7.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/272


Europos regionų komiteto nuomonė „2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa“

(2019/C 86/14)

Pranešėjas:

Markku MARKKULA (FI/EPP), Espo miesto tarybos narys

Pamatinis dokumentas:

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

COM(2018) 434 final

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimo santrauka“, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Skaitmeninės Europos programos sudarymo

SWD(2018) 306 final

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Poveikio vertinimas“, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

SWD(2018) 305 final

I.   SIŪLOMI PAKEITIMAI

1 pakeitimas

2 straipsnio e punktas

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

e)

skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas, paskirtas arba atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija.

e)

skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas arba teisinių subjektų konsorciumas , paskirtas arba atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija;

Paaiškinimas

Kuriant skaitmeninių inovacijų centrų tinklą svarbu, kad jis pakankamai apimtų visus regionus. Siekiama, kad kiekvienas regionas turėtų po skaitmeninių inovacijų centrą. Numatant galimybę, kad skaitmeninių inovacijų centrą administruotų konsorciumas, būtų sustiprintas tinklo pagrindas, nes dalyvautų keletas suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, universitetų, mokslinių tyrimų centrų, inovacijų centrų ir kt.

Vertinimo procedūra turėtų užtikrinti, kad tinklas būtų gerai subalansuotas tiek regioniniu, tiek teminiu požiūriu ir kartu galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas. Subjektų kandidatų atranka turėtų būti atliekama atsižvelgiant į visą tinklą, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą skaitmeninių inovacijų centrų sąveiką. Tai dar viena gera priežastis sudaryti sąlygas, kad strateginių inovacijų centrą valdytų teisinių subjektų konsorciumas.

Teisinio subjekto reikalavimu nustatoma nereikalingų apribojimų, todėl reikėtų užtikrinti didesnį praktinių aspektų lankstumą. Siekiant akcentuoti paprastą struktūrą, koordinavimą būtų galima pavesti kuriam nors konsorciumui arba teisinių subjektų tinklui priklausančiam teisiniam subjektui.

2 pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Bendrasis programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:

Bendrasis programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos lygiu ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:

a)

sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo,

a)

sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo,

b)

užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje.

b)

užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje,

 

c)

paspartinama skaitmeninė transformacija aktyviau bendradarbiaujant vietos lygiu ir puoselėjant Europos partnerystes .

Paaiškinimas

Remiantis subsidiarumo principu SEP turi apimti daugiapakopį valdymą. SEP rezultatų galima pasiekti ją veiksmingai įgyvendinant miestų ir regionų lygiu ir glaudžiai bendradarbiaujant universitetams, kitoms švietimo įstaigoms, mokslinių tyrimų įstaigomis ir vietos pramone. Daugiapakopis valdymas yra svarbus siekiant įveikti Europos atotrūkį inovacijų srityje. Pavyzdžiui, padedant SEP visos Europos didelio našumo kompiuterių ekosistemos gali būti didinamos, kad apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus.

3 pakeitimas

5 straipsnio d ir e punktai (nauji)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Dirbtinis intelektas

Dirbtinis intelektas

Sąjungos finansine intervencija pagal 2 konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 2 konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ siekiama šių veiklos tikslų:

d)

gerinti duomenų kokybę ir kiekį remiant ir spartinant skaitmeninę transformaciją sukuriant skaitmeninių platformų ekonomiką;

e)

didinti technologijų naudojimą, kurti novatoriškus verslo modelius, didinti naudotojų informuotumą ir sutrumpinti laikotarpį nuo inovacijos sukūrimo iki patekimo į rinką;

Paaiškinimas

Transformacija į platformų ekonomiką yra skaitmeninimo rezultatas. Turime sukurti palankias sąlygas spręsti šį klausimą ir kitus svarbiausius visuomenės uždavinius. Reikia atsižvelgti į kintantį miestų, piliečių ir verslo pasaulio vaidmenį.

