12.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOSIOS TARYBOS NUOMONĖ

2019 m. kovo 6 d.

dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

(CON/2019/11)

(2019/C 94/02)

Įžanga ir teisinis pagrindas

2019 m. vasario 20 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymą pateikti nuomonę dėl 2019 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendacijos (1) dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo.

ECB valdančiosios tarybos kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalimi.

Bendros pastabos

1.

Tarybos rekomendacija, kuri buvo pateikta Europos Vadovų Tarybai ir dėl kurios konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba, rekomenduojama ECB vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2019 m. birželio 1 d. skirti Philip R. LANE.

2.

ECB valdančioji taryba mano, kad pasiūlytas kandidatas yra pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalauja Sutarties 283 straipsnio 2 dalis.

3.

ECB valdančioji taryba neprieštarauja Tarybos rekomendacijai skirti Philip R. LANE ECB vykdomosios valdybos nariu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2019 m. kovo 6 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL C 60, 2019 2 15, p. 1.