Briuselis, 2019 08 30

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimas 1 (toliau – Susitarimas) įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 29 d. 2 ir nuo tada automatiškai pratęsiamas. Paskutinis Susitarimo protokolas įsigaliojo 2014 m. gegužės 23 d. ir baigė galioti 2018 m. gegužės 22 d.

Remdamasi atitinkamais derybiniais nurodymais 3 Komisija derėjosi su San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos (toliau – San Tomė ir Prinsipė) vyriausybe dėl Susitarimo naujo protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms deryboms, 2019 m. balandžio 17 d., trečiadienis parafuotas naujas protokolas. Protokolas taikomas penkerius metus nuo jo laikino taikymo pradžios, t. y. jo pasirašymo dienos, kaip nurodyta jo 15 straipsnyje.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Atsižvelgiant į žuvininkystės politikos reformos prioritetus 4 naujuoju protokolu, remiantis patikimiausia turima moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama žvejybos San Tomė ir Prinsipės vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesniojo protokolo (2014–2018 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo rezultatus. Abu vertinimus atliko išorės ekspertai. Protokolu taip pat bus suteikta galimybė Europos Sąjungai ir San Tomė ir Prinsipei atsižvelgiant į abiejų šalių interesus artimiau bendradarbiauti remiant atsakingą San Tomė ir Prinsipės vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir San Tomė ir Prinsipės pastangas plėtoti mėlynąją ekonomiką.

Protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

– 28 tunų žvejybos seineriai-šaldikliai:

– 6 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Derybos dėl žuvininkystės partnerystės susitarimo su San Tomė ir Prinsipe naujo protokolo vykdomos atsižvelgiant į Europos Sąjungos išorės veiksmus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių atžvilgiu, visų pirma į Sąjungos tikslus, susijusius su demokratijos principais ir žmogaus teisėmis.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasirinktas teisinis pagrindas – Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, kurios 43 straipsnio 2 dalimi numatyta nustatyti bendrą žuvininkystės politiką, o 218 straipsnio 5 dalimi nustatytas Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų pasirašymo ir laikino taikymo galimybės procedūros etapas.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlymas priklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai.

Proporcingumas

Pasiūlymas yra proporcingas siekiamam tikslui – sukurti žvejybos veiklos, kurią Europos Sąjungos laivai vykdo trečiųjų šalių vandenyse, teisinio, aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio valdymo sistemą, numatytą reglamento, kuriuo nustatoma bendra žuvininkystės politika, 31 straipsnyje. Pasiūlymas atitinka tas nuostatas ir to paties reglamento 32 straipsnyje numatytos finansinės paramos teikimo trečiosioms šalims nuostatas.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

2017 m. Komisija atliko San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės partnerystės susitarimo protokolo ex post vertinimą ir galimo protokolo atnaujinimo ex ante vertinimą. Vertinimo išvados pateikiamos atskirame darbiniame dokumente 5 .

Atlikus vertinimą prieita prie išvados, kad ES tunų žvejybos sektorius itin suinteresuotas žvejyba San Tomė ir Prinsipėje ir kad atnaujinus protokolą regione sustiprėtų žvejybos stebėsena, kontrolė bei priežiūra ir pagerėtų žvejybos valdymas. Šios IEZ svarba Gvinėjos įlankoje prisideda prie numatyto naujojo protokolo aktualumo tiek ES tunų žvejybos sektoriui, tiek šaliai partnerei.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Atliekant vertinimą konsultuotasi su valstybėmis narėmis, pramonės atstovais ir tarptautinėmis pilietinės visuomenės organizacijomis, taip pat su San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės administracija ir pilietine visuomene. Konsultuotasi ir Tolimojo plaukiojimo laivyno patariamoje taryboje.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Vadovaudamasi reglamento, kuriuo nustatoma bendra žuvininkystės politika, 31 straipsnio 10 dalimi Komisija ex post ir ex ante vertinimams pasamdė nepriklausomą konsultantą.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 840 000 EUR suma, apimanti:

a) su prieiga susijusią metinę 400 000 EUR sumą už 8 000 tonų metinį orientacinį kiekį visu protokolo galiojimo laikotarpiu,

b) 440 000 EUR metinę paramos San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus politikos kūrimui ir plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo laikotarpiu. Ši parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka San Tomė ir Prinsipės politikos tikslus, susijusius su tvariu vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros metu 6 .

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Stebėsenos priemonės išdėstytos protokole.

2019/0172 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/2007 7 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (toliau – Susitarimas) 8 ; Šis susitarimas įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 29 d. ir dabar galioja.

(2)paskutinis Susitarimo įgyvendinimo protokolas baigė galioti 2018 m. gegužės 22 d.

(3)2017 m. gruodžio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika dėl Susitarimo naujo įgyvendinimo protokolo (toliau – Protokolas) sudarymo. Derybos buvo sėkmingai užbaigtos ir 2019 m. balandžio 17 d. Protokolas buvo parafuotas;

(4)Protokolo tikslas – sudaryti galimybes Europos Sąjungai ir San Tomė ir Prinsipei glaudžiau bendradarbiauti siekiant skatinti tausios žvejybos politiką, racionalų San Tomė ir Prinsipės vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir remti San Tomė ir Prinsipės pastangas plėtoti žuvininkystės sektorių;

(5)todėl Protokolas turėtų būti Sąjungos vardu pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(6)siekiant užtikrinti, kad Sąjungos laivai galėtų greitai pradėti žvejybos veiklą, Protokolas turėtų būti laikinai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (toliau – Protokolas), su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Pasirašyti numatyto Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos generalinis sekretoriatas parengia įgaliojamuosius raštus, kuriais Protokolo derybininko nurodytam (-iems) asmeniui (-ims) suteikiami įgaliojimai pasirašyti Protokolą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Pagal Protokolo 15 straipsnį jis turėtų būti laikinai taikomas nuo pasirašymo dienos, kol įsigalios.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

1.3.Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:

1.4.Tikslai

1.4.1.Bendrasis (-ieji) tikslas (-ai)

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

1.4.4.Veiklos rezultatų rodikliai

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

1.5.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.

1.5.3.Panašios patirties išvados

1.5.4.Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

1.5.5.Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą

1.6.Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Priežiūros ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Siūlomų valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo sąlygų ir kontrolės strategijos pagrindimas

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams

3.2.1.Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka

3.2.2.Numatomas veiklos asignavimais finansuojamas atliktas darbas

3.2.3.Numatomo poveikio administraciniams asignavimams santrauka

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis pajamoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo pasiūlymas.

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) 

11 – Jūrų reikalai ir žuvininkystė

11.03 – Privalomi įnašai, mokami regioninėms žvejybos valdymo organizacijoms (RŽVO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, taip pat pagal tausios žvejybos susitarimus (TŽS).

11.03.01 – Trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivų vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas

1.3.Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su:

X nauja priemone 

 nauju veiksmu, kai bus įgyvendintas bandomasis projektas ir (arba) atlikti parengiamieji veiksmai 9  

 esamo veiksmo galiojimo pratęsimu 

 vieno ar daugiau veiksmų sujungimu arba nukreipimu į kitą / naują veiksmą 

1.4.Tikslai

1.4.1.Bendrasis (-ieji) tikslas (-ai)

Derybos dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) su trečiosiomis šalimis ir jų sudarymas atitinka bendrąjį tikslą – suteikti Europos Sąjungos žvejybos laivams prieigą prie trečiųjų šalių žvejybos zonų ir plėtoti partnerystės ryšius su tomis šalimis siekiant tausiau naudoti Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse esančius žvejybos išteklius.

TŽPS taip pat užtikrinama bendros žuvininkystės politikos principų ir kitose Europos politikos srityse prisiimtų įsipareigojimų (tausaus trečiųjų šalių išteklių naudojimo, kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, šalių partnerių integravimo į pasaulio ekonomiką ir geresnio politinio bei finansinio žuvininkystės valdymo) darna.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

Konkretus tikslas Nr.

Paisant kitų Europos politikos sričių, prisidėti prie tausios žvejybos užtikrinimo ne ES vandenyse, išlaikyti Europos galimybę žvejoti tolimuose žvejybos rajonuose ir ginti Europos žuvininkystės sektoriaus ir vartotojų interesus derantis su pakrantės valstybėmis dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimų ir juos sudarant.

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Sudarius Protokolą suteikiama galimybė užmegzti strateginę Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės žvejybos partnerystę. Sudarius Protokolą Sąjungos laivams bus suteikta žvejybos šios šalies vandenyse galimybių.

Be to, Protokolu prisidedama prie geresnio žvejybos išteklių išsaugojimo ir valdymo, ypač prie stebėjimo, kad nebūtų vykdoma neteisėta žvejyba, ir kovos su ja bei prie paramos smulkiosios žvejybos sektoriui, nes pagal jį teikiama finansinė parama (parama sektoriui) šalies partnerės nacionaliniu lygmeniu priimtoms programoms įgyvendinti.

Galiausiai Protokolas, kuriuo remiama jūrų veikla ir tausus jūrų išteklių naudojimas, padės stiprinti San Tomė ir Prinsipės mėlynąją ekonomiką.

1.4.4.Veiklos rezultatų rodikliai

Nurodyti pažangos ir pasiekimų stebėsenos rodiklius.

Žvejybos galimybių išnaudojimo lygis (panaudotų žvejybos leidimų procentinė dalis, palyginti su Protokolo teikiamomis galimybėmis);

Laimikio duomenų rinkimas ir analizė ir susitarimo komercinė vertė.

Indėlis kuriant darbo vietas ir pridėtinę vertę Sąjungoje ir stabilizuojant jos rinką (kartu su kitais TŽPS).

Indėlis gerinant šalies partnerės žvejybos veiklos mokslinius tyrimus, stebėseną ir kontrolę ir plečiant jos žuvininkystės sektoriaus, ypač smulkiosios žvejybos, veiklą.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai, įskaitant išsamų iniciatyvos įgyvendinimo pradinio etapo tvarkaraštį

Numatoma, kad naujasis Protokolas bus laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, kad nebūtų žvejybos operacijų, vykdomų pagal dabartinį protokolą, pertrūkio.

Naujuoju Protokolu bus grindžiama Sąjungos laivyno žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, juo ES laivų savininkams bus leista prašyti žvejybos toje zonoje leidimų. Be to, naujuoju Protokolu stiprinamas ES ir San Tomė ir Prinsipės bendradarbiavimas siekiant skatinti tvarios žvejybos politikos plėtojimą. Jame numatomas laivų stebėjimas naudojant laivų stebėjimo sistemą LSS ir duomenų apie sužvejotą laimikį perdavimas elektroniniu būdu. Protokole numatyta parama sektoriui padės San Tomė ir Prinsipei įgyvendinti nacionalinę žvejybos strategiją ir, be kita ko, kovoti su NNN žvejyba.

1.5.2.Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu tikrumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „Sąjungos dalyvavimo pridėtinė vertė“ – dalyvaujant Sąjungai užtikrinama vertė, papildanti vertę, kuri būtų užtikrinta vien valstybių narių veiksmais.

Jei Sąjunga nesudarytų šio naujo Protokolo, būtų trukdoma ES laivų žvejybos veiklai, nes Susitarime nustatyta sąlyga, pagal kurią žvejybos veiklą leidžiama vykdyti tik laikantis Protokole apibrėžtos tvarkos. Taigi ES tolimojo plaukiojimo laivynui pridėtinė vertė yra akivaizdi. Protokole taip pat numatytas tvirtesnio San Tomė ir Prinsipės bendradarbiavimo su Sąjunga pagrindas.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Išanalizavusios ankstesnius San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje sužvejoto laimikio duomenis ir naujesnius pagal panašius protokolus regione sužvejoto laimikio duomenis, taip pat vertinimus ir turimas mokslines rekomendacijas, šalys nustatė orientacinį tunų ir tunams giminingų rūšių žuvų kiekį – 8 000 t per metus neviršijant žvejybos galimybių, suteiktų 28 tunų žvejybos seineriams-šaldikliams ir 6 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantiems laivams. Nustatyta gana didelė parama sektoriui siekiant atsižvelgti į reikalavimus, taikomus San Tomė ir Prinsipės žvejybos institucijų pajėgumų stiprinimui, ir nacionalinės žuvininkystės strategijos prioritetus, taip pat į mėlynosios ekonomikos plėtros šioje pakrantės valstybėje rėmimo planus.

