8.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 163/86


Lenkijos Respublikos Vyriausybės pranešimas, parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų

(2018/C 163/08)

VIEŠAS KVIETIMAS TEIKTI KONKURSO PASIŪLYMUS DĖL KONCESIJOS NAFTOS IR GAMTINIŲ DUJŲ TELKINIŲ PAIEŠKAI IR ŽVALGYBAI IR NAFTOS BEI GAMTINIŲ DUJŲ GAVYBAI KOŠALINO–POLIANUVO RAJONE VYKDYTI

I SKIRSNIS. TEISINIS PAGRINDAS

1.

Geologijos ir kasybos įstatymo 49h straipsnio 2 dalis (Įstatymų leidinys (Dziennik Ustaw), 2017 m., 2126 punktas).

2.

2015 m. liepos 28 d. Ministrų tarybos potvarkis dėl konkurso angliavandenilių telkinio paieškos ir žvalgybos ir angliavandenilių gavybos koncesijai, taip pat angliavandenilių gavybos koncesijai įgyti (2015 m. Įstatymų leidinys, 1171 punktas).

3.

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimo jais sąlygų (OL L 164, 1994 6 30, p. 3; specialusis leidimas lenkų k. 6 sk., 2 t., p. 262).

II SKIRSNIS. KONKURSĄ SKELBIANTI INSTITUCIJA

Pavadinimas: Aplinkos ministerija

Pašto adresas: ul. Wawelska 52/54, 00–922 Warszawa, Lenkija

Tel. +48 223692449, +48 223692447; faksas: +48 223692460

Interneto svetainė: www.mos.gov.pl

III SKIRSNIS. PROCEDŪROS OBJEKTAS

1.   Veiklos, kuriai koncesija skiriama, pobūdis

Koncesija naftos ir gamtinių dujų telkinių paieškai ir žvalgybai ir naftos ir gamtinių dujų gavybai vykdyti Košalino–Polianuvo rajone, koncesijos blokų Nr. 44, 45, 64, 65, 66, 85 ir 86 dalys.

2.   Rajonas, kuriame bus vykdoma veikla

Rajonas, dėl kurio skelbiamas šis konkursas, apibrėžiamas linijomis, jungiančiomis taškus, kurių koordinatės pagal PL-1992 sistemą yra šios:

Taško Nr.

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

715 670,703

310 109,449

2

700 643,559

334 294,553

3

693 802,912

355 613,415

4

683 626,151

367 870,254

5

683 970,000

355 934,000

6

679 751,100

355 587,900

7

674 341,904

364 585,499

8

675 685,502

326 742,492

9

687 105,186

314 298,735

10

703 434,000

314 956,000

11

703 794,000

310 744,000

12

708 568,000

304 275,000

13

714 115,842

304 001,240

iki taško Nr. 1 palei Baltijos jūros pakrantę

Rajono, dėl kurio skelbiamas šis konkursas, vertikaliosios projekcijos paviršiaus plotas – 1 198,69 km2.

Rajonas, dėl kurio skelbiamas šis konkursas, yra:

šių savivaldybių: Bialogardo, Besekežo, Bendzino, Svešyno, Manovo, Gžmioncos;

šių miestų ir savivaldybių: Tychovo, Bobolicių, Melno, Sianuvo, Polianuvo, Bialy Buro;

miesto: Košalino Vakarų Pamario vaivadijoje

ir Miastko ir Kempicių miestų ir savivaldybių Pamario vaivadijoje teritorijoje.

Darbų, atliekamų devono, karbono ir permo periodų dariniuose, tikslas – parengti dokumentus ir išgauti naftą ir gamtines dujas pirmiau nurodytame rajone.

3.   Terminas, ne trumpesnis kaip 90 dienų nuo pranešimo paskelbimo datos, ir pasiūlymų pateikimo vieta

Pasiūlymai pateikiami Aplinkos ministerijai ne vėliau kaip paskutinę 91-os dienos laikotarpio dieną po pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 16.00 val. Vidurio Europos laiku (CET arba CEST).

4.   Išsamūs konkurso reikalavimai, įskaitant pasiūlymų vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius, užtikrinant, kad būtų įvykdytos 2011 m. birželio 9 d. Geologijos ir kasybos įstatymo 49k straipsnyje nustatytos sąlygos

Konkurse gali dalyvauti subjektai, kurių atžvilgiu kvalifikacinėje atrankoje buvo priimtas teigiamas sprendimas, kaip nurodyta Geologijos ir kasybos įstatymo 49a straipsnio 16 dalies 2 punkte, pats arba kaip veiklos vykdytojas, jei koncesijos paraišką bendrai teikia keli subjektai.