Šiuo požiūriu itin svarbi duomenų kokybė ir kiekis. Pirmiausia turime nustatyti tinkamus rodiklius, kaip matuoti duomenų kokybę. Antra, duomenų kokybei įvertinti, duomenų riktams, kurie neturi būti naudojami atliekant analizę, nustatyti ir informacijai ištaisyti galima sukurti algoritmų, kad algoritmai duotų patikimesnių rezultatų. Trečia, duomenų kokybę galima pagerinti priemonėmis, skirtomis pagerinti duomenų, kurie būtų naudojami dirbtiniu intelektu pagrįstų paslaugų srityje nacionaliniu ir subnacionaliniu valdžios lygmeniu, srautų išsamumą, palyginamumą ir savalaikiškumą.

Šios priemonės nėra aiškiai paminėtos SEP, nors tekste užsimenama apie duomenų vientisumą ir konfidencialumą ir minimas bendras programinės įrangos ir algoritmų bibliotekų vaidmuo.

Be to, duomenų kokybę ir vientisumą turi papildyti priemonės, padedančios išsaugoti pavienio asmens teisių į savo duomenis vientisumą ir užtikrinti kokybę, susijusią su gebėjimu išlaikyti deramą informacijos ir asmens duomenų saugumą.

4 pakeitimas

7 straipsnis

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse atsižvelgiant į lyčių aspektą , taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

a)

remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

a)

remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)

remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)

remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

c)

remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų mokymąsi darbo vietoje ir stažuotes.

c)

remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų mokymąsi darbo vietoje ir stažuotes.

Paaiškinimas

Svarbu užtikrinti, kad rytojaus skaitmeninių įgūdžių ugdymo sistemoje būtų atsižvelgiama ir į lyčių aspektą, užtikrinant įtraukią skaitmeninę visuomenę ateityje.

5 pakeitimas

8 straipsnio 1 dalies a, g ir j punktai (nauji)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas

Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas

Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą. „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų:

a)

užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

a)

užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, miestų planavimo, transporto, energetikos, gamtos išteklių, miškininkystės, maisto, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir informacijos bei kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

g)

užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti;

g)

užtikrinti nuolatinį regionų, nacionalinio ir Europos lygmens pajėgumą stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat kartu kurti naujus skaitmeninius sprendimus, dalytis geriausia praktika ir stiprinti lyginamojo mokymosi kultūrą;

 

i)

įtraukti Skaitmeninės Europos programos diegimo veiklą į regionines pažangiosios specializacijos strategijas, programą „Europos horizontas“ ir kitas svarbias Europos iniciatyvas ir partnerystes.

Paaiškinimas

Į a punkto sąrašą reikia įtraukti miestų planavimą, miškininkystę ir maistą, nes jie yra visai svarbūs visuomenės raidai. Pažangūs ir tvarūs skaitmeniniai sprendimai tvaraus miestų plėtros valdymo, gamtos išteklių, maisto gamybos ir miškininkystės srityse atlieka strateginį vaidmenį sprendžiant įvairias aplinkos problemas, susijusias su klimato kaita.

Kaip RK nurodė nustatydamas dabartinės savo kadencijos 2015–2020 m. prioritetus, norint įgyvendinti visiškai veikiančią skaitmeninę bendrąją rinką, reikalingas požiūris „iš apačios į viršų“, verslumas ir tikslinės investicijos.

6 pakeitimas

13 straipsnio 3 dalis (nauja)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Sąveika su kitomis Sąjungos programomis

Sąveika su kitomis Sąjungos programomis

 

3.     Programa bus remiamas regionų ir Europos bendradarbiavimas ir partnerystės siekiant didinti inovatyvių skaitmeninių sprendimų mastą ir užtikrinti sąveiką su regioninėmis strategijomis.

