2021 1 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

(2021/C 23/77)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0085),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 ir 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0097/2018),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 14 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0342/2018),

1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.

pritaria bendram Parlamento ir Tarybos pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.

atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

4.

ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

P8_TC1-COD(2018)0040

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/632.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas

Europos Parlamentas ir Taryba teigiamai vertina Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 26/2018 „Keli vėlavimai įgyvendinti muitinės IT sistemas: kas buvo ne taip?“ ir kitas neseniai paskelbtas ataskaitas muitinės klausimais, kuriose teisės aktų leidėjams pateikta geresnė priežasčių, dėl kurių vėluojama įgyvendinti IT sistemas, būtinas muitinės operacijoms ES gerinti, apžvalga.

Europos Parlamentas ir Taryba mano, kad bet koks būsimas Europos Audito Rūmų auditas, kuriame vertinamos Komisijos pagal Sąjungos muitinės kodekso 278a straipsnį parengtos ataskaitos, galėtų padėti išvengti tolesnių vėlavimų.

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai atsižvelgti į tokius auditus.

Komisijos pareiškimas

„Komisija palankiai vertina Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl pasiūlymo pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu terminą.

Komisija pripažįsta Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, kuriame pažymima, kad bet koks būsimas Europos Audito Rūmų darbas, kurį jie atliktų siekdami įvertinti Komisijos pagal Sąjungos muitinės kodekso 278a straipsnį parengtas ataskaitas, galėtų padėti išvengti tolesnių vėlavimų.

Jei Audito Rūmai nuspręs įvertinti Komisijos ataskaitas, Komisija, kaip reikalaujama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 3 dalį, visapusiškai bendradarbiaus su Europos Audito Rūmais ir visapusiškai atsižvelgs į jų išvadas.“