27.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/3


Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/686/EEB 1989 m. gruodžio 21 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo

(Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 113/03)

Remiantis 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (1), 47 straipsnio pereinamojo laikotarpio nuostatomis, valstybės narės nekliudo tiekti rinkai gaminių, kuriems taikoma Tarybos direktyva 89/686/EEB (2), kurie atitinka tą direktyvą ir kurie pateikti rinkai anksčiau nei 2019 m. balandžio 21 d. Taigi darniaisiais standartais, kurių nuorodos buvo paskelbtos pagal Direktyvą 89/686/EEB ir yra išvardytos šio Komisijos komunikato 2 skiltyje, atitikties tik tai direktyvai prielaida išlaikoma tik iki 2019 m. balandžio 20 d. Tokia atitikties prielaida pagal Direktyvą 89/686/EEB nustos galioti nuo 2019 m. balandžio 21 d.

ESO (3)

Standarto nuoroda ir pavadinimas

(ir pamatinis dokumentas)

Pirmą kartą OL

Pakeisto standarto duomenys

Pakeisto standarto atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data 1 pastaba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Terminai, jų apibrėžtys ir piktogramos

4.6.1999

EN 132:1990

2.1 pastaba

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Klasifikacija

10.8.2002

EN 133:1990

2.1 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Komponentų nomenklatūra

13.6.1998

EN 134:1990

2.1 pastaba

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Terminų sąrašas

4.6.1999

EN 135:1990

2.1 pastaba

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136–10:1992

2.1 pastaba

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios apykaitos kvėpavimo suslėgtojo oro aparatai su viso veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

23.11.2007

EN 137:1993

2.1 pastaba

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatai su švaraus oro žarna ir kauke, puskauke arba kandikliniu įtaisu. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės ir ketvirtinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

6.11.1998

EN 140:1989

2.1 pastaba

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kandiklinis įtaisas. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

10.4.2003

EN 142:1989

2.1 pastaba

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dalelių filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

24.1.2001

EN 143:1990

2.1 pastaba

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

3 pastaba

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144–1:2000

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 1 dalis. Įsukamojo tarpvamzdžio srieginės jungtys

24.1.2001

EN 144–1:1991

2.1 pastaba

24.1.2001

 

EN 144–1:2000/A1:2003

21.2.2004

3 pastaba

21.2.2004

 

EN 144–1:2000/A2:2005

6.10.2005

3 pastaba

31.12.2005

CEN

EN 144–2:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 2 dalis. Išleidžiamosios jungtys

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144–3:2003

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų balionų vožtuvai. 3 dalis. Kvėpuojamojo azoto ir deguonies mišinio bei deguonies išleidžiamojo atvamzdžio jungtys

21.2.2004

 

 

 

EN 144–3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai uždarojo ciklo suslėgtojo deguonies arba suslėgtojo deguonies-azoto tipo aparatai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145–2:1992

2.1 pastaba

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

3 pastaba

24.1.2001

CEN

EN 148–1:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 1 dalis. Standartinio sriegio jungtis

4.6.1999

EN 148–1:1987

2.1 pastaba

31.8.1999

CEN

EN 148–2:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 2 dalis. Centrinio sriegio jungtis

4.6.1999

EN 148–2:1987

2.1 pastaba

31.8.1999

CEN

EN 148–3:1999

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Antveidžių sriegiai. 3 dalis. Srieginė jungtis M45 * 3

4.6.1999

EN 148–3:1992

2.1 pastaba

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.5.2010

EN 149:2001

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Asmeninė akių apsauga. Specifikacijos

10.8.2002

EN 166:1995

2.1 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Asmeninė akių apsauga. Optiniai bandymo metodai

10.8.2002

EN 167:1995

2.1 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Asmeninė akių apsauga. Neoptiniai bandymo metodai

10.8.2002

EN 168:1995

2.1 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Asmeninė akių apsauga. Suvirinimo ir giminiškų technologijų filtrai. Šviesos praleidimo reikalavimai ir rekomenduojamasis naudojimas

28.8.2003

EN 169:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Asmeninė akių apsauga. Ultravioletiniai filtrai. Praleidimo reikalavimai ir naudojimo rekomendacijos

28.8.2003

EN 170:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Asmeninė akių apsauga. Infraraudonieji filtrai. Praleidimo faktoriaus reikalavimai ir rekomenduojamas naudojimas

10.4.2003

EN 171:1992

2.1 pastaba

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Asmeninė akių apsauga. Filtrai nuo saulės akinimo pramonės reikmėms

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

3 pastaba

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

3 pastaba

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Asmeninė akių apsauga. Apsauginiai kalnų slidininkų akiniai

21.12.2001

EN 174:1996

2.1 pastaba

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Asmeninė apsauga. Akių ir veido apsaugos įranga suvirinimo ir panašiems procesams

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Asmeninės akių apsaugos priemonės. Filtrai ir akių apsaugai nuo lazerio spinduliuotės (apsaugos nuo lazerio akiniai)

13.10.2017

EN 207:2009

2.1 pastaba

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Asmeninė akių apsauga. Akių apsaugai, naudojami derinant lazerius ir lazerių sistemas (akių apsaugai derinant lazerius)

6.5.2010

EN 208:1998

2.1 pastaba

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Kvėpavimo įranga. Autonominiai atvirosios apytakos suslėgto oro narų aparatai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

12.12.2014

EN 250:2000

2.1 pastaba

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatas su priverstinio švaraus oro tiekimo žarna ir gaubtu. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Apsauginė apranga. Drabužiai ir jų komplektai, apsaugantys nuo šalčio

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 342:2004

2.1 pastaba

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus

8.3.2008

EN 343:2003

2.1 pastaba

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Apsauginių drabužių tikrinimo būdas. Medžiagų elgsenos nustatymas, veikiant jas mažais išlydyto metalo lašais

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352–1:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 1 dalis. Ausinės

