Briuselis,2018 07 17

COM(2018) 541 final

Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu pradėti derybas su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Komisija siūlo derėtis su Gambijos Respublika dėl tokio tausios žvejybos partnerystės susitarimo (toliau – TŽPS), kuris atitiktų Sąjungos laivyno poreikius ir derėtų su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos nuostatomis ir su 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadomis dėl Komisijos komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Esama 1987 m. Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos susitarimo – tuomet abi šalys sudarė žvejybos susitarimą, patvirtintą 1987 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1580/87 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Gambijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl žvejybos Gambijos vandenyse sudarymo. Šis susitarimas įgyvendintas trimis iš eilės priimtais protokolais, pagal kuriuos Sąjungos laivams prieiga prie Gambijos žvejybos zonos buvo suteikta iki 1996 m. birželio mėn., t. y. paskutinio įgyvendinimo protokolo galiojimo pabaigos. Nuo tos datos susitarimas laikomas neveikiančiu.

Europos Sąjunga Vakarų ir Centrinėje Afrikoje turi gerai išvystytą dvišalių TŽPS tinklą: susitarimai sudaryti su Maroku, Mauritanija, Senegalu, Žaliuoju Kyšuliu, Liberija, Dramblio Kaulo Krantu ir San Tome ir Prinsipe.

TŽPS padeda tarptautiniu mastu propaguoti BŽP tikslą užtikrinant, kad Sąjungos žvejybos veikla, vykdoma ne jos vandenyse, būtų grindžiama tokiais pačiais principais ir standartais, kokie taikomi pagal Sąjungos teisę. Be to, TŽPS stiprina ES ir jos partnerės mokslinį bendradarbiavimą, didina skaidrumą ir tvarumą siekiant geresnio žvejybos išteklių valdymo, taip pat padeda vykdyti nacionalinių ir užsienio laivynų veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą ir taip stiprina valdymą, ir kartu finansuoja kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, kuria siekiama prisidėti prie tvarios vietos žvejybos pramonės plėtros.

TŽPS padeda stiprinti Europos Sąjungos, kaip Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) – organizacijos, kuri įsteigta pagal tarptautinę teisę siekiant regione išsaugoti ir valdyti toli migruojančių žuvų išteklius, – narės, poziciją.

Suderinamumas su kitomis ES politikos sritimis

Derybos su Gambijos Respublika dėl TŽPS ir jo protokolo atitinka ES išorės veiksmus, susijusius su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Teisinis sprendimo pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) penktos dalies (Sąjungos išorės veiksmai) V antraštinės dalies (Tarptautiniai susitarimai) 218 straipsnis, kuriame nustatyta derybų dėl ES susitarimų su trečiosiomis valstybėmis ir šių susitarimų sudarymo tvarka.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Netaikoma. Kompetencija išimtinė.

Proporcingumo principas

Šis sprendimas yra proporcingas siekiamam tikslui.

Priemonės pasirinkimas

Priemonė numatyta SESV 218 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTAISIAIS SUBEJKTAIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas/ tinkamumo patikrinimas

2017 m. Komisija atliko galimo TŽPS su Gambijos Respublika ex ante vertinimą. Vertinimo ataskaitoje pateikta išvada, kad ES žvejybos sektoriai itin suinteresuoti žvejyba Gambijoje pagal savo regioninę strategiją ir kad sudarius TŽPS su Gambija sustiprėtų žvejybos stebėsena, kontrolė bei priežiūra ir pagerėtų žvejybos valdymas regione. Gambija išreiškė norą pradėti derybas su ES dėl galimo TŽPS.

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Konsultacijos bus vykdomos Tolimojo plaukiojimo laivyno patariamojoje taryboje. Taip pat numatyta rengti ad hoc susitikimus su valstybėmis narėmis, sektoriaus atstovais ir galbūt NVO.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Poveikio vertinimas

Netaikoma.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Sprendimo priede pateiktuose siūlomuose derybiniuose nurodymuose rekomenduojama įgalioti pradėti derybas ir įtraukti nuostatą, kuria leidžiama sustabdyti susitarimo ir protokolo taikymą tuo atveju, kai pažeidžiamos žmogaus teisės ir demokratijos principai.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Naujojo TŽPS ir jo protokolo poveikis biudžetui – Gambijos Respublikai turės būti sumokėtas finansinis įnašas, kuris yra suderinamas su 2014–2020 m. daugiamete finansine programa ir visų pirma su TŽPS skirtais biudžeto asignavimais. Metinės įsipareigojimų ir mokėjimų sumos, įskaitant rezervo eilutę, skirtą metų pradžioje nespėjusiems įsigalioti protokolams, nustatomos pagal kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą 1 .