Paaiškinimas

RK nurodo, kad poveikio vertinime daug kartų minimos ES politikos sritys ir programos, pavyzdžiui, ERPF, ESF+, EITP ir kt., kurios yra itin svarbios siekiant įgyvendinti SEP tikslus. Įgyvendinant ES politiką itin pabrėžiamas sąveikus ES priemonių ir vietos (regionų) finansavimo mechanizmų naudojimas. Tačiau šioje SEP nenumatyta aiškių procedūrų ir mechanizmų, kaip visais valdžios lygmenimis užtikrinti šių priemonių sąveiką. Neužsimenama apie partnerystę ar daugiapakopį valdymą. Todėl šiame straipsnyje reikia paminėti svarbų regionų atliekamą vaidmenį. ES Komisija, apibrėždama savo politiką, pabrėžia itin svarbų regioninių pažangiosios specializacijos strategijų, kaip savaime suprantamos, regioninį bendradarbiavimą ir Europos partnerystes skatinančios priemonės vaidmenį. Tai turėtų remti SEP.

7 pakeitimas

16 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

1.   Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis skaitmeninių inovacijų centrų tinklas.

1.   Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas. Šio tinklo centrai atlieka svarbų regioninį vaidmenį didinant Europos bendradarbiavimą.

2.   1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

2.   1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

a)

turi tinkamas su skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas;

a)

turi tinkamas su skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas, įskaitant gebėjimus ir kompetencijas MTTP, infrastruktūros, duomenų apsaugos, saugumo ir inovacijų požiūriu ;

b)

turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus ir infrastruktūrą;

b)

turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus ir infrastruktūrą;

c)

turi veiklos ir teisinės priemones, kad galėtų taikyti Sąjungos lygmeniu nustatytas administracinio, sutarčių ir finansų valdymo taisykles;

c)

turi veiklos ir teisinės priemones, kad galėtų taikyti Sąjungos lygmeniu nustatytas administracinio, sutarčių ir finansų valdymo taisykles;

d)

turi tinkamas finansines garantijas, kurias, pageidautina, suteikė valdžios institucija ir kurios atitinka Sąjungos lėšų, kurias jis turės valdyti, dydį.

d)

turi tinkamas finansines garantijas, kurias, pageidautina, suteikė valdžios institucija ir kurios atitinka Sąjungos lėšų, kurias jis turės valdyti, dydį;

 

e)

dera su regionų strategijomis.

3.   Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:

3.   Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:

a)

pradiniam tinklui finansuoti galimas skirti biudžetas;

a)

pradiniam tinklui finansuoti galimas skirti biudžetas;

b)

poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai.

b)

poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai visoje Europoje ir valstybėse narėse .

4.   Taikant atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.

4.   Taikant atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visuose Europos regionuose , atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria retai apgyvendinti ir atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.

Paaiškinimas

Kalbant apie skaitmeninės transformacijos spartinimą, skaitmeninių inovacijų centrai ne tik kuria, bet ir padeda įgyvendinti ir diegti inovatyvias technologijas viešojo administravimo srityje ir privataus sektoriaus įmonėse, jie taip pat remia besikeičiantį miestų ir regionų vaidmenį. Skaitmeninių inovacijų centrai gali ne tik suteikti prieigą prie šių sprendimų, bet ir padėti stiprinti skirtingų subjektų grupių tinkamus gebėjimus įgyvendinti inovatyvių technologijų sprendimus savo skaitmeninėse platformose ir remti konkrečios skaitmeninių paslaugų infrastruktūros kūrimą pasinaudojant duomenų analizės paslaugomis. Dėl šių priežasčių reikėtų atkreipti dėmesį į ryškų šių centrų europinį pobūdį ir šiuos tinklus reikėtų pavadinti Europos skaitmeniniais tinklais.

Norint pasirinkti geriausius kandidatus, esminiai kriterijai yra gebėjimai ir kompetencijos patvirtinti technologijas ir naujausių MTTP žinių naudojimas.

Poveikio vertinime aiškiai nurodyta, kad skaitmeninių inovacijų centrai turi turėti stiprų regioninį aspektą (visų pirma MVĮ). Tačiau tai pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto neatsispindi. Skaitmeninių inovacijų centrų sėkmė turėtų būti pagrįsta veiksmingu regionų bendradarbiavimu, kurio pagrindas – regioninės strategijos, pavyzdžiui, RIS3.

