7.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/295


Europos regionų komiteto nuomonė. Kaimyninės šalys ir pasaulis

(2019/C 86/16)

Pagrindinis pranešėjas:

Hans JANSSEN (NL/EPP), Oisterveiko meras

Pamatiniai dokumentai:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

COM(2018) 460 final

Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) pasiūlymas

COM(2018) 461 final

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) pasiūlymas

COM(2018) 465 final

I.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

1 pakeitimas

COM(2018) 460 final, 25 konstatuojamoji dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

kadangi įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti nuolat atsižvelgiama į demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos parama pagal žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų temines programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas atitinkamų trečiųjų valstybių Vyriausybių ir valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti konkrečią papildomąją funkciją;

kadangi įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti nuolat atsižvelgiama į demokratiją ir žmogaus teises, įskaitant lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, Sąjungos parama pagal žmogaus teisių ir demokratijos, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos ir regioninės valdžios institucijų temines programas dėl jos visuotinio pobūdžio ir nepriklausomų veiksmų, kuriems nebūtinas atitinkamų trečiųjų valstybių Vyriausybių ir valdžios institucijų sutikimas, turėtų atlikti konkrečią papildomąją funkciją;

Paaiškinimas

Šiame nuomonės projekte pasisakoma už tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms būtų skirta konkreti atskira programa su vystomajam bendradarbiavimui numatytu biudžetu, taip pat už tai, kad į šias institucijas kaip į paramos gavėjas būtų atsižvelgta visu programavimo laikotarpiu, kaip tai buvo daroma dabartinės DFP laikotarpiu, pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP). Nors pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę vietos valdžios institucijoms skirta biudžeto eilutė buvo panaudota ne visa, pernelyg paviršutiniškai buvo padaryta išvada, kad taip nutiko dėl nepakankamų vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų. Svarbesnės galėjo būti kitos priežastys, kaip antai griežti bendro finansavimo reikalavimai ir sudėtinga paraiškų teikimo procedūra. Bet kuriuo atveju ES institucijos turėtų suteikti galimybių pagerinti padėtį, o ne pasirinkti tiesioginį finansavimo panaikinimą.

Be to, norint užtikrinti, kad būtų pasiekti ES vystymosi politikos ir darnaus vystymosi tikslai, itin svarbu yra sukurti ir (arba) toliau taikyti griežtus pilietinės visuomenės, vietos valdžios institucijų ir ES institucijų veiklos koordinavimo mechanizmus. Todėl pilietinės visuomenės organizacijos ir vietos ir regionų valdžios institucijos šiame straipsnyje iš tiesų turėtų būti paminėtos viename sakinyje.

2 pakeitimas

COM(2018) 460 final, 26 konstatuojamoji dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti priskiriama daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas nešališkai ir neprievartiniu būdu veikiančias nevalstybines, ne pelno organizacijas, į kurias žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, kultūrinių, socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios organizacijos apima miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir neoficialiai veikiančias organizacijas;

pilietinės visuomenės organizacijoms turėtų būti priskiriama daug įvairių subjektų, kurių funkcijos ir įgaliojimai skiriasi, įskaitant visas nešališkai ir neprievartiniu būdu veikiančias nevalstybines, ne pelno organizacijas, į kurias žmonės buriasi siekdami bendrų politinių, kultūrinių, socialinių arba ekonominių tikslų ir idealų. Vietos, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis veiklą vykdančios organizacijos apima miesto ir kaimo vietovėse, oficialiai ir neoficialiai veikiančias organizacijas.

 

Pagal Europos konsensusą dėl vystymosi vietos ir regionų valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir koordinuojant vietos subjektų veiksmus. Kaip pripažįstama Darbotvarkėje iki 2030 m., visiems 17 tikslų būdingas vietos aspektas ir jie yra susiję su vietos valdžios institucijų kompetencijomis, įskaitant lyčių klausimus ir klimato kaitą.

Paaiškinimas

EK pasiūlyme nenurodoma, kokį vaidmenį vietos valdžios institucijos atlieka rengiant, įgyvendinant ir stebint darnaus vystymosi tikslus, net jei Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. aiškiai pažymėta, kad visiems 17 DVT būdingas vietos aspektas ir jie yra susiję su kasdieniu vietos ir regionų valdžios institucijų darbu. 2017 m. naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi dar kartą pabrėžiamas DVT lokalumo poreikis. Tai prieštarauja konkretaus finansavimo vietos valdžios institucijoms nenumatymui naujame išorės priemonių rinkinyje. Tai dar viena priežastis, dėl kurios reikėtų iš anksto atnaujinti biudžeto eilutę vietos valdžios institucijoms.

