Briuselis, 2018 09 07

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Iš turimų duomenų matyti, kad dėl metinio išankstinio finansavimo, išmokėto valstybėms narėms už atitinkamus ataskaitinius metus ir patvirtinto pripažįstant sąskaitas, kasmet pateikiama vykdomųjų raštų didelėms sumoms susigrąžinti (pavyzdžiui, 2017 m. – 6,6 mlrd. EUR). Praktiškai tai reiškia, kad valstybių narių reikalaujama skirti mokėjimo kreditus mokėjimų asignavimams į Sąjungos biudžetą, kad joms būtų išmokėtos metinio išankstinio finansavimo sumos, kurių didelė dalis kitais metais bus grąžinta.

Todėl siekiant didesnio skaidrumo ir didesnio biudžeto planavimo nuspėjamumo, stabilesnio ir nuspėjamesnio mokėjimo profilio, siūloma paskutiniais trimis dabartinio įgyvendinimo laikotarpio metais (2021–2023 m.), kurie sutampa su kitu įgyvendinimo laikotarpiu, prasidedančiu 2021 m., išankstinį finansavimą sumažinti iki būtiniausio minimumo. Taikant šį metodą taip pat atsižvelgiama į mokėjimų poreikius, kylančius dėl 2021–2027 m. programoms siūlomos išankstinio finansavimo tvarkos, pagal kurią tik pradinis išankstinis finansavimas būtų išmokėtas šešiomis metinėmis dalimis 1 . Apie šį ketinimą jau pranešė Komisija 2 .

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Pasiūlymas dera su Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų biudžeto valdymo nuostatomis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 3 . Šiuo pakeitimu nekeičiama tų nuostatų struktūra.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Pasiūlymas dera su kitais Europos Komisijos priimtais pasiūlymais ir iniciatyvomis. Jis taip pat dera su patikimo biudžeto valdymo reikalavimais.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytos bendros ESI fondams taikomos taisyklės. Laikantis Komisijos ir valstybių narių pasidalijamojo valdymo principo, šiame reglamente pateikiamos programavimo proceso nuostatos ir programų valdymo (įskaitant finansų valdymą), stebėjimo, finansų kontrolės ir projektų vertinimo nuostatos.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlymas yra susijęs su Komisijos teikiamo metinio išankstinio finansavimo iš Sąjungos biudžeto valstybėms narėms sumažinimu. Metinio išankstinio finansavimo normos Sąjungos lygmeniu nustatytos Reglamente (ES) Nr. 1303/2013. Todėl norint iš dalies pakeisti šiame reglamente išdėstytas nuostatas, reikia iš dalies pakeisti šį reglamentą. Nacionalinės ar regioninės priemonės nėra tinkamos šiai problemai spręsti. Todėl pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą, nes juo neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti Sąjungos lygiu. Metinio išankstinio finansavimo norma sumažinama taip, kad atitiktų pinigų srauto poreikius atsižvelgiant į dėl greitesnio ESI fondų paramos įgyvendinimo išaugusį pinigų srauto tempą remiantis tarpinėmis mokėjimo paraiškomis. Nustatydama siūlomą normą, Komisija atsižvelgė į tai, kad atitinkamais metais į pagrindą, su kuriuo susiję procentiniai dydžiai, jau įtrauktas veiklos lėšų rezervas, todėl tą pačią išankstinio finansavimo sumą galima garantuoti mažesne dalimi.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma priemonė – esamo reglamento pakeitimas. Komisija išnagrinėjo teisinėje sistemoje numatytas veikimo galimybes ir mano, kad būtina siūlyti iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimo ar tinkamumo patikrinimo neatlikta.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Su išorės suinteresuotosiomis šalimis nesikonsultuota.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Nepriklausomo tyrimo neprireikė.

Poveikio vertinimas

Manoma, kad pasiūlymas neturės didelio ekonominio, socialinio poveikio ar poveikio aplinkai. Įgyvendinus pasiūlymą metinis išankstinis finansavimas 2021–2023 m. laikotarpiu nuo 3 proc. nuo visu programavimo laikotarpiu veiksmų programai iš fondų ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽF) skiriamos paramos sumos bus sumažintas iki 1 proc., o tai labiau atitiks pinigų srauto poreikį, kylantį dėl programos įgyvendinimo. Sumažinus šį išankstinį finansavimą atsižvelgiama į numatomą spartesnį tarpinių mokėjimo prašymų teikimą, į tai, kad šiais metais metinio išankstinio finansavimo suma skaičiuojama remiantis veiklos lėšų rezervo, kuris bus galutinai paskirstytas iki to laiko, dydžiu, taip pat į 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu valstybėms narėms skirtą išankstinį finansavimą.

