Briuselis, 2019 04 12

COM(2019) 181 final

2019/0093(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas susijęs su sprendimu, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl numatomo jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas) yra pirmasis Europos Sąjungos naujosios kartos prekybos susitarimas, taip pat pirmasis su Azijos šalimi sudarytas susitarimas. Pasiūlymo tikslas – skatinti ES ir Korėjos dvišalę prekybą ir ekonomikos augimą.

Susitarimas pasirašytas 2010 m. spalio 6 d. ir laikinai taikomas nuo 2011 m. liepos 1 d. 1  

2.2.Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė

Susitarimo 15.3 straipsniu, remiant Prekybos komitetui, įsteigiamos darbo grupės, būtent Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė (15.3 straipsnio 1 dalies g punktas „Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė“). Susitarimo 10.18–10.26 straipsniuose nustatomos geografinių nuorodų taisyklės. Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės veiklą ir veikimą reglamentuoja Susitarimo 10.25 straipsnis.

Taikant Susitarimo 10.25 straipsnį, Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės sprendimais daromus Susitarimo pakeitimus Europos Sąjungos vardu tvirtina Komisija 2 .

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė yra forumas ir sprendimų priėmimo organas, galintis nuspręsti iš dalies pakeisti Susitarimo 10-A ir 10-B priedus. Pagal 10.25 straipsnio 1 dalį ši darbo grupė gali teikti rekomendacijas ir priimti sprendimus bendru sutarimu.

2.3.Numatomas priimti Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės aktas

Remiantis 2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimu Nr. 1 dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo 3 , ypač jo priedo 15.4 straipsniu, kiekvienas specialusis komitetas ir darbo grupė gali nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, apie kurias pranešama Prekybos komitetui.

2018 m. gegužės 30 d. vykusiame 6-ajame posėdyje Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė susitarė priimti sprendimą dėl savo darbo tvarkos taisyklių (toliau – numatomas aktas).

Numatomu aktu siekiama reglamentuoti Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės veiklą ir visų pirma išsamiai nustatyti jos kompetenciją bei sprendimų priėmimo procesą.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Bendra prekybos politika pagal Sutartis priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, kuri apima Sąjungos autonominę prekybos politiką ir tarptautinių prekybos susitarimų sudarymą. Atsižvelgiant į tai, kad numatomas aktas yra būtinas tinkamam Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės veikimui užtikrinti ir kad taip jis padės veiksmingai įgyvendinti ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą, to akto priėmimas atitinka Sąjungos prekybos politikos tikslus.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų turinį“ 4 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė yra susitarimu, būtent ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, įsteigtas organas.

Aktas, kurį Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė yra raginama priimti, yra teisinę galią turintis aktas. Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo 10.25 straipsniu, numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Pagrindinis numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję su bendra prekybos politika.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas apima šias nuostatas: SESV 207 straipsnį.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 207 straipsnis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.

5.Numatomo akto skelbimas

Netaikoma.

2019/0093 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą 5 (toliau – Susitarimas) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2015/2169 6 ; susitarimas įsigaliojo 2015 m. gruodžio 13 d.;

(2)Susitarimo 15.3 straipsniu, remiant pagal Susitarimo 15.1.1 straipsnį įsteigtam Prekybos komitetui, įsteigiama Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė;

(3)remiantis ES ir Korėjos prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios 2011 m. gruodžio 23 d. priimtos ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimu Nr. 1 7 , 15.4 straipsniu, kiekviena darbo grupė gali nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, apie kurias pranešama Prekybos komitetui;

(4)turėtų būti nustatytos Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisyklės;

(5)tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje dėl jos darbo tvarkos taisyklių, nes šios taisyklės bus privalomos Sąjungai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu tos darbo grupės sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (OL L 127, 2011 4 15, p. 1–1426).
(2)    2010 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimas 2011/265/ES dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 127, 2011 5 14, p. 1–1426).
(3)    OL L 58, 2013 3 1, p. 9.
(4)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(5)    OL L 127, 2011 5 14, p. 6.
(6)    2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2169 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (OL L 307, 2015 11 25, p. 2).
(7)    2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimas Nr. 1 dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo (OL L 58, 2013 3 1, p. 9).