3 pakeitimas

COM(2018) 460 final, 29 konstatuojamoji dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

būtina toliau stiprinti bendradarbiavimą migracijos srityje su šalimis partnerėmis, pasinaudojant gerai valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir veiksmingai sprendžiant neteisėtos migracijos problemą. Toks bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, gerinti sienų valdymą ir kovoti su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe ir visapusiškai laikantis su humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių. Todėl trečiųjų valstybių veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio reglamento bendrųjų principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą vystymuisi būtų padedama šalims partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, labai svarbus didesnis migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų būti padedama laikytis labiau koordinuoto, visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į migraciją kuo labiau didinant sinergiją ir darant būtiną įtaką;

būtina toliau stiprinti bendradarbiavimą migracijos srityje su šalimis partnerėmis, glaudžiai bendradarbiaujant su jų vietos ir regionų valdžios institucijomis, pasinaudojant gerai valdomos ir teisėtos migracijos nauda ir veiksmingai sprendžiant neteisėtos migracijos problemą. Toks bendradarbiavimas turėtų padėti užtikrinti tarptautinę apsaugą, šalinti pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, ypač pažeidžiamų asmenų, kaip antai nelydimų nepilnamečių, atveju, gerinti sienų valdymą ir kovoti su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu, kai tinkama, dirbti grąžinimo, readmisijos ir reintegracijos srityse, remiantis tarpusavio atskaitomybe ir visapusiškai laikantis su humanitarinėmis ir žmogaus teisėmis susijusių prievolių, taip pat atsižvelgiant į tai, kad gali būti priimtas JT Pasaulinis susitarimas dėl migracijos. Todėl trečiųjų valstybių veiksmingas bendradarbiavimas su Sąjunga šioje srityje turėtų būti neatskiriama šio reglamento bendrųjų principų dalis. Siekiant užtikrinti, kad teikiant paramą vystymuisi būtų padedama šalims partnerėms veiksmingiau valdyti migraciją, labai svarbus didesnis migracijos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumas. Šiuo reglamentu turėtų būti padedama laikytis labiau koordinuoto, visa apimančio ir struktūrizuoto požiūrį į migraciją, atsižvelgiant į vietos poreikius ir realijas, kuo labiau didinant sinergiją ir darant būtiną įtaką;

Paaiškinimas

Migracijos ir vystymosi politikos sritys yra glaudžiai susijusios. Be bendradarbiavimo tarptautiniu, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu bendra Europos migracijos politika netaps realybe. Daugiapakopis valdymas – tai būtina išankstinė sąlyga optimaliems rezultatams pasiekti. Itin svarbu, kad ES, nacionalinės ir vietos bei regionų valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiautų su tranzito šalių vietos ir regionų valdžios institucijomis ir su pilietine visuomene, migrantų asociacijomis ir vietos bendruomenėmis priimančiosiose šalyse.

4 pakeitimas

COM(2018) 460 final, Bendrųjų nuostatų 3 straipsnio 2 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Remiantis 1 dalimi konkretūs šio reglamento tikslai yra:

Remiantis 1 dalimi konkretūs šio reglamento tikslai yra:

a)

remti ir stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su kaimynystės regiono, Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regionų trečiosiomis valstybėmis ir regionais;

a)

remti ir stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su kaimynystės regiono, Užsachario Afrikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regionų trečiosiomis valstybėmis ir regionais , įskaitant subnacionalinių subjektų lygmeniu ;

b)

pasauliniu lygmeniu stiprinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę ir žmogaus teises, remti pilietinės visuomenės organizacijas, tolesnį stabilumą bei taiką ir spręsti kitus visuotinius uždavinius, be kita ko, susijusius su migracija ir judumu;

b)

pasauliniu lygmeniu stiprinti ir remti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises, lyčių lygybę, remti pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos bei regionų valdžios institucijas , tolesnį stabilumą bei taiką ir spręsti kitus visuotinius uždavinius, be kita ko, susijusius su migracija ir judumu;

Paaiškinimas

Pagalba ir bendradarbiavimas subnacionaliniu (vietos ir regionų) lygmeniu su kaimynystės regiono (visų pirma Rytų partnerystės) šalių subjektais, daugiausia dėmesio skiriant vietos poreikiams ir aplinkybėms ir prisitaikant prie jų, daugeliu atvejų padeda pasiekti geresnių ir įtraukesnių, labiau piliečiams jaučiamų rezultatų nei programos su šalių partnerių centrinės valdžios institucijomis.

5 pakeitimas

COM(2018) 460 final, Bendrųjų nuostatų 4 straipsnio 3 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Teminės programos apima veiksmus, susijusius su darnaus vystymosi tikslų siekimu pasauliniu lygmeniu šiose srityse:

a)

žmogaus teisės ir demokratija;

b)

pilietinės visuomenės organizacijos;

c)

stabilumas ir taika;

d)

visuotiniai uždaviniai.

Teminės programos apima veiksmus, susijusius su darnaus vystymosi tikslų siekimu pasauliniu lygmeniu šiose srityse:

a)

žmogaus teisės ir demokratija;

b)

pilietinės visuomenės organizacijos;

c)

vietos ir regionų valdžios institucijos;

d)

stabilumas ir taika;

e)

visuotiniai uždaviniai.

 

Visos teminės programos turėtų būti grindžiamos joms numatytais biudžetais.

Teminės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse ir užjūrio šalyse ir teritorijose, kaip apibrėžta Tarybos sprendime …/… (ES).

Teminės programos gali būti vykdomos visose trečiosiose valstybėse ir užjūrio šalyse ir teritorijose, kaip apibrėžta Tarybos sprendime …/… (ES).

Siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, teminės programos grindžiamos III priede išvardytomis intervencinių priemonių sritimis.

Siekiant 3 straipsnyje nustatytų tikslų, teminės programos grindžiamos III priede išvardytomis intervencinių priemonių sritimis.

Paaiškinimas

Kaip minėta 1 pakeitime, šiame nuomonės projekte labai rekomenduojama vietos ir regionų valdžios institucijoms skirti konkrečią atskirą programą su vystomajam bendradarbiavimui numatytu biudžetu, taip pat į šias institucijas atsižvelgti kaip į paramos gavėjas viso programavimo laikotarpiu.

