30.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 286/11


Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą paskelbimas

(2017/C 286/08)

Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1) 6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą

„MONTASIO“

ES Nr. PDO-IT-02251–2016 12 21

SKVN ( X ) SGN ( ) GTG ( )

1.   Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas

„Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio“

Vicolo Resia, 1/2

33033 Codroipo (UD)

ITALIA

Tel. +39 0432912052

E. paštas info@formaggiomontasio.net

Sūrio „Montasio“ apsaugos konsorciumą sudaro sūrio „Parmigiano Reggiano“ gamintojai. Šis konsorciumas turi teisę teikti pakeitimo paraišką pagal 2013 m. spalio 14 d. Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos sprendimo Nr. 12511 13 straipsnio 1 dalį.

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Keičiamos produkto specifikacijos dalys

Produkto aprašymas

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su geografine vietove

Ženklinimas

Kita (nurodyti)

4.   Pakeitimo (-ų) rūšis

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio nereikia keisti paskelbto bendrojo dokumento.

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio reikia keisti paskelbtą bendrąjį dokumentą.

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir kurio bendrasis dokumentas (arba lygiavertis dokumentas) nepaskelbtas.

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

5.   Pakeitimas (-ai)

Produkto aprašymas

Šiek tiek pakeisti sūrio svorio ir skersmens parametrai.

Dabartinis tekstas:

„svoris – 6–8 kg;

galvos skersmuo – 30–35 cm;“

Pakeistas tekstas:

„svoris – 5,5–8 kg;

galvos skersmuo – 27–35 cm;“

Gaminant sūrį „Montasio“ naudojamų formų skersmuo yra 30–35 cm. Tokios formos naudojamos nuo 1986 m., kai buvo įsteigtas konsorciumas. Visą šį laiką buvo naudojama didžiausio dydžio forma, o 60 dienų nokinto sūrio svoris ir skersmuo, kaip nurodyta produkto specifikacijoje, atitinka šią formą. Jei naudojama mažiausio dydžio – 30 cm – forma, sūrio skersmuo visada yra mažesnis nei 30 cm, nes praėjus 24 val. po pagaminimo ir per 60 dienų nokinimo laikotarpį sūrio „Montasio“ svoris sumažėja apytikriai 15 %, taigi sūris, kurio svoris pagaminus būna apytikriai 6,5 kg, dėl šio sumažėjimo sveria mažiau nei 6 kg.

Naudojant mažiausio dydžio formą pagaminti sūriai atitinka tiek tiesioginių pirkėjų, kurie vertina mažesnius sūrius, tiek didelių mažmenininkų poreikius, nes tokie sūriai labiau atitinka jų reikalavimus, keliamus fasuotiems produktams.

Šis pakeitimas laikomas nereikšmingu, nes parametrų pakeitimai, kaip nurodyta pirmiau, neturi įtakos tolesniems gamybos ir nokinimo etapams arba, visų pirma, galutinio produkto savybėms – šie specifikacijoje nurodyti aspektai nekeičiami.

Gamybos būdas

Šiek tiek pakeista pastraipos apie karvių pašaro kokybę formuluotė.

Dabartinis tekstas: „Draudžiama naudoti tokius pašarus, kuriuos sūrių gamintojai tradiciškai laiko turinčiais neigiamą poveikį koaguliacijai, pvz., pelkingose žemėse ar šalia judrių kelių užaugusius pašarus. Be to, draudžiama naudoti daržoves, vaisius, rapsus, perdirbus ryžius, tiesiogiai gautus šalutinius produktus, gyvulinės kilmės miltus, pramoninius vaistinius pašarus, šviežią drėgną ar silosuotą burokėlių minkštimą, šalutinius alaus ir distiliuotų produktų gamybos produktus, silosą (išskyrus šieno ir kukurūzų silosą) ir fermentuotas medžiagas, gautas pramoniniu būdu perdirbus vaisius, burokėlius, alų ir distiliuotus produktus.“