Gautus pasiūlymus vertins pasiūlymų vertinimo komisija, remdamasi šiais kriterijais:

30 %

finansinės galimybės, kurios užtikrina tinkamą garantiją, kad bus vykdoma atitinkamai angliavandenilių telkinių paieškos ir žvalgybos ir angliavandenilių gavybos veikla, visų pirma numatomos veiklos finansavimo šaltiniai ir būdai, nuosavų lėšų dalis ir išorės finansavimo dalis;

25 %

techninės galimybės vykdyti atitinkamai angliavandenilių telkinių paieškos ir žvalgybos ir angliavandenilių gavybos veiklą, visų pirma disponavimas tinkamu techniniu, organizaciniu, logistikos ir žmogiškųjų išteklių potencialu;

20 %

geologinių darbų, įskaitant siūlomą geologinę veiklą ar kasybos veiklą, apimtis ir tvarkaraštis;

10 %

angliavandenilių telkinių paieškos ir žvalgybos arba angliavandenilių gavybos veiklos patirtis, užtikrinanti vykdomos veiklos saugą, žmonių ir gyvūnų gyvybės ir sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą;

10 %

siūloma geologinės veiklos, įskaitant geologinius arba kasybos darbus, vykdymo technologija, kurioje panaudojami šiam projektui parengti inovacijų elementai;

5 %

privalomojo mėginių, įskaitant gręžimo kernus, gaunamų vykdant geologinius darbus, ėmimo apimtis ir tvarkaraštis.

Jeigu pagal minėtus kriterijus dvi ar daugiau paraiškų įvertinamos vienodai, papildomas kriterijus priimant galutinį sprendimą dėl tų paraiškų yra atlygis už kasybos uzufrukto teisių nustatymą, mokamas paieškos ir žvalgybos etape.

5.   Minimali geologinė informacija

Koncesijos duomenys

vietovė: Košalinas–Polianuvas

vieta: sausumoje, koncesijos blokai Nr. 44, 45, 64, 65, 66, 85 ir 86

Telkinio tipas

tradiciniai naftos ir gamtinių dujų telkiniai

Struktūriniai lygiai

senasis paleozojus (kaledoninė kalnodara),

viršutinis paleozojus (variskinė kalnodara),

permas–mezozojus.

Naftos sistemos

I – naftos sistema, siejama su senojo paleozojaus (ordoviko) ir vėlesnio paleozojaus (devono, karbono) uolienos kompleksu ir su permo kompleksu (raudonieji moliai),

II – cechšteino (pagrindinio dolomito).

Šaltinio uolienos

I – ordoviko moliai ir argilitai, viršutinio devono mergelis, apatinio karbono moliai ir argilitai,

II – pagrindinio dolomito dariniai.

Rezervuarinės uolienos

I – devono smiltainiai ir karbonatai, smiltainiai ir nežymiai karbono klintys, permo smiltainiai,

II – permo dolomitai.

Sandarinančios uolienos

I – cechšteino evaporitų dariniai; molingosios uolienos ir argilitas klasteriuose tarp potencialių rezervuarinių devono ir karbono darinių ir apatinio paleozojaus moliai ir argilitai dislokacijos rajonuose,

II – cechšteino evaporitų dariniai.

Dengiamojo sluoksnio storis

1 600 –3 300 m

Trapo tipas

I – devono ir karbono – stratigrafinis ir tektoninis

raudonojo guolio – struktūrinis, tektoninis, litologinis

II – pagrindinio dolomito – litologinė facija, struktūrinis

Kaimynystėje nustatyti telkiniai (GD – gamtinės dujos; N – nafta)

„Daszewo N gaz“ (GD), atrastas 1984 m.; suvestiniai gavybos duomenys: dujos 415 990 000 m3 (26 metai); 2015 m.: gavyba – 25 250 000 m3; rezervai ir ištekliai 999 470 000 m3; pramoniniai ištekliai 225 740 000 m3;

„Daszewo N ropa“ (N), atrastas 1988 m.; suvestiniai gavybos duomenys: nafta 57 893  tonų, susijusios dujos 10 330 000 m3 (17 metų); 2015 m.: gavyba – nėra; rezervai ir ištekliai – nafta 60 000 tonų, susijusios dujos 15 mln. m3.

„Daszewo“ (N), atrastas 1980 m.; suvestiniai gavybos duomenys: nafta 180 610 tonų (21 metai), dujos 97 750 000 m3 (24 metai); 2015 m. (PMG Daševas): gavyba – nafta 270 tonų; dujos – nėra, rezervai ir ištekliai – nafta 5 020 tonų, dujos 27 720 000 m3 (pasyviosios dujos);

„Białogard“ (GD), atrastas 1982 m.; suvestiniai gavybos duomenys: dujos 595 660 000  m3 (32 metai); 2015 m.: gavyba – dujos 14 130 000 m3; rezervas ir ištekliai – dujos 59 430 000 m3 (rezervai ir ištekliai šiuo metu vertinami iš naujo);

„Tychowo“ (N), atrastas 1988 m.; suvestiniai gavybos duomenys: nafta 20 742 tonų, dujos 5 972 000 m3 (8 metai); 2015 m.: gavyba – nėra; rezervai ir ištekliai – nafta 19 000  tonų, dujos 5 860 000 m3. Savarankiška veikla nebevykdoma; anga uždaryta po nesėkmingo absorbcijos bandymo prieš paleidžiant siurblį.

„Wierzchowo“ (GD), atrastas 1971 m., suvestiniai gavybos duomenys – 514 020 000 m3 (42 metai); 2015 m.: gavyba – nėra, rezervas ir ištekliai: dujos 10 780 000 m3, pramoniniai ištekliai 10 690 000 m3.