28.8.2003

EN 352–1:1993

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 352–2:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 2 dalis. Ausų kamšteliai

28.8.2003

EN 352–2:1993

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 352–3:2002

Klausos apsaugos priemonės. Bendrieji reikalavimai. 3 dalis. Prie pramoninio apsauginio šalmo pritvirtintos ausinės

28.8.2003

EN 352–3:1996

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 352–4:2001

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymai. 4 dalis. Ausų kamšteliai pagal garso slėgio lygį

10.8.2002

 

 

 

EN 352–4:2001/A1:2005

19.4.2006

3 pastaba

30.4.2006

CEN

EN 352–5:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 5 dalis. Ausinės žmogų veikiančiam triukšmui sumažinti

28.8.2003

 

 

 

EN 352–5:2002/A1:2005

6.5.2010

3 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 352–6:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 6 dalis. Ausinės su elektriniais garsinių signalų įvadais

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352–7:2002

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymas. 7 dalis. Ausų kamšteliai pagal garso slėgio lygį

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352–8:2008

Klausos apsaugos priemonės. Saugos reikalavimai ir bandymai. 8 dalis. Pramoginės garsinės ausinės

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353–1:2014+A1:2017

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant inkaravimo vedlinę. 1 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant standžiąją inkaravimo vedlinę

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 353–1:2014

2.1 pastaba

30.6.2018

CEN

EN 353–2:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. 2 dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant lanksčiąją inkaravimo vedlinę

28.8.2003

EN 353–2:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Saugos virvės

9.7.2011

EN 354:2002

2.1 pastaba

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai

28.8.2003

EN 355:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Asmeninė apsauginė įranga darbo padėčiai nustatyti ir apsaugoti nuo kritimo iš aukščio. Diržai darbo padėčiai nustatyti ir sulaikyti krentant. Kobiniai darbo padėčiai nustatyti

21.12.2001

EN 358:1992

2.1 pastaba

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai

28.8.2003

EN 360:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai

28.8.2003

EN 361:1992

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Jungtys

6.10.2005

EN 362:1992

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Asmeninės apsaugos nuo kritimo iš aukščio sistemos

20.6.2008

EN 363:2002

2.1 pastaba

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Bandymo metodai

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Naudojimo instrukcijų, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklinimo ir pakavimo bendrieji reikalavimai

6.10.2005

EN 365:1992

2.1 pastaba

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374–1:2016

Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai (ISO 374–1:2016)

12.4.2017

EN 374–1:2003

2.1 pastaba

31.5.2017

CEN

EN 374–2:2003

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis. Atsparumo skverbimuisi nustatymas

6.10.2005

EN 374–2:1994

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 374–3:2003

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 3 dalis. Atsparumo chemikalų sunkimuisi nustatymas

6.10.2005

EN 374–3:1994

2.1 pastaba

6.10.2005

 

EN 374–3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374–4:2013

Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 4 dalis. Atsparumo blogėjimui dėl chemikalų poveikio nustatymas

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374–5:2016

Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo mikroorganizmų keliamos rizikos charakteristikų reikalavimai (ISO 374–5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Asmeninė akių apsauga. Automatiniai suvirinimo filtrai

6.5.2010

EN 379:2003

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 381–1:1993

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 1 dalis. Atsparumo grandininio pjūklo pjovimui bandymo įrenginys

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381–2:1995

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 2 dalis. Kojų apsauginių priemonių bandymo metodai

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381–3:1996

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 3 dalis. Avalynės bandymo metodai

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381–4:1999

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 4 dalis. Pirštinių, apsaugančių nuo grandininių pjūklų, bandymo metodai

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381–5:1995

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 5 dalis. Reikalavimai kojų apsauginėms priemonėms

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381–7:1999

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 7 dalis. Reikalavimai pirštinėms, apsaugančioms nuo grandininių pjūklų

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381–8:1997

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 8 dalis. Antkurpių, apsaugančių nuo grandininių pjūklų, bandymo metodai

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381–9:1997

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 9 dalis. Reikalavimai antkurpiams, apsaugantiems nuo grandininių pjūklų

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381–10:2002

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 10 dalis. Viršutinės kūno dalies apsaugų bandymo metodas

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381–11:2002

Apsauginė rankinių grandininių pjūklų naudotojų apranga. 11 dalis. Viršutinės kūno dalies apsaugų reikalavimai

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pažaidų

12.4.2017

EN 388:2003

2.1 pastaba

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Pramoniniai apsauginiai šalmai

20.12.2012

EN 397:2012

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Plaučių valdomas gelbėjimosi autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas su viso veido kauke arba kandiklio sąranka. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

21.2.2004

EN 402:1993

2.1 pastaba

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtravimo priemonės su gaubtu gelbėtis nuo gaisro. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.10.2005

EN 403:1993

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtrinis gelbėjimosi nuo anglies monoksido respiratorius su kandiklio sąranka

6.10.2005

EN 404:1993

2.1 pastaba

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų arba dujų ir dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.5.2010

EN 405:2001

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Apsauginės pirštinės nuo šiluminių pavojų (karščio ir(arba) ugnies)

6.10.2005

EN 407:1994

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

6.5.2010

EN 420:2003

2.1 pastaba

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Apsauginės pirštinės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ir radioaktyviosios taršos

9.7.2011

EN 421:1994

2.1 pastaba

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Ugniagesių šalmai pastatuose ir kitose konstrukcijose

20.6.2008

EN 443:1997

2.1 pastaba

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Klausos apsaugos priemonės. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros rekomendacijos. Vadovas

6.10.2005

EN 458:1993

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Apsauginiai drabužiai nuo skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant aerozolius ir kietąsias daleles. Bandymo metodas: dujoms nelaidžių kostiumų sandarumo nustatymas (bandymas vidiniu slėgiu)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos charaktristikų reikalavimai