Pakeistas tekstas: „Draudžiama naudoti pramoninius vaistinius pašarus ir gyvūninės kilmės miltus tiek atskirai, tiek kaip sudedamąsias kitų pašarų dalis. Negalima naudoti šių šviežių maisto produktų: daržovių, vaisių, rapsų, perdirbus ryžius gautų šalutinių produktų, burokėlių minkštimo ir šalutinių produktų, gautų perdirbus alų, vaisius ir apskritai distiliuotus produktus. Leidžiama naudoti šieno, kukurūzų ir grūdų silosą.“

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti, kad draudžiama bet kokia forma naudoti pramoninius vaistinius pašarus ir gyvūninės kilmės miltus. Nurodyta, kad negalima tiesiogiai naudoti fermentuojamų šviežių šalutinių produktų, gautų perdirbus daržoves, vaisius ir t. t.

Nurodyta, kad galima naudoti ir grūdų silosą; šiuo produktu pakeičiamas tradicinis kukurūzų silosas, nes jis mažiau užteršiamas aflatoksinu, todėl yra sveikesnis maisto produktas galvijams ir pieno gamybai. Taip pat išbraukta bendra nuoroda į pašarą, kuris trukdo sūrio gamybai, nes laikoma, kad ši apibrėžtis neatitinka specifikacijos, ir manoma, kad siekiant nustatyti ir įvertinti visus galvijų mitybos pokyčius naudingiau būtų atlikti nuodugnų sektoriaus naujovių vertinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau aprašytais pakeitimais nekeičiama pieno, naudojamo sūriui „Montasio“ gaminti, kokybė, todėl šie pakeitimai laikytini nereikšmingais.

Kad specifikacija būtų aiškesnė ir liktų mažiau vietos interpretacijoms, šiek tiek pakeista jos 5 straipsnio 11 dalies trečia nuo galo pastraipa.

Dabartinis tekstas: „Sūris „Montasio“ gali būti parduodamas visas arba padalintas į porcijas po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio.“

Pakeistas tekstas: „Sūris „Montasio“ teikiamas vartotojams po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio. Sūris „Montasio“ gali būti fasuojamas, dalijamas į porcijas ir t. t. po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio.“

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad „sūrio „Montasio“ teikimas rinkai“ reiškia, kad teikiama tiesiogiai vartotojui, o ne, kaip buvo anksčiau numatyta, kitiems sūrio, kuris galėtų tapti sūriu „Montasio“, sektoriaus subjektams.

Be to, taip pat manoma, kad svarbu paaiškinti, jog sūris „Montasio“ fasuojamas, dalijamas į porcijas, pjaustomas kubeliais, tarkuojamas ir t. t. tik po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio.

Išbraukta produkto specifikacijos 5 straipsnio 11 dalies paskutinė pastraipa apie tarkuotą produktą.

Dabartinis tekstas:

„SKVN „Montasio“ žymimas sūris tarkuojamas po ne trumpesnio kaip 12 mėnesių nokinimo laikotarpio ir kai sūris tampa trapus, šiaudų geltonumo spalvos ir jame išryškėja kelios nedidelės skylutės.“

Nutarta panaikinti šį su sūrio „Montasio“ naudojimu susijusį apribojimą, nes jis yra pasenęs ir akivaizdu, kad apribojimas buvo skirtas vartotojams informuoti, kad jie galėtų patys nuspręsti, kaip vartoti ir naudoti produktą; be to, atsižvelgiama į tai, kad skonis ir įpročiai per pastaruosius metus pasikeitė.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„MONTASIO“

ES Nr. PDO-IT-02251–2016 12 21

SKVN ( X ) SGN ( )