Atlikti seisminiai tyrimai [rajonas] (teisių turėtojas)

1973 m. Košalinas–Bydgoščius (Iždas)

1974 m. Regiono profiliai [Polianuvas] (Iždas)

1974 m. Regiono profiliai [Vežchovas–Gozdas] (Iždas)

1975 m. Reskas–Čaplinekas (Iždas)

1975–1977 m. Bialogardas–Čluhuvas [Vežchovas] (Iždas)

1976–1978 m. Ščecinekas–Choinicės [Ščecinekas–Čluchuvas] (Iždas)

1977–1979 m. Kamenio Vysoka–Bialogardas [Karlinas] (Iždas)

1983–1986 m. Kamenio Vysoka–Bialogardas [Ustronė–Besekežas–Rosnovas] (Iždas)

1984 m. Kamenio Vysoka–Bialogardas [Dygovas–Bialogardas–Tychovas] (Iždas)

1985–1986 m. Košalinas–Polianuvas–Miastkas [Gžybnica] (Iždas)

1987 m. Košalinas–Polianuvas–Miastkas [Gozdas] (Iždas)

1988–1989 m. Giluminiai seisminiai tyrimai [Dravskas] (Iždas)

1989 m. Giluminiai seisminiai tyrimai [Ščecinekas–Miastkas] (Iždas)

1990 m. Tychovas–Čechos [Tychovas–Čechos] (PGNiG S.A.)

1991–1992 m. Klaninas–Karsina–Žydovas (PGNiG S.A.)

1992 m. Tychovas–Čechos [Tychovas] (PGNiG S.A.)

1992 m. PAN giluminių seisminių tyrimų programa (Iždas)

1993 m. Svidvinas–Bialogardas [Rombinas–Daševas] (PGNiG S.A.)

1994 m. Dobžyca–Parnovas [Dobžyca] (PGNiG S.A.)

1995 m. Džonovas–Vežchovas (PGNiG S.A.)

1998 m. Rosnovas–Bialogardas (perdirbimas) (PGNiG S.A.)

2000 m. Pamario vaivadija [Bialy Buras] („Apache Poland Sp. z o.o.“)

2011 m. Darginas 2D (Iždas)

Kontroliniai gręžiniai (MD)

„Jamno IG 1“ (2 801,5 m)

„Kłanino 1“ (3 306,0 m)

„Kurowo 1“ (3 089,7 m)

6.   Veiklos pradžios terminas

Veikla pagal koncesiją bus pradėta per 14 dienų nuo galutinio sprendimo skirti koncesiją priėmimo dienos.

7.   Koncesijos suteikimo sąlygos, visų pirma dėl Geologijos ir kasybos įstatymo 49x straipsnio 1 dalyje nurodyto užstato sumos, taikymo srities ir pateikimo būdo, ir, kai pagrįsta, to įstatymo 49x straipsnio 2 dalyje nurodyto užstato sumos, taikymo srities ir pateikimo būdo

Konkurso laimėtojas privalo pateikti užstatą dėl galimo nustatytų koncesijos sąlygų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, o jei baigiasi koncesijos galiojimo laikotarpis, koncesija panaikinama arba netenka galios, iš jo bus finansuojami kasyklos uždarymo darbai. Užstatas pateikiamas laikotarpiui nuo koncesijos suteikimo dienos iki paieškos ir žvalgymo etapo pabaigos. Užstato suma yra 100 000 PLN. Užstato mokėjimo formą ir terminą reglamentuoja Geologijos ir kasybos įstatymo 49x straipsnio 4 ir 5 dalys.

8.   Minimali geologinių darbų, įskaitant geologinę veiklą ar kasybos veiklą, apimtis

Minimali geologinių darbų, siūlomų paieškos ir žvalgymo etape, programa:

 

I etapo trukmė – 12 mėnesių

apimtis: archyvinių geologinių duomenų interpretavimas ir analizė.

 

II etapo trukmė – 12 mėnesių

apimtis: geofiziniai tyrimai – dvimatis seisminis tyrimas (žadinimo linija 80 km ilgio) arba trimatis seisminis tyrimas (žadinimo rajonas 100 km2)

 

III etapo trukmė – 24 mėnesiai

apimtis: vieno gręžinio gręžimas ne giliau kaip 3 500 m su privalomu kernų ėmimu perspektyviniais intervalais.

 

IV etapo trukmė – 12 mėnesių

apimtis: gautų duomenų analizė.

9.   Laikotarpis, kuriam koncesija skiriama

Koncesijos galiojimo laikotarpis – 10 metų, įskaitant:

penkerių metų paieškos ir žvalgybos etapą nuo koncesijos suteikimo dienos,

penkerių metų gavybos etapą, prasidedantį nuo investicinio sprendimo gavimo dienos.

10.   Specialiosios veiklos vykdymo ir visuomenės saugos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir racionalaus telkinių eksploatavimo užtikrinimo sąlygos

Koncesijos darbo programos įgyvendinimas neturi pažeisti žemės savininkų teisių ir nepanaikina būtinybės laikytis kitų reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, visų pirma Geologijos ir kasybos įstatyme, ir reikalavimų dėl teritorijų planavimo, aplinkos apsaugos, žemės ūkio paskirties žemės, miškų, gamtos, vandens ir atliekų.

11.   Susitarimo dėl kasybos uzufrukto teisės pavyzdys

Susitarimo pavyzdys pateikiamas priede.