1.5.4.Suderinamumas su daugiamete finansine programa ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Pagal šį TŽS skiriamos finansinės kompensacijos lėšos sudaro San Tomė ir Prinsipės nacionalinio biudžeto pakeičiamas pajamas. Tačiau paramai sektoriui numatytos lėšos skiriamos (paprastai įtraukiant į metinį finansų įstatymą) už žuvininkystę atsakingai ministerijai – tai yra TŽS sudarymo ir tolesnių veiksmų sąlyga. Šie finansiniai ištekliai yra suderinami su kitais tarptautinio finansavimo teikėjų lėšų, skiriamų žuvininkystės sektoriaus projektams ir (arba) programoms įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, šaltiniais.

1.5.5.Įvairių turimų finansavimo galimybių vertinimas, įskaitant perskirstymo mastą

 

1.6.Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ir finansinis poveikis

X trukmė ribota

X    Galioja nuo 2019 m. iki 2024 m.

X    įsipareigojimų asignavimų finansinis poveikis nuo 2019 iki 2024 m., o mokėjimų asignavimų – nuo 2019 iki 2024 m.

 trukmė neribota

Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 10

X Komisijos vykdomas tiesioginis valdymas

X padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

  Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis pavedant:

trečiosioms valstybėms arba jų paskirtiems organams;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

Finansinio reglamento 70 ir 71 straipsniuose nurodytiems organams;

viešosios teisės reglamentuojamoms įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė ir kurioms pavesta teikti viešąsias paslaugas, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamas finansines garantijas;

atitinkamame pagrindiniame akte nurodytiems asmenims, kuriems pavesta vykdyti konkrečius veiksmus BUSP srityje pagal ES sutarties V antraštinę dalį.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

 

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Priežiūros ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Komisija (Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD, bendradarbiaudamas su regiono žuvininkystės atašė) užtikrins nuolatinį Protokolo įgyvendinimo – ypač veiklos vykdytojų naudojimosi žvejybos galimybėmis, laimikio duomenų registravimo ir paramos sektoriui sąlygų laikymosi – stebėjimą.

Be to, ŽPS numatytas ne mažiau kaip vienas metinis jungtinio komiteto posėdis, per kurį Komisija ir San Tomė ir Prinsipė apžvelgia Susitarimo ir Protokolo įgyvendinimą ir, jei reikia, pakoreguoja programavimą, o atitinkamais atvejais – ir Protokole nustatytą finansinį įnašą.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Siūlomų valdymo būdo (-ų), finansavimo įgyvendinimo mechanizmo (-ų), mokėjimo sąlygų ir kontrolės strategijos pagrindimas

Su prieiga susijusio įnašo ir sektorinei paramai skirto įnašo mokėjimai vykdomi atskirai.

Su prieiga susiję mokėjimai atliekami Protokolo pasirašymo metinių dieną, išskyrus pirmuosius metus, kai mokėjimas atliekamas per 3 mėnesius nuo laikino taikymo pradžios. Laivų prieiga kontroliuojama išduodant žvejybos leidimus.

Sektorinei paramai skirtas mokėjimas pirmą kartą atliekamas per 3 mėnesius po susitarimo dėl metinės ir daugiametės įgyvendinimo programos, o vėliau – remiantis gautais rezultatais. Tikrinimai atliekami remiantis įgyvendinimo lygiu, nustatytu remiantis šalies partnerės pateiktomis ataskaitomis arba patvirtinamaisiais dokumentais ir žuvininkystės atašė techniniais vizitais.

2.2.2.Informacija apie nustatytą riziką ir jai sumažinti įdiegtą (-as) vidaus kontrolės sistemą (-as)

ES laivų savininkų nepakankamas žvejybos galimybių išnaudojimas ir nepakankamas arba uždelstas San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus politikai finansuoti numatytų lėšų panaudojimas.
Numatytas glaudus su Susitarime bei Protokole numatytu sektoriaus politikos planavimu ir įgyvendinimu susijęs dialogas. Protokolo 5 straipsnyje nurodyta bendra rezultatų analizė taip pat yra šių kontrolės priemonių dalis.

Be to, Susitarime ir Protokole numatytos specialios išlygos jų galiojimui sustabdyti, esant tam tikroms sąlygoms ir susiklosčius konkrečioms aplinkybėms.

2.2.3.Kontrolės išlaidų efektyvumo apskaičiavimas ir pagrindimas (kontrolės sąnaudų ir susijusių valdomų lėšų vertės santykis) ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas (atliekant mokėjimą ir užbaigiant programą)

Su prieigos, suteikiamos pagal tausios žvejybos partnerystės susitarimus (TŽPS), išlaidomis susiję mokėjimai yra tikrinami siekiant užtikrinti, kad atitiktų tarptautinių susitarimų nuostatas. Paramos sektoriui patikrinimais siekiama stebėti, kaip ši parama įgyvendinama. Stebėseną vykdo Komisijos darbuotojai delegacijose ir jungtiniame komitete. Pažangai įvertinti naudojama daugiamečio programavimo matrica. Jei pažanga nepakankama, kitos įmokos mokėjimas sustabdomas arba sumažinamas. Bendra visų TŽPS įgyvendinimo kontrolės kaina yra apie 1,8 % (2018 m. įnašai). TŽPS įgyvendinimo kontrolės procedūros iš esmės grindžiamos privalomais norminiais reikalavimais. Jei nenustatoma trūkumų, kurie galėtų daryti didelį poveikį finansinių operacijų teisėtumui ir reguliarumui, laikoma, kad kontrolė yra veiksminga. Nustatyta, kad vidutinis klaidų lygis yra 0,0 %.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones, pvz., išdėstytas Kovos su sukčiavimu strategijoje.

Komisija įsipareigoja užmegzti politinį dialogą ir reguliariai koordinuoti darbą su San Tomė ir Prinsipe, kad būtų galima pagerinti Susitarimo ir Protokolo administravimą ir kad ES galėtų labiau prisidėti prie tausaus išteklių valdymo. Bet kokiam Komisijos mokėjimui pagal ŽPS yra taikomos standartinės Komisijos taisyklės ir biudžeto bei finansinės procedūros. Visų pirma tiksliai nurodoma trečiosios šalies banko sąskaita, į kurią mokamas finansinis įnašas. Protokolo 3 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad finansinis įnašas už prieigą turi būti sumokėtas į San Tomė ir Prinsipės Valstybės iždo sąskaitą, o sektoriaus plėtrai skirta dalis – į Žuvininkystės plėtros fondo sąskaitą.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

·Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija:

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris

DA / NDA 11

ELPA 12 šalių

valstybių kandidačių 13

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

11.03.01

Europos Sąjungos žvejybos laivų žvejybos veiklos, vykdomos trečiosios šalies vandenyse, valdymo sistemos nustatymas (TŽS)

DA

NE

NE

NE

NE

·Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija:

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[XX.YY.YY.YY]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas pasiūlymo finansinis poveikis asignavimams

3.2.1.Numatomo poveikio veiklos asignavimams santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

Numeris 2

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

MARE GD

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2022 metai

IŠ VISO

• Veiklos asignavimai

Biudžeto eilutė 14  11.03.01

Įsipareigojimai

1a

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

2 a

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Biudžeto eilutė

Įsipareigojimai

1b

Mokėjimai

2b

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų paketo lėšų 15  

Biudžeto eilutė

(3)

IŠ VISO asignavimų
GDMARE

Įsipareigojimai

= 1a + 1b + 3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

= 2a + 2b

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

IŠ VISO asignavimų
daugiametės finansinės programos

2 IŠLAIDŲ KATEGORIJAI

Įsipareigojimai

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Jei pasiūlymas (iniciatyva) daro poveikį kelioms veiklos išlaidų kategorijoms, pakartokite pirmiau pateiktą dalį:

IŠ VISO veiklos asignavimų (visose veiklos išlaidų kategorijose)

Įsipareigojimai

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų paketo lėšų (visose veiklos išlaidų kategorijose)

(6)

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS
(Orientacinė suma)

Įsipareigojimai

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

5

Administracinės išlaidos

Šią dalį pildyti naudojant administracinio pobūdžio biudžeto duomenų lentelę, kuri pirmiausia bus pateikta finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos priede (vidaus taisyklių V priede) ir įkelta į DECIDE tarnybų tarpusavio konsultacijoms.

Mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

IŠ VISO

MARE GD

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO MARE GD

Asignavimai

IŠ VISO asignavimų
daugiametės finansinės programos

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAI

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

Mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Mokėjimai

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Numatomas veiklos asignavimais finansuojamas atliktas darbas

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir atliktus darbus

2019 metai

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

IŠ VISO

Rūšis 16

Vidutinės rezultato sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 17 ...

– Prieiga

Kasmet

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

– Parama sektoriui

Kasmet

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

– Atliktas darbas

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Numatomo poveikio administraciniams asignavimams santrauka

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai naudojami taip:

Mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N 18
metai

N +1
metai

N +2
metai

N +3
metai

atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą stulpelių skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinės išlaidos

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

Netraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 19  

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio
pobūdžio išlaidos

Tarpinė suma,
neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų veiksmui valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę lėšų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.3.1.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

X    Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

N
metai

N +1
metai

N+2 metai

N+3 metai

atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą stulpelių skaičių (žr. 1.6 punktą)

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01/11/21 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01/11 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etatų vienetais) 20

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JPD atstovybėse)

XX 01 04 yy  21

– būstinėje

– delegacijose

XX 01 05 02/12/22 (CA, SNE, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02/12 (CA, SNE, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Išorės personalas

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

Pasiūlymas (iniciatyva)

X    gali būti visiškai finansuoti perskirstant asignavimą atitinkamoje daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijoje.

Tai susiję su rezervo eilutės naudojimu (40 skyrius).

   Reikia panaudoti nepaskirstytą maržą pagal atitinkamą DFP išlaidų kategoriją ir (arba) specialias priemones, kaip apibrėžta DFP reglamente.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes bei sumas ir pasiūlytas naudoti priemones.

   reikia persvarstyti DFP.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlymas (iniciatyva)

X    nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo

   numatytas trečiųjų šalių bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N
metai 22

N +1
metai

N +2
metai

N +3
metai

atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą stulpelių skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų3.3.Numatomas poveikis pajamoms

XPasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio pajamoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   kitoms pajamoms

nurodyti, jei pajamos priskirtos išlaidų eilutėms    

Mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto pajamų eilutė:

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 23

N
metai

N +1
metai

N +2
metai

N +3
metai

atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą stulpelių skaičių (žr. 1.6 punktą)

…………. straipsnis

Asignuotųjų pajamų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-oms) daromas poveikis.

Kitos pastabos (pvz., poveikio pajamoms apskaičiavimo metodas (formulė) arba kita informacija).

(1)    OL L 205, 2007 8 7, p. 36.
(2)    OL L 31, 2013 1 31, p. 1.
(3)    Priimtais 2017 m. gruodžio 18 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje.
(4)    OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
(5)    SWD (2017) 434 final, 2017 12 1
(6)    Atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2013/C 373/01).
(7)    2007 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 894/2007 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 205, 2007 8 7, p. 35).
(8)    OL L 205, 2007 8 7, p. 36.
(9)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 58 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(10)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11)    DA – diferencijuotieji asignavimai / NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(12)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(13)    Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(14)    Pagal oficialią biudžeto nomenklatūrą.
(15)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(16)    Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(17)    Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje. „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ...“
(18)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai. Pakeiskite „N“ numatomais pirmaisiais įgyvendinimo metais (pavyzdžiui, 2021). Atitinkamai pakeiskite vėlesnius metus.
(19)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(20)    CA – sutartininkas, LA – vietos darbuotojas, SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas, INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas, JPD – jaunesnysis delegacijos specialistas.
(21)    Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(22)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai. Pakeiskite „N“ numatomais pirmaisiais įgyvendinimo metais (pavyzdžiui, 2021). Atitinkamai pakeiskite vėlesnius metus.
(23)    Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 20 % surinkimo sąnaudų.