6 pakeitimas

COM(2018) 460 final, Bendrųjų nuostatų 4 straipsnio 5 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Veiksmai pagal šį reglamentą visų pirma įgyvendinami vykdant geografines programas.

Veiksmai pagal šį reglamentą visų pirma įgyvendinami vykdant geografines programas. Kai tinkama, kaimynystės regiono šalių vietos ir regionų valdžios institucijos taip pat turi būti laikomos geografinių programų tiesioginėmis paramos gavėjomis.

Paaiškinimas

ES parama partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijoms ir bendradarbiavimas su jomis neturi nukentėti finansiniu ar organizaciniu požiūriu dėl įvairioms geografinėms ir teminėms programoms lanksčiau skirstomų finansinių ir kitų išteklių. Patartina, kad vietos ir regionų valdžios institucijos iš anksto būtų laikomos geografinių programų tiesioginėmis paramos gavėjomis.

7 pakeitimas

COM(2018) 460 final, Bendrųjų nuostatų 6 straipsnio 2 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

1 dalyje nurodytą finansinį paketą sudaro:

1 dalyje nurodytą finansinį paketą sudaro:

a)

68 000  mln. EUR geografinėms programoms:

kaimynystės regionui – ne mažiau 22 000  mln. EUR,

Užsachario Afrikai – ne mažiau 32 000  mln. EUR,

Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims – 10 000  mln. EUR,

Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalims – 4 000  mln. EUR;

a)

68 000  mln. EUR geografinėms programoms:

kaimynystės regionui – ne mažiau 22 000  mln. EUR,

Užsachario Afrikai – ne mažiau 32 000  mln. EUR,

Azijos ir Ramiojo vandenyno šalims – 10 000  mln. EUR,

Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalims – 4 000  mln. EUR;

b)

7 000  mln. EUR teminėms programoms:

žmogaus teisėms ir demokratijai – 1 500  mln. EUR,

pilietinės visuomenės organizacijoms – 1 500  mln. EUR,

stabilumui ir taikai – 1 000  mln. EUR,

visuotiniams uždaviniams – 3 000  mln. EUR;

b)

7 500  mln. EUR teminėms programoms:

žmogaus teisėms ir demokratijai – 1 500  mln. EUR,

pilietinės visuomenės organizacijoms – 1 500  mln. EUR,

vietos ir regionų valdžios institucijoms – 500 mln. EUR ,

stabilumui ir taikai – 1 000  mln. EUR,

visuotiniams uždaviniams – 3 000  mln. EUR;

c)

4 000  mln. EUR greitojo reagavimo veiksmams.

c)

4 000  mln. EUR greitojo reagavimo veiksmams.

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus pakeitimus, primygtinai rekomenduojama proporcingą geografinių programų biudžeto dalį skirti tiesiogiai programoms vietos ir regionų valdžios institucijoms arba programoms, kuriose jos dalyvauja, kaip tai daroma 2014–2020 m. DFP laikotarpiu pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Siūloma suma (500 mln. EUR) yra grindžiama dabartinėje pilietinės visuomenės organizacijoms ir vietos valdžios institucijoms skirtoje biudžeto eilutėje numatytu finansavimu (66,16 % pilietinės visuomenės organizacijoms, 22,05 % vietos valdžios institucijoms, 10,4 % švietimui ir sąmoningumo ugdymui vystymosi klausimais ir 1,39 % paramos priemonėms (2018–2020 m. laikotarpiu)) ir, žinoma, turi būti tiksliai apskaičiuota atsižvelgiant į dabartinio vietos valdžios institucijoms skiriamo biudžeto lėšų panaudojimo lygį ir į daugybę kitų veiksnių.

8 pakeitimas

COM(2018) 460 final, Bendrųjų nuostatų 8 straipsnio 1 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Palaikydama dialogą ir bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais, Sąjunga siekia skatinti, plėtoti ir stiprinti demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus, kuriais ji yra pagrįsta.

Palaikydama dialogą ir bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais, Sąjunga siekia skatinti, plėtoti ir stiprinti demokratijos visais valdymo lygmenimis , teisinės valstybės , lyčių lygybės ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus, kuriais ji yra pagrįsta.

Paaiškinimas

Demokratija subnacionaliniu lygmeniu turėtų būti įtraukta į pagrindinius principus, nes vietos ir regionų valdžios institucijos yra tas lygmuo, kuris geriausiai leidžia piliečiams prisidėti prie demokratinio valdymo. Lyčių lygybė taip pat turėtų būti priskirta pagrindiniams principams.