12.   Informacija apie atlygį už kasybos uzufrukto teisės nustatymą

Minimali atlygio už kasybos uzufrukto teisę Košalino–Polianuvo rajone suma penkerių metų baziniu laikotarpiu – 259 084,86 PLN (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi zlotai ir aštuoniasdešimt šeši grošai) per metus. Metinis atlygis už kasybos uzufrukto teisę mineralams ieškoti ir žvalgyti indeksuojamas pagal vidutinį metinį vartotojų kainų indeksų rinkinį bendram laikotarpiui nuo susitarimo sudarymo iki metų prieš tai, kai atlygis mokamas, kurį centrinės statistikos valdybos pirmininkas skelbia Lenkijos oficialiajame leidinyje Monitor Polski (Geologijos ir kasybos įstatymo 49h straipsnio 3 dalies 12 punktas).

13.   Informacija apie reikalavimus, kuriuos turi atitikti pasiūlymas, ir pasiūlymo teikėjo pateiktini dokumentai

1.

Pasiūlymuose nurodoma:

1)

pasiūlymo teikėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir registruota buveinė;

2)

konkurso objektas, nurodant žemės plotą, kuriame siekiama gauti koncesiją ir įgyti kasybos uzufrukto teisę;

3)

laikotarpis, kuriam suteikiama koncesija, paieškos ir žvalgymo etapo trukmė ir veiklos pradžios terminas;

4)

geologinių darbų tikslas, apimtis ir pobūdis, įskaitant geologinę veiklą ar kasybos darbus ir informaciją apie atliktinus darbus numatytam tikslui pasiekti ir naudotinas technologijas;

5)

geologinių darbų, įskaitant geologinę veiklą, grafikas, suskirstytas pagal metus, ir tokių darbų apimtis;

6)

geologijos ir kasybos įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto privalomo mėginių, įskaitant gręžimo kernus, ėmimo vykdant geologinius darbus apimtis ir grafikas;

7)

pasiūlymo teikėjo teisės į nekilnojamąjį turtą (žemės plotą), kuriame bus vykdoma veikla, arba teisė, kurią subjektas siekia įgyti;

8)

vietovių, kurioms taikomos gamtos apsaugos programos, sąrašas; šis reikalavimas netaikomas projektams, kuriems būtina gauti sprendimą dėl aplinkosaugos reikalavimų;

9)

numatomos veiklos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo būdas;

10)

pasiūlymo teikėjui žinomos geologinės informacijos apimtis;

11)

angliavandenilių telkinių žvalgybos ir paieškos arba angliavandenilių gavybos patirtis, taip pat vykdomos veiklos saugos, žmonių ir gyvūnų gyvybės ir sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos užtikrinimo patirtis;

12)

techninis pajėgumas vykdyti, atitinkamai, angliavandenilių telkinių paiešką ir žvalgybą ir angliavandenilių gavybą, visų pirma disponavimas tinkamu techniniu, organizaciniu, logistikos ir žmogiškųjų išteklių potencialu;

13)

finansinis pajėgumas, teikiantis pakankamą garantiją, jog bus vykdoma veikla, susijusi su, atitinkamai, angliavandenilių telkinių paieška ir žvalgyba ir angliavandenilių gavyba, visų pirma numatytos veiklos finansavimo šaltiniai ir metodai, įskaitant nuosavas lėšas ir išorės finansavimą;

14)

siūloma geologinių darbų vykdymo technologija, įskaitant geologinę veiklą arba kasybos veiklą;

15)

siūlomas atlygis už kasybos uzufrukto nustatymą, kuris neturi būti mažesnis už nurodytąjį konkurso pranešime;

16)

siūloma užstato pateikimo forma, kaip nurodyta Geologijos ir kasybos įstatymo 49x straipsnio 4 dalyje;

17)

jeigu pasiūlymą bendrai teikia keli subjektai, reikia papildomai nurodyti:

a)

visų pasiūlymo teikėjų pavadinimus (bendroves) ir registruotas buveines;

b)

veiklos vykdytoją;

c)

bendradarbiavimo susitarime siūlomą geologinės veiklos, įskaitant geologinius darbus, išlaidų pasidalijimą procentais.

2.

Pateikti konkurso pasiūlymai turi atitikti pranešime apie pradedamą konkurso procedūrą nustatytus reikalavimus.

3.

Kartu su pasiūlymais pridedami šie dokumentai:

1)

pasiūlyme aprašytų aplinkybių įrodymai, visų pirma išrašai iš atitinkamų registrų;

2)

sumokėto užstato įrodymas;

3)

sprendimo apie teigiamą įvertinimą per Geologijos ir kasybos įstatymo 49a straipsnio 17 dalyje nurodytą kvalifikacinę atranką kopija;

4)

grafiniai priedai, parengti pagal kasybos žemėlapiams taikomus reikalavimus, nurodant šalies administracinio suskirstymo ribas;

5)

raštiškas įsipareigojimas suteikti techninius išteklius konkurse dalyvaujančiam subjektui, jei vykdant veiklą pagal koncesiją naudojami kito ūkio subjekto techniniai ištekliai;

6)

dvi geologinių darbų projekto kopijos.

4.

Konkurso dalyviai gali savo iniciatyva pateikti papildomos informacijos savo pasiūlymuose arba pridėti papildomų dokumentų.

5.

Konkurso dalyvių pateikti dokumentai turi būti originalai arba patvirtintos originalų kopijos, kaip numatyta Administracinio proceso kodekse. Šis reikalavimas netaikomas dokumentų, kurie turi būti pridedami prie pasiūlymų ir kuriuos sukūrė koncesiją suteikianti institucija, kopijoms.