19.4.2006

EN 469:1995

2.1 pastaba

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

3 pastaba

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Reikalavimai apsauginiams drabužiams, dėvimiems, kur yra įpainiojimo tarp judančių dalių pavojus

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Apsauginės pirštinės nuo šalčio

21.12.2006

EN 511:1994

2.1 pastaba

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Apsauginių drabužių medžiagos atsparumas dilinimui. Bandymo metodai

9.7.2011

EN 530:1994

2.1 pastaba

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Alpinizmo įranga. Pagalbinė virvė. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

11.12.2015

EN 564:2006

2.1 pastaba

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Alpinizmo įranga. Juosta. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

15.12.2017

EN 565:2006

2.1 pastaba

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Alpinizmo įranga. Pakėlimo virvės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

13.10.2017

EN 566:2006

2.1 pastaba

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Alpinizmo įranga. Virvių fiksatoriai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

28.6.2013

EN 567:1997

2.1 pastaba

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Alpinizmo įranga. Ledo inkarai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

9.9.2016

EN 568:2007

2.1 pastaba

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Alpinizmo įranga. Ąsiniai varžtai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

8.3.2008

EN 569:1997

2.1 pastaba

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Apsauginės ugniagesių pirštinės

20.6.2008

EN 659:2003

2.1 pastaba

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai

11.12.2015

EN 795:1996

2.1 pastaba

9.9.2016

Įspėjimas: Šis skelbimas netaikomas įrangai, kuri aprašyta:

kaip A tipo įranga (inkaravimo įtaisai su vienu arba daugiau stacionariųjų inkaravimo taškų, kurie naudojimo metu turi būti pritvirtinami prie konstrukcijos konstrukciniais inkarais arba tvirtinimo elementais), nurodyta 3.2.1, 4.4.1, 5.3 punktuose;

kaip C tipo įranga (inkaravimo įtaisai su horizontaliomis lanksčiosiomis vedlinėmis), nurodyta 3.2.3, 4.4.3 ir 5.5 punktuose;

kaip D tipo įranga (inkaravimo įtaisai su horizontaliomis standžiosiomis vedlinėmis), nurodyta 3.2.4, 4.4.4 ir 5.6 punktuose;

visi pirmiau minėtų įtaisų deriniai.

Dėl A, C ir D tipų šis skelbimas nėra susijęs su šiais punktais: 4.5, 5.2.2, 6, 7; A priedu ir ZA priedu.

Atitinkamai, dėl pirmiau nurodytos įrangos negalima daryti prielaidos, kad ji atitinka Direktyvos 89/686/EEB nuostatas, nes ji nėra laikoma asmenine apsaugos įranga.

CEN

EN 812:2012

Pramoninės apsauginės kepurės

20.12.2012

EN 812:1997

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Asmeninė apsaugos nuo kritimo įranga. Sėdimieji diržai

28.1.2009

EN 813:1997

2.1 pastaba

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Apsauginė apranga. Mechaninės savybės. Bandymo metodas. Atsparumas pradūrimui

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Alpinizmo įranga. Dinaminės alpinizmo virvės. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

12.4.2017

EN 892:2012

2.1 pastaba

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Alpinizmo įranga. Batų įtaisai su kapliukais. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

9.7.2011

EN 893:1999

2.1 pastaba

9.7.2011

CEN

EN 943–1:2015

Apsauginė apranga nuo kietųjų, skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant skystuosius aerozolius ir kietąsias daleles. 1 dalis. Ventiliuojamų ir neventiliuojamų, nepralaidžių dujoms (1 tipo) kombinezonų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

9.9.2016

EN 943–1:2002

2.1 pastaba

9.9.2016

CEN

EN 943–2:2002

Apsauginė apranga nuo skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant skystuosius aerozolius ir kietąsias daleles. 2 dalis. Avarinių grupių (AG) dujoms nepralaidžių (1 tipo), apsaugančių nuo chemikalų kostiumų eksploatacinių savybių reikalavimai

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Alpinizmo įranga. Energiją sugeriančios sistemos, naudojamos kopiant stačiu uolos šlaitu (via ferrata). Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

2.1 pastaba

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Galvos modeliai apsauginiams šalmams bandyti

21.12.2006

EN 960:1994

2.1 pastaba

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Oreivystės sportui skirti šalmai

20.12.2012

EN 966:2012

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 1073–1:1998

Apsauginė apranga nuo radioaktyviosios taršos. 1 dalis. Ventiliuojamosios apsauginės aprangos nuo taršos radioaktyviomis dulkėmis reikalavimai ir bandymo metodai

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073–2:2002

Apsauginė apranga nuo radioaktyviosios taršos. 2 dalis. Neventiliuojamosios apsauginės aprangos nuo taršos radioaktyviosiomis dulkėmis reikalavimai ir bandymo metodai

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kalnų slidininkų ir snieglentininkų šalmai

8.3.2008

EN 1077:1996

2.1 pastaba

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmai

20.12.2012

EN 1078:2012

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Šalmai mažiems vaikams apsaugoti nuo smūgio

28.6.2013

EN 1080:1997

2.1 pastaba

31.8.2013

CEN

EN 1082–1:1996

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių. 1 dalis. Šarvažiedės pirštinės ir rankų apsaugai

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082–2:2000

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių. 2 dalis. Pirštinės ir rankų apsaugai, pagaminti iš kitos nei šarvažiedė medžiagos

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082–3:2000

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių. 3 dalis. Tekstilės medžiagų, odos ir kitų medžiagų smūginio įpjovimo bandymas

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Gelbėjimosi kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Evakuaciniai automatiniai uždarosios kvėpavimo grandinės suslėgtojo oro aparatai su gaubtu. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

19.4.2006

EN 1146:1997

2.1 pastaba

30.4.2006

CEN

EN 1149–1:2006

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 1 dalis. Savitosios paviršinės varžos matavimo metodas