Briuselis, 2019 08 30

COM(2019) 376 final

PRIEDAS

prie

Tarybos sprendimo pasiūlymo

dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo
PRIEDAS
SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS IR EUROPOS BENDRIJOS ŽUVININKYSTĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMO ĮGYVENDINIMO PROTOKOLAS

1 straipsnis
Principai

1.Šio protokolo tikslas – įgyvendinti San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimą. Į šį protokolą įtrauktas priedas ir priedėliai, kurie yra neatskiriama jo dalis.

2.Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žvejybą San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, remdamosi nediskriminavimo principu. San Tomė ir Prinsipė, siekdama tinkamo žvejybos valdymo, įsipareigoja visiems jos žvejybos zonoje veiklą vykdantiems tunų žvejybos pramoniniams užsienio laivynams taikyti tas pačias technines ir išteklių išsaugojimo priemones.

3.Šalys įsipareigoja Protokolą įgyvendinti vadovaudamosi Kotonu susitarimo 9 straipsniu dėl esminių su žmogaus teisėmis, demokratijos ir teisinės valstybės principais susijusių elementų ir pagrindinių su geru valdymu susijusių elementų.

4.Jos taip pat įsipareigoja skatinti tvarią plėtrą bei darnų ir tinkamą aplinkos valdymą.

5.Šalys įsipareigoja viešai skelbti ir keistis informacija apie visus susitarimus, kuriais užsienio laivams leidžiama įplaukti į jų žvejybos zonas, ir apie su tuo susijusias žvejybos pastangas, išduotų leidimų skaičių ir laimikį.

6.Pagal susitarimo 6 straipsnį vykdyti žvejybos veiklą San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje Europos Sąjungos laivai gali tik turėdami žvejybos leidimą, išduotą pagal Protokolą laikantis jo priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis
Galiojimo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.Europos Sąjungos laivams penkerių (5) metų laikotarpiui nuo laikino taikymo dienos pagal žuvininkystės partnerystės susitarimo 5 straipsnį suteiktos žvejybos galimybės nustatomos taip, kad būtų leidžiama žvejoti toli migruojančių žuvų rūšis (1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 1 priede išvardytas rūšis, ypač tunus, durklažuves ir ilgapelekius pilkuosius ryklius), išskyrus ICCAT saugomas ar uždraustas rūšis.

2.Žvejybos galimybės skiriamos:

– 28 tunų žvejybos seineriams,

– 6 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantiems laivams.

3.1 ir 2 dalys taikomos laikantis šio protokolo 6, 7 ir 9 straipsnių.

3 straipsnis
Finansinis įnašas. Mokėjimo tvarka

1.1 straipsnyje nurodytu laikotarpiu žuvininkystės partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nustatytas finansinis įnašas yra 4 200 000 EUR.

2.Finansinis įnašas apima:

(a)400 000 EUR metinę sumą už prieigą prie San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos, atitinkančią 8 000 t metinį orientacinį kiekį, ir

(b)440 000 EUR metinę specialią sumą, skirtą San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti.

3.Be to, 560 000 EUR sudarys pagal 2 dalies a punkte nustatytą orientacinį kiekį apskaičiuoti metiniai mokesčiai už Protokolu leidžiamą laivų veiklą.

4.2 dalis yra taikoma atsižvelgiant į šio protokolo 4, 6, 7 ir 9 straipsnių ir žuvininkystės partnerystės susitarimo 12 ir 13 straipsnių nuostatas.

5.2 dalyje numatytą metinį įnašą Europos Sąjunga moka po 840 000 EUR per metus visu Protokolo taikymo laikotarpiu, tai atitinka 2 dalies a ir b punktuose numatytų metinių įnašų sumą.

6.Jei Europos Sąjungos laivų San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotas bendras metinis laimikis viršija 2 dalies a punkte nurodytą metinį orientacinį kiekį, susijęs metinis finansinis įnašas padidinamas 50 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną.

7.Už papildomą sužvejotų žuvų laimikį sumokama pagal priedo II skyriaus 2 skirsnyje numatytą susitarimą dėl galutinių ataskaitų. Tačiau metinė suma, Sąjungos mokama už šį papildomą laimikį, negali būti daugiau kaip dvigubai didesnė už 2 dalies a punkte nurodytą sumą. Jei suma, Sąjungos mokėtina už papildomą laimikį, daugiau kaip du kartus viršija 2 dalies a punkte nurodytą metinę sumą, perviršis sumokamas kitais metais.

8.Pirmaisiais metais 2 dalies a punkte nurodyto finansinio įnašo mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip praėjus devyniasdešimt dienų (90) nuo Protokolo laikino taikymo pradžios, o vėlesniais metais – ne vėliau kaip Protokolo įsigaliojimo sukakties dieną.

9.2 dalies a punkte nurodytą finansinį įnašą San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos naudoja savo nuožiūra, taikydamos tinkamą finansinį administravimą.

10.Finansinis įnašas mokamas į viešąsias sąskaitas taikant šias taisykles: 2 dalies a punkte nurodytas įnašas pervedamas į San Tomė ir Prinsipės centriniame banke atidarytą Valstybės iždo sąskaitą; 2 dalies b punkte numatyta suma ir 7 dalyje numatyta suma įmokamos į Žuvininkystės plėtros fondo sąskaitą ir įrašomos į biudžetą. San Tomė ir Prinsipės institucijos Europos Komisijai kasmet pateikia banko sąskaitų rekvizitus.

4 straipsnis.
Parama sektoriui

1.Protokole numatyta parama sektoriui prisidedama prie nacionalinės žuvininkystės strategijos įgyvendinimo ir jūrų ekonomikos plėtros. Ja siekiama užtikrinti tvarų žuvininkystės išteklių valdymą, visų pirma:

tobulinant žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą;

tobulinant mokslines žinias apie žuvininkystės išteklius;

gerinant žuvininkystės produktų kokybę;

remiant smulkiąją žvejybą;

stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą;

remiant akvakultūros plėtrą.

2.Ne vėliau kaip po trijų (3) mėnesių po šio protokolo laikino taikymo pradžios, žuvininkystės partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete šalys susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, visų pirma:    

(a)metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas finansinis įnašas;

(b)metinių ir daugiamečių tikslų, kurie turi būti pasiekti, kad būtų skatinama atsakinga ir tausi žvejyba, atsižvelgiant į San Tomė ir Prinsipės nurodytus žvejybos politikos prioritetus;

(c)kasmetinių rezultatų vertinimo kriterijų ir tvarkos.

3.Apie metinių arba daugiamečių sektorių programos tikslų ir veiksmų pakeitimus turi būti iš anksto pranešta Europos Komisijai. Jei ji su pakeitimais nesutinka, šis klausimas gali būti perduotas svarstyti jungtiniam komitetui, kad šis priimtų sprendimą dėl siūlomo pakeitimo, kurį šalys turi patvirtinti, jei reikia, pasikeisdamos laiškais.

4.Kiekvienais metais abi šalys įvertina daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatus remdamosi raštišku San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų pranešimu. Jei iš vertinimo rezultatų matyti, kad tikslų įgyvendinimas neatitinka programavimo arba jei jungtinio komiteto nuomone, jo įgyvendinimas yra nepakankamas, finansinio įnašo mokėjimas gali būti persvarstytas arba jo mokėjimas sustabdytas.

5.Šis finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti po abiejų šalių konsultacijų ir sutikimo, kai tik jungtinis komitetas nustato, kad įgyvendinimo pažanga yra patenkinama, prireikus pasikeičiant laiškais. Tačiau 3 straipsnio 2 dalies b punkte numatyto specialaus finansinio įnašo mokėjimas negali būti atliktas praėjus daugiau kaip šešiems (6) mėnesiams po Protokolo galiojimo pabaigos.

5 straipsnis
Mokslinis bendradarbiavimas siekiant plėtoti atsakingą žvejybą

1.Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Europos Sąjunga ir San Tomė ir Prinsipė įsipareigoja bendradarbiauti stebint žvejybos išteklių būklę San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje.

2.Abi šalys įsipareigoja Centrinės Afrikos regiono lygmeniu skatinti su atsakinga žvejyba susijusį bendradarbiavimą.

3.Abi šalys įsipareigoja laikytis visų Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų ir rezoliucijų.

4.Pagal žuvininkystės partnerystės susitarimo 4 straipsnį, remdamosi ICCAT priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į geriausias turimas mokslines išvadas, šalys žuvininkystės partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdyje tariasi dėl žvejybos išteklių, kuriems taikomas šis protokolas ir kurie turi įtakos Europos Sąjungos laivų veiklai, tausaus naudojimo priemonių.

5.Šalys susitaria, kad, siekiant užtikrinti tinkamą ryklių išteklių valdymą ir išsaugojimą, būtų užtikrinta, jog būtų atidžiai stebimas ryklių laimikis keičiantis laimikio duomenimis, kaip numatyta priedo III skyriuje. Jei reikia, jungtinis komitetas priima papildomas valdymo priemones, kuriomis ūdomis žvejojančiam laivynui siekiama sudaryti geresnes sąlygas veiklai vykdyti.

6.Šalys bendradarbiauja ir stiprina kontrolės, inspektavimo ir kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba mechanizmus San Tomė ir Prinsipėje.

6 straipsnis
Žvejybos galimybių ir techninių priemonių persvarstymas

1.Jungtinis komitetas gali peržiūrėti 1 straipsnyje nurodytas žvejybos galimybes, jei toks persvarstymas dera su tvariu žvejybos išteklių, kuriems taikomas šis protokolas, valdymu.

2.Tokiu atveju 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas finansinis įnašas turi būti koreguojamas pro rata temporis, o pakeitimai turi būti įtraukti į šį protokolą ir jo priedus.

3.Jungtinis komitetas, gali nagrinėti ir, jei reikia, bendru sutarimu pritaikyti ar pakeisti nuostatas, susijusias su žvejybos sąlygomis bei šio protokolo taikymo techninėmis taisyklėmis.

7 straipsnis
Naujos žvejybos galimybės

1.San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos gali prašyti Europos Sąjungos apsvarstyti galimybę vykdyti šiame protokole nenumatytą žvejybą. Jei nėra pakankamai duomenų apie išteklių būklę, šalys susitaria dėl tiriamosios žvejybos vykdymo sąlygų, atsižvelgdamos į geriausias mokslines rekomendacijas, pateiktas abiejų šalių moksliniams ekspertams.

2.Atsižvelgus į šiuos rezultatus ir jei Europos Sąjunga išreiškia susidomėjimą tokia žvejyba, abi šalys, prieš San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms suteikiant galimą leidimą, konsultuojasi jungtiniame komitete. Atitinkamais atvejais šalys susitaria dėl tokioms naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, jei būtina, iš dalies pakeičia šį protokolą ir jo priedą.

8 straipsnis
Paskatos iškrauti ir ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimo skatinimas

1.Šalys bendradarbiauja, kad būtų pagerintos galimybės iškrauti laimikį San Tomė ir Prinsipės uostuose.

2.San Tomė ir Prinsipė stengiasi parengti strategiją ir numatyti paskatas, kuriomis būtų skatinama iškrauti laimikį. Pagal šią strategiją ES laivynas stengiasi iškrauti dalį savo laimikio, visų pirma priegaudos.

3.Šalys siekia sudaryti palankias sąlygas įmonių techniniams, ekonominiams ir prekybiniams santykiams skatinti ir sukurti prekybai bei investicijoms plėtoti palankią sistemą.

9 straipsnis
Šio protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1.Šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei:

(a)žvejybos veiklai San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės partnerystės susitarimo 2 straipsnio h punkte;

(b)žymiai pasikeičia kurios nors šalies žuvininkystės politikos nuostatos bei įgyvendinimas, ir tai paveikia Protokolo nuostatas;

(c)atlikus Kotonu susitarimo 8 ir 96 straipsniuose numatytą procedūrą viena iš šalių konstatuoja, kad buvo pažeisti esminiai su žmogaus teisėmis susiję principai, numatyti minėto susitarimo 9 straipsnyje.