6.

Prie užsienio kalba parengtų dokumentų turi būti pridėti vertimai į lenkų kalbą, atlikti prisiekusio vertėjo.

7.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke ar uždaroje pakuotėje, ant kurios nurodytas konkurso dalyvis (įmonės pavadinimas) ir konkurso tema.

8.

Pasiūlymai, pateikti po galutinio termino, konkurso dalyviams bus grąžinami neatplėšti.

14.   Informacija apie užstato formą, dydį ir mokėjimo terminą

Pasiūlymų teikėjai turi pervesti 1 000 PLN (žodžiais: vieną tūkstantį zlotų) iki pasiūlymų teikimo termino pabaigos.

IV SKIRSNIS. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

IV.1.   Konkurso pasiūlymų vertinimo komisija

Konkursui vykdyti ir naudingiausiam pasiūlymui atrinkti koncesiją suteikianti institucija skiria pasiūlymų vertinimo komisiją. Komisijos sudėtis ir jos veiklos taisyklės nustatytos 2015 m. liepos 28 d. potvarkyje (2015 m. Įstatymų rinkinys, 1171 punktas, Ministrų tarybos potvarkis dėl konkurso angliavandenilių telkinio paieškos ir žvalgybos ir angliavandenilių gavybos koncesijai, taip pat angliavandenilių gavybos koncesijai įgyti). Pasiūlymų vertinimo komisija konkurso ataskaitą pateikia tvirtinti koncesiją suteikiančiai institucijai. Kartu su pasiūlymais ir visais dokumentais, susijusiais su konkursu, ataskaita yra prieinama kitiems pasiūlymus teikiantiems konkurso dalyviams.

IV.2.   Papildomi paaiškinimai

Per septynias dienas nuo pranešimo paskelbimo dienos suinteresuotoji įmonė gali prašyti koncesiją suteikiančios institucijos pateikti paaiškinimus dėl išsamių konkurso reikalavimų. Per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos koncesiją suteikianti institucija paskelbia paaiškinimus viešos informacijos suvestinėje (Biuletyn Informacji Publicznej), atitinkamame tam organui pavaldžios tarnybos puslapyje.

IV.3.   Papildoma informacija

Valstybinė geologijos tarnyba surinko informaciją apie rajoną, dėl kurio skelbiamas konkursas, ir pateikė geologinių duomenų rinkinyje „Pakiet danych geologicznych“, kurį galima rasti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje (www.mos.gov.pl) arba gauti

Geologijos ir geologinių koncesijų departamente (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych).

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00–922 Warszawa

POLSKA/LENKIJA

Tel. +48 223692449

Faks. +48 223692460


PRIEDAS

SUSITARIMAS,

kuriuo nustatomos uzufrukto teisės naftos ir gamtinių dujų telkinių paieškai ir žvalgybai ir naftos ir gamtinių dujų gavybai vykdyti Košalino–Polianuvo rajone (toliau – Susitarimas)

sudarytas … Varšuvoje tarp:

Valstybės iždo, atstovaujamo Lenkijos aplinkos ministro, kurio vardu pagal 2017 m. birželio 12 d. Įgaliojimą Nr. 69 veikia p. Mariusz Orion Jędrysek, Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius ir Vyriausiasis Lenkijos geologas (toliau – Valstybės iždas),

ir

XXX, kurios registruota buveinė yra: … (tikslus adresas), įregistruotos … pagal KRS (Nacionalinis teismų registras) Nr. …, akcinis kapitalas …, atstovaujamos … (toliau – kasybos uzufrukto teisių turėtojas),

(toliau kiekviena atskirai – Šalis, o kartu – Šalys),

formuluojamas taip:

1 skirsnis

1.

Valstybės iždas kaip išimtinis Žemės gelmių savininkas rajone, kuris apima šių savivaldybių: Bialogardo, Besekežo, Bendzino, Svešyno, Manovo ir Gžmioncos, šių miestų ir savivaldybių: Tychovo, Bobolicių, Melno, Sianuvo, Polianuvo ir Bialy Buro, ir Košalino miesto Vakarų Pamario vaivadijoje ir šių miestų ir savivaldybių: Miastko ir Kempicių Pamario vaivadijoje teritorijas ir kurio ribas žymi linijos, jungiančios 1–13 taškus, kurių koordinatės PL-1992 koordinačių sistemoje yra šios:

Nr.

X

Y

1

715 670,703

310 109,449

2

700 643,559

334 294,553

3

693 802,912

355 613,415

4

683 626,151

367 870,254

5

683 970,000

355 934,000

6

679 751,100

355 587,900

7

674 341,904

364 585,499

8

675 685,502

326 742,492

9

687 105,186

314 298,735

10

703 434,000

314 956,000

11

703 794,000

310 744,000

12

708 568,000

304 275,000

13

714 115,842

304 001,240

iki taško Nr. 1 palei Baltijos jūros pakrantę

šiuo susitarimu nustato kasybos uzufrukto teises kasybos uzufrukto teisių turėtojui pirmiau nurodyto rajono erdvėje, kurią iš viršaus riboja apatinė žemės paviršiaus nuosavybės riba, o iš apačios – 3 500 m gylis, su sąlyga, kad kasybos uzufrukto teisių turėtojas įgis koncesiją naftos ir gamtinių dujų telkinių paieškai arba žvalgybai ir gamtinių dujų gavybai vykdyti Košalino–Polianuvo rajone per vienus metus nuo susitarimo sudarymo.