9 pakeitimas

COM(2018) 460 final, 11 straipsnio 2 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Vykdant geografinių programų programavimą nustatoma speciali pritaikyta bendradarbiavimo sistema, grindžiama:

Vykdant geografinių programų programavimą nustatoma speciali pritaikyta bendradarbiavimo sistema, grindžiama:

a)

partnerių poreikiais, nustatytais remiantis konkrečiais kriterijais atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus socialinę raidą, ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į valstybės ir visuomenės atsparumą;

a)

partnerių poreikiais, nustatytais remiantis konkrečiais kriterijais atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus socialinę raidą, ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į valstybės ir visuomenės atsparumą;

b)

partnerių pajėgumais sutelkti finansinius išteklius ir jais naudotis, taip pat partnerių pajėgumais įsisavinti lėšas;

b)

partnerių pajėgumais sutelkti finansinius išteklius ir jais naudotis, taip pat partnerių pajėgumais įsisavinti lėšas;

c)

partnerių įsipareigojimais ir veiklos rezultatais, nustatytais remiantis tokiais kriterijais kaip politinės reformos ir ekonominis bei socialinis vystymasis;

c)

partnerių poreikiais, nustatytais remiantis konkrečiais kriterijais atsižvelgiant į gyventojų skaičių, skurdą, nelygybę, žmogaus socialinę raidą, ekonominį ir aplinkos pažeidžiamumą, taip pat į valstybės ir visuomenės atsparumą ir jų pasiryžimą bendradarbiauti su savo vietos ir regionų valdžios institucijomis rengiant, įgyvendinant ir stebint programas ;

d)

galimu Sąjungos finansavimo poveikiu šalyse partnerėse ir regionuose partneriuose;

d)

galimu Sąjungos finansavimo poveikiu šalyse partnerėse ir regionuose partneriuose , be kita ko, remiant nedidelio masto projektus, prieinamus ir vietos bei regionų subjektams ;

e)

partnerių pajėgumu ir įsipareigojimu skatinti bendrus interesus bei vertybes ir remti bendrus tikslus bei daugiašalius aljansus, taip pat Sąjungos prioritetų įgyvendinimą.

e)

partnerių pajėgumu ir įsipareigojimu skatinti bendrus interesus bei vertybes ir remti bendrus tikslus bei daugiašalius aljansus, taip pat Sąjungos prioritetų įgyvendinimą.

Paaiškinimas

Siūlomame 11 straipsnyje jau minima, kad visi „<… > veiksmai, kiek įmanoma, grindžiami Sąjungos, valstybių narių ir atitinkamų šalių partnerių, įskaitant nacionalines ir vietos valdžios institucijas <… > dialogu“ ir tai yra geras atspirties taškas, tačiau svarbu pridurti, kad programavimo principais taip pat turi būti aktyviai skatinama bendradarbiauti su vietos ir regionų valdžios institucijomis (ir kitais suinteresuotaisiais subjektais) rengiant, įgyvendinant ir stebint programas (taip pat atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus). Aiški nuoroda yra ypač svarbi darbui šalyse, kuriose vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimas yra ribotas arba nevyksta visai.

Be to, nepaprastai svarbu, kad programuojamos lėšos būtų prieinamos visų tipų ir dydžių vietos ir regionų valdžios institucijoms, įskaitant kaimo vietovėse ir vidutinio dydžio miestuose, nes visos jos veikia toje pačioje teritorijoje ir turi dirbti kartu siekdamos tvarios (vietos) plėtros (kaip paaiškinta ES teritoriniame požiūryje į vystymąsi vietos lygmeniu).

Atsižvelgiant į tai, naujoji Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) taip pat turėtų paskatinti finansuoti nedidelius projektus (pavyzdžiui, remiantis esamomis miestų tarpusavio ar kitomis subnacionalinių ar daugelio suinteresuotųjų subjektų partnerystėmis), o ne tik stambius projektus, ir sudaryti dar palankesnes sąlygas vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų stiprinimui, kad visų rūšių vietos ir regionų valdžios institucijos galėtų siekti tvaraus vystymosi.

10 pakeitimas

COM (2018) 460 final, II antraštinės dalies III skyriaus 22 straipsnio 7 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Sąjungos ir jos partnerių bendradarbiavimas gali būti vykdomas, be kita ko, šiomis formomis:

Sąjungos ir jos partnerių bendradarbiavimas gali būti vykdomas, be kita ko, šiomis formomis:

[…]

[…]

b)

administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, pagal porinius valstybės narės ir šalies partnerės arba regiono partnerio viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių viešojo sektoriaus įstaigų arba privatinės teisės subjektų, kuriems pavestos užduotys teikti viešąsias paslaugas, projektus, taip pat bendradarbiavimo priemonėmis, kurioms pasitelkiami valstybių narių ir jų regioninių ir vietos valdžios institucijų paskirti viešojo sektoriaus ekspertai;

b)

administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, pagal porinius valstybės narės ir šalies partnerės arba regiono partnerio viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių viešojo sektoriaus įstaigų arba privatinės teisės subjektų, kuriems pavestos užduotys teikti viešąsias paslaugas, projektus, taip pat bendradarbiavimo priemonėmis, kurioms pasitelkiami valstybių narių ir jų regioninių ir vietos valdžios institucijų paskirti viešojo sektoriaus ekspertai , pirmiausia pasinaudojant TAIEX mechanizmu ir programa SIGMA ;

Paaiškinimas

Aiški nuoroda į pasinaudojimą TAIEX ir SIGMA padėtų pagrįsti itin veiksmingų techninės pagalbos priemonių naudojimą visais administraciniais lygmenimis.

II priedas. Bendradarbiavimo pagal geografines programas sritys

11 pakeitimas

COM(2018) 460 final, II priedo A dalies 1 punkto a papunktis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Stiprinti demokratiją ir demokratinius procesus, valdymą ir priežiūrą, įskaitant skaidrius ir patikimus rinkimų procesus;

Stiprinti demokratiją ir demokratinius procesus, valdymą ir priežiūrą nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis , įskaitant skaidrius ir patikimus rinkimų procesus tais lygmenimis ;

Paaiškinimas

Europos konsensuse dėl vystymosi, dėl kurio 2017 m. sutarė ES ir jos valstybės narės, vietos ir regionų valdžios institucijos raginamos atidžiai stebėti sprendimų priėmimo procesą ir aktyviai jame dalyvauti (83 punktas).