(d)Europos Sąjunga nesumoka 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyto finansinio įnašo dėl kitų priežasčių nei išvardytosios šiame straipsnyje;

(e)nepavyksta išspręsti rimto abiejų šalių ginčo dėl šio protokolo taikymo ar aiškinimo.

2.Norėdama sustabdyti Protokolo taikymą, suinteresuotoji šalis apie savo ketinimą praneša raštu ne vėliau kaip likus trims (3) mėnesiams iki tos dienos, kurią sustabdymas turėtų įsigalioti.

3.Jei Protokolo taikymas sustabdomas, šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos taikiai išspręsti ginčą. Šalims išsprendus ginčą, Protokolas toliau taikomas, o finansinio įnašo suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, atsižvelgiant į Protokolo taikymo sustabdymo trukmę.

10 straipsnis
Taikomi teisės aktai

1.San Tomė ir Prinsipės vandenyse veiklą vykdantiems Europos Sąjungos žvejybos laivams yra taikomos San Tomė ir Prinsipėje galiojančios teisės nuostatos, nebent žuvininkystės partnerystės susitarime, Protokole, jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

2.San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos Europos Sąjungai praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus. Pakeitimai Europos Sąjungos laivams tampa privalomi per šešiasdešimt (60) dienų nuo tokio pranešimo.

3.Europos Komisija San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms praneša apie visus su Europos Sąjungos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivyno žvejybos veikla susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

11 straipsnis.
Keitimasis informacija elektroninėmis priemonėmis

1.San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga įsipareigoja įdiegti ir prižiūrėti informacines sistemas, reikalingas norint elektroniniu būdu keistis visa su susitarimo įgyvendinimu susijusia informacija ir dokumentais.

2.Dokumentų elektroninė versija bet kuriuo metu bus laikoma lygiaverte popierinei versijai.

3.San Tomė ir Prinsipė ir ES nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokį informacinių sistemų sutrikimą. Tokiu atveju informacija ir dokumentai, susiję su susitarimo įgyvendinimu, automatiškai perduodami alternatyviu ryšio būdu.

12 straipsnis
Duomenų konfidencialumas

1.San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga užtikrina, kad visi su Europos Sąjungos laivais ir jų žvejybos veikla susiję asmens duomenys, gauti įgyvendinant susitarimą, visada būtų tvarkomi laikantis atitinkamų konfidencialumo ir duomenų apsaugos principų.

2.Šalys įsipareigoja stebėti, kad tik agreguoti duomenys, susiję su žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipės vandenyse, būtų pateikiami viešai, laikantis tos srities ICCAT nuostatų.

3.Duomenis, kurie gali būti laikomi konfidencialiais, kompetentingos institucijos naudoja tik susitarimo įgyvendinimo ir žvejybos, kontrolės bei priežiūros valdymo tikslais.

4.Jungtinis komitetas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą [Reglamentas (ES) 2016/679, 2016 4 27] gali nustatyti tinkamas Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos ir teisių gynimo priemones.

13 straipsnis
Trukmė

Šis protokolas taikomas penkerius (5) metus nuo laikino taikymo pradžios kaip numatyta 15 straipsnyje, nebent jis denonsuojamas pagal 14 straipsnį.

14 straipsnis
Denonsavimas

1.Norėdama nutraukti Protokolą atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki dienos, kurią Protokolo nutraukimas turėtų įsigalioti.

2.Pateikus ankstesnėje dalyje nurodytą pranešimą, prasideda šalių konsultacijos.

15 straipsnis
Laikinas taikymas

Šis protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

16 straipsnis
Įsigaliojimas

Protokolas įsigalioja tą dieną, kurią šalys viena kitai praneša, kad šiam tikslui reikalingos procedūros yra baigtos.PRIEDAS

Žvejybos, Europos Sąjungos laivų vykdomos San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, sąlygos

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kompetentingos institucijos skyrimas

Jei nėra nurodyta kitaip, šiame priede nuorodos į Europos Sąjungos (ES) arba San Tomė ir Prinsipės kompetentingą instituciją yra nuorodos:

ES atveju – į Europos Komisiją, atitinkamais atvejais per Europos Sąjungos delegaciją, atsakinga už ryšius su San Tomė ir Prinsipe,

San Tomė ir Prinsipės atveju – į Žuvininkystės ministerijos žvejybos direktoratą.

2.Žvejybos zona

Pagal šį protokolą veiklą vykdantys Europos Sąjungos laivai gali vykdyti veiklą San Tomė ir Prinsipės išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ), išskyrus zonas, skirtas smulkiajai ir pusiau pramoninei žvejybai.

IEZ koordinatės yra tokios, kokios praneštos Jungtinėms Tautoms 1998 m. gegužės 7 d.

San Tomė ir Prinsipė nedelsdama praneša apie visus žvejybos zonos pakeitimus Europos Sąjungai.

3.Laivybai ir žvejybai draudžiamos zonos

Zonoje, skirtoje bendram San Tomė ir Prinsipės ir Nigerijos naudojimui, draudžiama visa be išimties žvejybos veikla. Išsami informacija apie šį rajoną pateikta 1 priedėlyje.

4.Banko sąskaita

Prieš Protokolo įsigaliojimo datą San Tomė ir Prinsipė ES praneša banko sąskaitos (-ų), į kurią (-ias) turėtų būti pervedamos žvejybos laivų pagal susitarimą mokamos sumos, rekvizitus. Banko pervedimų išlaidas sumoka laivų savininkai.

5.Ryšių centrai

Šalys viena kitai praneša apie savo atitinkamus ryšių centrus, per kuriuos keičiamasi informacija apie Protokolo įgyvendinimą, visų pirma apie klausimus, susijusius su keitimusi bendrais laimikio ir žvejybos pastangų duomenimis, ir procedūras, susijusias su žvejybos leidimais ir paramos sektoriui įgyvendinimu.

6.Darbo kalbos

Šalys susitaria, kad, kiek įmanoma, šio protokolo įgyvendinimui skirtuose posėdžiuose naudojamos darbo kalbos bus portugalų ir prancūzų.

II SKYRIUS
ŽVEJYBOS LEIDIMAI

Taikant šio priedo nuostatas, terminas „žvejybos leidimas“ yra lygiavertis terminui „žvejybos pažymėjimas“, vartojamam San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose.

1 skirsnis Taikomos procedūros

1.Žvejybos leidimo suteikimo sąlyga

Žvejybos San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejybos leidimus gali gauti tik reikalavimus atitinkantys laivai.

Laivas atitinka reikalavimus, jei laivo savininkui, jo kapitonui arba pačiam laivui nėra uždrausta žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipėje. Jie negali būti padarę San Tomė ir Prinsipės administracinės tvarkos pažeidimų, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su žvejybos veikla, vykdoma San Tomė ir Prinsipėje pagal su Europos Sąjunga sudarytus žvejybos susitarimus. Be to, jie turi atitikti Reglamento (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo nuostatas.

2.Prašymas išduoti žvejybos leidimą

Europos Sąjungos kompetentingos institucijos paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal žuvininkystės partnerystės susitarimą, elektroniniu būdu teikia San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai ne vėliau kaip prieš penkiolika (15) darbo dienų nuo prašomos leidimo galiojimo pradžios dienos; paraiškų kopija siunčiama už ryšius su San Tomė ir Prinsipe atsakingai Europos Sąjungos delegacijai.

Paraiškos pateikiamos žuvininkystės ministerijai, naudojant formą, kurios pavyzdys pateikiamas 2 priedėlyje.

Prie leidimo paraiškos pridedami tokie dokumentai:

įrodymas, kad už visą leidimo galiojimo laikotarpį buvo sumokėtas nustatyto dydžio avansas ir nustatyto dydžio mokesčiai už stebėtojus;

neseniai daryta spalvota laivo nuotrauka, iš šono;

laivo registracijos liudijimo kopija;

bet kurie kiti pagal nacionalines taisykles priklausomai nuo laivo tipo reikalaujami dokumentai, apie kuriuos San Tomė ir Prinsipė pranešė jungtiniame komitete.

Nustatyto dydžio metinis mokestis mokamas į tą pačią valstybės iždo sąskaitą, kaip ir 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas įnašas.

Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai išskyrus uosto ir paslaugų mokesčius.

Žvejybos leidimo prašyme turi būti aiškiai nurodytos tikslinės rūšys.

Paraiškoje žvejybos leidimui gauti gali būti pateiktas pranešimas apie tai, kad laive ketinama iš dalies nupjauti ryklių pelekus, ir apie kitas laive atlikti numatytas operacijas, pvz., išskrodimą.

3.Žvejybos leidimo išdavimas

Žvejybos leidimus San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerija išduoda per penkiolika (15) darbo dienų nuo visų 2 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Originalai pristatomi Sąjungai per Europos Sąjungos delegaciją, atsakingą už ryšius su San Tomė ir Prinsipę.

Leidime nurodomos rūšys arba kategorijos, kurias leidžiama žvejoti (tunai, durklažuvės ir leidžiami žvejoti rykliai).

Kad nebūtų suvaržoma galimybė žvejoti aptariamoje zonoje, žvejybos leidimo kopija laivų savininkams išsiunčiama elektroniniu būdu. Ši kopija gali būti naudojama ne ilgiau kaip šešiasdešimt (60) dienų po žvejybos leidimo išdavimo dienos. Tuo laikotarpiu ši kopija laikoma lygiaverte originalui.

4.Išskirtinis žvejybos leidimo pakeitimas

Žvejybos leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir nėra perleidžiamas. Tačiau Europos Sąjungos prašymu ir įrodytu force majeure atveju laivo žvejybos leidimas gali būti panaikintas ir, laikantis tvarkos, kuri turi būti nustatyta, likusiam galiojimo laikotarpiui gali būti išduotas naujas žvejybos leidimas kitam tos pačios kategorijos laivui.

Pradinį žvejybos leidimą laivo savininkas grąžina San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai. Tą dieną įsigalioja pakaitinio laivo leidimas. San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungai praneša apie žvejybos leidimo perleidimą ir jo įsigaliojimo datą.

5.Žvejybos leidimo laikymas laive

Žvejybos leidimas visą laiką turi būti laikomas laive nepažeidžiant šio skirsnio 3 punkto nuostatų.

6.Aptarnaujantys laivai

Europos Sąjungai prašant ir San Tomė ir Prinsipės institucijoms prašymą išnagrinėjus, San Tomė ir Prinsipė leidžia, kad žvejybos leidimus turintiems ES žvejybos laivams padėtų aptarnaujantys laivai.

Aptarnaujančiuose laivuose negali būti žvejybos įrangos. Tokių laivų paslaugos neapima nei kuro papildymo, nei laimikio perkrovimo.

Aptarnaujantiems laivams, kiek įmanoma, taikoma tokia pati žvejybos leidimų prašymų teikimo procedūra, kokia nustatyta šiame skyriuje. San Tomė ir Prinsipė sudaro aptarnaujančių laivų, kuriems leidžiama vykdyti veiklą, sąrašą ir nedelsdama jį perduoda Europos Sąjungai.

Šiems laivams taikomas 3 500 EUR metinis mokestis, mokėtinas Protokolo 3 straipsnyje nurodytam Žuvininkystės plėtros fondui.

2 skirsnis Mokesčiai ir avansai

1.Žvejybos leidimai galioja vienerius metus.

2.Tunų žvejybos seinerių ir dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojančių laivų mokestis už San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje sužvejotą laimikio toną visu protokolo galiojimo laikotarpiu yra 70 EUR.

3.Žvejybos leidimai išduodami sumokėjus šiuos metinius nustatyto dydžio mokesčius:

(a)tunų žvejybos seineriai: 9 100 EUR vienam laivui suma, atitinkanti mokesčius už 130 tonų;

(b)dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai: 3 255 EUR vienam laivui suma, atitinkanti mokesčius už 46,5 tonos.

Mokesčiai mokami į valstybės iždo sąskaitą, naudojamą 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam įnašui, susijusiam su prieiga, mokėti.