21.12.2006

EN 1149–1:1995

2.1 pastaba

31.12.2006

CEN

EN 1149–2:1997

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 2 dalis. Medžiagos statmenosios elektrinės varžos matavimo metodas

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149–3:2004

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 3 dalis. Krūvio mažėjimo matavimo metodai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149–5:2008

Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Reikalavimai, keliami medžiagų darbinėms charakteristikoms ir modeliui

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Baidarininkų ir srauniojo vandens sportininkų šalmai

20.12.2012

EN 1385:1997

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Apsauginė gaisrininkų apranga. Specialioms gaisro gesinimo operacijoms skirtos atspindinčios aprangos bandymo metodai ir reikalavimai

8.3.2008

EN 1486:1996

2.1 pastaba

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Gelbėjimo diržai

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621–1:2012

Apsauginė motociklininkų apranga nuo mechaninio smūgio. 1 dalis. Motociklininkų galūnių sąnarių apsaugai nuo smūgio. Reikalavimai ir bandymo metodai

13.3.2013

EN 1621–1:1997

2.1 pastaba

30.6.2013

CEN

EN 1621–2:2014

Apsauginė motociklininkų apranga nuo mechaninio smūgio. 2 dalis. Motociklininkų nugaros apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

12.12.2014

EN 1621–2:2003

2.1 pastaba

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Asmeninė akių apsauga. Tinklinės akių ir veido apsaugos priemonės

23.11.2007

EN 1731:1997

2.1 pastaba

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Nardymo įranga. Plūdrumo kompensatoriai. Funkciniai ir saugos reikalavimai, bandymo metodai

9.9.2016

EN 1809:2014

2.1 pastaba

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės be įkvėpimo vožtuvų ir su atskiriamais filtrais, apsaugančios nuo dujų, dujų ir dalelių arba tik dalelių. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.5.2010

EN 1827:1999

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Lygiaverčių terminų sąrašas

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Mažo tąsumo lynai su šerdies apvalkalu

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Asmeninė akių apsauga. Apsauginiai akiniai, skirti motociklų ir mopedų naudotojams

9.7.2011

EN 1938:1998

2.1 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869–2:1995

Akustika. Klausos apsaugos priemonės. 2 dalis. Efektyviųjų A svertinių garso slėgio lygių įvertinimas, kai naudojamos klausos apsaugos priemonės (ISO 4869–2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869–2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869–3:2007

Akustika. Klausos apsaugai. 3 dalis. Apsauginių ausinių įneštinio silpninimo matavimas naudojant akustinį bandymo įtaisą (ISO 4869–3:2007)

8.3.2008

EN 24869–3:1993

2.1 pastaba

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo chemikalų. Apsauginės aprangos medžiagų atsparumo skysčių ir dujų prasiskverbimui nustatymas (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Apsauginė apranga. Apsauga nuo skystųjų chemikalų. Medžiagų atsparumo skysčių skverbimuisi bandymo metodas (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Apsauginė apranga. Apsauga nuo karščio ir ugnies. Bandymo metodas. Spinduliuojamos šilumos veikiamų medžiagų ir medžiaginių drabužių įvertinimas (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Apsauginė apranga nuo karščio ir liepsnos. Šilumos perdavimo veikiant liepsnai nustatymas (ISO 9151:2016, Corrected version 2017–03)

12.4.2017

EN 367:1992

2.1 pastaba

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Apsauginiai drabužiai. Medžiagų atsparumo išlydyto metalo lašams įvertinimas (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

2.1 pastaba

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Ledo ritulininkų galvos ir veido apsaugai (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

2.1 pastaba

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Rankas veikiančios vibracijos. Vibracijų perdavimo delnui per pirštines faktoriaus matavimo ir įvertinimo metodas (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

2.1 pastaba

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Mažieji laivai. Trapecijos diržų greito atkabinimo sistema (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

2.1 pastaba

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. Minimalūs eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

2.1 pastaba

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Kvėpavimo aparatų suslėgtos dujos

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtrai su kvėpavimo žarnomis (filtrai be kaukės). Dalelių, dujų ir kombinuoti filtrai. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127–1:2015

Apsauginė apranga nuo karščio ir liepsnos. Apsauginės aprangos arba jos sudedamųjų dalių medžiagų sąlytinio šilumos perdavimo nustatymas. 1 dalis. Sąlytinė šiluma, gaminama kaitinamųjų cilindrų (ISO 12127–1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

2.1 pastaba

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127–2:2007

Apsauginė apranga nuo karščio ir liepsnos. Apsauginės aprangos arba jos sudeadmųjų dalių medžiagų sąlytinio šilumos perdavimo nustatymas. 2 dalis. Sąlytinė šiluma, generuojama krintančio cilindro (ISO 12127–2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Alpinizmo įranga. Pleištai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

11.4.2014

EN 12270:1998

2.1 pastaba

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Alpinizmo įranga. Jungtys. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

13.12.2013

EN 12275:1998

2.1 pastaba

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Alpinizmo įranga. Pleištiniai įtaisai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

11.4.2014

EN 12276:1998

2.1 pastaba

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Alpinizmo įranga. Diržai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

12.4.2017

EN 12277:2007

2.1 pastaba

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Alpinizmo įranga. Skrysčiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

23.11.2007

EN 12278:1998

2.1 pastaba

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Asmeninė apsauginė įranga. Saulės ir kitokių akinių bandymo metodai (ISO 12311:2013, Corrected version 2014–08–15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312–1:2013

Akių ir veido apsauga. Saulės ir kitokie akiniai. 1 dalis. Bendrosios paskirties saulės akiniai (ISO 12312–1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

2.3 pastaba

28.2.2015

 