2.

Jei 1 dalyje nurodyta sąlyga gauti koncesiją nebus įvykdyta, iš Susitarimo kylantys įsipareigojimai neteks galios.

3.

1 dalyje nurodytoje uolienų masyvo erdvėje kasybos uzufrukto teisių turėtojas gali:

1.

devono, karbono ir permo dariniuose vykdyti veiklą, susijusią su naftos ir gamtinių dujų telkinių paieška ir žvalgyba;

2.

likusioje dalyje – vykdyti visus prieigai prie devono, karbono ir permo darinių užtikrinti būtinas operacijas ir veiklą.

4.

Pirmiau nurodyto rajono vertikaliosios projekcijos paviršiaus plotas – 1 198,69 km2.

5.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas turi teisę išimtinai naudotis 1 dalyje nurodyta erdve naftos ir gamtinių dujų telkinių paieškai ir žvalgybai vykdyti, taip pat vykdyti visus tuo tikslu būtinus darbus ir veiklą, laikydamasis galiojančių teisės aktų, visų pirma 2011 m. birželio 9 d. Geologijos ir kasybos įstatymo (Įstatymų leidinys (Dziennik Ustaw), 2017 m., 2126 punktas), ir pagal jį priimtų sprendimų.

2 skirsnis

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas pareiškia, kad nekelia jokių prieštaravimų dėl kasybos uzufrukto teisių objekto faktinio ir teisinio statuso.

3 skirsnis

1.

Susitarimas įsigalioja koncesijos įgijimo dieną.

2.

Kasybos uzufrukto teisės nustatomos dešimties metų laikotarpiui, įskaitant penkerių metų paieškos ir žvalgybos etapą ir penkerių metų gavybos etapą, atsižvelgiant į 8 skirsnio 2 dalies ir 10 skirsnio nuostatas.

3.

Kasybos uzufrukto teisės netenka galios, jei baigiasi koncesijos galiojimo laikas arba ji dėl kokių nors priežasčių panaikinama arba tampa nebegaliojanti.

4 skirsnis

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas įsipareigoja informuoti Valstybės iždą raštu apie bet kokius pavadinimo ar organizacinės struktūros pokyčius, apie pasikeitusią registruotą buveinę ir adresą arba organizacinę formą, pasikeitusius registravimo ir identifikavimo numerius, koncesijos perleidimą kitam subjektui įstatymų nustatyta tvarka, prašymo iškelti bankrotą pateikimą, bankrotą ar restruktūrizavimo procedūros inicijavimą. Valstybės iždas gali reikalauti tokiais atvejais pateikti būtinus paaiškinimus. Pranešimas pateikiamas per 30 dienų nuo nurodytų aplinkybių susidarymo.

5 skirsnis

Šis susitarimas taikomas nepažeidžiant trečiųjų šalių, visų pirma žemės savininkų, teisių, o kasybos uzufrukto teisių turėtojas neatleidžiamas nuo būtinybės laikytis įstatymuose numatytų reikalavimų, visų pirma susijusių su naudingųjų iškasenų žvalgymu ir išgavimu ir gamtos išteklių apsauga ir naudojimu.

6 skirsnis

Valstybės iždas pasilieka teisę 1 skirsnio 1 dalyje nurodytoje erdvėje nustatyti kasybos uzufrukto teises kitokiai nei nurodyta Susitarime veiklai vykdyti nepažeidžiant kasybos uzufrukto teisių turėtojo teisių.

7 skirsnis

1.

Už kasybos uzufrukto teises 1 skirsnio 1 dalyje nurodytoje erdvėje kasybos uzufrukto teisių turėtojas kiekvienais paieškos ir žvalgybos etapo metais (skaičiuojama 12 mėnesių iš eilės) į Valstybės iždą sumoka:

a)

… PLN (suma) (žodžiais: … zlotų) už … (žodžiais nurodyti eilės numerį) uzufrukto metus, skaičiuojamus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, per 30 dienų nuo tų kasybos uzufrukto metų pradžios;

b)

… PLN (suma) (žodžiais: … zlotų) už … (žodžiais nurodyti eilės numerį) uzufrukto metus, skaičiuojamus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, per 30 dienų nuo tų kasybos uzufrukto metų pradžios;

c)

… PLN (suma) (žodžiais: … zlotų) už … (žodžiais nurodyti eilės numerį) uzufrukto metus, skaičiuojamus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, per 30 dienų nuo tų kasybos uzufrukto metų pradžios;

d)

… PLN (suma) (žodžiais: … zlotų) už … (žodžiais nurodyti eilės numerį) uzufrukto metus, skaičiuojamus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, per 30 dienų nuo tų kasybos uzufrukto metų pradžios;

e)

… PLN (suma) (žodžiais: … zlotų) už … (žodžiais nurodyti eilės numerį) uzufrukto metus, skaičiuojamus nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos, per 30 dienų nuo tų kasybos uzufrukto metų pradžios;

– atsižvelgiant į 2 dalies nuostatas.

2.