4.Remdamasi laivų laimikio deklaracijomis, Sąjunga parengia galutinę kiekvieno laivo laimikio ataskaitą ir mokesčių ataskaitą už praėjusių kalendorinių metų sezoną. Ji perduoda šias galutines ataskaitas San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms ir laivo savininkui per valstybes nares iki einamųjų metų birželio 30 d. Remdamasi patvirtinamaisiais dokumentais, San Tomė ir Prinsipė gali užginčyti šias galutines ataskaitas per trisdešimt (30) dienų nuo gavimo. Kilus nesutarimų, šalys tarpusavyje konsultuojasi, jei reikia, jungtiniame komitete. Jei San Tomė ir Prinsipė per minėtą 30 dienų laikotarpį prieštaravimų nepareiškia, galutinės ataskaitos laikomos patvirtintomis.

5.Jei galutinėje ataskaitoje esanti suma yra didesnė už žvejybos leidimui gauti sumokėtą išankstinį nustatyto dydžio mokestį, laivo savininkas trūkstamą sumą, jei neginčija, San Tomė ir Prinsipei perveda per keturiasdešimt penkias (45) dienas. Likučiai mokami į Plėtros fondo sąskaitą. Jei galutinėje ataskaitoje esanti suma yra mažesnė už išankstinį nustatyto dydžio mokestį, likutis laivo savininkui negrąžinamas.

III SKYRIUS
LAIMIKIO STEBĖSENA IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

1 skirsnis Elektroniniai žvejybos žurnalai

1.Pagal susitarimą žvejojančio Europos Sąjungos laivo kapitonas pildo elektroninį žvejybos žurnalą, integruotą į elektroninę įrašymo ir perdavimo sistemą (ERS).

2.Laivas, neturintis ERS įrangos, San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje žvejoti negali.

3.Už elektroniniame žvejybos žurnale įrašytų duomenų tikslumą atsako kapitonas. Žvejybos žurnalas turi atitikti atitinkamas ICCAT rezoliucijas ir rekomendacijas.

4.Kiekvieną dieną kapitonas registruoja apytikrį laive paliktą ir į jūrą išmestą kiekvienos žvejybos operacijos laimikį pagal rūšis. Laive paliktas ir į jūrą išmestas apytikris laimikis pagal rūšis turi būti registruojamas nepriklausomai nuo jo svorio.

5.Jei su žvejyba susijusių veiksmų neatliekama, užregistruojamos laivo koordinatės vidurdienį.

6.Žvejybos žurnalo duomenys kasdien automatiškai perduodami vėliavos valstybės Žvejybos stebėjimo centrui (ŽSC). Ta informacija apima bent:

(a)žvejybos laivo identifikavimo numerį ir pavadinimą;

(b)kiekvienos rūšies FAO trijų raidžių (alpha-3) kodą;

(c)atitinkamą geografinį rajoną, kuriame buvo sužvejotos žuvys;

(d)laimikio sužvejojimo dieną ir, jei taikoma, laiką;

(e)išplaukimo iš ir atplaukimo į uostą datą ir laiką bei žvejybos reiso trukmę;

(f)žvejybos įrankių tipą, technines specifikacijas ir matmenis;

(g)apytikrį laive laikomą kiekvienos rūšies kiekį kilogramais, išreikštą gyvuoju svoriu arba, atitinkamais atvejais, vienetų skaičiumi;

(h)apytikrį į jūrą išmestą kiekvienos rūšies kiekį kilogramais, išreikštą gyvuoju svoriu arba, atitinkamais atvejais, vienetų skaičiumi;

7.Vėliavos valstybė užtikrina, kad duomenys būtų gauti ir įrašyti į kompiuterinę duomenų bazę, leidžiančią saugiai juos laikyti bent 36 mėnesius.

8.Vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė užtikrina, kad turėtų kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingą ERS duomenims automatiškai perduoti. ERS duomenys perduodami naudojant Europos Komisijos prižiūrimas elektroninio ryšio priemones, skirtas keistis standartizuotais žvejybos duomenimis. Standartų pakeitimai įgyvendinami per šešis (6) mėnesius.

9.Vėliavos valstybės ŽSC kiekvieną dieną užtikrina automatinį laivo žvejybos žurnalų perdavimą per ERS San Tomė ir Prinsipės ŽSC visu laivo buvimo žvejybos zonoje laikotarpiu net ir tada, kai žuvų sužvejota nebuvo.

10.ERS pranešimų perdavimo taisyklės ir gedimo atveju taikomos procedūros yra nustatytos 4 priedėlyje.

11.San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos atskirų laivų žvejybos veiklos duomenis tvarko konfidencialiai ir saugiai.

2 skirsnis. Suvestiniai duomenys apie laimikį

1.Vėliavos valstybė kas ketvirtį Europos Komisijos tvarkomoje duomenų bazėje pateikia per mėnesį agreguotus kiekvieno laivo laive palikto ir į jūrą išmesto laimikio kiekių duomenis. Rūšių, kurioms pagal Protokolą arba ICCAT rekomendacijas taikomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, kiekiai pateikiami kas mėnesį už praėjusį mėnesį.

2.Vėliavos valstybė patikrina duomenis atlikdama kryžminius duomenų sutikrinimus su iškrovimo, pardavimo, inspektavimo ar stebėjimo duomenimis ir bet kokia institucijoms žinoma susijusia informacija. Atlikus šiuos sutikrinimus duomenų bazė, jei reikia, turi būti atnaujinama kuo greičiau. Atliekant sutikrinimus naudojamos šiame protokole nustatytos žvejybos zonos geografinės koordinatės.

3.Europos Sąjunga iki kiekvieno ketvirčio pabaigos pateikia San Tomė ir Prinsipei iš duomenų bazės gautus suvestinius einamųjų metų ankstesnių ketvirčių kiekvieno laivo laimikio, suskirstyto pagal mėnesius, kuriais jis sužvejotas, ir pagal rūšis, kiekių duomenis. Šie duomenys yra preliminarūs ir negalutiniai.

4.Šalis partnerė juos analizuoja ir praneša apie bet kokius didelius nesuderinamumus su ERS elektroniniuose žvejybos žurnaluose esančiais duomenimis. Vėliavos valstybė atlieka tyrimus ir prireikus atnaujina duomenis.

IV SKYRIUS

STEBĖSENA, KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA
1 skirsnis Kontrolė ir inspektavimas

Europos Sąjungos laivai turi laikytis ICCAT nustatytų priemonių ir rekomendacijų dėl žvejybos įrangos, jos techninių specifikacijų ir kitų techninių priemonių, taikomų jų vykdomai žvejybos veiklai ir laimikiui.

1.Įplaukimas į žvejybos zoną ir išplaukimas iš jos

Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prieš tris (3) valandas praneša apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės IEZ ar išplaukti iš jos.

Pranešdami apie įplaukimą į San Tomė ir Prinsipės IEZ arba išplaukdami iš tos IEZ laivai taip pat turi pranešti savo geografines koordinates ir laive jau esantį sužvejotą laimikį, naudodami laimikio FAO triraidžius kodus, išreikštus gyvojo svorio kilogramais arba, jei reikia, atskirų žuvų skaičiumi.

Šie pranešimai siunčiami ERS arba San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų nurodytu e. pašto adresu.

Laivas, kuris, kaip nustatyta, žvejojo nepranešęs apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės vandenis, laikomas neturinčiu žvejybos leidimo ir jam taikomos nacionalinės teisės aktuose numatytos sankcijos.

2.Patikrinimų procedūros

Europos Sąjungos laivų, turinčių žvejybos leidimą, inspektavimą jūroje, uoste ar San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje atlieka San Tomė ir Prinsipės inspektoriai, kuriuos turi būti įmanoma aiškiai atpažinti kaip paskirtus vykdyti žvejybos kontrolę ir kurie naudojasi San Tomė ir Prinsipės institucijoms skirtais laivais.

Prieš įlipdami į laivą, įgaliotieji San Tomė ir Prinsipės inspektoriai informuoja Europos Sąjungos laivą apie savo sprendimą atlikti inspektavimą. Inspektavimą atlieka ne daugiau kaip du inspektoriai; prieš tai jie privalo įrodyti savo tapatybę ir inspektoriaus statusą.

Įgaliotieji San Tomė ir Prinsipės inspektoriai Europos Sąjungos laive nebūna ilgiau, nei būtina su inspektavimu susijusioms pareigoms atlikti. Inspektavimą jie atlieka taip, kad jo poveikis laivui, jo žvejybos veiklai ir kroviniui būtų jaučiamas kuo mažiau.

Inspektavimo metu surinkta vaizdinė informacija (nuotraukos arba vaizdo įrašai) yra skirta žuvininkystės kontrolės ir priežiūros institucijoms. Ji negali būti viešinama, jei nacionalinės teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Europos Sąjungos laivo kapitonas San Tomė ir Prinsipės inspektoriams padeda patekti į laivą ir stengiasi palengvinti jų darbą.

Kiekvieno inspektavimo pabaigoje San Tomė ir Prinsipės įgaliotieji inspektoriai parengia inspektavimo ataskaitą. Europos Sąjungos laivo kapitonas turi teisę į inspektavimo ataskaitą įrašyti savo pastabų. Inspektavimo ataskaitą pasirašo ją parengęs inspektorius ir Europos Sąjungos laivo kapitonas.

Tai, kad kapitonas pasirašo inspektavimo ataskaitą, nedaro poveikio laivo savininko teisei į gynybą nustatyto pažeidimo atveju. Inspektavimo procedūros metu laivo kapitonas privalo bendradarbiauti. Jei kapitonas atsisako pasirašyti tą dokumentą, jis turi raštu nurodyti atsisakymo priežastis, o inspektorius ataskaitoje įrašo „atsisakė pasirašyti“. Prieš palikdami laivą įgaliotieji San Tomė ir Prinsipės inspektoriai Europos Sąjungos laivo kapitonui atiduoda inspektavimo ataskaitos kopiją. San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos Europos Sąjungai apie atliktą inspektavimą praneša per dvidešimt keturias (24) valandas po jo atlikimo ir galimo pažeidimų nustatymo ir perduoda inspektavimo ataskaitą. Esant reikalui, Europos Sąjungai ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo inspektoriaus grįžimo į uostą nusiunčiama kaltinamojo akto kopija.

3.Laive leidžiamos atlikti operacijos

San Tomė ir Prinsipės išduotuose žvejybos leidimuose nurodomos operacijos, kurias leidžiama atlikti laive, pavyzdžiui, išskrosti žuvis ir iš dalies nupjauti ryklių pelekus.

4.Perkrovimas ir iškrovimas

Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai, perkraunantys sužvejotas žuvis San Tomė ir Prinsipės vandenyse, privalo tai atlikti Fernão Dias, Neves ir Ana Chaves uostų akvatorijose.

Jei norima iškrauti ar perkrauti, laivų savininkai ar jų atstovai ne vėliau kaip prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas turi San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms pateikti tokią informaciją:

(a)perkrovime ar iškrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus;

(b)krovininio laivo pavadinimą;

(c)perkraunamų ar iškraunamų žuvų kiekį (tonomis pagal rūšis);

(d)perkrovimo ar iškrovimo dieną;

(e)iškrautų ar perkrautų žuvų paskirties vietą.

Šia informaciją San Tomė ir Prinsipei galima pranešti per ERS arba e. paštu.

Perkrauti jūroje draudžiama.

Laivų kapitonai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimą tęsti žvejybą San Tomė ir Prinsipės vandenyse arba ketinimą iš jų išplaukti.

Ankstesniuose punktuose nenumatytos sužvejotų žuvų perkrovimo ar iškrovimo operacijos San Tomė ir Prinsipės vandenyse yra draudžiamos. Pažeidus šias nuostatas taikomos galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose numatytos nuobaudos.

2 skirsnis Palydovinė laivų stebėjimo sistema (LSS)

Visuose Europos Sąjungos laivuose, kuriems išduotas leidimas pagal šį protokolą, turi būti įrengta palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema (toliau – laivų stebėjimo sistema (LSS)).