Atsižvelgiant į tai, kad metinis išankstinis finansavimas skiriamas ataskaitiniams metams, kurie apima dvejus biudžetinius metus, N metais sumokėta metinio išankstinio finansavimo perviršio suma bus patvirtinta N+1 metais, todėl atsiranda nereikalingų mokėjimo srautų, kurie neturi pridėtinės vertės. Sumažinus metinio išankstinio finansavimo normą siūlomiems metams, padidės biudžeto planavimo nuspėjamumas, bus užtikrintas stabilesnis ir nuspėjamesnis mokėjimo profilis, sumažinta mokėjimo vėlavimų rizika, padidės mokėjimo poreikių skaidrumas ir pagerės biudžeto valdymas.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Tai nėra pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) vykdoma iniciatyva.

Pagrindinės teisės

Pasiūlymas poveikio pagrindinių teisių apsaugai neturi.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas poveikio įsipareigojimų asignavimams neturi, nes jame nenumatyta jokių pakeitimų, susijusių su didžiausiomis ESI fondų finansavimo sumomis, numatytomis 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programose.

Bendras poveikis mokėjimų asignavimams neutralizuojamas. Kaip išsamiai išdėstyta prie pasiūlymo pridėtoje finansinėje pažymoje, siūlomas pakeitimas padės sumažinti su 2021 m. susijusius mokėjimų asignavimus vien dėl to, kad bus sumažintos metinio išankstinio finansavimo sumos, tačiau šį sumažinimą kompensuos didesnis 2024 m. mokėjimų poreikis. 2022 m. ir 2023 m. mažesnis metinis išankstinis finansavimas bus kompensuotas patikrinus ir pripažinus sąskaitas, todėl poveikis yra neutralus.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Netaikoma. Šio pasiūlymo įgyvendinimui stebėti gali būti naudojamos esamos ESI fondų priežiūros sistemos.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

134 straipsnio 2 dalis bus iš dalies pakeista, kad 2021–2023 m. laikotarpiu vietoj dabar taikomų 3 proc. būtų nustatytas 1 proc. metinis išankstinis finansavimas, skaičiuojamas nuo fondų ir EJRŽF visu programavimo laikotarpiu veiksmų programai skiriamos paramos sumos. 2020 m. metinis išankstinis finansavimas liks 3 proc. nuo fondų ir EJRŽF visu programavimo laikotarpiu veiksmų programai skiriamos paramos sumos.

2018/0322 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavę nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 4 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 5 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 6 nustatytos Europos struktūriniams ir investicijų fondams taikomos bendros ir bendrosios nuostatos;

(2)remiantis duomenimis, metinis išankstinis finansavimas yra itin didelis, palyginti su finansinio valdymo reikalavimais, kylančiais įgyvendinant veiklos programas; tai visų pirma pasakytina apie 2021–2023 biudžetinius metus;

(3)siekiant sumažinti spaudimą dėl mokėjimų asignavimų Sąjungos biudžete 2021–2023 biudžetiniais metais ir padidinti mokėjimų poreikio nuspėjamumą ir tokiu būdu padidinti biudžeto planavimo skaidrumą ir užtikrinti tvarkingesnį mokėjimų profilį, tų metų metinis išankstinis finansavimas turėtų būti sumažintas;

(4)todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 134 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)    penkta įtrauka pakeičiama taip:

„— 2020 m.: 3 proc.“;

b)    papildoma šia įtrauka:

„— 2021–2023 m.: 1 proc.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 7  

UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS REGIONINĖ IR MIESTŲ POLITIKA

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 8  

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Netaikoma.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

konkretus tikslas

Netaikoma.

Atitinkama VGV / VGB veikla

Netaikoma.

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Netaikoma.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Netaikoma.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Netaikoma.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Netaikoma.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Netaikoma.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Netaikoma.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

⌧Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota: 

   Pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo 2021 m. iki 2024 m.

   Finansinis poveikis nuo 2021 iki 2024 m.

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 9  

 Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų.

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

viešosios teisės įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

Netaikoma.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Netaikoma.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Netaikoma.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Netaikoma.

2.2.3.Kontrolės sąnaudų ir naudos apskaičiavimas ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas

Netaikoma.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Netaikoma.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

·Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris

DA / NDA 10

ELPA šalių 11

šalių kandidačių 12

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1B –
Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