Kuriant skaitmeninių inovacijų centrų tinklą svarbu, kad jis pakankamai apimtų visus regionus. Siekiama, kad kiekvienas regionas turėtų po skaitmeninių inovacijų centrą.

Vertinimo procedūra turėtų užtikrinti, kad tinklas būtų gerai subalansuotas tiek regioniniu, tiek teminiu požiūriu ir kartu galėtų teikti aukštos kokybės paslaugas. Subjektų kandidatų atranka turėtų būti atliekama atsižvelgiant į visą tinklą, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą skaitmeninių inovacijų centrų sąveiką.

8 pakeitimas

20 straipsnio 1 dalies d ir e punktai (nauji)

Europos Komisijos siūlomas tekstas

RK pakeitimas

Skyrimo kriterijai

Skyrimo kriterijai

Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į bent šiuos elementus:

Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į bent šiuos elementus:

a)

veiksmo brandumo lygį rengiant projektą;

a)

veiksmo brandumo lygį rengiant projektą;

b)

siūlomo įgyvendinimo plano patikimumą;

b)

siūlomo įgyvendinimo plano patikimumą;

c)

Sąjungos paramos skatinamąjį poveikį viešosioms ir privačiosioms investicijoms, kai taikytina;

c)

Sąjungos paramos skatinamąjį poveikį viešosioms ir privačiosioms investicijoms, kai taikytina;

d)

poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, rinkos finansavimo trūkumą;

d)

sąveikų įvairių finansinių priemonių naudojimą ir poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, rinkos finansavimo trūkumą;

e)

jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai ir prieinamumą;

e)

jei taikytina, projektų integraciją į regionines strategijas ;

f)

jei taikytina, transeuropinį aspektą;

f)

jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai ir prieinamumą;

g)

jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus;

g)

jei taikytina, transeuropinį aspektą;

h)

jei taikytina, ilgalaikio tvarumo plano buvimą.

h)

jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus;

 

i)

jei taikytina, ilgalaikio tvarumo plano buvimą.

Paaiškinimas

RK pabrėžia, kad 70 % ES teisėkūros aktų įgyvendinama vietos ir regionų lygiu, ir atkreipia dėmesį į skirtingų ES programų, finansinių priemonių ir regioninių strategijų sąveiką. Regioninės pažangiosios specializacijos strategijos pasitvirtino kaip naudinga ir svarbi priemonė ekonomikos transformacijai ir dalijimuisi geriausia patirtimi pasitelkiant Europos partnerystes.

II.   POLITINĖS REKOMENDACIJOS

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

1.

palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl naujos Skaitmeninės Europos programos (SEP). Tai pirmas kartas, kai Komisija siūlo dokumentų rinkinį, į visas pagrindines ES programas ir į visos Europos visuomenės raidą integruojantį skaitmeninimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Siekiant paspartinti skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimą, visose priemonėse reikėtų atsižvelgti į svarbų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį įgyvendinant SEP;

2.

nurodo, kad siekiant iš SEP gauti kuo daugiau naudos, itin svarbus žmonių, įmonių ir įgūdžių vaidmuo. Kalbant apie SEP įgyvendinimą, RK pabrėžia, kad ES skaitmeninės bendrosios rinkos užbaigimui taip pat reikalinga aiški ir stabili teisinė aplinka ir palankios sąlygos skatinti inovacijas, spręsti rinkos susiskaldymo problemą ir sudaryti sąlygas dalyviams išnaudoti naują rinkos dinamiką;

3.

pabrėžia esminį SEP vaidmenį – ji taps patikima investicijų ir vystomąja programa, kad būtų galima pasinaudoti reikiamomis ir sukuriamomis galimybėmis pasiekti visapusiškai veikiančią skaitmeninę bendrąją rinką. Pagrindinis klausimas yra kaip SEP padaryti tokia patrauklia, kad miestai ir regionai, su savo pramone, universitetais ir piliečiais, paspartintų visos Europos skaitmeninę ir ekonominę transformaciją, iš esmės padidindami viešąsias ir privačias investicijas į žmogiškąjį ir fizinį kapitalą;