EN ISO 12312–1:2013/A1:2015

15.12.2017

3 pastaba

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312–2:2015

Akių ir veido apsauga. Saulės ir kitokie akiniai. 2 dalis. Filtrai, skirti tiesioginiam Saulės stebėjimui (ISO 12312–2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mažieji laivai. Denio saugos diržai ir saugos juostos. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402–2:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 2 dalis. Gelbėjimosi liemenės, kokybės lygmuo 275. Saugos reikalavimai (ISO 12402–2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

2.1 pastaba

31.3.2007

 

EN ISO 12402–2:2006/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402–3:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 3 dalis. Gelbėjimosi liemenės, kokybės lygmuo 150. Saugos reikalavimai (ISO 12402–3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

2.1 pastaba

31.3.2007

 

EN ISO 12402–3:2006/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402–4:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 4 dalis. Gelbėjimosi liemenės, kokybės lygmuo 100. Saugos reikalavimai (ISO 12402–4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

2.1 pastaba

31.3.2007

 

EN ISO 12402–4:2006/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402–5:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 5 dalis. Plūduriavimo priemonės, (lygmuo 50). Saugos reikalavimai (ISO 12402–5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

2.1 pastaba

31.3.2007

 

EN ISO 12402–5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402–5:2006/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402–6:2006

Asmeninės plaukiojimo priemonės. 6 dalis. Specialiosios paskirties gelbėjimosi liemenės ir plūduriavimo priemonės Saugos reikalavimai ir papildomi bandymo metodai (ISO 12402–6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402–6:2006/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402–8:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 8 dalis. Priedai. Saugos reikalavimai ir bandymų metodai (ISO 12402–8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

2.1 pastaba

31.8.2006

 

EN ISO 12402–8:2006/A1:2011

11.11.2011

3 pastaba

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402–9:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 9 dalis. Bandymo metodai (ISO 12402–9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402–9:2006/A1:2011

11.11.2011

3 pastaba

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402–10:2006

Asmeninės plūduriavimo priemonės. 10 dalis. Asmeninių plūduriavimo priemonių ir kitų svarbių įtaisų parinkimas ir naudojimas (ISO 12402–10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Apsauginės suvirintojų pirštinės

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

3 pastaba

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Alpinizmo įranga. Alpinistų šalmai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

20.12.2012

EN 12492:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Nardymo reikmenys. Plūdriųjų ir gelbėjimo priemonių deriniai. Paskirties ir saugos reikalavimai, bandymo metodai

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Lyninės prieigos sistemos. Lyno reguliavimo įtaisai

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Varikliniai filtravimo įtaisai su šalmu arba gaubtu. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

4.6.1999

EN 146:1991

2.1 pastaba

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

3 pastaba

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

3 pastaba

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Orpūtiniai filtravimo aparatai su ištisine kauke, puskauke arba ketvirtine kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

4.6.1999

EN 147:1991

2.1 pastaba

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

3 pastaba

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

3 pastaba

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga)

6.5.2010

EN 13034:2005

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Apsauginė apranga. Futbolininkų blauzdų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

6.5.2010

EN 13061:2001

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 13087–1:2000

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 1 dalis. Sąlygos ir kondicionavimas

10.8.2002

 

 

 

EN 13087–1:2000/A1:2001

10.8.2002

3 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 13087–2:2012

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 2 dalis. Smūgio sugertis

20.12.2012

EN 13087–2:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13087–3:2000

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 3 dalis. Atsparumas skverbimuisi

10.8.2002

 

 

 

EN 13087–3:2000/A1:2001

10.8.2002

3 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 13087–4:2012

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 4 dalis. Sulaikymo sistemos efektyvumas

20.12.2012

EN 13087–4:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13087–5:2012

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 5 dalis. Sulaikymo sistemos stipris

20.12.2012

EN 13087–5:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13087–6:2012

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 6 dalis. Regos laukas

20.12.2012

EN 13087–6:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13087–7:2000

Apsauginiai šalmai. Bandymų metodai. 7 dalis. Atsparumas liepsnai

10.8.2002

 

 

 

EN 13087–7:2000/A1:2001

10.8.2002

3 pastaba

10.8.2002

CEN

EN 13087–8:2000

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 8 dalis. Elektrinės savybės

21.12.2001

 

 

 

EN 13087–8:2000/A1:2005

6.10.2005

3 pastaba

6.10.2005

CEN

EN 13087–10:2012

Apsauginiai šalmai. Bandymo metodai. 10 dalis. Atsparumas spinduliuojamajai šilumai

20.12.2012

EN 13087–10:2000

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Alpinizmo įranga. Ledo įrankiai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138–1:2008

Mokomosios plūdriosios plaukimo priemonės. 1 dalis. Prie kūno tvirtinamų plūdriųjų priemonių saugos reikalavimai ir bandymo metodai

5.6.2009

EN 13138–1:2003

2.1 pastaba

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Apsauginė apranga. Apsauginiai švarkai ir liemenės bei pečių apsaugai, skirti jojikams, arklių prižiūrėtojams ir kinkinių vadeliotojams. Reikalavimai ir bandymo metodai

6.5.2010

EN 13158:2000

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Asmeninė akių apsauga. Akių apsaugos priemonės sniegaeigių vartotojams

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274–1:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 1 dalis. Įtėkio į vidų ir suminio įtėkio nustatymas

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274–2:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 2 dalis. Praktiniai eksploatacinių savybių bandymai

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274–3:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 3 dalis. Kvėpavimo varžos nustatymas

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274–4:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 4 dalis. Liepsnos bandymas

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274–5:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 5 dalis. Klimatinės sąlygos

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274–6:2001

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 6 dalis. Anglies dioksido kiekio įkvepiamajame ore nustatymas

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274–7:2008

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 7 dalis. Dalelių prasiskverbimo per filtrą nustatymas

20.6.2008

EN 13274–7:2002

2.1 pastaba

31.7.2008

CEN

EN 13274–8:2002

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Bandymo metodai. 8 dalis. Užsikimšimo dolomito dulkėmis nustatymas

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277–1:2000

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277–2:2000

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 2 dalis. Kelties, blauzdos ir dilbio apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277–3:2013

