6.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 440/104


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

[COM(2018) 289 final – 2018/0142 (COD)]

(2018/C 440/17)

Pranešėjas:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Prašymas pateikti nuomonę

Europos Parlamentas, 2018 5 28

Taryba, 2018 6 1

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis

Atsakingas skyrius

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius

Priimta skyriuje

2018 9 4

Priimta plenarinėje sesijoje

2018 9 19

Plenarinės sesijos Nr.

537

Balsavimo rezultatai

(už / prieš / susilaikė)

190/2/3

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1.

EESRK palankiai vertina šį pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir pataisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (1). Šis pasiūlymas yra pagrįstas suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių pateiktomis pastabomis pirmuoju įgyvendinimo laikotarpiu, todėl jam reikia pritarti.

1.2.

EESRK pritaria tam, kad dar penkeriems metams būtų pratęsti Komisijos įgaliojimai priimti reikiamus deleguotuosius aktus, nes nuolat prireikia atnaujinti įvairias tipo tvirtinimo procedūros nuostatas.

1.3.

EESRK palankiai vertina tvirtą Komisijos įsipareigojimą dėl visų šios srities iniciatyvų konsultuotis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir socialiniais partneriais.

1.4.

EESRK pripažįsta Komisijos darbą tarptautiniu lygiu. Deleguotaisiais aktais nustatyti nauji standartai yra parengti glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautiniais organais, pavyzdžiui, JT EKK ir EBPO šios srities darbo grupėmis.

2.   Komisijos pasiūlymas

2.1.

Remiantis pirmuoju įgyvendinimo laikotarpiu suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių atsiųstomis pastabomis, Komisijos pasiūlymas suderina Reglamentą (ES) Nr. 167/2013 su technikos pažanga, t. y. atnaujina tam tikrus reikalavimus ir ištaiso tam tikras redakcines klaidas.

2.2.

Konkrečiau, į šį aktą yra įtraukti dviejų traktorių kategorijų apibrėžčių paaiškinimai ir juo ištaisomos tam tikros vienodam reglamento taikymui užtikrinti svarbios sąvokos, kad nebūtų skirtingo aiškinimo, bei nuorodos į panaikinamą teisės aktą.

2.3.

Reglamentu (ES) Nr. 167/2013 Komisija įgaliojama prireikus nustatyti išsamius techninius reikalavimus, bandymų procedūras ir ribines vertes nustatyti keturiuose deleguotuosiuose aktuose dėl i) darbo saugos (transporto priemonės konstravimo reikalavimų); ii) funkcinės saugos; iii) stabdžių ir iv) aplinkosauginio ir varymo veiksmingumo. Šie įgaliojimai nustojo galioti 2018 m. kovo 21 d.

2.4.

Šiuo pasiūlymu dar 5 metams pratęsiami Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, numatant savaiminio jų pratęsimo galimybę, jeigu Taryba arba Europos Parlamentas dėl to akivaizdžiai neprieštaraus.

3.   Bendrosios pastabos

3.1.

EESRK palankiai vertina šį pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir pataisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013. Tai – atsakas į suinteresuotiesiems subjektams ir valstybėms narėms rūpimus klausimus. Atnaujinus kai kuriuos reikalavimus ir ištaisius keletą redakcinių klaidų šiuo pasiūlymu supaprastinamas šio teisės akto taikymas ir jis tampa aiškesnis. Tai akivaizdžiai naudinga visiems susijusiems subjektams.

3.2.

Kalbant apie Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus pratęsimą dar penkeriems metams, EESRK iš esmės pritaria šiam pasiūlymui ir džiaugiasi, kad, kaip jis visada ragindavo, Komisija apsvarstė galimybę pratęsti įgaliojimus nustatytam laikotarpiui su galimybe juos atnaujinti, jei Taryba ir Parlamentas tam neprieštaraus (2).

2018 m. rugsėjo 19 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Luca JAHIER


(1)  OL L 60, 2013 3 2, p. 1; OL C 54, 2011 2 19, p. 42.

(2)  OL C 345, 2017 10 13, p. 67.