavadinimas,

skiriamasis numeris arba šaukinys,

laivo TJO identifikacinis numeris,

registracijos uostas,

vežėjo, kuris faktiškai vykdo vežimą, pavadinimas ir visas pagrindinės verslo vietos adresas,

garantijos rūšis,

garantijos galiojimas

LIETUVA

1.

Privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-2041, įsigaliojusio 2004 m. gegužės 1 d., 4 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

2.

Teisininkų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066, įsigaliojusio 2004 m. balandžio 6 d., 20 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

3.

Antstolių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Antstolių įstatymo Nr. IX-876, įsigaliojusio 2003 m. sausio 1 d., 17 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

4.

Audito bendrovių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Audito įstatymo Nr. XIII-96, įsigaliojusio 1999 m. spalio 1 d., 21 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

5.

Draudimo tarpininkų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Draudimo įstatymo Nr. IX-1737, įsigaliojusio 2004 m. gegužės 1 d., 183 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

6.

Kelionių organizatorių privalomasis laidavimo draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turizmo įstatymo Nr. IX-1211, įsigaliojusio 2003 m. balandžio 1 d., 8 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

7.

Notarų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Notariato įstatymo Nr. IX-1311, įsigaliojusio 2003 m. vasario 12 d., 6 straipsnio 2 dalis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

8.

Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679, įsigaliojusio 2001 m. sausio 1 d., 12 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

9.

Privalomasis rangovo visų rizikų draudimas (iki 2017 m. sausio 1 d. – privalomasis rangovo civilinės atsakomybės draudimas)

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1948, įsigaliojusio 2001 m. rugpjūčio 1 d., 35 straipsnis, Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2573, įsigaliojusio 2017 m. sausio 1 d., 42 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

10.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1948, įsigaliojusio 2001 m. rugpjūčio 1 d., 35 straipsnis, Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2573, įsigaliojusio 2017 m. sausio 1 d., 42 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

11.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2064, įsigaliojusio 2012 m. rugsėjo 1 d., 37 straipsnis, Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2573, įsigaliojusio 2017 m. sausio 1 d., 42 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

12.

Statinio projekto ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-2573, įsigaliojusio 2017 m. sausio 1 d., 42 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

13.

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. XI-499, įsigaliojusio 2010 m. kovo 1 d., 25 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis;

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

14.

Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Konsulinio statuto pakeitimo įstatymo Nr. X-619, įsigaliojusio 2006 m. spalio 1 d., 12 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

15.

Administratoriaus privalomasis profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įmonių bankroto įstatymo Nr. X-1557, įsigaliojusio 2009 m. sausio 1 d., 11 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas;

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

16.

Bankroto administratoriaus privalomasis profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000, įsigaliojusio 2012 m. kovo 1 d., 13 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas;

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

17.

Restruktūrizavimo administratoriaus privalomasis profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Įmonių restruktūrizavimo įstatymo Nr. XI-978, įsigaliojusio 2010 m. spalio 1 d., 15 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

18.

Geležinkelių bendrovių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Geležinkelių transporto kodekso Nr. XII-235, įsigaliojusio 2013 m. liepos 1 d., 10 straipsnio 1 dalis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,

draudiko atstovo, įgalioto sudaryti draudimo sutartį, parašas ir draudiko antspaudas arba jų faksimilinės kopijos,

draudimo pažymėjimo išdavimo data,

pareiškimas, kad konkretus pažymėjimas yra susijusio privalomojo draudimo pažymėjimas,

nuoroda į kompetentingos institucijos patvirtintas susijusio privalomojo draudimo liudijimo sąlygas.

 

19.

Turto ar verslo vertintojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Teisės aktas / teisinė nuostata: Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. XI-1497, įsigaliojusio 2012 m. gegužės 1 d., 17 straipsnis

Draudimo pažymėjimo numeris,

draudiko pavadinimas ir adresas,

draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas),

draudimo klasė,

draudimo liudijimo sąlygų pavadinimas,

draudimo objektas,

draudimo suma,

draudimo įmoka ir mokėjimo sąlygos,

draudimo rūšis,

draudimo sutarties galiojimo terminas,

pareiškimas, kad draudėjas yra susipažinęs su draudimo liudijimo sąlygomis ir gavo jo kopiją,