Apsauginė kovos menų įranga. 3 dalis. Papildomi reikalavimai ir liemens apsaugų bandymo metodai

11.4.2014

EN 13277–3:2000

2.1 pastaba

30.6.2014

CEN

EN 13277–4:2001

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 4 dalis. Papildomi galvos apsaugų reikalavimai ir bandymų metodai

10.8.2002

 

 

 

EN 13277–4:2001/A1:2007

23.11.2007

3 pastaba

31.12.2007

CEN

EN 13277–5:2002

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 5 dalis. Genitalijų ir pilvo srities apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277–6:2003

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 6 dalis. Moterų krūtinės apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277–7:2009

Apsauginė kovos menų sporto įranga. 7 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami plaštakų ir pėdų apsaugams bei jų bandymo metodai

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277–8:2017

Apsauginės kovos menų priemonės. 8 dalis. Karatė veido apsaugų papildomieji reikalavimai ir bandymo metodai

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Asmeninė apsauginė įranga. Avalynė. Bandymo metodas nustatyti atsparumą slydimui (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Nedarbinių drabužių priedai matomumui pagerinti. Bandymo metodai ir reikalavimai

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Rogučių naudotojų šalmai

20.12.2012

EN 13484:2001

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506–1:2017

Apsauginė apranga nuo karščio ir liepsnos. 1 dalis. Drabužių komplektų bandymo metodas. Perduotos energijos matavimas, naudojant manekeną su matavimo priemonėmis (ISO 13506–1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Apsauginė apranga. Žolės riedulio vartininko plaštakos, rankos, krūtinės ląstos, pilvo srities, kojos, pėdos ir genitalijų apsaugai bei žolės riedulininkų blauzdų apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

23.11.2007

EN 13546:2002

2.1 pastaba

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Apsauginė apranga. Fechtuotojų plaštakos, rankos, krūtinės ląstos, pilvo srities, kojos, genitalijų ir veido apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

23.11.2007

EN 13567:2002

2.1 pastaba

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Apsauginės motociklininkų profesionalų pirštinės. Reikalavimai ir bandymo metodai

11.12.2015

EN 13594:2002

2.1 pastaba

31.8.2017

CEN

EN 13595–1:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595–2:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 2 dalis. Bandymo metodas nustatyti atsparumą smūginiam įbrėžimui

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595–3:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 3 dalis. Bandymo metodas nustatyti atsparumą plyšimui

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595–4:2002

Apsauginė motociklininkų profesionalų apranga. Striukės, kelnės ir ištisiniai bei kelių dalių kombinezonai. 4 dalis. Bandymo metodas nustatyti atsparumą smūginiam įpjovimui

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Apsauginė motociklininkų avalynė. Reikalavimai ir bandymo metodai

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 13634:2010

2.1 pastaba

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

2.1 pastaba

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Sniegomobilių ir bobslėjų vairuotojų ir keleivių apsauginiai šalmai

20.12.2012

EN 13781:2001

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Gelbėjimosi autonominis uždarosios apytakos kvėpavimo aparatas. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 13819–1:2002

Klausos apsaugos priemonės. 1 dalis. Fizikiniai bandymo metodai

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819–2:2002

Klausos apsaugos priemonės. 2 dalis. Akustiniai bandymo metodai

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832–1:2006

Avalynė, apsauganti nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir bandymo metodai

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832–2:2006

Avalynė, apsauganti nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 2 dalis. Avalynė, apsauganti nuo chemikalų užpurškimo

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832–3:2006

Avalynė, apsauganti nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 3 dalis. Avalynė, efektyviai apsauganti nuo chemikalų

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Ugniagesių apsauginė apranga. Ugniagesių gaisrinių gaubtų reikalavimai ir bandymo metodai

15.12.2017

EN 13911:2004

2.1 pastaba

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Asmeninės apsauginės priemonės. Ergonominiai principai

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Kvėpavimo įranga. Autonominis atvirosios apytakos suslėgtojo azoto ir deguonies mišinio arba deguonies naro aparatas. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982–1:2004

Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai (5 tipo apranga) (ISO 13982–1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982–1:2004/A1:2010

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982–2:2004

Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 2 dalis. Bandymo metodas nustatyti smulkių dalelių aerozolių įtėkį į kostiumų vidų (ISO 13982–2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Apsauginė apranga. Mechaninės savybės. Medžiagų atsparumo pradūrimui ir jų plyšimo, esant dinaminei apkrovai, bandymo metodas (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Apsauginė apranga. Mechaninės savybės. Atsparumo įpjovimui aštriais daiktais nustatymas (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Apsauginė apranga. Prijuostės, kelnės, liemenės, apsaugančios nuo rankinių peilių įpjovimų ir dūrių (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Motociklų kroso dalyvių apsaugos nuo akmenų ir purvo skydai. Reikalavimai ir bandymo metodai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Aukštos kokybės pramoniniai šalmai

20.12.2012

EN 14052:2012

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Apsauginė apranga. Drabužiai, apsaugantys nuo vėsios aplinkos

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 14058:2004

2.1 pastaba

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos, jų deriniai ir apranga (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

2.1 pastaba

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Apsauginė apranga. Riedučių sporto įrangos naudotojų riešo, delno, kelio ir alkūnės apsaugai. Reikalavimai ir bandymo metodai

23.11.2007

EN 14120:2003

2.1 pastaba

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Apsauginė apranga. Apsauginė apranga nuo infekcinių agentų. Naudojimo savybių reikalavimai ir bandymų metodai

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Kvėpavimo įranga. Autonominis uždarosios apytakos naro aparatas

13.12.2013

EN 14143:2003

2.1 pastaba

31.1.2014

CEN

EN 14225–1:2017

Nardymo kostiumai. 1 dalis. Izoterminiai kostiumai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 14225–1:2005