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo tvarka

Tikimasi, kad derybos prasidės 2018 m. 3-iąjį arba 4-ąjį ketvirtį.

Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Komisija rekomenduoja Tarybai:

– įgalioti Komisiją pradėti ir vesti derybas su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo;

– Komisiją paskirti ES derybininke šiuo klausimu;

– nurodyti Komisijai šias derybas vesti konsultuojantis su specialiuoju komitetu, kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo;

– patvirtinti prie šios rekomendacijos pridedamus derybinius nurodymus.Rekomendacija

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu pradėti derybas su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 3 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

kadangi turėtų būti pradėtos derybos su Gambijos Respublika siekiant sudaryti tausios žvejybos partnerystės susitarimą ir jo protokolą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu derėtis su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo.

2 straipsnis

Šios derybos vedamos konsultuojantis su Tarybos paskirtu specialiuoju komitetu ir laikantis priede išdėstytų derybinių nurodymų.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    40 skyrius (rezervo eilutė 40 02 41) pagal tarpinstitucinį susitarimą dėl daugiametės finansinės programos (2013/C 373/01).

Briuselis,2018 07 17

COM(2018) 541 final

PRIEDAS

prie

rekomendacijos

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu pradėti derybas su Gambijos Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo protokolo sudarymo


PRIEDAS

Derybiniai nurodymai

Derybų tikslas – sudaryti Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimą ir jo protokolą laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos nuostatų ir 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadų dėl 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto.

Todėl žvejybos partnerystės susitarime turėtų būti nustatyta bendra sistema, bendrieji principai ir tikslai, kurie sudarys partnerystės su Gambija pagrindą. Jame turėtų būti nuostata, kuria panaikinamas dabartinis Gambijos Respublikos Vyriausybės ir Europos ekonominės bendrijos susitarimas dėl žvejybos Gambijos vandenyse 1 .

Naujuoju susitarimu ir jo protokolu siekdama skatinti tausią ir atsakingą žvejybą ir kartu užtikrinti abipusę naudą ES ir Gambijai, Komisija savo derybinius tikslus grindžia šiais apsektais:

·ES laivyno laivams užtikrinti prieigą prie Gambijos Respublikos išimtinės ekonominės zonos (IEZ) ir gauti būtinus žvejybos toje IEZ leidimus ir taip, inter alia, plėtoti tausios žvejybos partnerystės susitarimų, kuriais gali naudotis ES veiklos vykdytojai, tinklą;

·atsižvelgti į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas ir atitinkamus regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) priimtus valdymo planus, kad būtų užtikrinamas aplinkosauginis žvejybos veiklos tvarumas ir tarptautiniu mastu skatinamas vandenynų valdymas. Žvejybos veikla turėtų būti nukreipta tik į turimus išteklius, atsižvelgiant į vietinio laivyno žvejybos pajėgumą ir kartu atkreipiant ypatingą dėmesį į tai, kad susiję ištekliai yra toli migruojančių rūšių žuvų ištekliai;

·tais atvejais, kai žvejybos ištekliai domina ir kitus užsienio laivynus, siekti gauti ES laivynų interesus atitinkančią adekvačią tų išteklių dalį;

·užtikrinti, kad galimybės vykdyti žvejybą būtų grindžiamos ES laivyno veikla tame regione, atsižvelgiant į turimus naujausius ir patikimiausius mokslinius vertinimus;

·užmegzti dialogą siekiant stiprinti sektoriaus politiką, kad būtų skatinamas atsakingos žuvininkystės politikos įgyvendinimas atsižvelgiant į valstybės vystymosi tikslus, visų pirma, susijusius su žvejybos valdymu, kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, žvejybos veiklos kontrole, stebėsena bei priežiūra ir mokslinių konsultacijų teikimu; taip pat skatinti ekonominę veiklą, kuri, inter alia, padėtų šalinti emigracijos iš Gambijos priežastis;

·įtraukti nuostatą dėl žmogaus teisių ir demokratijos principų pažeidimų pasekmių.

Protokole visų pirma reikėtų nustatyti:

·Europos Sąjungos laivams suteiktinas žvejybos galimybes pagal kategorijas,

·finansinę kompensaciją bei jos mokėjimo sąlygas ir

·sektorinės paramos įgyvendinimo mechanizmus.

(1)    1987 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1580/87 (OL L 146, 1987 6 6).