1.   Pavadinimas

„Montasio“

2.   Valstybė narė arba trečioji šalis

Italija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.3 klasė. Sūriai

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

Sūris „Montasio“ – vidutiniškai ilgai arba ilgai nokintas cilindro formos karvės pieno sūris tiesiais arba beveik tiesiais šonais ir lygiais arba lengvai išgaubtais paviršiais. Sūris gaminamas iš nepasterizuoto pieno ir vien tik natūralių pieno mielių ar leistinų naudoti fermentų. Sūris turi būti nokinamas bent 60 dienų; drėgmės kiekis bandiniuose matuojamas 10-ąją ir 60-ąją nokinimo dienas. 60-ąją nokinimo dieną SKVN „Montasio“ žymimas sūris turi pasižymėti tokiomis savybėmis: didžiausias drėgmės kiekis – ne didesnis kaip 36,72 %; riebalų kiekis sausojoje medžiagoje ne mažiau kaip 40 %; svoris – 5,5–8 kg; galvos skersmuo – 27–35 cm; šonų aukštis – ne daugiau kaip 8 cm; žievė – lygi, taisyklinga ir lanksti; konsistencija – standi, kur ne kur akyta; spalva – natūrali, primenanti šiaudų geltonumo spalvą; aromatas – išskirtinis; skonis – malonus; ilgai nokinto sūrio – aštrokas.

Sūris „Montasio“ teikiamas vartotojams po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio. Sūris „Montasio“ gali būti fasuojamas, dalijamas į porcijas ir t. t. po ne trumpesnio kaip 60 dienų nokinimo laikotarpio. Bent 60 dienų nokintas sūris „Montasio“ gali būti parduodamas su nuoroda fresco („šviežias“); bent 120 dienų nokintas sūris – su nuoroda mezzano („vidutiniškai nokintas“), bent 10 mėnesių nokintas – su nuoroda stagionato („nokintas“), o bent 18 mėnesių nokintas – stravecchio („ilgai nokintas“).

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

SKVN „Montasio“ žymimas sūris gaminamas iš gamybos vietovėje esančiuose ūkiuose surinkto pieno. Geografinėje vietovėje daugiausia auginamos šių veislių karvės – Bruno Alpina, Pezzata Rossa Italiana, Pezzata Nera ir jų mišrūnai. Draudžiama dėti konservantų ir pieną termiškai apdoroti, tačiau pienas gali būti atvėsinamas iki ne žemesnės kaip 4 °C temperatūros.

Bent 60 % pašarų tiekiama iš geografinės vietovės.

Bent 60 % karvių raciono sudaro grūdai, sausieji bei žalieji pašarai ir silosas. Likusią dalį gali sudaryti koncentruoti pašarai ir (arba) baltyminės išspaudos.

Draudžiama naudoti pramoninius vaistinius pašarus ir gyvūninės kilmės miltus tiek atskirai, tiek kaip sudedamąsias kitų pašarų dalis.

Negalima naudoti šių šviežių maisto produktų: daržovių, vaisių, rapsų, perdirbus ryžius gautų šalutinių produktų, burokėlių minkštimo ir šalutinių produktų, gautų perdirbus alų, vaisius ir apskritai distiliuotus produktus.

Leidžiama naudoti šieno, kukurūzų ir grūdų silosą.

Leidžiama naudoti mineralinius ir vitaminų papildus.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Visas gamybos procesas (galvijų auginimas ir pieno gamyba, koaguliacija, rūgusio pieno apdorojimas, sūrio formavimas, nuvarvinimas, sūdymas ir nokinimas) turi vykti 4 punkte nurodytoje vietovėje.

3.5.   Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, smulkinimo, pakavimo ir kt. taisyklės

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Produktas paženklinamas iš pat pradžių, naudojant spaudimo formą, ant kurios nurodytas sūrio gamintojo kodas, provincijos pavadinimo santrumpa ir pagaminimo data (metai, mėnuo ir diena). SKVN „Montasio“ kilmės vietos ženklą sudaro įprasta ir apversta formomis įstrižai užrašytas pavadinimas „Montasio“ (žr. 1 pav.).

