7.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/31


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 441/09)

1.   

2018 m. lapkričio 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

Autolaunch Ltd. (tolia – „Autolaunch“) (Airija), kurią kontroliuoja „Magna International Inc.“ (toliau – „Magna“),

„Beijing Electric Vehicle Co., Ltd.“ (toliau – „BJEV“) (Kinija), priklausanti „Beijing Automotive Group Co., Ltd.“ (toliau – „BAIC Group“),

„Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.“ (toliau – „Tech-JV“),

„Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd.“ (toliau – „CM-JV“).

Įmonės „Autolaunch“ ir BJEV įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonių „Tech-JV“ ir „CM-JV“ kontrolę.

Ši koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Autolaunch“ gamina įrankius ir teikia susijusias paslaugas. Ji yra 100 % „Cosma Tooling Ireland Unlimited“ patronuojamoji bendrovė, kurią tiesiogiai valdo pasaulinė automobilių tiekėja „Magna“.

BJEV daugiausia veikia transporto sistemų integravimo ir derinimo, transporto priemonių valdymo sistemų, elektrinių pavarų sistemų ir grynųjų elektrinių keleivinių transporto priemonių sistemų gamybos ir tobulinimo sektoriuose. BJEV yra „BAIC Group“ visiškai priklausanti patronuojamoji įmonė.

„Tech-JV“ teiks elektra varomų transporto priemonių inžinerijos paslaugas, o „CM-JV“ Kinijoje gamins ir tieks elektra varomas transporto priemones.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks. +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.