2.1 pastaba

30.6.2018

CEN

EN 14225–2:2017

Nardymo kostiumai. 2 dalis. Sausieji kostiumai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 14225–2:2005

2.1 pastaba

30.6.2018

CEN

EN 14225–3:2017

Nardymo kostiumai. 3 dalis. Aktyviai šildomos arba aušinamos kostiumo sistemos ir jų komponentai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Tai skelbiama pirmą kartą

EN 14225–3:2005

2.1 pastaba

30.6.2018

CEN

EN 14225–4:2005

Nardymo kombinezonai. 4 dalis. Vienos atmosferos kombinezonai (ADS). Ergonominiai reikalavimai ir bandymo metodai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Apsauginė apranga nuo chemikalų. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos medžiagų, siūlių, sandūrų ir sujungimų naudojimo charakteristikų klasifikacija ir bandymo metodai

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Apsauginė apranga. Pirštinės ir rankų apsaugai, apsaugantys nuo elektrinių peilių įpjovimų

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Apsauginiai drabužiai nuo lietaus. Gatavų drabužių bandymo metodas. Didelės energijos lašelių kritimo iš viršaus poveikis

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

20.6.2008

EN 14387:2004

2.1 pastaba

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Asmeninė apsauginė įranga. Kelių apsaugai dirbant klūpomis

6.5.2010

EN 14404:2004

2.1 pastaba

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atvirosios grandinės, suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su puskauke, suprojektuoti naudoti tik esant teigiamam slėgiui. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Asmeninės akių apsaugos priemonės. Gaisrininkų naudojami veido skydeliai bei žvalgos langeliai ir gaisrininkų, greitosios pagalbos bei avarinių tarnybų naudojami aukštos kokybės pramoniniai saugos šalmai

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Apsauginė automobilių lenktynių vairuotojų apranga. Apsauga nuo šilumos ir liepsnos. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai ir bandymo metodai. 1 keitinys. Modifikuotas išlinkimo bandymas (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

3 pastaba

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Tiktai evakuacijai skirti autonominiai atvirosios grandinės suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su puskauke, suprojektuoti naudoti plaučių poreikiu valdomu vožtuvu esant teigiamam slėgiui. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593–1:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vamzdžiu tiekiamo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su vartojimo vožtuvu. 1 dalis. Aparatai su ištisine kauke. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.10.2005

EN 139:1994

2.1 pastaba

2.12.2005

CEN

EN 14593–2:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vamzdžiu tiekiamo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su vartojimo vožtuvu. 2 dalis. Aparatai su puskauke, esant teigiamam slėgiui. Reikalavimai, bandymas, ženklinimas

6.10.2005

EN 139:1994

2.1 pastaba

2.12.2005

 

EN 14593–2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Nenutrūkstamo tiekimo suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

2.1 pastaba

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Apsauginės aprangos su skysčiams (3 tipo apranga) arba purškimui (4 tipo apranga) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant jos elementus, apsaugančius tik tam tikras kūno dalis ([3] PB tipo ir [4] PB tipo apranga), naudojimo reikalavimai

6.5.2010

EN 14605:2005

2.1 pastaba

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Apsauginė apranga. Purškiamų chemikalų, emulsijų ir dispersijų atsparumo prasiskverbimui nustatymas. Pulverizacijos bandymas

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Apsauginė apranga, dėvima srovinio abrazyvinio apdirbimo, naudojant granuliuotus abrazyvus, darbuose (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Apsauginė apranga. Apsauga nuo karščio ir liepsnos. Riboto liepsnos plitimo bandymo metodas (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

2.1 pastaba

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027–1:2012

Nardymo kombinezonai. 1 dalis. Nuolat dėvimi kombinezonai, reikalavimai, įskaitant saugą (ISO 15027–1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–1:2002

2.1 pastaba

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027–2:2012

Nardymo kombinezonai. 2 dalis. Gelbėjimosi kombinezonai, reikalavimai, įskaitant saugą (ISO 15027–2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–2:2002

2.1 pastaba

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027–3:2012

Nardymo kombinezonai. 3 dalis. Bandymo metodai (ISO 15027–3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–3:2002

2.1 pastaba

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Ugniagesių avalynė

20.12.2012

EN 15090:2006

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN 15151–1:2012

Alpinizmo įranga. Stabdymo įtaisai. 1 dalis. Pusiau automatiniai stabdymo įtaisai, saugos reikalavimai ir bandymo metodai

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333–1:2008

Kvėpavimo įranga. Atviros apytakos suslėgtųjų dujų nardymo aparatai su ryšio žarna. Plaučių valdomi aparatai

20.6.2008

 

 

 

EN 15333–1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333–2:2009

Kvėpavimo įranga. Atvirosios apytakos suslėgtų dujų nardymo aparatai su ryšio žarna. 2 dalis. Laisvosios apytakos aparatai

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Kelių ir alkūnių apsaugai, naudojami sporto salėse. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Apsauginė ugniagesių apranga. Gaisrų gesinimo laukuose aprangos laboratoriniai bandymų metodai ir eksploatacinių savybių reikalavimai

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Apranga. Fiziologiniai poveikiai. Šiluminės varžos matavimas naudojant šiluminį manekeną (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Apsauginė apranga. Profesionalių futbolo vartininkų pirštinės su apsauginiu poveikiu

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Apsauginės pirštinės nuo elektrostatinių pavojų

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Ugniagesių šalmai. Šalmai, naudojami atliekant techninio gelbėjimo operacijas

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės aprangos, naudojamos atliekant techninio gelbėjimo operacijas, eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Alpinizmo įranga. Gelbėjimosi, įvykus sniego griūčiai, oro pagalvių sistema. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Saugioji avalynė, atspari grandininių pjūklų įpjovimui (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

2.1 pastaba

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491–3:2008

Apsauginė apranga. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos bandymo metodai. 3 dalis. Atsparumo prasiskverbimui nustatymas skysčio čiurkšle (bandymas čiurkšle) (ISO 17491–3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

