1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/16


Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo pakeitimas

(Tekstas svarbus EEE)

(2019/C 39/10)

Valstybė narė

Prancūzija

Maršrutai

Ajačas–Paryžius (Orli)

Ajačas–Marselis

Ajačas–Nica

Bastja–Paryžius (Orli)

Bastja–Marselis

Bastja–Nica

Kalvi–Paryžius (Orli)

Figari–Paryžius (Orli)

Kalvi–Marselis

Kalvi–Nica

Figari–Marselis

Figari–Nica

Pirmoji su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įsigaliojimo diena

1986 m. sausio mėn.

Pakeitimų įsigaliojimo diena

2020 m. kovo 25 d.

Adresas, kuriuo galima gauti su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo tekstą ir visą atitinkamą su tuo įsipareigojimu susijusią informaciją ir (arba) dokumentus

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (Korsikos Asamblėjos 2018 m. gruodžio 20 d. ir 2019 m. sausio 31 d. nutarimai, kuriais patvirtinami nauji viešųjų paslaugų įsipareigojimai reguliariojo oro susisiekimui tarp Paryžiaus (Orli), Marselio, Nicos ir Ajačo, Bastja, Kalvi bei Figari, ir nustatomas Korsikos viešosios paslaugos delegavimo principas oro susisiekimui vykdyti)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Telefonas +33 495237130

Faksas +33 495201631

E. paštas jf.santoni@otc-corse.fr