04 02 60 Europos socialinis fondas – Mažiau išsivystę regionai

DA

NE

NE

NE

NE

04 02 61 Europos socialinis fondas – Pereinamojo laikotarpio regionai

DA

NE

NE

NE

NE

04 02 62 Europos socialinis fondas – Labiau išsivystę regionai

DA

NE

NE

NE

NE

04 02 64 Jaunimo užimtumo

iniciatyva

DA

NE

NE

NE

NE

13 03 60 Europos regioninės

plėtros fondas – Mažiau

išsivystę regionai

DA

NE

NE

NE

NE

13 03 61 Europos regioninės

plėtros fondas – Pereinamojo laikotarpio

regionai

DA

NE

NE

NE

NE

13 03 62 Europos regioninės

plėtros fondas – Labiau

išsivystę regionai

DA

NE

NE

NE

NE

13 03 63 Europos regioninės

plėtros fondas – Papildomas

asignavimas atokiausiems

ir rečiausiai apgyvendintiems regionams

DA

NE

NE

NE

NE

13 03 64 01 Europos regioninės plėtros fondas – Europos teritorinis bendradarbiavimas

DA

NE

NE

NE

NE

13 04 60 Sanglaudos fondas

DA

NE

NE

NE

NE

2 – Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

11 06 60 Tvarios ir konkurencingos žuvininkystės ir

akvakultūros, subalansuoto ir

integracinio

žuvininkystės regionų zonų vystymo ir bendros žuvininkystės politikos

įgyvendinimo skatinimas

DA

NE

NE

NE

NE

·Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės Netaikoma.

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

1B

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

EMPL GD

Metai
2021

Metai
2022

Metai
2023

Metai
2024

IŠ VISO

•Veiklos asignavimai

04 02 60

Mokėjimai

(1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Mokėjimai

(2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Mokėjimai

(3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Mokėjimai

(4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 13  

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

IŠ VISO asignavimų
EMPL GD

Mokėjimai

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000REGIO GD

Metai
2021

Metai
2022

Metai
2023

Metai
2024

IŠ VISO

•Veiklos asignavimai

13 03 60

Mokėjimai

(1)

-2 608,675

0,000

0.000

2 608,675

0,000

13 03 61

Mokėjimai

(2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Mokėjimai

(3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Mokėjimai

(4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Mokėjimai

(5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Mokėjimai

(6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 14  

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

IŠ VISO asignavimų
REGIO GD

Mokėjimai

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000IŠ VISO veiklos asignavimų

Mokėjimai

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

•IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1B IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Mokėjimai

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

2

Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

MARE GD

Metai
2021

Metai
2022

Metai
2023

Metai
2024

IŠ VISO

•Veiklos asignavimai

11 06 60

Mokėjimai

(1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 15  

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

IŠ VISO asignavimų
Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD

Mokėjimai

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Jei pasiūlymas (iniciatyva) daro poveikį kelioms išlaidų kategorijoms:

•IŠ VISO veiklos asignavimų

Mokėjimai

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

•IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS
(Orientacinė suma)

Mokėjimai

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

5

„Administracinės išlaidos“mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

<….> GD

•Žmogiškieji ištekliai 

•Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO <…….> GD

Asignavimai

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N 16

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

Mokėjimai

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

REZULTATAI

Rūšis 17

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 18 ...

Rezultatas

Rezultatas

Rezultatas

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

2 KONKRETUS TIKSLAS ...

Rezultatas

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

IŠ VISO SĄNAUDŲ

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.3.1.Santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N 19

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinės išlaidos

Daugiametės finansinės programos
 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 20
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Žmogiškieji ištekliai

Kitos
administracinio pobūdžio išlaidos

Į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ neįtraukta
tarpinė suma

IŠ VISO

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų priemonei valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.    

3.2.3.2.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

Metai
N

Metai
N+1

Metai N+2

Metai N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etato ekvivalento vienetais – EEV) 21

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy  22

būstinėje

delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT– netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Išorės darbuotojai

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

   Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

   Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų3.3. Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 23

Metai
N

Metai
N+1

Metai
N+2

Metai
N+3

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

... straipsnis

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

(1)    Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2018) 375 final, 2018 5 29). 84 straipsnyje nustatyta išankstinio finansavimo tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad 2021–2027 m. laikotarpiu siūlomas tik vienos rūšies išankstinis finansavimas, vartojama terminija terminai „pradinis išankstinis finansavimas“ ir „metinis išankstinis finansavimas“ neatskiriami. Tačiau siūloma išankstinio finansavimo tvarka yra panaši į Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytą pradinio išankstinio finansavimo tvarką.
(2)    Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina“ (COM(2018) 321 final, 2018 5 2) priedas, taip pat pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės ( 2018 5 29), aiškinamojo memorandumo 5 skirsnis.
(3)    2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2305, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 335, 2017 12 15, p. 1).
(4)    OL C , , p. .
(5)    OL C , , p. .
(6)    2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
(7)    VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(8)    Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(9)    Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(10)    DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(11)    ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(12)    Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(13)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(14)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(15)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(16)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.
(17)    Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(18)    Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ...“.
(19)    N metai yra pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo pradžios metai.
(20)    Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(21)    CA – sutartininkas („Contract Staff“), LA – vietinis darbuotojas („Local Staff“), SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“), INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“), JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“).
(22)    Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(23)    Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.