Mes, Europos regionų komiteto nariai, dalyvavome rinkimų stebėjimo misijose vietos ir regionų lygmeniu ir taip prisidėjome prie demokratinių procesų stiprinimo ir kokybės.

12 pakeitimas

COM(2018) 460 final, II priedo A dalies 2 punkto l papunktis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

remti vietos valdžios institucijas, kad miestų lygmeniu būtų geriau teikiamos pagrindinės paslaugos ir vienodomis sąlygomis būtų užtikrinamas aprūpinimas maistu, prieinamas, deramas ir įperkamas būstas ir gyvenimo kokybė, visų pirma neoficialiose gyvenvietėse ir lūšnynuose gyvenantiems asmenims;

remti vietos ir regionų valdžios institucijas, kad lygmeniu būtų geriau teikiamos pagrindinės paslaugos ir vienodomis sąlygomis būtų užtikrinamas aprūpinimas maistu, prieinamas, deramas ir įperkamas būstas ir gyvenimo kokybė, visų pirma neoficialiose gyvenvietėse ir lūšnynuose gyvenantiems asmenims;

Paaiškinimas

Šiame straipsnyje siūloma remti vietos valdžios institucijas siekiant pagerinti būtiniausių paslaugų teikimą miestų lygmeniu. Svarbu aiškiai nurodyti, kad KVTBP yra skirta visai miestų sistemai. Miestai yra tik vienas nacionalinės vietos valdymo sistemos elementas: už vystymosi reikalavimus trečiosiose šalyse turėtų būti atsakingas nacionalinis lygmuo, o juos įgyvendinti vietoje turėtų įvairūs valdymo lygmenys, bendruomenės ir pilietinė visuomenė. Tai taip pat atitinka EK teritorinį požiūrį į vystymąsi vietos lygmeniu, kuriuo pabrėžiama, kad vietos ir regionų valdžios institucijos neretai atlieka koordinuojamąjį vaidmenį savo teritorijoje, konsultuodamosi ir bendradarbiaudamos su privačiuoju sektoriumi, pilietinės visuomenės organizacijomis, taip pat universitetais, žinių institutais ir kitais valdžios lygmenimis.

III priedas. Teminių programų intervencinių priemonių sritys

13 pakeitimas

COM(2018) 460 final, III priedas, įrašyti naują 3 dalį

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

 

Vietos ir regionų institucijų kaip vystymosi srities veikėjų vaidmenį stiprinti:

a)

suteikiant daugiau galių vietos ir regionų valdžios institucijoms, visų pirma plėtojant tarptautines Europos ir šalių partnerių vietos ir regionų valdžios institucijų partnerystes siekiant įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m., pasitelkiant specialų finansinį paketą, skirtą stiprinti jų valdymo pajėgumus ir gebėjimus įsitraukti į politinį dialogą su nacionalinėmis valdžios institucijomis, ir remti decentralizacijos procesus;

b)

skatinant visų formų decentralizuotą vystomąjį bendradarbiavimą;

c)

didinant Europos ir Pietų šalių vietos ir regionų valdžios institucijų tinklų, platformų ir aljansų pajėgumus užtikrinti tęstinį dialogą esminiais klausimais vystymosi srityje, taip pat skatinti demokratinį valdymą, visų pirma laikantis teritorinio požiūrio į vystymąsi vietos lygmeniu;

d)

valstybėse narėse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse aktyviau informuoti Europos piliečius apie vystymosi klausimus (informuotumo didinimas, dalijimasis žiniomis, dalyvavimas), visų pirma susijusius su darnaus vystymosi tikslais.

Paaiškinimas

Turi būti paaiškintos vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo įgyvendinant Europos programas pasibaigus programavimo laikotarpiui sąlygos ir tai, kaip su jomis bus konsultuojamasi dėl geografinių programų prioritetų. Pridedant naują intervencijos sritį vietos ir regionų valdžios institucijoms neturėtų kilti abejonių dėl to, ar šiai tikslinei grupei (paramos gavėjui ar šiems partneriams) bus skiriama pakankamai dėmesio siekiant pradėti praktiškai įgyvendinti politiką.

Skirtinguose „Kaimyninių šalių ir pasaulio“ pasiūlymuose aiškiai nenurodoma pridėtinė decentralizuoto bendradarbiavimo (pavyzdžiui, tarptautinės vietos ir regionų valdžios institucijų partnerystės) vertė. Europos institucijos ir valstybės narės 2017 m. naujajame Konsensuse dėl vystymosi decentralizuotą bendradarbiavimą pripažįsta kaip vystymosi priemonę. Tai iš tiesų veiksminga priemonė siekiant stiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų iš ES šalių partnerių gebėjimus rengti planus, teikti paslaugas ir gerinti decentralizacijos reformų kokybę. Tokio pobūdžio tarptautinis bendradarbiavimas vyksta jau keletą dešimtmečių ir jame dalyvauja Europos vietos ir regionų valdžios institucijos. Decentralizuoto bendradarbiavimo nereikėtų suprasti kaip ribotos teminės taikymo srities partnerystės (pavyzdžiui, vandens tiekimas, atliekų tvarkymas ir miestų planavimas), nes decentralizuotas bendradarbiavimas gali stiprinti platesnę valdymo sistemą. Geografinių programų ramstis taip pat turėtų suteikti tokios veiklos galimybių.