2.1 pastaba

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491–4:2008

Apsauginė apranga. Aprangos, apsaugančios nuo skystųjų chemikalų, bandymo metodai. 4 dalis. Atsparumo prasiskverbimui nustatymas skysčio čiurkšle (bandymas čiurkšle) (ISO 17491–4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

2.1 pastaba

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo chemikalų. Žemo garų slėgio chemikalų kaupiamojo įsiskverbimo per medžiagas matavimas (ISO 19918:2017)

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Asmeninės apsaugos priemonės. Avalynės bandymo metodai (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

2.1 pastaba

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Asmeninės apsaugos priemonės. Saugi avalynė (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

2.1 pastaba

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Asmeninės apsaugos priemonės. Apsauginė avalynė (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

2.1 pastaba

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Asmeninės apsaugos priemonės. Darbinė avalynė (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

2.1 pastaba

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349–1:2017

Asmeninės apsaugos priemonės. Avalynė, apsauganti nuo pavojų liejyklose ir suvirinant. 1 dalis. Reikalavimai ir bandymo metodai, taikomi apsaugai nuo pavojų liejyklose (ISO 20349–1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

2.1 pastaba

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349–2:2017

Asmeninės apsaugos priemonės. Avalynė, apsauganti nuo pavojų liejyklose ir suvirinant. 2 dalis. Reikalavimai ir bandymo metodai, taikomi apsaugai nuo pavojų suvirinimo ir panašiuose procesuose (ISO 20349–2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

2.1 pastaba

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Gerai matoma apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai (ISO 20471:2013, Corrected version 2013–06–01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

2.1 pastaba

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

3 pastaba

31.5.2017

CEN

EN 24869–1:1992

Akustika. Klausos apsaugos priemonės. Subjektyvusis garso silpnėjimo matavimo metodas (ISO 4869–1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Apsauginė apranga. Su pesticidais dirbančių operatorių ir apdorotoje zonoje dirbančių darbuotojų apsauginės aprangos veiksmingumo reikalavimai (ISO 27065:2017)

Tai skelbiama pirmą kartą

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Žemosios įtampos įrenginiuose dėvima apsauginė izoliacinė apranga

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Žemosios įtampos įrenginiuose avima izoliacinė avalynė

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriniai izoliaciniai šalmai, naudojami žemosios įtampos įrenginiuose

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Įtampingieji darbai. Įrankių, įrenginių ir įtaisų terminija

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

2.1 pastaba

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

3 pastaba

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Įtampingieji darbai. Laidi apranga darbui, kai vardinė kintamoji įtampa neviršija 800 kV, o nuolatinė ± 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Modifikuotas)

6.10.2005

EN 60895:1996

2.1 pastaba

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Įtampingieji darbai. Izoliacinės pirštinės

IEC

IEC 60903:2002 (Modifikuotas)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

2.1 pastaba

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Izoliacinės rankovės darbui esant įtampai

IEC 60984:1990 (Modifikuotas)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

3 pastaba

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

3 pastaba

6.10.2005

1 pastaba:

Paprastai atitikties prielaidos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. „dow“), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais data gali būti ir kita.

2.1 pastaba:

Naujo (arba iš dalies pakeisto) standarto ir pakeisto standarto taikymo sritis yra ta pati. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.2 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra platesnė nei pakeisto standarto. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

2.3 pastaba:

Naujo standarto taikymo sritis yra siauresnė nei pakeisto standarto. Produktų arba paslaugų, kuriems taikomas naujasis standartas, atveju nurodytą dieną pagal (iš dalies) pakeistą standartą nebedaroma prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų. Tai neturi poveikio prielaidai, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų, nustatytų produktams arba paslaugoms, kuriems vis dar taikomas (iš dalies) pakeistas standartas, bet netaikomas naujas standartas.

3 pastaba:

Jei daromi pakeitimai, pamatinis standartas yra EN CCCCC:YYYY, jo ankstesni pakeitimai, jei jų buvo, ir naujas cituojamas pakeitimas. Todėl pakeistas standartas susideda iš EN CCCCC:YYYY ir jo ankstesnių pakeitimų, jei jų buvo, išskyrus naują cituojamą pakeitimą. Nurodytą dieną pagal pakeistą standartą nebedaroma prielaida, kad laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės aktų esminių arba kitų reikalavimų.

PASTABA:

Visą informaciją apie esamus standartus gali suteikti Europos standartizacijos organizacijos arba nacionalinės standartizacijos organizacijos, kurių sąrašas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 (4) 27 straipsnį.

Standartus priima Europos standartizacijos organizacijos anglų kalba (CEN ir Cenelec juos taip pat skelbia prancūzų ir vokiečių kalbomis). Po to nacionalinės standartizacijos organizacijos standartų pavadinimus verčia į visas kitas reikiamas oficialias Europos Sąjungos kalbas. Europos Komisija neatsako už pavadinimų, pateiktų skelbti Oficialiajame leidinyje, teisingumą.

Nuorodos į klaidų ištaisymus „…/AC: YYYY“ skelbiamos tik informacijos tikslais. Klaidų ištaisyme iš standarto teksto pašalinamos spausdinimo, kalbos ar panašios klaidos ir klaidų ištaisymas gali būti aktualus tik vienai ar kelioms Europos standartizacijos organizacijos priimto standarto kalbinėms versijoms.

Nuorodinių žymenų skelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai parengti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Šis sąrašas pakeičia visus ankstesnius sąrašus, skelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Daugiau informacijos apie darniuosius standartus ir kitus Europos standartus rasite internete adresu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OL L 81, 2016 3 31, p. 51.

(2)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

(3)  ESO: Europos standartizacijos organizacijos:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 25500811; Faks. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 25500811; Faks. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, France, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  OL C 338, 2014 9 27, p. 31