Laive esančią ir duomenims perduoti skirtą nuolatinio laivo geografinių koordinačių nustatymo sistemos palydovinę įrangą draudžiama perkelti, išjungti, sunaikinti, sugadinti, padaryti neveikiančia ar tyčia pakeisti, pakoreguoti ar suklastoti sistemos perduodamus ar užregistruotus duomenis.

Europos Sąjungos seineriai savo geografines koordinates vėliavos valstybės ŽSC automatiškai ir nuolat perduoda ne rečiau kaip kas valandą, kiti Europos Sąjungos laivai – ne rečiau kaip kas dvi (2) valandas. Šis dažnumas gali būti padidintas, kai imamasi priemonių laivo veiklai tirti.

Vėliavos valstybės ŽSC užtikrina, kad LSS geografinių koordinačių pranešimai būtų automatiškai prieinami laivui esant žvejybos zonoje.

Kiekviename pranešime apie geografines koordinates turi būti nurodoma:

(a)laivo identifikavimo duomenys,

(b)paskutinės geografinės laivo koordinatės (ilguma, platuma) su mažesne kaip 500 m paklaida, taikant 99 proc. pasikliautinąjį intervalą,

(c)geografinių koordinačių užregistravimo data ir laikas,

(d)laivo greitis ir kursas,

LSS geografinių koordinačių pranešimų perdavimo taisyklės ir gedimo atveju taikomos procedūros yra nustatytos 5 priedėlyje.

Stebėdami laivų veiklą, visi ŽSC palaiko tarpusavio ryšius.

V SKYRIUS.
JŪRININKŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

1.Priimamų jūrininkų skaičius

Vykdydami žvejybos veiklą San Tomė ir Prinsipės vandenyse Europos Sąjungos laivai privalo įdarbinti San Tomė ir Prinsipės jūrininkų laikantis šių sąlygų ir apribojimų:

(a)tunų žvejybos seinerių laivynas pirmaisiais Protokolo taikymo metais įdarbina iš viso šešis (6) jūrininkus, antraisiais protokolo galiojimo metais – iš viso aštuonis (8) jūrininkus, o paskutiniais trejais protokolo galiojimo metais – iš viso dešimt (10) jūrininkų per metus;

(b)dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojančių laivų laivynas įdarbina du (2) jūrininkus per metus.

2.Kad šis įdarbinimo reikalavimas būtų įgyvendintas, San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos iki Protokolo taikymo pradžios, o po to – kiekvienų metų sausio mėn. Europos Sąjungai pateikia tinkamų ir kvalifikuotų jūrininkų sąrašą. Laivų savininkai iš to sąrašo renkasi jūrininkus.

3.Kvalifikaciniai reikalavimai San Tomė ir Prinsipės jūrininkams nurodyti 6 priedėlyje.

4.Laivo savininkas arba jo atstovas San Tomė ir Prinsipės kompetentingai institucijai praneša į atitinkamą laivą priimtų jūrininkų pavardes, nurodydamas įrašą įgulos pareigybių sąraše.

5.Į Europos Sąjungos žvejybos laivus priimtiems jūrininkams be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. Tai visų pirma yra asociacijų laisvė, faktinis teisės vesti kolektyvines derybas pripažinimas ir diskriminacijos panaikinimas darbo ir profesinėje srityse.

6.San Tomė ir Prinsipės jūrininkų darbo sutartys, kurių kopija perduodama darbo ministerijai, žuvininkystės ministerijai ir sutartis pasirašančioms šalims, sudaromos tarp laivo savininkų ar jų atstovų ir jūrininkų ir (arba) jų profesinių sąjungų ar jų atstovų. Šios sutartys garantuoja jūrininkams jiems priklausančią socialinę apsaugą, įskaitant gyvybės draudimą ir draudimą nuo ligų bei nelaimingų atsitikimų, grindžiamą galiojančia teise.

7.San Tomė ir Prinsipės jūrininkams atlyginimą moka laivo savininkas. Atlyginimas nustatomas bendru laivų savininkų arba jų atstovų ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų arba atstovų sutarimu. Tačiau jūrininkų atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės nei taikomos atitinkamų jų šalių laivų įguloms ir bet kokiu atveju ne blogesnės už TDO normas.

8.Visi Sąjungos laivuose įdarbinti jūreiviai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą datą prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūrininkas atsisako ar neprisistato numatytą jo priėmimo į laivą dieną ir numatytu laiku ar jei jūrininkas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, laivo savininkas automatiškai atleidžiamas nuo pareigos priimti tą jūrininką į laivą.

9.Jei dėl išskirtinių priežasčių, kurias laivų savininkai tinkamai pagrindžia, Europos Sąjungos laivai negali įdarbinti 1 punkte nurodyto skaičiaus San Tomės ir Prinsipės jūrininkų, jie turi mokėti nustatyto dydžio 20 EUR sumą už vieną neįdarbintą jūrininką per vieną buvimo dieną San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje. Jungtinis komitetas reguliariai rengia San Tomė ir Prinsipės jūrininkų įdarbinimo ataskaitas.

VI SKYRIUS

STEBĖTOJAI

1.Žvejybos veiklos stebėjimas

Kol bus įgyvendinta regiono stebėtojų sistema, laivai, kuriems leidžiama pagal susitarimą žvejoti San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, vietoj regioninių stebėtojų pagal šiame skyriuje nurodytas taisykles priima San Tomė ir Prinsipės paskirtus stebėtojus.

2.Paskirti laivai ir stebėtojai

ES laivai, kuriems pagal šį protokolą leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų į laivą priima San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijos paskirtus stebėtojus:

(a)San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms paprašius, į Europos Sąjungos laivus yra priimamas tų institucijų paskirtas stebėtojas, kurio užduotis – patikrinti San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotą laimikį.

(b)San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija sudaro laivų, į kuriuos turi būti priimtas stebėtojas, sąrašą, o taip pat stebėtojų, kurie turi būti paskirti dirbti laivuose, sąrašą. Tie sąrašai nuolat atnaujinami. Sąrašai pateikiami Europos Komisijai, iš karto juos sudarius, o vėliau – kas tris (3) mėnesius, jei jie atnaujinami.

(c)Į laivą paskirto stebėtojo vardą ir pavardę atitinkamų laivų savininkams ir Europos Sąjungai San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija praneša, pageidautina el. paštu, išduodama žvejybos leidimą arba ne vėliau kaip likus penkiolikai (15) dienų iki planuojamo stebėtojo atvykimo į laivą .

(d)Stebėtojas laive būna vieną reisą. Tačiau, San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms oficialiai paprašius, stebėtojas laive gali būti kelis žvejybos reisus, priklausomai nuo laivo planuojamos vidutinės žvejybos reiso trukmės. Kompetentingos institucijos tokį prašymą pateikia pranešdamos konkrečiame laive dirbti paskirto stebėtojo pavardę.

3.Įlaipinimo ir išlaipinimo sąlygos

(a)Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo atstovas ir kompetentinga institucija.

(b)Stebėtojas į laivą įlaipinamas ir išlaipinamas laivo savininko pasirinktame uoste. Įlaipinama pirmo žvejybos reiso San Tomė ir Prinsipės vandenyse pradžioje, po to, kai yra pateiktas paskirtų laivų sąrašas.

(c)Atitinkami laivų savininkai per dvi (2) savaites ir ne vėliau kaip prieš dešimt (10) dienų praneša apie paregionio uostus, kuriose stebėtojai bus įlaipinti į laivą ar išlaipinti iš jo bei atitinkamas datas.

(d)Jei stebėtojas į laivą priimamas ne San Tomė ir Prinsipėje, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei laivas, kuriame yra stebėtojas, išplaukia iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos, imamasi visų būtinų priemonių, kad stebėtojas galėtų grįžti kuo greičiau, jo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas.

(e)Jeigu stebėtojas nepasirodo sutartu laiku ir sutartoje vietoje per dvylika (12) valandų nuo sutarto laiko, laivo savininkas atleidžiamas nuo įsipareigojimo priimti stebėtoją į laivą.

(f)Kapitonas imasi visų nuo jo priklausančių priemonių, kad būtų užtikrintas stebėtojo fizinis saugumas ir bendra gerovė jam atliekant savo pareigas.

(g)Stebėtojams sudaromos sąlygos naudotis visa jų pareigoms vykdyti reikalinga įranga. Kapitonas suteikia jiems galimybę naudotis ryšio priemonėmis, reikalingomis atliekant jų užduotis, dokumentais, tiesiogiai susijusiais su laivo žvejybos veikla, įskaitant, visų pirma, laivo žurnalą ir navigacijos žurnalą, jiems leidžiama patekti į atitinkamas laivo dalis, kad būtų lengviau atlikti savo užduotis.

(h)Laivo savininkas savo sąskaita užtikrina stebėtojų apgyvendinimo ir maitinimo laive sąlygas, kurios atitinka pareigūnams taikomas sąlygas, atsižvelgiant į laivo galimybes.

(i)Stebėtojų atlyginimą ir socialines įmokas moka San Tomė ir Prinsipė.

4.Nustatyto dydžio finansinis įnašas

Siekiant prisidėti prie įgyvendinimo išlaidų, susijusių su stebėtojų skyrimu, laivo savininkas, mokėdamas nustatyto dydžio avansą, į tą pačią sąskaitą sumoka 250 EUR už vieną laivą metinę sumą .

5.Stebėtojo užduotys

Stebėtojui laive taikomas aukšto rango įgulos nario statusas. Laivui vykdant veiklą San Tomė ir Prinsipės vandenyse, stebėtojas atlieka tokias užduotis:

(a)stebi laivo žvejybos veiklą;

(b)tikrina laivo koordinates per žvejybos operacijas;

(c)registruoja naudojamą žvejybos įrankį;

(d)tikrina žvejybos žurnale įregistruotus duomenis apie laimikį, sužvejotą San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje;

(e)tikrina priegaudos procentinę dalį ir įvertina į jūrą išmetamą parduoti tinkamų žuvų kiekį,

(f)tinkamomis priemonėmis savo kompetentingai institucijai praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančio laimikio ir priegaudos kiekį.

6.Stebėtojo pareigos

Būdamas laive, stebėtojas:

(a)privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog dėl jo priėmimo į laivą sąlygų ir buvimo jame nenutrūktų žvejybos operacijos ir nebūtų trukdoma jų vykdyti;

(b)tinkamai elgiasi su laive esančiomis medžiagomis ir įranga ir gerbia visų laivo dokumentų slaptumą;

(c)Pasibaigus stebėjimo laikui, prieš išvykdamas iš laivo stebėtojas parengia veiklos ataskaitą, kuri yra perduodama San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms, Europos Komisijai nusiunčiant jos kopiją. Ataskaitą jis pasirašo stebint kapitonui, kuris gali pridėti jo manymu naudingų pastabų, arba pasirūpinti, kad tokios pastabos būtų pridėtos, ir po jomis pasirašo. Stebėtojui išvykstant iš laivo, jo kapitonui yra įteikiama ataskaitos kopija.

VII SKYRIUS.
PAŽEIDIMAI

1.Su pažeidimais susijusios informacijos tvarkymas

Dėl kiekvieno pažeidimo, padaryto pagal šio priedo nuostatas išduotą leidimą turinčio Europos Sąjungos laivo, turi būti sudaroma kaltinimo ataskaita, kuri kuo greičiau perduodama Europos Sąjungai ir vėliavos valstybei.

2.Laivo sulaikymas ir (arba) nukreipimas. Informacinis susitikimas

(a)Jei tai leidžiama nustatyto pažeidimo atveju galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose, pažeidimą padaręs Europos Sąjungos laivas gali būti priverstas nutraukti žvejybos veiklą ir, jei jis tuo metu yra jūroje, grįžti į San Tomė ir Prinsipės uostą.

(b)Ne vėliau kaip per dvidešimt keturias (24) valandas San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungai praneša apie bet kokį žvejybos leidimą turinčio ES laivo sulaikymą. Prie pranešimo pridedami nustatyto pažeidimo įrodymai.