14 pakeitimas

COM(2018) 460 final, III priedo 4 dalis Visuotinių uždavinių intervencinių priemonių sritys

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

D.

PARTNERYSTĖ

 

1.

Vietos institucijų kaip vystymosi srities veikėjų vaidmenį stiprinti:

a)

didinant Europos ir Pietų šalių vietos valdžios institucijų tinklų, platformų ir aljansų pajėgumus užtikrinti tęstinį dialogą esminiais klausimais vystymosi srityje, taip pat skatinti demokratinį valdymą, visų pirma laikantis teritorinio požiūrio į vystymąsi vietos lygmeniu;

b)

Sąjungoje, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse aktyviau informuoti Europos piliečius apie vystymosi klausimus (informuotumo didinimas, dalijimasis žiniomis, dalyvavimas), visų pirma susijusius su darnaus vystymosi tikslais.

 

Paaiškinimas

Kadangi 13 pakeitime vietos ir regionų valdžios institucijoms pridėta nauja veiksmų sritis, šios institucijos yra išbraukiamos iš visuotinių uždavinių intervencijos srities.

Pasiūlymas dėl PNPP III

15 pakeitimas

COM(2018) 465 final, 6 straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

5.     Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, taip pat imasi būtinų veiksmų, kad užtikrintų vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą nustatant konkrečius tikslus, kurių siekiama teikiant pagalbą pagal šį reglamentą.

Paaiškinimas

Kadangi PNPP III bus siekiama konkretaus tikslo – didinti viešojo administravimo veiksmingumą ir remti struktūrines reformas bei gerą valdymą visais lygmenimis, vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų būti įtraukiamos į strateginį planavimą. Todėl ragina Komisiją sukurti ad hoc veiklos priemonių, kad būtų galima priemones TAIEX ir Twinning panaudoti valstybių narių, šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimo procese.

16 pakeitimas

COM(2018) 465 final, 9 straipsnio 1 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

I priede išvardytų paramos gavėjų ir valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, atsižvelgiant į jų poreikius ir prioritetus, preliminariai skiriama iki 3 % finansinio paketo.

I priede išvardytų paramos gavėjų ir valstybių narių tarpvalstybinio bendradarbiavimo programoms, atsižvelgiant į jų poreikius ir prioritetus , taip pat įtraukiant paramą gebėjimų stiprinimui vietos ir regionų lygmeniu , preliminariai skiriama iki 3 % finansinio paketo.

Paaiškinimas

Gebėjimų stiprinimas vietos ir regionų lygmeniu turėtų būti vienas iš prioritetų, kurie turi atsispindėti finansiniuose asignavimuose.

17 pakeitimas

COM(2018) 465 final, II priedas

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

 

f)

Vietos ir regionų valdymo skatinimas ir vietos bei regionų valdžios institucijų planavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimas.

Paaiškinimas

Šis teminis prioritetas neturėtų būti įtrauktas vien į paramos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui teikimą.

II.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

Įžanginės pastabos

1.

su susidomėjimu atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymus dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, įskaitant pasiūlymus pagal išlaidų kategoriją „Kaimyninės šalys ir pasaulis“, visų pirma dėl naujosios KVTBP ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) pratęsimo pagal PNPP III;

2.

palankiai vertina tai, kad Europos Sąjungos išorės veiksmams siūlomas biudžetas turės būti padidintas (iki 123 mlrd. EUR, palyginti su 94,5 mlrd. EUR 2014–2020 m. laikotarpiu), o tai sudaro maždaug 10 % visos DFP (kaip siūloma); mano, kad tai iš tiesų būtina turint omenyje visuotinius uždavinius, ir pabrėžia būtinybę dabartinėse derybose dėl daugiametės finansinės programos šį siūlomą padidinimą vertinti kaip mažiausią būtiną;

3.

palankiai vertina Komisijos siekį užtikrinti didesnį ES išorės veiksmų nuoseklumą, suderinamumą ir lankstumą atsižvelgiant į visuotinius uždavinius, kaip antai klimato kaita ir didelio masto urbanizacija bei socialinė ir ekonominė sumaištis, kuriems spręsti būtini sudėtingi daugialypiai sprendimai ar metodai;

4.

palankiai vertina tai, kad numatyta padidinti veiksmingumą įvairių išorės veiksmų priemones sujungiant į siūlomą KVTBP siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus ir didinti atsparumą, kaip numatyta RK 2017/03666 nuomonėje, tačiau pažymi, kad viskas priklausys nuo to, ar bus įgyvendinti dabartiniai pasiūlymai: visada turėtų būti stengiamasi, kad nedidėtų atotrūkis tarp politikos ir įgyvendinimo (t. y. kad nebūtų keičiamos nuostatos siekiant didesnio jų lankstumo);

5.

atkreipia dėmesį į tai, kad vietos ir regionų valdžios institucijos yra įtrauktos į siūlomos KVTBP visuotinių uždavinių ramstį, taip pat yra geografinio ramsčio „regionėje“ dalyje; norėtų gauti patikinimą iš kitų ES institucijų, kad vietos ir regionų valdžios institucijoms iš tiesų bus lengva naudotis šiomis programomis ir biudžetais;