Briuselis, 2019 04 12

COM(2019) 181 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo

TARYBOS SPRENDMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo


PRIEDAS

ES IR KORĖJOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖS SPRENDIMAS NR. 1,

2018 m. gegužės 30 d.

kuriuo priimamos darbo tvarkos taisyklės

ES IR KORĖJOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖ,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą 1 (toliau – Susitarimas),

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimą Nr. 1 dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo 2 , ypač į jo priedo 15.4 straipsnį,

kadangi:

(1)    vadovaujantis ES ir Korėjos prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios buvo priimtos 2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimu Nr. 1, 15.4 straipsniu, visi specialieji komitetai ir darbo grupės gali nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, apie kurias pranešama Prekybos komitetui;

(2)    reikėtų nustatyti Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos priede išdėstytos Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės vardu

Grupės vadovas

Korėjos Respublikos prekybos, pramonės ir energetikos ministerija

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės bendrapirmininkis

Skyriaus vadovas

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės bendrapirmininkis

PRIEDAS

GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis
Sudėtis ir pirmininkavimas

(1)Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė (toliau – GN darbo grupė), įsteigta pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) 15.3 straipsnio 1 dalies g punktą, vykdo savo pareigas, nustatytas Susitarimo 10.25 straipsnyje.

(2)GN darbo grupę sudaro Korėjos Respublikos (toliau – Korėja) atstovai ir Europos Sąjungos atstovai.

(3)Remiantis Susitarimo 15.3 straipsnio 3 dalimi, GN darbo grupei bendrai pirmininkauja Korėjos ir Europos Sąjungos atstovai.

(4)Kiekvienas bendrapirmininkis gali perduoti visas arba tam tikras bendrapirmininkio funkcijas paskirtajam pavaduotojui; tokiu atveju visos tolesnės nuorodos į bendrapirmininkį taikomos ir paskirtajam pavaduotojui.

(5)Kiekvienas bendrapirmininkis paskiria kontaktinį centrą, kuris yra atsakingas už visus su GN darbo grupe susijusius klausimus. Tie kontaktiniai centrai yra bendrai atsakingi už GN darbo grupės sekretoriato užduotis.

2 straipsnis
Posėdžiai

Pagal Susitarimo 10.25 straipsnio 2 dalį posėdžiai rengiami pakaitomis abiejose Šalyse. GN darbo grupės posėdžio laiką, vietą ir būdą (gali būti rengiama vaizdo konferencija) Šalys nustato abipusiu susitarimu, tačiau posėdis surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo kurios nors Šalies prašymo pateikimo.

3 straipsnis
Korespondencija

(1)GN darbo grupės pirmininkams skirta korespondencija persiunčiama kontaktiniams centrams, kad jie ją perduotų darbo grupės nariams.

(2)Korespondencija gali būti pateikiama bet kokiu rašytiniu būdu, įskaitant elektroninį paštą.

(3)Remiantis Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių 15 straipsniu, Prekybos komitetas informuojamas apie GN darbo grupės paskirtus kontaktinius centrus. Visa korespondencija, dokumentai ir pranešimai, įskaitant elektroninius GN darbo grupės kontaktinių centrų tarpusavio laiškus dėl Susitarimo įgyvendinimo tuo pačiu metu perduodami Prekybos komiteto sekretoriatui, Europos Sąjungos delegacijai Korėjos Respublikoje ir Korėjos Respublikos atstovybei Europos Sąjungoje.

4 straipsnis
Posėdžių darbotvarkė

(1)Kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę rengia kontaktiniai centrai. Darbotvarkė kartu su susijusiais dokumentais nusiunčiama GN darbo grupės nariams, įskaitant tos grupės bendrapirmininkius, ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki posėdžio. Į preliminarią darbotvarkę gali būti įtrauktas bet kuris klausimas, nurodytas Susitarimo 10.25 straipsnyje.

(2)Bet kuri Šalis likus ne mažiau kaip 14 dienų iki posėdžio gali prašyti, kad Susitarimo 10.25 straipsnyje nurodyti klausimai būtų įtraukti į preliminarią darbotvarkę. Tie klausimai į preliminarią darbotvarkę privalo būti įtraukti.

(3)Paskutinė preliminarios darbotvarkės redakcija turi būti pateikiama bendrapirmininkiams ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki posėdžio.

(4)Bendrapirmininkiai vienbalsiai priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Jei abu bendrapirmininkiai sutinka, į darbotvarkę gali būti įtrauktas preliminarioje darbotvarkėje nenurodytas klausimas.

5 straipsnis
Prašymai iš dalies pakeisti Susitarimo 10-A arba 10-B priedą

(1)Kiekviena Šalis gali prašyti į Susitarimo 10-A arba 10-B priedą įtraukti ar iš jo išbraukti atskiras geografines nuorodas, tuo tikslu pateikdama atitinkamos Šalies bendrapirmininkio pasirašytą laišką.