4.

pažymi, kad būtina šalinti reguliavimo kliūtis, sumažinti biurokratiją ir modernizuoti ES reglamentavimą, nes tai yra pagrindiniai veiksniai užtikrinant labai konkurencingą Europos pramonę, taip pat pabrėžia poreikį gerinti viešojo ir privataus sektorių pasirengimą diegti skaitmenines inovacijas;

5.

palankiai vertina SEP investicijas į pažangią didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, 5G tinklus, kurie yra būtini siekiant sudaryti sąlygas skaitmeninių paslaugų ir technologijų diegimui visoje Europoje. Plačiajuostis ryšys atlieka pagalbinį vaidmenį kuriant inovatyvias ir konkurencingas skaitmenines paslaugas, todėl RK ragina sparčiai standartizuoti 5G siekiant užtikrinti telekomunikacijos tinklų sąveikumą;

6.

pabrėžia esminį miestų ir regionų vaidmenį teikiant skaitmenines paslaugas piliečiams, taip pat kuriant ir valdant skaitmeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, duomenų generavimą. Skaitmeninės paslaugos suteikia galimybių visuomenės inovacijoms, verslumui, darbo vietų kūrimui ir įmonių steigimui;

7.

prašo, kad SEP atspindėtų ir užtikrintų viešojo administravimo ir paslaugų skaitmeninimą, kad miestai galėtų tenkinti visuomenės poreikius. Šiuo tikslu būtina visoje ES užtikrinti sąveikumą ir prieigą prie duomenų, technologijų ir praktinės patirties;

8.

pabrėžia duomenų kokybės ir kiekio svarbą, kurie yra būtini norint pasiekti SEP tikslus. Ankstesnėse RK nuomonėse buvo pabrėžiamas miestų ir regionų vaidmuo užtikrinant duomenų derinimą, rinkimą, kokybę, prieigą prie jų ir naudojimąsi jais, taip pat saugią ir sąveikią tarpvalstybinių duomenų srautų skaitmeninę infrastruktūrą skaitmeninėje ekonomikoje;

9.

pabrėžia dirbtinio intelekto, kaip daug žadančios technologijos, kuri bus taikoma siekiant darnaus augimo ir atremiant socialinius iššūkius, svarbą. Todėl turi būti stiprinamas dirbtinis intelektas, užtikrinant duomenų kokybę ir apsaugant asmens privatumą, kartu vis dar leidžiant anoniminę duomenų gavybą, mašininį mokymąsi ir modelių atpažinimo pagrindą;

10.

pripažįsta, kad dirbtinio intelekto bibliotekos su duomenimis prisideda prie išmanių viešųjų paslaugų kūrimo. Tačiau prastos kokybės duomenys gali daryti įtaką numatomam paslaugų poveikiui ir veiksmingumui taip sumažinant galimą dirbtinio intelekto naudą. Aukštos kokybės duomenys yra būtini siekiant sudaryti galimybes viešojo administravimo institucijoms kurti savo politiką, ją įgyvendinti ir stebėti jos poveikį remiantis empiriniais įrodymais ir naudojantis duomenų analizės gebėjimais. Tai padidintų skaidrumą ir atskaitomybę už viešuosius veiksmus ir padėtų padidinti politikos veiksmingumą. Duomenys darys didžiulę įtaką kuriant žinių kultūrą, kurioje įrodymai tampa pažangesnio ir labiau į piliečius orientuoto administravimo ir politikos formavimo proceso pagrindu;

11.