Jei laikomasi produkto specifikacijos, šis kilmės ženklas pateikiamas ant visų sūrių „Montasio“, neatsižvelgiant į tai, ar gamintojai yra konsorciumo nariai, ar ne.

1 paveikslas

Image

1) išdegintas pavadinimas „Montasio“ ir etiketė su įrašu „PDM“;

2) pagaminimo mėnuo; 3) pagaminimo diena; 4) sūrio gamintojo kodas; 5) provincijos pavadinimo santrumpa; 6) pagaminimo metai.

Nuorodos logotipą sudaro stilizuota didžioji M raidė, po kuria pateikiamas užrašas „MONTASIO“. Šis logotipas visada turi būti užrašytas šriftu HORATIO. Jis turi atitikti 2 paveiksle nurodytas proporcijas (pvz., jei plotis yra 8 cm, aukštis turi būti 6 cm).

2 paveikslas

Image

Jei visas gamybos procesas, pradedant pieno gamyba ir baigiant bent 60 dienų nokinimo etapu, vyksta vietovėse, kurios galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtos kaip kalnų vietovės ir priskiriamos prie SKVN gamybos vietovės, sūrio etiketėje gali būti pateikiamas užrašas prodotto della montagna („kalnų gaminys“). Tokiu atveju prie sūrio šono pritvirtinama etiketė su santrumpa PDM – prodotto della montagna akronimu.

Gamintojo prašymu (neatsižvelgiant į tai, ar jis yra narys, ar ne), konsorciumas, atlikęs patikrą, gali išdeginti SKVN logotipą ant SKVN „Montasio“ žymimo sūrio, kuris buvo nokintas daugiau kaip 100 dienų, šono (žr. 2 pav.).

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

SKVN „Montasio“ žymimo sūrio gamybos vietovė apima visą Friulio-Venecijos Džulijos regiono teritoriją; Veneto regione – visą Beluno ir Trevizo provincijų teritoriją ir Padujos bei Venecijos provincijų teritorijos dalį, kurios ribos sutampa su Trevizo ir Padujos provincijų ribas skiriančia linija, besitęsiančia iki autostrados „Serenissima“ ir toliau iki tilto, kuriuo nutiesta autostrada, virš Brentos upės, o po to – palei tą upę iki jos žiočių.

5.   Ryšys su geografine vietove

Gamtiniai veiksniai susiję su gamybos vietovės, kuriai būdingi kalnai ir prieškalnės, klimato sąlygomis. Šioje vietovėje vis dar praktikuojama kalnų ir pievų ganiava, nuo kurios priklauso pašarų, kuriais minta pieninės karvės, kokybė.

1773–1775 m. sūris „Montasio“ buvo įtrauktas į San Danielės ir Udinės kainynus. Iš to matyti, kad sūriu „Montasio“ buvo prekiaujama ir jis nebuvo vien tik vietos mastu gaminamas ar vartoti ūkyje skirtas gaminys. Apie glaudų sūrio ir gamybos vietovės ryšį liudija ir tai, kad šio sūrio gamyba itin paskatino kurti kooperatyvus. Friulyje ir rytinėje Veneto dalyje sūris „Montasio“ ir jo specifinis gamybos būdas greitai paplito ne tik dėl žmogiškųjų veiksnių ir atsiradusių priemonių (susikūrė sūrininkų kooperatyvai, įsteigta sūrininkų mokykla; 7-ajame dešimtmetyje šiose teritorijose veikė per 650 sūrinių). Šio sūrio gamyba nebūtų taip tolygiai augusi, jei ne pati aplinka, kurioje šis gamybos būdas iš pradžių paplito.