6.

pritaria, kad investicijų į darbo vietų kūrimą didinimas ir privačiojo sektoriaus vaidmens stiprinimas yra itin svarbūs vystymuisi, todėl palankiai vertina komunikatą „Naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansas. Investicijų ir darbo vietų partnerystės pakylėjimas į naują lygmenį“, kuriuo siekiama paremti 10 mln. darbo vietų sukūrimą Afrikoje;

7.

pabrėžia, kad trečiųjų šalių vietos ir regionų valdymo lygmenų dalyvavimas ir konkretaus finansavimo skyrimas jiems padės skatinti vystymąsi vietos lygmeniu, tokiu būdu padedant ES siekti savo tikslų;

8.

palankiai vertina tai, kad kaip tinkama ir tikslinga priemonė pratęsta Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (arba PNPP III), ir palankiai vertina tai, kad PNPP III turi konkrečius tikslus – didinti viešojo administravimo veiksmingumą, remti struktūrines reformas ir gerą valdymą visais lygmenimis, taip pat remti teritorinį ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

Problemos ir galimybės

9.

mano, kad keleto išorės veiksmų priemonių integravimas į vieną KVTBP tiek kelia iššūkių, tiek suteikia galimybių, ir pabrėžia, kad KVTBP turėtų ir toliau padėti įgyvendinti ilgalaikės plėtros tikslus, kurių buvo siekiama pasitelkus Europos plėtros fondą (EPF);

10.

reiškia susirūpinimą dėl to, kad išorės veiksmus vis dažniau skirstant pagal geografinius kriterijus, vietos ir regionų valdžios institucijoms gali būti sudėtingesnės ar ne tokios akivaizdžios galimybės, priklausomai nuo konkrečios šalies strategijų, kurios šiuo metu nežinomos, gauti finansavimą; baiminasi, kad vis dažniau taikant valstybių inicijuojamas strategijas ir programavimą, grindžiamus svarbiausiais prioritetais ir strateginėmis investicijomis į infrastruktūrą, visais programavimo etapais bus skiriama daugiau dėmesio paramos gavėjams nacionaliniu lygmeniu ir galbūt mažiau dėmesio daugelio suinteresuotųjų subjektų sprendimų priėmimui ir dalyvavimui;

11.

pabrėžia vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo svarbą rengiant strategijas ir programavimą bei įgyvendinant programavimą, taip pat vietos lygmeniu atliekant įgyvendinimo stebėseną ir kuriant vertinimo sistemą. Taip būtų užtikrinta, kad pagalba yra tikslingai pritaikyta prie kandidatų poreikių, be kita ko, ir vietos ir regionų lygmeniu. Veiklos rezultatais grindžiamas finansavimas turėtų būti skirstomas atsižvelgiant į pažangą decentralizavimo reformų bei vietos demokratijos ir (arba) gero valdymo visais lygmenimis srityse;

12.

apgailestauja, kad kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu siūloma nutraukti biudžeto eilutę, pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę skirtą vietos valdžios institucijoms, ir prašo pateikti daugiau informacijos, pagrindžiančios šį numatyto biudžeto panaikinimą, nepaisant daugelio geros patirties pavyzdžių vietos valdžios institucijų dotacijų ir (arba) programų srityje; prašo grąžinti šį numatytą biudžetą;

13.

pabrėžia, kad, nors pagal dabartinę vystomojo bendradarbiavimo priemonę vietos valdžios institucijoms skirta biudžeto eilutė buvo panaudota ne visa, pernelyg paviršutiniškai buvo padaryta išvada, kad taip nutiko dėl nepakankamų vietos ir regionų valdžios institucijų pajėgumų. Svarbesnės galėjo būti kitos priežastys, kaip antai griežti bendro finansavimo reikalavimai ir sudėtinga paraiškų teikimo procedūra; ragina ES institucijas suteikti galimybių pagerinti padėtį naudojantis šia biudžeto eilute, o ne pasirinkti tiesioginį finansavimo panaikinimą;

14.

siūlo ateinančiais mėnesiais su kitomis ES institucijomis pasidalyti įvairios (geros ir blogos) Regionų komiteto narių patirties naudojantis dabartine biudžeto eilute pavyzdžiais;

15.

yra pasirengęs sudaryti palankesnes sąlygas dialogui ir bendradarbiavimui su plėtros ir kaimynystės politikos šalių vietos ir regionų valdžios institucijomis per esamus organus ir platformas (ARLEM, CORLEAP, jungtinius konsultacinius komitetus ir darbo grupes, taip pat pasitelkiant Europos Komisijos strateginę partnerystę su vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis, įskaitant CEMR platformą) ir taip padėti siekti KVTBP ir PNPP reglamentuose nustatytų tikslų; pabrėžia, kad Europos ir ES nepriklausančių šalių vietos ir regionų valdžios institucijų tarpusavio veiksmai ir programos, pavyzdžiui, Nikosijos iniciatyva Libijos savivaldybių gebėjimams stiprinti, rodo, kokiu mastu vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimas gali padėti skatinti stabilumą ir gerovę mūsų kaimyninėse šalyse;

16.

ragina ES institucijas, nepriklausomai nuo rezultatų, toliau leisti naudotis fondais visų tipų ir dydžių vietos ir regionų valdžios institucijoms, įskaitant kaimo vietovėse ir vidutinio dydžio miestuose, kurie yra tvaraus ir integracinio augimo bei inovacijų centrai, tokiu būdu laikantis ES teritorinio požiūrio į vystymąsi vietos lygmeniu;

