18.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 85/7


Pranešimas apie prašymą dėl Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio taikomumo

Perkančiojo subjekto pateiktas prašymas

(2017/C 85/06)

2017 m. sausio 30 d. Komisija gavo prašymą, pateiktą pagal 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (1), 35 straipsnį. Pirmoji darbo diena po prašymo gavimo dienos yra 2017 m. sausio 31 d.

Šis „Eneco B.V.“, „N.V. Nuon Energy“ ir „DONG Energy A/S“ pateiktas prašymas susijęs elektros gamyba ir didmenine prekyba Nyderlanduose.

Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnyje nustatyta, kad „sutartims, kuriomis siekiama suteikti galimybę vykdyti 8–14 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei pateikę 35 straipsnyje nurodytą prašymą valstybė narė arba perkantieji subjektai gali įrodyti, kad valstybėje narėje, kurioje ši veikla vykdoma, ją veikia tiesioginė konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų; taip pat ši direktyva netaikoma toje geografinėje vietovėje tokiai veiklai vykdyti rengiamiems projekto konkursams.“ Tiesioginio konkurencijos poveikio vertinimas, kuris gali būti atliekamas taikant Direktyvą 2014/25/ES, nedaro poveikio visapusiškam konkurencijos teisės aktų taikymui.

Komisija sprendimą dėl šio prašymo turi priimti per 105 darbo dienas nuo pirmiau nurodytos darbo dienos. Taigi tas laikotarpis baigiasi 2017 m. liepos 6 d.

Vadovaujantis Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnio 5 dalimi, kiti su elektros gamyba ir didmenine prekyba Nyderlanduose susiję prašymai, pateikti nepasibaigus su šiuo prašymu susijusiam laikotarpiui, naujomis procedūromis nelaikomi ir nagrinėjami kartu su šiuo prašymu.


(1)  OL L 94, 2014 3 28, p. 243.