5.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 46/3


Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl leidimų tas medžiagas naudoti santrauka

(Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (1) 64 straipsnio 9 dalį)

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 46/03)

Sprendimai, kuriais suteikiamas leidimas

Nuoroda į sprendimą (2)

Sprendimo data

Cheminės medžiagos pavadinimas

Leidimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo numeris

Autorizuotas naudojimas

Peržiūros laikotarpio pabaigos data

Sprendimo priežastys

C(2019)565

2019 m. sausio 29 d.

1,2-dichloretanas

EB Nr. 203-458-1

CAS Nr. 107-06-2

„Akzo Nobel Chemicals SpA“, Localita Colafonda 3/A, Cavanella Po, 45011, Adria, Rovigo, Italija

REACH/19/13/0

1,2-dichloretano kaip perdirbamo tirpiklio naudojimas gaminant poliakrilato paviršinio aktyvumo medžiagą

2026 m. lapkričio 22 d.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 60 straipsnio 4 dalį socialinė ir ekonominė nauda nusveria riziką žmonių sveikatai, kylančią dėl cheminės medžiagos naudojimo, ir nėra tinkamų alternatyvių techniškai ar ekonomiškai įmanomų naudoti medžiagų ar technologijų.


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  Sprendimas skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje adresu http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_lt