24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/10


Komisijos sprendimo santrauka

2018 m. liepos 24 d.

Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį santrauka

(Byla AT.40181 – Philips (vertikalieji apribojimai))

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 4797 final)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2018/C 340/07)

2018 m. liepos 24 d. Komisija priėmė sprendimą byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant visas skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.

1.   ĮVADAS

(1)

Sprendimas skirtas įmonėms „Koninklijke Philips N.V.“ ir „Philips France S.A.S.“ (toliau kartu – įmonė „Philips“). Įmonė „Koninklijke Philips N.V.“ yra technologijų bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Nyderlanduose. Pažeidimo laikotarpiu įmonė „Philips France S.A.S.“ buvo įmonei „Koninklijke Philips N.V.“ visiškai priklausanti patronuojamoji bendrovė.

(2)

Šis sprendimas yra susijęs su vienu tęstiniu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio pažeidimu. Pažeisdama SESV 101 straipsnį, įmonė „Philips France S.A.S.“ atliko veiksmus, susijusius su jos vartotojų gyvenimo būdo verslo padalinio parduodamais produktais, kuriais siekė riboti Prancūzijos mažmenininkų gebėjimą savarankiškai nustatyti savo perpardavimo kainas.

2.   BYLOS APRAŠYMAS

2.1.   Procedūra

(3)

Ši byla dėl įmonės „Philips“ pradėta 2013 m. gruodžio 3 d. įmonės „Philips“ patalpose Nyderlanduose ir įmonės „Philips S.p.A.“ patalpose Italijoje atlikus patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nebuvo pranešta, dėl įtariamo įmonės „Philips“ vartotojų gyvenimo būdo produktų perpardavimo kainų palaikymo (PKP). Vėliau įmonė „Philips“ išreiškė norą bendradarbiauti su Komisija ir pateikė papildomų įrodymų apie atitinkamą elgesį.

(4)

2015 m. kovo 10 d. Komisija atliko patikrinimą, apie kurį iš anksto nebuvo pranešta, mažmeninės prekybos internetu įmonės Prancūzijoje, parduodančios, be kita ko, „Philips“ produktus, patalpose.

(5)

2017 m. vasario 2 d. Komisija pradėjo procedūrą siekdama priimti sprendimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 III skyrių.

(6)

Vėliau įmonė „Philips“ pateikė oficialų pasiūlymą bendradarbiauti dėl sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius priėmimo.

(7)

2018 m. birželio 7 d. Komisija priėmė įmonei „Philips“ skirtą prieštaravimo pareiškimą. 2018 m. birželio 15 d. įmonė „Philips“ pateikė atsakymą į prieštaravimo pareiškimą.

(8)

2018 m. liepos 10 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę.

(9)

2018 m. liepos 24 d. Komisija priėmė sprendimą.

2.2.   Adresatai ir laikotarpis

(10)

Ši įmonė toliau nurodytu laikotarpiu dalyvavo antikonkurenciniuose veiksmuose, todėl pažeidė SESV 101 straipsnį:

Įmonė

Trukmė

„Philips France S.A.S.“

2011 m. lapkričio 21 d. – 2013 m. lapkričio 20 d.

2.3.   Pažeidimo santrauka

(11)

Nagrinėjamas vietos pardavimo padalinys yra įmonės „Philips“ vartotojų gyvenimo būdo verslo padalinys Prancūzijoje, kurį pažeidimo laikotarpiu valdė įmonė „Philips France S.A.S.“

(12)

Įmonės „Philips“ vartotojų gyvenimo būdo verslo padalinio Prancūzijoje darbuotojai ir vyresnioji vadovybė nuolat stebėjo mažmenininkų perpardavimo kainas ir nuolat prašydavo ir gaudavo mažmenininkų sutikimą didinti perpardavimo kainas. To būdavo pasiekiama darant komercinį spaudimą mažesnių kainų mažmenininkams, o kai kuriais atvejais taikant atsakomąsias priemones reikalavimų nesilaikantiems mažmenininkams.

(13)

Veiksmų buvo imtasi ir gavus mažmenininkų skundų dėl jų konkurentų perpardavimo kainų.

(14)

Atidžiai stebėdamas savo mažmenininkų perpardavimo kainas ir nurodydamas mažesnių kainų mažmenininkams didinti kainas, įmonės „Philips“ vartotojų gyvenimo būdo verslo padalinys Prancūzijoje siekė išvengti kainų internete mažėjimo arba jį sulėtinti visame savo mažmeninės prekybos (internetu) tinkle.

2.4.   Taisomosios priemonės

(15)

Sprendime taikomos 2006 m. Baudų apskaičiavimo gairės (2).

2.4.1.   Bazinis baudos dydis

(16)

Nustatydama baudas, Komisija atsižvelgė į 2012 m., kurie yra paskutiniai visi įmonės „Philips France S.A.S.“ vartotojų gyvenimo būdo verslo padalinio dalyvavimo darant pažeidimą finansiniai metai, apyvartos dydį.

(17)

Komisija atsižvelgė į tai, kad PKP pagal savo pobūdį riboja konkurenciją pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, ir tai, kad vertikalieji susitarimai ir suderinti veiksmai, kaip antai PKP, pagal savo pobūdį dažnai yra mažiau žalingi konkurencijai nei horizontalieji susitarimai. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir konkrečias bylos aplinkybes, nustatyta apyvartos dydžio proporcija sudaro 7 %.

(18)

Komisija atsižvelgė į pirmiau nurodytą vieno tęstinio pažeidimo trukmę.

2.4.2.   Bazinio baudos dydžio patikslinimas

(19)

Šioje byloje atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nėra.

2.4.3.   10 % apyvartos ribos taikymas

(20)

Apskaičiuota bauda neviršija 10 % įmonės „Philips“ pasaulinės apyvartos.

2.4.4.   Baudos sumažinimas atsižvelgiant į bendradarbiavimą

(21)

Komisija daro išvadą, kad, siekiant atsižvelgti į tai, kad įmonė „Philips“ veiksmingai bendradarbiavo su Komisija viršydama savo teisinį įpareigojimą tai daryti, pagal Baudų apskaičiavimo gairių 37 punktą skiriama bauda turėtų būti sumažinta 40 %.

3.   IŠVADA

(22)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galutinis įmonei „Philips“ skiriamos baudos pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą už vieną tęstinį pažeidimą dydis yra 29 828 000 EUR.

(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  OL C 210, 2006 9 1, p. 2.