Apie gamybos vietovės savybes pasakytina, kad rytinei Italijos daliai visada buvo ir yra būdingi gausūs pavasario ir rudens lietūs, todėl čia veši galvijų pašarams daugiausia naudojama žolė ir grūdinės kultūros (kviečiai ir miežiai). Bėgant laikui taip pat tapo svarbu tai, kad plito kukurūzų auginimas, todėl ši kultūra imta naudoti gaminant šviežius pašarus ir silosą. Pastaraisiais metais vietovėje paplito baltyminio papildo – sojos – auginimas.

Pagrindinė sūrio „Montasio“ savybė – tinkamumas ilgai ar vidutiniškai ilgai nokinti. Pagal nacionalinę sūrių klasifikaciją sūris „Montasio“ priskiriamas prie pusiau kietų sūrių, tačiau dėl jo tinkamumo nokinti net iki 36 mėnesių jis taip pat priskiriamas prie nedaugelio kietosios masės ir ilgo nokinimo sūrių.

Kita sūrio „Montasio“ ypatybė – jo dydis.

Be to, SKVN „Montasio“ žymimo sūrio produkto specifikacijoje išlaikytas draudimas pasterizuoti pieną, taip išsaugant didžiausią įmanomą gamybos vietovėje pagaminto pieno bakterijų kiekį.

Naudojamos nedidelės pieno bakterijų dozės (maždaug 1 %), verdama neaukštoje temperatūroje (42–48 °C), o dėl nuvarvinamo ir spaudimo minkštimas tampa vidutiniškai kietas; du mėnesius nokinto (tai atitinka trumpiausią parduodamo sūrio nokinimo laikotarpį) sūrio drėgmės kiekis yra maždaug 36 %

Aplinka, kurioje imtas gaminti sūris „Montasio“, pasižymi mikrobiologinėmis savybėmis, pritaikytomis prie jo gaminimo ir platinimo. Produktui būdinga termofilinė mikrobinė flora, dėl kurios šis produktas visada išsiskyrė iš kitų sūrių, nes jį galima vartoti šviežią (kadangi sūris gaminamas iš nepasterizuoto pieno, šiuo metu keliamas reikalavimas jį nokinti ne trumpiau kaip du mėnesius), tačiau jį taip pat galima nokinti daugiau kaip 36 mėnesius. Todėl šio sūrio organoleptinės savybės, kietumas, skonis bei kvapas laikui bėgant kinta – tai lemia būtent gamybos vietovės pievoms (ganykloms) ir pašarui natūraliai būdingų bakterijų poveikis.

Pažymėtina, kad du mėnesius nokintas sūris „Montasio“ būna vidutiniškai kietas ir švelnaus skonio, kuris primena pieno, iš kurio jis pagamintas, skonį. Kuo ilgiau nokinama ir kuo labiau didėja medžiagų koncentracija, sūris „Montasio“ įgyja išraiškingesnį ir aštroką skonį, tampa kietesnis ir trapesnis.

Tobulinant gyvulių auginimo metodus, racionaliau auginant pašarus ir naudojant vis higieniškesnius melžimo būdus, atsirado poreikis praturtinti pieną sūrio „Montasio“ gamybai naudingais mikroorganizmais. Taip buvo pradėtos naudoti iš gamybos vietovės pieno gautos pieno mielės ir rinktiniai fermentai, kuriose daug coccus tipo bakterijų ir mažai bacilų. Tokia praktika vėliau plačiai paplito.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

Visą produkto specifikacijos tekstą galima rasti interneto svetainėje http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

arba

Žemės ūkio, maisto produktų ir miškų ūkio politikos ministerijos interneto svetainėje (www.politicheagricole.it), ekrano dešinėje viršuje spaudžiant nuorodą „Prodotti DOP IGP“ (liet. SKVN, SGN nuorodomis žymimi gaminiai), po to ekrano kairėje – „Prodotti DOP IGP STG“ (liet. SKVN, SGN, GTG nuorodomis žymimi gaminiai) ir galiausiai – „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (liet. ES nagrinėjamos specifikacijos).


(1)  OL L 179, 2014 6 19, p. 17.

(2)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.