Jei atlygio už atitinkamų metų kasybos uzufruktą mokėjimo diena yra tarp sausio 1 d. ir kovo 1 d., kasybos uzufrukto teisių turėtojas atlygį sumoka iki kovo 1 d. Tačiau jeigu atlygis yra indeksuojamas pagal 3–5 dalis, kasybos uzufrukto teisių turėtojas atlygį sumoka ne anksčiau kaip 3 dalyje nurodyto indekso paskelbimo dieną ir į indeksą atsižvelgia.

3.

1 dalyje nurodytas atlygis indeksuojamas pagal vidutinį metinį vartotojų kainų indeksą, kuris nustatomas laikotarpiu nuo šio susitarimo sudarymo iki metų, po kurių sueina atlygio mokėjimo terminas, ir kurį Lenkijos oficialiajame leidinyje (Monitor Polski) skelbia Centrinės statistikos valdybos pirmininkas. Jeigu tam tikrų metų indeksas yra mažesnis nei nulis arba lygus nuliui, tais metais indeksavimas netaikomas.

4.

Jei atlygio mokėjimo terminas sueina tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais buvo sudarytas Susitarimas, atlygis neindeksuojamas.

5.

Jei Susitarimas buvo sudarytas ir įsigaliojo ankstesniais metais nei sueina atlygio mokėjimo terminas, atlygis neindeksuojamas, jei kasybos uzufrukto teisių turėtojas jį sumoka iki kalendorinių metų, kuriais buvo sudarytas ir įsigaliojo susitarimas, pabaigos.

6.

Jei kasybos uzufrukto teisių turėtojas praranda Susitarimu nustatytą kasybos uzufrukto teisę prieš 3 skirsnio 2 dalyje nustatytą terminą, jis privalo sumokėti atlygį už visus uzufrukto galiojimo metus, kuriais uzufruktas prarastas. Tačiau jeigu kasybos uzufrukto teisės prarandamos dėl koncesijos panaikinimo ar dėl 10 skirsnio 1, 3 ar 4 dalyse nurodytų priežasčių, kasybos uzufrukto teisių turėtojas sumoka atlygį už visą uzufrukto galiojimo laikotarpį, nurodytą 3 skirsnio 1 ir 2 dalyse, atsižvelgiant į indeksavimą pagal 3 dalį ir nepažeidžiant 10 skirsnio 2 dalyje nurodytų sutartinių nuobaudų. Atlygis sumokamas per 30 dienų nuo kasybos uzufrukto teisių praradimo dienos. Uzufrukto teisių praradimas kasybos uzufrukto teisių turėtojo neatleidžia nuo aplinkosaugos įsipareigojimų, susijusių su kasybos uzufrukto teisių objektu, visų pirma įsipareigojimų dėl telkinių apsaugos.

7.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas sumoka atlygį už kasybos uzufrukto teises į Aplinkos ministerijos banko sąskaitą Lenkijos nacionalinio banko Varšuvos skyriuje, Nr. 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, pavedimo nurodyme pateikdamas tokį pranešimą: „Ustanowienie użytkowania górniczego w związku z udzieleniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Koszalin-Polanów“.

Mokėjimo data laikoma lėšų įskaitymo į Valstybės iždo sąskaitą diena.

8.

1 dalyje nurodytam atlygiui netaikomas PVM. Jeigu būtų pakeisti teisės aktai ir veikla, kuri yra šio susitarimo objektas, būtų apmokestinta arba jeigu pasikeistų teisės aktų aiškinimas ir tai veiklai būtų pradėtas taikyti PVM, atlygio suma būtų padidinta mokėtino mokesčio dydžiu.

9.

Apie 7 dalyje nurodytos sąskaitos numerio pasikeitimą Valstybės iždas kasybos uzufrukto teisių turėtojui praneša raštu.

10.

Atlygis už kasybos uzufrukto teisių įgijimą sumokamas Valstybės iždui neatsižvelgiant į pajamas, kurias kasybos uzufrukto teisių turėtojas uždirba naudodamasis tomis teisėmis.

11.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas per septynias dienas nuo mokėjimo datos nusiunčia Valstybės iždui 1 dalyje nurodyto atlygio už kasybos uzufrukto teisių įgijimą mokėjimo įrodymo kopiją.

8 skirsnis

1.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojui gavus investicinį sprendimą dėl naftos ir gamtinių dujų gavybos sąlygų, Šalys per 30 dienų nuo to sprendimo priėmimo dienos pasirašo Susitarimo priedą, kuriame nustatomos Susitarimo vykdymo gavybos etape sąlygos ir atlygio už kasybos uzufrukto teises 1 skirsnio 1 dalyje nurodytoje erdvėje suma už kiekvienus kasybos uzufrukto teisių galiojimo metus gavybos etape.

2.

Jeigu per 30 dienų nuo investicinio sprendimo, kuriame įtvirtintos naftos ar gamtinių dujų gavybos sąlygos, priėmimo dienos 1 dalyje nurodytas priedas nepasirašomas, kasybos uzufrukto teisės nustoja galioti.

9 skirsnis

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas 1 skirsnio 1 dalyje nustatytomis kasybos uzufrukto teisėmis gali naudotis tik gavęs raštišką Valstybės iždo sutikimą.

10 skirsnis

1.