(c)Prieš taikydama priemones laivui, kapitonui, įgulai ar kroviniui, išskyrus įrodymams išsaugoti būtinas priemones, San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungos prašymu per vieną (1) darbo dieną nuo pranešimo apie laivo sulaikymą surengia informacinį susitikimą faktams, dėl kurių laivas buvo sulaikytas, išsiaiškinti ir tolesniems veiksmams, kurių gali būti imamasi, paaiškinti. Tokiame informaciniame susitikime gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės atstovas.

3.Nuobaudos už pažeidimus. Kompromiso procedūra

(a)Nuobaudą už nustatytą pažeidimą nustato San Tomė ir Prinsipė remdamasi galiojančiais nacionalinės teisės aktais.

(b)Kai pažeidimo klausimui išspręsti reikalingas teismo procesas, prieš jį pradedant, jei pažeidimas nesusijęs su kriminaliniu nusikaltimu, San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga pradeda kompromiso procedūrą, kad būtų nustatytos nuobaudos sąlygos ir dydis. Tokioje kompromiso procedūroje gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės ir Europos Sąjungos atstovai. Kompromiso procedūra baigiama ne vėliau kaip per tris (3) dienas nuo pranešimo apie laivo sulaikymą.

4.Teismo procesas. Banko garantija

Jei kompromiso procedūra rezultatų neduoda ir pažeidimo byla atsiduria kompetentingame teisme, laivo pažeidėjo savininkas San Tomė ir Prinsipės nurodytam bankui pateikia banko garantiją, o garantijos suma, kurią nustato San Tomė ir Prinsipė, turi padengti su laivo sulaikymu, numatoma bauda ir galimomis kompensacinėmis sumomis susijusias išlaidas. Banko garantijos negalima atsiimti iki teismo proceso pabaigos.

Paskelbus nuosprendį, banko garantijos užšaldymas panaikinamas ir laivo savininkui garantijos suma grąžinama nedelsiant:

(a)visa, jei netaikoma jokia nuobauda,

(b)jos likutis, jei taikoma nuobauda yra bauda, kurios suma mažesnė už banko garantiją.

Apie teismo proceso baigtį San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungai praneša per septynias (7) dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

5.Laivo ir įgulos paleidimas

Laivui ir įgulai leidžiama palikti uostą, kai sumokama per kompromiso procedūrą nustatyta bauda arba kai pateikiama banko garantija.

PRIEDĖLIAI

1 priedėlis. Rajono, skirto bendram San Tomė ir Prinsipės ir Nigerijos naudojimui, koordinatės

2 priedėlis. Prašymo išduoti leidimą žvejybos laivui ar aptarnaujančiam laivui forma

3 priedėlis. Techninių duomenų lapas

4 priedėlis. Elektroninio žvejybos veiklos duomenų registravimo ir perdavimo sistemos (ERS) diegimas

5 priedėlis. Laivų stebėjimo sistema (LSS)

6 priedėlis. Europos Sąjungos seineriuose ir ūdomis žvejojančiuose laivuose įdarbintiems San Tomės ir Prinsipės jūrininkams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai1 priedėlis
Rajono, skirto bendram San Tomė ir Prinsipės ir Nigerijos naudojimui, koordinatės.

Platuma    Ilguma

(Laipsniai Minutės Sekundės)

03 02 22 N    07 07 31 E

02 50 00 N    07 25 52 E

02 42 38 N    07 36 25 E

02 20 59 N    06 52 45 E

01 40 12 N    05 57 54 E

01 09 17 N    04 51 38 E

01 13 15 N    04 41 27 E

01 21 29 N    04 24 14 E

01 31 39 N    04 06 55 E

01 42 50 N    03 50 23 E

01 55 18 N    03 34 33 E

01 58 53 N    03 53 40 E

02 02 59 N    04 15 11 E

02 05 10 N    04 24 56 E

02 10 44 N    04 47 58 E

02 15 53 N    05 06 03 E

02 19 30 N    05 17 11 E

02 22 49 N    05 26 57 E

02 26 21 N    05 36 20 E

02 30 08 N    05 45 22 E

02 33 37 N    05 52 58 E

02 36 38 N    05 59 00 E

02 45 18 N    06 15 57 E

02 50 18 N    06 26 41 E

02 51 29 N    06 29 27 E

02 52 23 N    06 31 46 E

02 54 46 N    06 38 07 E

03 00 24 N    06 56 58 E

03 01 19 N    07 01 07 E

03 01 27 N    07 01 46 E

03 01 44 N    07 03 07 E

03 02 22 N    07 07 31 E2 priedėlis
Prašymo forma

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ŽVEJYBOS LAIVUI AR APTARNAUJANČIAM LAIVUI
SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS ŽVEJYBOS SUSITARIMAS

- PRAŠYMO TEIKĖJAS

1.Laivo savininko vardas, pavardė…………………    Pilietybė        

2.Laivo savininko asociacijos arba atstovo pavadinimas (vardas ir pavardė)        

…………………………………………………………………..

3.Laivo savininko asociacijos arba atstovo adresas    

………………………………………………………………..

4.Tel.        

5.E. pašto adresas        

6.Kapitono vardas, pavardė…………………..    Pilietybė        

7.Atstovo San Tomė ir Prinsipėje pavadinimas ir adresas (jei taikoma):    

…………………………………………………………………………………..

- LAIVAS IR JO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

8.Laivo pavadinimas……………………………………………….    

9.Vėliavos valstybė:......................................    

10.Ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jeigu yra)    …………………………..

11.Įregistravimo dabartinėje vėliavos valstybėje data.................    

12.Išorinis registravimo numeris...........................    

13.Registracijos uostas...................................    MMSI numeris ………….    

14.IMO numeris ...........…..    ICCAT numeris    …………….

15.Pastatymo metai ir vieta......................................    

16.Radijo šaukinys............................    Radijo šaukinio dažnis.........................    

17.Korpuso medžiaga    □ plienas    □ medis     □ poliesteris    □ kita

TECHNINĖS LAIVO CHARAKTERISTIKOS IR ĮRANGA

18.Bendrasis laivo ilgis …………………………    Plotis ……….    

19.Tonažas (išreikštas GT) …………………………….

20.Pagrindinio variklio galia (KW)....    Markė……..    Tipas.............

21.Laivo tipas    Žvejybos kategorija …………

22.Žvejybos įrankiai...........................................................    

23.Žvejybos zonos.............................................................    

24.Tikslinės rūšys: □ tunai □ durklažuvės □ leidžiami žvejoti rykliai    

25.Priegauda: □ tunai □ durklažuvės □ leidžiami žvejoti rykliai

26.Laive atlikti numatomos operacijos □ išskrodimas □ dalinis pelekų nupjovimas

27.    □ kita (nurodykite).......................

28.Laivo įgulos sudėtis………………………………..    

29.Laimikio laikymo laive būdas □ vėsinimas    □ šaldymas    □ mišrus    □užšaldymas

30.Užšaldymo pajėgumas tonomis per parą............................    

31.Žuvų triumų tūris..................    Skaičius............................    

Kur…………………………………., kada .../.../        

Prašymo teikėjo parašas3 priedėlis
Techninių duomenų lapas

Tunų žvejybos seineriai-šaldikliai ir dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai

1.Draudžiamos rūšys

Remiantis Migruojančių rūšių konvencija ir ICCAT rezoliucijomis, draudžiama žvejoti didžiąsias mantas (Manta birostris), milžinryklius (Cetorhinus maximus), baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias), didžiaakes jūrų lapes (Alopias superciliosus), Sphyrnidae šeimos kūjaryklius (išskyrus mažuosius kūjaryklius tiburo), ilgapelekius pilkuosius ryklius (Carcharhinus longimanus) ir floridinius šilkinius ryklius (Carcharhinus falciformis). Be to, draudžiama žvejoti bangininius ryklius (Rhincodon typus).

Remiantis ES teisės aktais [2003 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentu Nr. 1185/2003], draudžiama laivuose šalinti ryklių pelekus, taip pat juos palikti laive, perkrauti arba iškrauti. Nepadarant poveikio ankstesnei nuostatai, siekiant palengvinti sandėliavimą laive, ryklių pelekai gali būti iš dalies įpjaunami ir prilenkiami prie karkaso, tačiau iki iškrovimo nuo karkaso neatskiriami.

Šalys, laikydamosi ICCAT rekomendacijų, stengiasi sumažinti atsitiktinį žvejybos veiklos poveikį vėžliams ir jūrų paukščiams ir įgyvendina priemones, kuriomis užtikrinama kuo didesnė tikimybė, kad atsitiktinai sugauti gyvūnai ar paukščiai išgyventų.

TUNŲ ŽVEJYBOS SEINERIAI

(1)Leidžiami įrankiai: traukiamieji tinklai.

(2)Tikslinės rūšys: gelsvauodegiai tunai (Thunnus albacares), didžiaakiai tunai (Thunnus obesus), dryžieji tunai (Katsuwonus pelamis).

(3)Priegauda: laikantis ICCAT ir FAO rekomendacijų.

DREIFUOJANČIOSIOMIS ŪDOMIS ŽVEJOJANTYS LAIVAI

(1)Leidžiami įrankiai: dreifuojančiosios ūdos.

(2)Tikslinės rūšys: durklažuvės (Xiphias gladius), melsvieji rykliai (Prionace glauca), gelsvauodegiai tunai (Thunnus albacares), didžiaakiai tunai (Thunnus obesus).

(3)Priegauda: laikantis ICCAT ir FAO rekomendacijų.

2.Laivų savininkų mokesčiai, laivų skaičius

Papildomas mokestis už sužvejotą toną

70 EUR už toną per visą protokolo galiojimo laikotarpį

Nustatyto dydžio metinis mokestis

Tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantys seineriai 9100 EUR

Dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai 3 255 EUR

Nustatyto dydžio mokestis už stebėtojus

250 EUR už laivą per metus

Aptarnaujamam laivui taikomas mokestis

3 500 EUR už laivą per metus

Laivų,

28 tunų žvejybos seineriai

kuriems leidžiama žvejoti, skaičius

6 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantys laivai

4 priedėlis.
Elektroninio žvejybos veiklos duomenų registravimo ir perdavimo sistemos (ERS) diegimas

1.ERS perduodami pranešimai

(1)Vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė paskiria ERS korespondentą, kuris veiks kaip ryšių palaikymo su šių nuostatų įgyvendinimu susijusiais klausimais centras. Vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė viena kitai perduoda savo ERS korespondentų kontaktinius duomenis ir prireikus tą informaciją nedelsdamos atnaujina.

(2)ERS duomenis laivas perduoda savo vėliavos valstybei, kuri ją automatiškai perduoda San Tomė ir Prinsipei.

(3)UN/CEFACT formato duomenys perduodami Europos Komisijos įdiegtu FLUX tinklu.

(4)Šalys gali susitarti dėl pereinamojo laikotarpio, kuriuo duomenys bus perduodami per DEH (Data Exchange Highway) ES ERS (v. 3.1) formatu.

(5)Laivo vėliavos valstybės ŽSC momentinius laivo pranešimus (COE, COX, PNO) nedelsdamas automatiškai perduoda San Tomė ir Prinsipės ŽSC. Kitų tipų pranešimai nuo datos, kurią faktiškai pradedamas naudoti UN-CEFACT formatas, taip pat perduodami automatiškai vieną kartą per dieną, o iki tos datos yra perduodami nedelsiant po to, kai San Tomė ir Prinsipės ŽSC automatiškai pateikia prašymą vėliavos valstybės ŽSC per centrinį Europos Komisijos mazgą. Įdiegus naująjį formatą, pastarasis perdavimo būdas bus naudojimas tik specifinių prašymų, susijusių su istoriniais duomenimis, atveju.

(6)San Tomė ir Prinsipės ŽSC patvirtina jam siunčiamų momentinių ERS duomenų gavimą, nusiųsdamas gavimo patvirtinimo pranešimą ir patvirtindamas gauto pranešimo tinkamumą. San Tomė ir Prinsipė gavimo patvirtinimo nesiunčia, kai gauna duomenis, kurių pati paprašė. San Tomė ir Prinsipė visus ERS duomenis tvarko konfidencialiai.

