31.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 395/19


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2018/C 395/04)

1.   

2018 m. spalio 23 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Public Sector Pension Investment Board“ (toliau – PSPIB, Kanada),

„Brookfield Asset Management Inc.“ (toliau – „Brookfield“, Kanada),

„QuadReal Property Group Limited Partnership“ (toliau – „QuadReal“, Kanada), kontroliuojama įmonės „British Columbia Investment Management Corporation“ (toliau – BCI, Kanada),

„BREP Brazil Private Limited“ (toliau – BREP, Singapūras), kontroliuojama įmonės „GIC Realty Private Limited“ (toliau – „GIC Realty“, Singapūras),

„Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia“ (toliau – „Brookfield Brazil Retail Fund“, Brazilija).

Įmonės PSPIB, „Brookfield“, „QuadReal“ ir BREP įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Brookfield Brazil Retail Fund“, kurią šiuo metu kontroliuoja „Brookfield“, kontrolę.

Koncentracija vykdoma sudarant sutartį.

2.   

Įmonių verslo veikla:

PSPIB yra pensijų investicijų valdymo įmonė, valdanti diversifikuotų pasaulinių investicijų portfelį, sudarytą iš akcijų, obligacijų ir kitų fiksuotas pajamas duodančių vertybinių popierių, taip pat investicijų į privatųjį kapitalą, nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą, gamtos išteklius ir privačiojo sektoriaus skolą,

„Brookfield“ investuoja į nekilnojamąjį turtą, infrastruktūrą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir privatųjį kapitalą,

„QuadReal“ teikia nekilnojamojo turto valdymo ir susijusias paslaugas įmonei „British Columbia Investment Management Corporation“,

BREP nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą, kurį Singapūro vyriausybės vardu turi „GIC Realty“,

„Brookfield Brazil Retail Fund“ netiesiogiai valdo ir eksploatuoja prekybos centrus Brazilijoje.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Europos Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.