Briuselis, 2018 06 19

COM(2018) 494 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2271/96, saugantį nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų


ĮVADAS

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2271/96 (toliau – reglamentas) numatyta apsauga nuo šio reglamento priede nurodytų įstatymų, įskaitant kitus teisės aktus, eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų bei jų neutralizavimas, jei toks taikymas kenkia reglamento 11 straipsnyje minimų asmenų, dalyvaujančių tarptautinėje prekyboje ir (arba) kapitalo judėjime ir susijusioje komercinėje veikloje tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių, interesams.

Reglamento 1 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šio reglamento priedas būtų papildytas trečiųjų šalių įstatymais, kitais teisės aktais ar kitomis teisėkūros priemonėmis, kurie yra eksteritorialaus taikymo ir turi neigiamą poveikį Sąjungos interesams ir fizinių bei juridinių asmenų, besinaudojančių teisėmis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, interesams, ir kuriais įstatymai, kiti teisės aktai ir teisėkūros priemonės iš šio reglamento priedo būtų išbraukiami, kai tokio poveikio nebeturės.

TEISINIS PAGRINDAS

Šią ataskaitą reikalaujama pateikti pagal reglamento 11a straipsnį. Vadovaujantis ta nuostata, įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d. ir reikalaujama, kad likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengtų naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.

NAUDOJIMASIS ĮGALIOJIMAIS

Nuo reglamento įsigaliojimo Komisija įgaliojimais pasinaudojo vieną kartą. 2018 m. gegužės 8 d. Jungtinės Valstijos paskelbė, kad jos nutrauks nacionalinių ribojamųjų priemonių, susijusiu su Iranu, netaikymą po to, kai jos pasitraukė iš Bendro visapusiško veiksmų plano. Kai kurios iš šių priemonių taikomos ekstrateritoriškai ir gali daryti neigiamą poveikį Sąjungos interesams ir fizinių bei juridinių asmenų, besinaudojančių teisėmis pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, interesams.

Reaguodama į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2018 m. birželio 6 d. Komisija priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamas reglamento priedas, kad į jį būtų įtrauktos Jungtinių Valstijų ribojamosios priemonės, kurios, pradėjus vėl jas taikyti, darytų neigiamą poveikį ES veiklos vykdytojams, besiverčiantiems teisėta verslo veikla Irane. Nuo tos datos Europos Parlamentui ir Tarybai nustatytas dviejų mėnesių neprieštaravimo laikotarpis.

Priežastys, dėl kurių teisėkūros institucijos suteikė įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus Komisijai, tebegalioja ir Komisijai iš tiesų gali prireikti pasinaudoti įgaliojimais ateityje.

IŠVADA 

Per pastaruosius penkerius metus Komisija vieną kartą pasinaudojo jai reglamentu suteiktais įgaliojimais. Komisija mano, kad įgaliojimus reikėtų pratęsti, kadangi priežastys, dėl kurių teisėkūros institucijos suteikė įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus Komisijai, tebegalioja. Teikdama šią ataskaitą, Komisija įvykdo reglamento 11a straipsnyje nustatytą reikalavimą teikti ataskaitas ir prašo Europos Parlamento ir Tarybos atsižvelgti į šią ataskaitą.