ragina į SEP tinkamai įtraukti keletą įgyvendinamų duomenų ekonomikos ir duomenimis pagrįstos visuomenės priemonių. Šie klausimai nagrinėjami įvairiuose dokumentų rinkiniuose, susijusiuose su skaitmenine vidaus rinka: dėl Europos duomenų ekonomikos kūrimo (COM(2017/9)), dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų (2017/0228), ir šių metų 3-iajame duomenų dokumentų rinkinyje. Pastarasis apima komunikatą „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“, kuriame nagrinėjamas prieigos prie privačiojo sektoriaus duomenų viešojo intereso reikmėms klausimas (pateikiamas pagrindinių verslo dalijimosi duomenimis su valdžios sektoriumi arba „B2G“ principų sąrašas), ir rekomendacinį dokumentą dėl dalijimosi privačiojo sektoriaus duomenimis. Komisija taip pat priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (VSI direktyva) naujos redakcijos;

12.

atkreipia dėmesį į Komisijos suinteresuotųjų subjektų dialogo dėl komunikato dėl Europos duomenų ekonomikos kūrimo išvadas, visų pirma į tai, kad plačiai pritariama nereglamentavimo priemonėms, skirtoms kaip įmanoma padidinti ir organizuoti prieigą prie duomenų ir pakartotinai jais naudotis verslas verslui (B2B) sąlygomis. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros skaitmeninės pertvarkos srityje viešųjų konsultacijų metu buvo nagrinėjamos reikalingos politikos priemonės, skirtos propaguoti skaitmenines inovacijas siekiant pagerinti sveikatos priežiūros kokybę Europoje (šiam poreikiui RK skyrė ypatingą dėmesį);

13.

kaip priemone įgyvendinti SEP, ragina naudotis bendrosiomis įmonėmis, Europos inovacijos ir technologijos institutu, žinių ir inovacijos bendrijomis ir kitomis ES iniciatyvomis, taip pat Europos partnerystėmis tarp regionų. Pažangūs ir darnūs skaitmeniniai sprendimai atlieka svarbų vaidmenį siekiant vietos ir regionų lygmens tikslų darnaus vystymosi srityje ir atremiant svarbiausius visuomenės iššūkius, pavyzdžiui, klimato kaitą. Šiems sprendimams reikia aukštos kokybės našios kompiuterinės sistemos (HPC), dirbtiniu intelektu pagrįstų priemonių ir kibernetinio saugumo. Miestus ir regionus reikėtų skatinti tapti dalyvavimo SEP pirmtakais, visų pirma naujų taikomųjų programų bandymo vieta. Pavyzdžiui, skaitmeninimas tampa vis svarbesnis miestų planavimui, visų pirma regioninės informacijos modeliavimo srityje;

14.

nurodo, kad visapusiška investicijų į skaitmenines technologijas ir platformas nauda turėtų būti padidinta iki Europos lygmens. Investicijos į talentingus specialistus yra būtina sąlyga, nors vien jos nepakanka. Piliečiai turi būti tinkamai parengti ir turėti reikiamų skaitmeninių įgūdžių. Reikia imtis specialių priemonių specialistams perkvalifikuoti, kad jie savo konkrečias kompetencijas galėtų pritaikyti naujoms skaitmenizuotoms užduotims atlikti. Pažangių skaitmeninių įgūdžių suteikimas Europos švietimo sistemose besimokančiam jaunimui yra privaloma investicija siekiant užtikrinti būsimos Europos darbo jėgos kokybę. Akivaizdu, kad švietimo srityje auga gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos svarba. SEP turi būti įgyvendinama pasinaudojant sąveika su Skaitmeninio švietimo veiksmų planu;

15.

pabrėžia, transformacijos į skaitmeninių platformų ekonomiką svarbą užtikrinant, kad teikiamos viešosios ir privačios paslaugos būtų orientuotos į naudotoją, skaitmeninės, suprojektuotos taip, kad būtų sąveikios, ir atitiktų vienkartinio duomenų pateikimo nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms principą;

16.