(2)Remiantis Susitarimo 10.25 straipsnio 1 ir 3 dalimis, GN darbo grupė bendru sutarimu gali nuspręsti pakeisti 10-A ir 10-B priedus, kad jie būtų papildyti Europos Sąjungos ar Korėjos geografinėmis nuorodomis, prieš tai atlikusi Susitarime nurodytas atitinkamas procedūras. GN darbo grupė bendru sutarimu taip pat gali nuspręsti rekomenduoti Prekybos komitetui, kad jis priimtų galutinį sprendimą dėl geografinių nuorodų įtraukimo arba išbraukimo, remdamasis 10.21 straipsnio 4 dalimi, 10.24 straipsniu ir 10.25 straipsniu.

(3)Vadovaudamasis 15.3 straipsnio 5 dalimi, Prekybos komitetas gali atlikti darbo grupei paskirtą užduotį ir nuspręsti pakeisti pirmiau minėtus 10-A ir 10-B priedus. Be to, vadovaudamasis 15.5 straipsnio 2 dalimi, Prekybos komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti 10-A ir 10-B priedus, o Susitarimo šalys gali priimti sprendimą atsižvelgdamos į atitinkamus taikomus savo teisinius reikalavimus ir procedūras.

(4)Šalys, nusprendusios pakeisti 10-A ir 10-B priedus, stengiasi tinkamai atsižvelgti į abiejų Šalių atitinkamus interesus, susijusius su geografinėmis nuorodomis.

6 straipsnis
Sprendimai ir rekomendacijos

(1)Rekomendacijas ir sprendimus GN darbo grupė priima Šalių bendru sutarimu, kaip numatyta Susitarimo 10.25 straipsnyje.

(2)GN darbo grupės rekomendacijos, kaip apibrėžta Susitarimo 10.25 straipsnyje, skiriamos Šalims ir jas pasirašo visi bendrapirmininkiai.

(3)GN darbo grupės sprendimus, kaip apibrėžta Susitarimo 10.25 straipsnyje, pasirašo visi bendrapirmininkiai. Kiekviename sprendime nurodoma jo įsigaliojimo data.

(4)GN darbo grupė kiekvienam priimtam sprendimui ir rekomendacijai suteikia serijos numerį, nurodo jo priėmimo datą ir aprašo jo dalyką.

7 straipsnis
Rašytinė procedūra

(1)GN darbo grupė, taikydama rašytinę procedūrą, gali priimti rekomendaciją ar sprendimą, jei jiems pritaria abi Šalys. Rašytine procedūra laikomas GN darbo grupės bendrapirmininkių keitimasis raštais.

(2)Šalies, siūlančios taikyti rašytinę procedūrą, bendrapirmininkis pateikia rekomendacijos ar sprendimo projektą kitos Šalies bendrapirmininkiui, o šis atsakydamas nurodo, ar pritaria rekomendacijos ar sprendimo projektui. Kitos Šalies bendrapirmininkis taip pat gali siūlyti pakeitimus arba paprašyti daugiau laiko projektui apsvarstyti. Jei dėl projekto susitariama, jis priimamas pagal 6 straipsnį.

8 straipsnis
Protokolas

(1)Kiekvieno posėdžio protokolo projektą parengia kontaktiniai centrai per 21 dieną nuo posėdžio pabaigos. Protokolo projekte nurodomos priimtos rekomendacijos ir sprendimai, taip pat visos kitos padarytos išvados.

(2)Protokolą per 28 dienas nuo posėdžio pabaigos arba iki kitos Šalių sutartos datos raštu patvirtina abi Šalys. Kai protokolas patvirtinamas, bendrapirmininkiai pasirašo du protokolo originalo egzempliorius. Kiekvienas bendrapirmininkis saugo protokolo originalą.

9 straipsnis
Ataskaitos

GN darbo grupė praneša Prekybos komitetui apie savo veiklą kiekviename reguliariame Prekybos komiteto posėdyje, kaip numatyta Susitarimo 15.3 straipsnio 4 dalyje.

10 straipsnis
Išlaidos

(1)Kiekviena Šalis apmoka visas dėl savo dalyvavimo GN darbo grupės posėdžiuose patirtas išlaidas.

(2)Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

11 straipsnis
Viešumas ir konfidencialumas

(1)Jeigu bendrapirmininkiai nenusprendžia kitaip, GN darbo grupės posėdžiai yra uždari.

(2)Kai Šalis GN darbo grupei pateikia informaciją, kuri pagal jos teisės aktus laikoma konfidencialia, kita Šalis tą informaciją laiko konfidencialia, kaip nustatyta Susitarimo 15.1 straipsnio 7 dalyje.

(3)Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar GN darbo grupės sprendimus ir rekomendacijas skelbti savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

(1)    OL L 127, 2011 5 14, p. 6.
(2)    OL L 58, 2013 3 1, p. 9.