2.Laive esančios elektroninio perdavimo sistemos arba ryšių sistemos gedimas

(1)Vėliavos valstybės ŽSC ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC nedelsdami vienas kitam praneša apie visus įvykius, galinčius turėti įtakos laivo ar kelių laivų ERS duomenų perdavimui.

(2)Jei San Tomė ir Prinsipės ŽSC negauna duomenų, kuriuos turi perduoti laivas, jis nedelsdamas apie tai praneša vėliavos valstybės ŽSC. Vėliavos valstybės ŽSC kiek įmanoma greičiau ištiria, kodėl ERS duomenys nebuvo gauti, ir praneša San Tomė ir Prinsipės ŽSC apie tyrimo rezultatus.

(3)Kai sutrinka duomenų perdavimas tarp laivo ir vėliavos valstybės ŽSC, vėliavos valstybės ŽSC nedelsdamas apie tai praneša laivo kapitonui arba operatoriui arba, jei kitaip negalima, jų atstovui. Gavęs tokį pranešimą, laivo kapitonas bet kokiomis tinkamomis telekomunikacijų priemonėmis kasdien ne vėliau kaip iki 00:00 val. vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms perduoda trūkstamus duomenis.

(4)Sutrikus laive įrengtos elektroninės perdavimo sistemos veikimui, laivo kapitonas arba operatorius užtikrina, kad ERS būtų pataisyta arba pakeista per dešimt (10) dienų nuo sutrikimo nustatymo. Pasibaigus šiam terminui, laivui nebeleidžiama žvejoti žvejybos zonoje; jis turi per 24 valandas iš jos išplaukti arba įplaukti į San Tomė ir Prinsipės uostą. Laivui leidžiama išplaukti iš to uosto arba grįžti į žvejybos zoną tik tada, kai jo vėliavos valstybės ŽSC nustato, kad ERS sistema vėl veikia tinkamai.

(5)Jei San Tomė ir Prinsipė negauna ERS duomenų dėl elektroninių sistemų, kurias prižiūri Europos Sąjunga arba San Tomė ir Prinsipė, veikimo sutrikimo, atitinkama šalis nedelsdama imasi veiksmų, kad šis sutrikimas būtų panaikintas kuo greičiau. Apie problemos išsprendimą nedelsiant pranešama kitai šaliai.

(6)Vėliavos valstybės ŽSC kas 24 valandas San Tomė ir Prinsipės ŽSC bet kokiomis turimomis elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčia visus ERS duomenis, kuriuos vėliavos valstybė gavo po paskutinio pranešimo perdavimo. Ta pati procedūra gali būti taikoma San Tomė ir Prinsipei paprašius, jei priežiūros darbai Europos Sąjungos prižiūrimas sistemas paveikia ilgiau nei dvidešimt keturias (24) valandas. San Tomė ir Prinsipė informuoja savo kompetentingas kontrolės tarnybas, kad Europos Sąjungos laivai nebūtų laikomi nevykdančiais savo ERS duomenų perdavimo. Vėliavos valstybės ŽSC užtikrina, kad trūkstami duomenys būtų įtraukti į elektroninę duomenų bazę, tvarkomą pagal 5 priedėlio 1 punktą.

3.Alternatyvios ryšio priemonės

Prieš pradedant taikyti Protokolą bus nurodytas San Tomė ir Prinsipės ŽSC elektroninio pašto adresas, kuris turi būti naudojamas tais atvejais, kai sutrinka ERS ir LSS pranešimų perdavimas.

Jis turi būti naudojamas perduoti:

pranešimams apie įplaukimą, išplaukimą ir laive įplaukimo ir išplaukimo metu laikomo laimikio kiekį;

pranešimams apie iškrovimą ir perkrovimą, taip pat iškrautą, perkrautą arba laive paliktą laimikį;

laikiniems ERS ir LSS pranešimų pakaitams perduoti gedimų atvejais.5 priedėlis
LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMA (LSS)

1.Laivo geografinių koordinačių pranešimai. LSS sistema

Pirmosios geografinės koordinatės, užregistruotos įplaukus į San Tomė ir Prinsipės žvejybos zoną, žymimos kodu ENT. Visos vėlesnės geografinės koordinatės žymimos kodu POS, išskyrus pirmąsias geografines koordinates, užregistruotas išplaukus iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos (jos žymimos kodu EXI).

Vėliavos valstybės ŽSC užtikrina automatinį duomenų apdorojimą ir, jei reikia, elektroninį pranešimų apie geografines koordinates perdavimą. Pranešimai apie geografines koordinates registruojami saugiu būdu ir saugomi trejus (3) metus.

2.Laivo pranešimų perdavimas sugedus LSS

Kapitonai užtikrina, kad jų laivų LSS nuolat veiktų be trūkumų ir kad pranešimai apie geografines koordinates būtų tinkamai perduodami vėliavos valstybės ŽSC.

Sugedusi laivo VMS sistema turi būti pataisyta ar pakeista per trisdešimt (30) dienų. Praėjus šiam terminui, laivui nebeleidžiama žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse.

San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje žvejojantys laivai, kurių LSS sistema yra sugedusi, pranešimus apie geografines koordinates vėliavos valstybės ŽSC turi perduoti ne rečiau kaip kas keturias valandas e. paštu arba faksu pateikdami visą privalomą informaciją.

3.Saugus geografinių koordinačių pranešimų siuntimas San Tomė ir Prinsipei

Vėliavos valstybės ŽSC automatiškai siunčia pranešimus apie atitinkamų laivų geografines koordinates San Tomė ir Prinsipės ŽSC. Vėliavos valstybės ŽSC ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC pasikeičia kontaktiniais e. pašto adresais ir nedelsdami vienas kitą informuoja apie tų adresų pasikeitimus.

Vėliavos valstybės ŽSC ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC pranešimus apie geografines koordinates vienas kitam perduoda elektroniniu būdu, naudodamiesi saugia ryšių sistema.

San Tomė ir Prinsipės ŽSC informuoja vėliavos valstybės ŽSC ir Sąjungą apie bet kokį žvejybos leidimą turinčio laivo tolydžiai perduodamų pranešimų apie geografines koordinates pertrūkį, jei jis nėra pranešęs apie išplaukimą iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos.

4.Ryšių sistemos sutrikimai

San Tomė ir Prinsipė užtikrina, kad jos elektroninė įranga būtų suderinama su vėliavos valstybės ŽSC turima įranga, ir nedelsdama praneša Europos Sąjungai apie bet kokį sutrikimą perduodant ir priimant pranešimus apie geografines koordinates, kad kuo greičiau būtų rastas techninis sprendimas. Kilusius ginčus nagrinėja jungtinis komitetas.

Kapitonas laikomas atsakingu už bet kokią įrodymais pagrįstą manipuliaciją laivo LSS, kuria siekiama sutrikdyti LSS veikimą ar suklastoti per ją teikiamus pranešimus apie geografines koordinates. Už bet kokį pažeidimą taikomos galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose numatytos nuobaudos.

5.Pranešimų apie geografines koordinates teikimo dažnumo pakeitimas

Remdamasi pažeidimą įrodančiais elementais, San Tomė ir Prinsipė vėliavos valstybės ŽSC gali paprašyti (prašymo kopija nusiunčiama Europos Sąjungai), kad nustatytą tyrimo laikotarpį pranešimų apie geografines koordinates siuntimo intervalas būtų sumažintas iki trisdešimties (30) minučių. Tuos įrodomuosius elementus San Tomė ir Prinsipė turi nusiųsti vėliavos valstybės ŽSC ir Europos Sąjungai. Vėliavos valstybės ŽSC pranešimus apie geografines koordinates San Tomė ir Prinsipei nedelsdamas pradeda siųsti laikydamasis naujo intervalo.

Pasibaigus nustatytam tyrimo laikotarpiui, San Tomė ir Prinsipės ŽSC praneša vėliavos valstybės ŽSC ir Europos Sąjungai apie tolesnius veiksmus, jei jų numatyta.

6.LSS pranešimų perdavimas San Tomė ir Prinsipei

Kodas ER ir dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) žymi pranešimo pabaigą.

Duomenys

Kodas

Privaloma /

Neprivaloma

Turinys

Registravimo pradžia

SR

0

Sistemos duomenys – nurodoma registravimo pradžia

Gavėjas

AD

0

Su pranešimu susiję duomenys: gavėjas – triraidis šalies kodas (ISO-3166)

Siuntėjas

FR

0

Su pranešimu susiję duomenys: siuntėjas – triraidis šalies kodas (ISO-3166)

Vėliavos valstybė

FS

0

Su pranešimu susiję duomenys: valstybės vėliava – triraidis šalies kodas (ISO-3166)

Pranešimo tipas

TM

0

Su pranešimu susiję duomenys: pranešimo tipas (ENT, POS, EXI,

MAN)

Radijo šaukinys (IRC S)

RC

0

Laivo duomenys – laivo tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

Susitariančiosios šalies vidaus registracijos numeris

IR

0

Laivo duomenys – susitariančios šalies unikalus numeris (triraidis kodas (ISO-3166) ir numeris)

Išorinis

registracijos

numeris

XR

0

Laivo duomenys – ant laivo borto esantis numeris (ISO 8859.1)

Platuma

LT

0

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais Š/P DD.ddd (WGS84)

Ilguma

LG

0

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinatės laipsniais ir dešimtainiais laipsniais R/V DD.ddd (WGS84)

Kursas

CO

0

Laivo kursas 360° skalėje

Greitis

SP

0

Laivo greitis dešimtųjų mazgo dalių tikslumu

Data

DA

0

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Laikas

TI

0

Laivo geografinių koordinačių duomenys – koordinačių registravimo laikas UTC (VVMM)

Registravimo pabaiga

ER

0

Sistemos duomenys – nurodoma registravimo pabaiga

NAF formatu pateikiami duomenys išdėstomi taip:

Naudojami rašmenys turi atitikti standartą ISO 8859.1. Dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) ir kodas SR žymi pranešimo pradžią.

Visi duomenys žymimi jiems skirtu kodu ir nuo kitų duomenų atskiriami dvigubu pasviruoju brūkšniu (//);

viengubu pasviru brūkšniu (/) yra atskiriami kodai ir duomenys;

prieš imant laikinai taikyti Protokolą, San Tomė ir Prinsipė praneša, ar LSS duomenys turi būti perduodami naudojant FLUX TL, UN/CEFACT formatu.

6 priedėlis.
Europos Sąjungos seineriuose ir ūdomis žvejojančiuose laivuose įdarbintiems San Tomės ir Prinsipės jūrininkams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai

San Tomė ir Prinsipės institucijos užtikrina, kad Europos Sąjungos laivuose įdarbinamas personalas atitiktų šiuos reikalavimus:

1.jūrininkai yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

2.jūrininkai turi galiojančią medicininę pažymą, patvirtinančią, kad jie mediciniškai pajėgūs atlikti jiems skirtas pareigas jūroje. Šią pažymą išduoda kvalifikuotas gydytojas;

3.regionui būdingų ligų prevencijos tikslais jūrininkai yra tinkamai paskiepyti;

4.jūrininkai turi bent vieną galiojantį sertifikatą patvirtinantį, kad jis išėjo šiuos pagrindinius saugos mokymus:

(a)asmens išgyvenimo būdų, įskaitant gelbėjimosi liemenių naudojimą,

(b)gaisro gesinimo ir prevencijos,

(c)pirminės pirmosios pagalbos,

(d)asmens saugos ir socialinės atsakomybės ir

(e)jūros taršos prevencijos.

5.Jūrininkai, ypač įdarbinami dideliuose žvejybos laivuose, turi

(a)žinoti žvejybos laivuose įprastus jūrinius terminus ir komandas,

(b)būti informuoti apie pavojus, susijusius su žvejybos operacijomis,

(c)būti susipažinę su žvejybos laivų veiklos sąlygomis ir jų keliamais pavojais,

(d)išmanyti apie žvejybos įrankius, naudojamus žvejojant gaubiamaisiais tinklais ir būti įpratę juos naudoti;

(e)turėti bendrą supratimą ir žinių apie laivo stabilumą ir susijusį navigacinį tinkamumą ir

(f)turėti bendrų žinių apie švartavimosi operacijas, lynų naudojimą ir susijusias jų funkcijas.