Jeigu kasybos uzufrukto teisių turėtojas pažeidžia Susitarime nustatytus įsipareigojimus, Valstybės iždas gali, atsižvelgdamas į 3 ir 4 dalių nuostatas, nedelsdamas nutraukti Susitarimą, o kasybos uzufrukto teisių turėtojas netenka teisės pareikšti jokių turtinių reikalavimų. Tačiau Susitarimas negali būti nutrauktas, jeigu kasybos uzufrukto teisių turėtojas Susitarime nustatytus įsipareigojimus pažeidė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

2.

Jeigu Susitarimas nutraukiamas dėl 1 ar 4 punktuose nurodytų priežasčių, kasybos uzufrukto teisių turėtojas sumoka Valstybės iždui 25 % viso kasybos uzufrukto paieškos ir žvalgybos etapo atlygio sutartinę baudą, kaip nurodyta 3 skirsnio 1 ir 2 dalyse, indeksuojant pagal 7 skirsnio 3 dalį.

3.

Jeigu kasybos uzufrukto teisių turėtojas vėluoja sumokėti atlygį ilgiau kaip septynias dienas po 7 skirsnio 1 arba 2 dalyje nustatyto termino, Valstybės iždas pareikalauja, kad kasybos uzufrukto teisių turėtojas per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo sumokėtų atlygį, o jei to nepadaro, Susitarimas nedelsiant nutraukiamas.

4.

Jeigu kasybos uzufrukto teisių turėtojas per 30 dienų nepraneša Valstybės iždui apie 4 skirsnyje nurodytus įvykius, Valstybės iždas gali skirti kasybos uzufrukto teisių turėtojui 5 % viso kasybos uzufrukto paieškos ir žvalgybos etapo atlygio sutartinę baudą už kiekvieną informacijos nepateikimo atvejį arba nuo kalendorinio mėnesio pabaigos nutraukti visą Susitarimą ar jo dalį, pranešęs apie tai prieš 30 dienų.

5.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas laikosi Susitarimo iki koncesijos galiojimo pabaigos, panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia dienos ir Susitarimo nutraukti negali.

6.

Susitarimas gali būti nutrauktas tik raštu.

7.

Šalys susitaria, kad, jeigu Valstybės iždas Susitarimą nutraukia, sumokėtas 7 skirsnio 1 dalyje nurodytas atlygis už kasybos uzufruktą negrąžinamas.

8.

Valstybės iždas turi teisę reikalauti kompensacijos, viršijančios pagal bendrąsias sąlygas nustatytą sutartinę baudą, jei Valstybės iždui padaryta žala viršija sutartinę baudą.

11 skirsnis

1.

Šalys pateikė šiuos kontaktinius duomenis korespondencijai:

1.

Valstybės iždas:

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00–922 Warszawa, Lenkija;

2.

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas:

(adresas).

2.

Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie bet kokius 1 dalyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Dėl tokių pakeitimų Susitarimo priedo rengti nereikia. Korespondencija, siunčiama naudojant naujausius Šalies pateiktus kontaktinius duomenis, laikoma tinkamai įteikta kitai Šaliai.

3.

Kiekviena Šalis įteikia korespondenciją kitai šaliai asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu naudodama naujausius tos Šalies pateiktus kontaktinius duomenis.

4.

Registruoti laiškai, siunčiami naujausiu Šalies nurodytu adresu ir grąžinti pašto arba kurjerių įmonės, nes adresatas jų laiku nepasiėmė, laikomi tinkamai įteiktais praėjus keturiolikai dienų nuo pirmojo bandymo juos įteikti.

12 skirsnis

1.

Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal Susitarimą nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jeigu gali įrodyti, kad įsipareigojimų nevykdymą lėmė dėl tokių aplinkybių susidariusios kliūtys. Nenugalimos jėgos aplinkybės – tai išorės įvykis, kurio numatyti ar jam užkirsti kelio Šalys negalėjo ir dėl kurio viso Susitarimo arba jo dalies neįmanoma įgyvendinti apskritai arba tam tikrą laiką ir kurio padarinių Šalis, dėdama visas įmanomas pastangas, išvengti negalėjo, įvykęs ne dėl Šalies, kuriai jis padarė poveikį, klaidų arba neapdairumo.

2.

Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju Šalys nedelsdamos deda visas pastangas susitarti dėl veiksmų susidariusioje situacijoje.

13 skirsnis

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas gali prašyti pratęsti viso Susitarimo arba jo dalies galiojimą, ir tai turi padaryti tik raštu.

14 skirsnis

Jeigu Susitarimas nutraukiamas, kasybos uzufrukto teisių turėtojas Valstybės iždui negali teikti ieškinių dėl kasybos uzufrukto teisių objekto vertės padidėjimo.

15 skirsnis

Bet kokie ginčai dėl Susitarimo sprendžiami bendrajame teisme, kurio jurisdikcijoje yra Valstybės iždo buveinė.

16 skirsnis

Šiam susitarimui taikoma Lenkijos teisė, visų pirma Geologijos ir kasybos įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatos.

17 skirsnis

Susitarimo sudarymo išlaidas padengia kasybos uzufrukto teisių turėtojas.

18 skirsnis

Susitarimo pakeitimai daromi tik raštu.

19 skirsnis

Susitarimas sudarytas trimis vienodais egzemplioriais (viena kopija kasybos uzufrukto teisių turėtojui ir dvi kopijos Aplinkos ministerijai).

Valstybės iždas

Kasybos uzufrukto teisių turėtojas