17.

primygtinai prašo, kad naująja KVTBP taip pat būtų skatinami ir finansuojami nedideli projektai (pavyzdžiui, remiantis esamomis miestų tarpusavio ar kitomis subnacionalinių ar daugelio suinteresuotųjų subjektų partnerystėmis) ir būtų sudarytos dar palankesnės sąlygos vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų stiprinimui, kad jos galėtų dar geriau vykdyti koordinavimo vaidmenį teritorinės plėtros ir miesto bei kaimo ryšių stiprinimo srityse;

18.

ragina ES teisės aktų leidėjus pritaikyti siūlomas priemones (pavyzdžiui, KVTBP ir PNPP III) siekiant dar labiau padidinti strateginę paramą vietos ir regionų valdžios institucijoms ir demokratijai subnacionaliniu lygmeniu. Didesnė parama vietos demokratijai padidintų ES veiksmų matomumą, reformų procesą priartindama prie piliečių, ir dar labiau sustiprintų atsakomybę už reformų procesą šalyse partnerėse;

19.

pažymi, kad kita priežastis nuosekliai remti vietos ir regionų valdžios institucijas ir joms suteikti daugiau galių yra ta, kad 65 % darnaus vystymosi tikslų neįmanoma pasiekti be aktyvaus vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo;

20.

pabrėžia, kad dėl šios priežasties visų formų decentralizuotas vystomasis bendradarbiavimas yra svarbi priemonė, kaip pripažįsta Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės ES konsensuse dėl vystymosi; ragina taikant KVTBP labiau atsižvelgti į šį vaidmenį ir priemonę;

21.

primygtinai prašo konkrečių ES ir kaimyninių šalių bendradarbiavimo politikos tikslų siekti ir juos įgyvendinti nepaisant to, kad anksčiau buvusios atskiros priemonės dabar yra sujungiamos. Visų pirma, ES parama partnerystės šalių vietos ir regionų valdžios institucijoms ir bendradarbiavimas su jomis neturi nukentėti finansiniu ar organizaciniu požiūriu dėl įvairioms geografinėms ir teminėms programoms lanksčiau skirstomų finansinių ir kitų išteklių;

22.

apgailestauja dėl to, kad TAIEX, porinių projektų (Twinning) ir Sigma veikla pirmiausia buvo naudojamos pagalbą gaunančių šalių centrinėms administracijoms, nors visuose acquis skyriuose nurodomas (ne)tiesioginis ryšys su vietos ir regionų valdžios institucijomis (jų kompetencijomis), kurios dėl tiesioginio ryšio su visuomene gali veiksmingai informuoti apie stojimo į ES privalumus ir naudą bei saugiklius, kuriuos ES teikia visiems savo žmonėms, ypač PNPP III paramos gavėjams; palankiai vertina aiškią nuorodą KVTBP reglamente dėl porinių projektų naudojimo tiek centriniu, tiek vietos ir regionų lygmeniu, tačiau tikisi, kad tais pačiais lygmenimis bus naudojamos ir kitos priemonės, kaip antai TAIEX ir SIGMA;

Pasiūlymai ir rekomendacijos

23.

ragina Komisiją užtikrinti, kad visais atvejais būtų tinkamai konsultuojamasi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vietos ir regionų valdžios institucijas, ir sudaromos galimybės jiems laiku susipažinti su susijusia informacija, kad jie galėtų prasmingai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant programas, taip pat susijusiuose stebėsenos procesuose;

24.

labai rekomenduoja vietos ir regionų valdžios institucijoms skirti konkrečią atskirą programą su vystomajam bendradarbiavimui numatytu biudžetu, taip pat į šias institucijas atsižvelgti kaip į paramos gavėjas viso programavimo laikotarpiu;

25.

ragina ES institucijas užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų nustatyti vietos darnaus vystymosi tikslus, ir aiškiai nurodyti šią Darbotvarkę reglamentuose, kuriais nustatomos priemonės. Be to, būtų naudinga, jei šios darbotvarkės svarba taip pat atsispindėtų būsimo biudžeto specifikacijose;

26.

ragina Komisiją sukurti ad hoc veiklos priemonių, kad būtų galima TAIEX ir Twinning mechanizmus panaudoti valstybių narių ir šalių partnerių vietos ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimui;

27.

palankiai vertina Europos Komisijos iniciatyvą įvertinti ES paramą vietos valdžios institucijoms plėtros regione ir kaimyniniuose regionuose 2010–2018 m. laikotarpiu ir rekomenduoja, kad patirtis, įgyta įgyvendinant regionines programas ir (arba) projektus, kuriais remiamos vietos valdžios institucijos, pavyzdžiui, Vietos administravimo priemonė, „Merai siekia ekonomikos augimo“ ir Rytų merų paktas, būtų panaudota siekiant parūpinti panašią paramą vietos ir regionų valdžios institucijoms kituose regionuose;

28.

palankiai vertina tai, kad „vietos ir regionų valdymo skatinimas ir vietos bei regionų valdžios institucijų planavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimas“ yra numatyti kaip teminis paramos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui prioritetas (III priedas), ir prašo tą patį teminį prioritetą įtraukti į PNPP III reglamento II priedą.

2018 m. gruodžio 6 d., Briuselis

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