6.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 417/223


ATASKAITA

dėl Europos policijos biuro 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymu

(2017/C 417/36)

ĮVADAS

1.

Hagoje įsikūręs Europos policijos biuras (toliau – Biuras, taip pat vadinamas Europolu) įsteigtas Tarybos sprendimu (2009/371/TVR) (1). Biuro tikslas – remti ir stiprinti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą užkardant ir kovojant su sunkiais nusikaltimais, susijusiais su dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmu ir nusikalstamumo formomis, kurios kenkia Sąjungos politikoje numatytam bendram interesui.

2.

Lentelėje pateikti pagrindiniai duomenys apie Biurą (2).

Lentelė

Pagrindiniai duomenys apie biurą

 

2015

2016

Biudžetas (milijonais eurų)

95

104

Iš viso darbuotojų gruodžio 31 d. (3)

666

737

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

3.

Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą bei Biuro priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

NUOMONĖ

4.

Mes auditavome:

a)

Biuro metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės (4) ir biudžeto vykdymo (5) ataskaitos; ir

b)

šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

kaip to reikalauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnis.

Finansinių ataskaitų patikimumas

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

5.

Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Biuro finansinėse ataskaitose Biuro finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Jos pagrįstos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas

Pajamos

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo

6.

Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Mokėjimai

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo

7.

Mūsų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė

8.

Pagal SESV 310–325 straipsnius ir Biuro finansinį reglamentą vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą, laikantis tarptautiniu mastu pripažintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų, bei už jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės priemonių nustatymą, vykdymą ir palaikymą, siekiant parengti ir pateikti finansinės būklės ataskaitas, kuriose nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų. Vadovybė taip pat privalo užtikrinti, kad finansinės būklės ataskaitose atspindima veikla, finansinės operacijos ir informacija atitiktų jas reglamentuojančius teisės aktus. Galutinė atsakomybė už finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą tenka Biuro vadovybei.

9.

Rengiant finansines ataskaitas, vadovybė yra atsakinga už Biuro gebėjimo toliau užtikrinti veiklos tęstinumą vertinimą, už deramą su tęstinumu susijusių dalykų atskleidimą ir už veiklos tęstinumo prielaidos taikymą apskaitai.

10.

Už valdymą atsakingi asmenys vykdo subjekto finansinės atskaitomybės proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų ir atspindimų operacijų auditą

11.

Mūsų tikslai yra gauti pakankamą patikinimą dėl to, ar Biuro finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, bei, remiantis mūsų auditu, pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai arba kitoms atitinkamoms biudžeto įvykdymą tvirtinančioms institucijoms patikinimo pareiškimą dėl finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Pakankamas patikinimas užtikrina aukštą patikinimo lygį, tačiau jis nėra garantija, kad auditas visuomet nustatys esamus reikšmingus iškraipymų ar neatitikties atvejus. Tokius atvejus gali nulemti sukčiavimas ar klaidos ir jie laikomi reikšmingais jei, imant atskirai ar subendrinus, galima pagrįstai tikėtis, jog jie darys įtaką naudotojų ekonominiams sprendimams, priimtiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

12.

Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, taip pat remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisiniam pagrindui rizikos vertinimu. Atliekant šiuos rizikos vertinimus, nagrinėjama ataskaitų rengimui ir jų teisingam pateikimui bei atspindimų operacijų teisėtumui ir tvarkingumui svarbios vidaus kontrolės priemonės, siekiant pagal esamas aplinkybes nustatyti tinkamas audito procedūras, bet ne siekiant pareikšti nuomonę dėl vidaus kontrolės veiksmingumo. Audito metu taip pat įvertinamas taikomų apskaitos metodų tinkamumas ir vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas; taip pat įvertinamas bendras finansinės būklės ataskaitų pateikimas.

13.

Kalbant apie pajamas, mes tikriname iš Komisijos gautą subsidiją ir vertiname Biuro mokesčių ir kitų pajamų (jei tokių yra) surinkimo procedūras.

14.

Išlaidų srityje mes nagrinėjame mokėjimų operacijas, kai išlaidos buvo padarytos, užregistruotos ir patvirtintos. Šis nagrinėjimas apima visas mokėjimų kategorijas, išskyrus avansus jų išmokėjimo momentu. Išankstiniai mokėjimai nagrinėjami tuo metu, kai lėšų gavėjas pateikia jų tinkamo panaudojimo įrodymą ir kai Biuras sutinka su tuo įrodymu ir patvirtina išankstinį mokėjimą tais pačiais arba vėlesniais metais.

15.

Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, mes atsižvelgėme į su Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą, kaip nustatyta ES Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalyje (6).

16.

Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

17.

Kaip ir ankstesniais metais, įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos): jis sudarė 3,5 milijono eurų arba 39 % (2015 m. – 4,2 milijono eurų arba 41 %). Jie iš esmės susiję su 2016 m. išlaidomis Biuro būstinei, kurioms sąskaitą faktūrą priimanti valstybė pateiks tik 2017 m. (2 milijonai eurų).

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS

18.

Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas apžvalga pateikta Priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 2017 m. rugsėjo 19 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner LEHNE

Pirmininkas


(1)  OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)  Daugiau informacijos apie Biuro kompetenciją ir veiklą pateikta jo interneto svetainėje: www.europol.europa.eu.

(3)  Darbuotojai – pareigūnai, laikinieji darbuotojai, sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai.

Šaltinis: Biuro pateikti duomenys.

(4)  Finansinės būklės ataskaitas sudaro balansas, finansinių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kita aiškinamoji informacija.

(5)  Biudžeto vykdymo ataskaitas sudaro ataskaitos, kuriose suvestos visos biudžetinės operacijos, ir aiškinamoji informacija.

(6)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


PRIEDAS

Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas

Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n. d.)

2011

Užfiksuota, kad išimtys ir nukrypimai buvo susiję su 7 % 2011 m. mokėjimų.

Užbaigtas

2015

Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis buvo aukštas II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos): jis sudarė 4,2 milijono eurų arba 41 % (2014 m. – 1,9  milijono eurų arba 27 %). Šie perkėlimai daugiausia susiję su statybos darbais, tokiais kaip Biuro būstinėje esančių operatyvinių patalpų funkciniai ir techniniai patobulinimai (1,5  milijono eurų) arba prevencinė/ korekcinė priežiūra ir papildomi darbai (0,8  milijono eurų). 2015 m. pabaigoje šie darbai dar tebevyko arba dar nebuvo gautos sąskaitos faktūros.

N. d.


EUROPOLO ATSAKYMAS

18.

Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabą, Europolas ir toliau sieks, kad biudžeto lėšos, ypač perkelti asignavimai administracinėms išlaidoms padengti, būtų naudojamos efektyviai ir laikantis reikalavimų. Kadangi su Europolo būstine susijusiam darbui kaip išorės šalis vadovauja priimanti valstybė, manoma, kad su statyba susijusių išlaidų tvarkymas tęsis ir kelerius ateinančius finansinius metus. Tai lemia šio projekto administravimo ypatumai – Europolas atitinkamas sąskaitas gauna po to, kai priimanti valstybė jas suderina su atitinkamais rangovais nacionaliniu lygiu.