pripažįsta, kad SEP teisiniame tekste nėra aiškiai paminėtos valdžios skaitmeninės platformos. Tačiau šių platformų koncepcija yra susijusi su 5 programos tikslu dėl Vyriausybių ir privačiojo sektoriaus skaitmeninių technologijų sąveikumo ir įgyvendinimo. Apie tai plačiau užsimenama ir 2 priede kalbant apie veiklą, susijusią su viešojo administravimo paslaugų sąveikumu, vienkartinio informacijos pateikimo principu ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūra;

17.

ragina kurti skaitmenines platformas sukuriant bendruosius pakartotinio naudojimo sprendimus skaitmeninio tapatybės patvirtinimo, patikimumo užtikrinimo paslaugų ir saugių paslaugų srityje. Jie yra derinami su pažangiais pakartotinio naudojimo sprendimais, kurie kuriami taikant duomenimis grindžiamus metodus ir naudojant dirbtinį intelektą. Tai padės užtikrinti, kad įvairių politikos ir valdžios lygmenų sričių viešosios paslaugos būtų tarpusavyje susijusios. Tai taip pat prisideda prie valdžios paslaugų pažangumo, pritaikymo prie naudotojų konkrečių poreikių ir prie to, kad jos būtų prieinamos internetinėse arba mobiliojo ryšio platformose;

18.

rekomenduoja naudojimąsi tarpvalstybinėmis skaitmeninėmis technologijomis derinti su teisinių ir kitokių kliūčių tokiam bendradarbiavimui šalinimu; šiuo klausimu RK nurodo 8 straipsnį „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“;

19.

pabrėžia, kad svarbu kurti skaitmeninių inovacijų centrų tinklą, kuris apimtų visus regionus. Nors poveikio vertinime aiškiai nurodyta, kad skaitmeninių inovacijų centrams būdingas stiprus regioninis aspektas (visų pirma MVĮ), pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tai neatsispindi. Skaitmeninių inovacijų centrų atranka turėtų būti atviras ir skaidrus procesas, kuris apimtų ne tik vieną skaitmeninių inovacijų centrą, bet, jei reikia, ir visą jų tinklą kiekvienoje valstybėje narėje. Skaitmeninių inovacijų centrai turėtų būti pasirinkti nacionaliniu lygiu, tačiau išlaikant regioninę ir teminę pusiausvyrą. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turi turėti glaudžių sąsajų su kitais tinklais, pavyzdžiui, „EIT Digital“ ir Europos įmonių tinklu;

20.

nurodo dirbtinio intelekto ir sąsajų su išplėstinės realybės (XR), VR, AR, 3D technologijomis ir robotika svarbą, nes tai bus naujas pasaulinio verslo, platformų ekonomikos ir mokymosi platformų pagrindas. Tai padeda užtikrinti vienodą prieigą prie įvairaus švietėjiško ir kultūrinio turinio ir kurti inovatyvias žinių perdavimo platformas, skirtas perkvalifikuoti darbuotojus. Be to, tai prisidės prie darnaus vystymosi, nes iš esmės sumažins fizinių prekių, kelionių poreikį ir išmetamo CO2 kiekį;

21.

pabrėžia saugumo svarbą ir vaidmenį skaitmeninimo srityje ir miestų ir regionų vaidmenį kovojant su elektroniniais nusikaltimais ir užtikrinant duomenų apsaugą;

22.

palankiai vertina nuostatas dėl programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių, ypač kalbant apie skaitmeninimo įtvirtinimą veikloje, kuria siekiama Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų. Taip pabrėžiama pridėtinė vertė, kurios suteikia bendradarbiavimo mąstysena ir atvirumas inovacijoms ir jų diegimui. Sutelkiant dėmesį į tvarų augimą, specifinis IRT revoliucijos pobūdis suteikia ES galimybę užimti tvirtą pasaulinę poziciją praktiškai plėtojant technologijas, skirtas gerovei kurti;

23.

pripažįsta, kad Komisijos pasiūlymas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus.

Briuselis, 2018 m. gruodžio 5 d.

Europos regionų komiteto pirmininkas

Karl-Heinz LAMBERTZ